Hotărârea nr. 75/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 637/09.11.2008 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA

|45TAN^ romani a

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

tivind modificarea HCLM nr. 637/19,11.2008 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor

Maritime S.A.Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța,- întrunit în ședința ordinară din datade/3.04.2010;

Analizând expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare Înregistrata sub nr. 54990/22.04.2010, raportul comisiei de specialitate nr. 5 precum și referatul Direcției Administrație Publica locală înregistrat sub nr. 54993/22.04.2010;

Văzând cererea doamnei Ștefanică Virginia înregistrată

sub


nr. 16467/2010, privind retragerea din Consiliul de Administrație al Companii Nați oi iu i e A \ ■


Adiifinisiraiia Tonurilor Maritime" S.A. Constanta;

d in vedere HCLM nr. 63?/LL «1,2008 privind nunurva

reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliul de Administrație ai Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 fit „c”, ale art. 37 șî ale art.l 15 alin. 1 lit”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă modificarea anexei la KCLM privind numirea reprezentanților Consiliului local ai municipiului Constanța în Adunarea Generala a Acționarilor și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în sensul ca doamna Ștefani,că Virginia membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A,Constanța va fi înlocuită cu domnul Preda Răducu Valentin.

Art. 2 -. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Companiei Naționale, Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, doamnei Ștefanică Virginia, domnului Preda Răducu Valentin în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri in funcție.

PREȘED 1 NTE DE ȘED INȚĂ, Moisoiu-Anastasiu Dănut Nicoșor

V    ț '

Contrasemnează,

Secretar^.


Vu

Âonstanta    ev