Hotărârea nr. 73/2010

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA ASOCIATIEI JUDETENE CONSTANTA A SPORTULUI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP A SUMEI DE 38.200 LEI DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010, IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI DE CATRE PERSOANELE CU HANDICAP, CONFORM LEGII NR. 448/2006

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

privind alocarea Asociației Județene Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap, a sumei de 38.200 lei din bugetul local pe anul 2010, in vederea

asigurării condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, conform Legii nr. 448/2006

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinar^ data de 29.04.2010_;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare. Raportul Comisiei Buget-Finante nr.l, si Raportul Comisiei Juridice nr. 5, precum si referatul nr. 51945/16.04.2010 al Direcției Administrație Publica Locala;

Respectând dispozițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului ;

Ținând cont de Statutul Asociației Județene Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a, si art.115 alin.l lit.b. din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aloca Asociației Județene Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap, suma de 38.200 lei din bugetul local pe anul 2010. capitolul 68 - Asigurări si Asistenta Sociala, in vederea asigurării condițiilor pentru practicarea sportului de către persoanele cu handicap, conform Legii nr. 448/2006;

Art.2. Sc imputerniceste Executivul, prin Primar sa semneze o convenție cc se va incheia intre Municipiul Constanta si Asociația Județeană Constanta a Sportului pentru Persoane cu Handicap, in vederea aducerii la indeplinire a dispozițiilor prezentei hotarari,;

Art.3. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta .

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

Constanta

Nr. 73    /29.042010

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE