Hotărârea nr. 76/2010

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT

ROMAN1A

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea si extinderea unor spatii de locuit

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din aprilie 2010.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-I Primar

Radu Ștefan Mazare, Procesul Verbal al Comisiei de Fond Locativ nr. 2936/20.04.2010, Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A..-E.D.P.P.Constanta nr. 1917/21.04.2010 prin care se propune repartizarea si extinderea unor spatii de locuit, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P., si a prevederilor H.C.L.M. 513/12.12.2003;

Conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, Ordonanța de Urgenta nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 387/2000 modificata privind repartizarea spatiilor de locuit si raportul Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 115, alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba repartizarea spatiilor de locuit situate pe raza Municipiului Constanta, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, urmând ca R.A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuțiilor ce-i revin.

Art.2 - Se aproba extinderea spatiilor de locuit situate pe raza Municipiului Constanta, conform Anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare, urmând ca R.A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuțiilor ce-i revin.

Art.3- Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un număr de . 24. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANTA N R.... .7£/2 9 .-04 ...2 010


Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LAH.C.L.M.NR..76/2010

TABEL

PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT

Nr crt

Adresa spațiului

Nr camere

—----

Persoana careia I s-a repartizat

1

Bd Ferdinand nr 49, bl D,et 4, ap 10

2 camere+ dependinte S=47,5 mp

Pavel Fanica

4 persoane

2

Str Portiței nr 1

2

camere+dependinte S=31,10 mp

Parichi Dumitru

4 persoane

3

Str Nicolae Titulescu nr 13

2

camere+dependinte S=35,2 mp

Banu Elena

3 persoane

4

Str Nicolae Titulescu nr 26

1

camera+dependinte S-26.69 mp

Hasan Ismail

7 persoane

5

Aleea Egretei nr 3 bl C2 cam 210

1 camera =20 mp

Dadalau Marcel

1 persoana

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

CONSTANTA NR..............

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M.NR....?.6./.2.0.1^


TABEL

PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT

Nr crt

Adresa spațiului

Nr camere

Persoana careia I s-a extins spațiul

]

Aleea Egretei nr 3, Cămin C2 camera 25

1 camera

S=20 mp

Bran Aurel

3 persoane

2

Str Sarmisegetuza nr 11

1

camera+dependinte S=14,30 mp

Luca Mariana

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

CONSTANTA NR..............