Hotărârea nr. 78/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 423/2006 PRIVIND APROBAREA PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E - VULCANIZARE SI DEPOZIT DE ANVELOPE LA D+P SI LOCUINTA LA ETAJ, ZONA MEDEEA, BD. AUREL VLAICU NR. 128, TEREN IN SUPRAFATA DE 294,70 MP, PROPRIETATE ENICA DUMITRU SI FLORICA

ROMANIAHOTARARE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 423/2006 privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E - VULCANIZARE și DEPOZIT de ANVELOPE la D+P și LOCUINȚĂ la ETAJ, zona Medeea, bd. Aurel Vlaicu nr. 128, teren în suprafață de 294,70 mp, proprietate Enică Dumitru și Florica

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 29.04. 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal și ale Legii nr. 350/2001, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 423/2006 privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E - VULCANIZARE și DEPOZIT de ANVELOPE la D+P și LOCUINȚĂ la ETAJ , zona Medeea, bd. Aurel Vlaicu nr. 128, teren în suprafață de 294,70 mp, proprietate Enică Dumitru și Florica, în sensul corectării valorii aprobate a procentului de ocupare de la 44,35%, cum eronat s-a specificat, la 95%, cum este corect conform documentației aprobate prin HCLM nr. 423/2006.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 17960, este proprietate Enică Dumitru și Florica, conform contractului de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. 761/14.10.2005 la Biroul Notarului Public Corina Boldeanu.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 423/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Enică Dumitru, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 78    / 29.04, 2010

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 241 - 488101; Tel: 0040 - 241 - 488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA