Hotărârea nr. 77/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 569/2007

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLM nr. 569/2007

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2 9.04

2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul

Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând dispozițiile HCLM nr. 569/2007 privind modificarea HCLM nr. 588/2005 pentru modificarea HCLM nr. 170/1997 privind aprobarea PUD - Lotizări str. Eliberării, etapele I, 11,111, str. Baba Novac, zona Compozitorilor;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 din HCLM nr. 569/2007 cu privire la loturile 56-60, str. Baba Novac, Zona Compozitori, teren în suprafață de 17130,25 mp, în sensul reorganizării incintei și schimbării funcțiunii din locuințe colective cu regim de înălțime P+4-10E, în locuințe individuale P+1E, complexe comerciale și de servicii, stație de alimentare cu carburanți, cu asigurarea locurilor de parcare necesare în limita proprietății, fără afectarea domeniului public, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 428/2010.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 569/2007 rămân neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR77 / 29.04.    2010


1

O

a

* -o

<D

■o

•c

to