Hotărârea nr. 71/2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCLM NR. 157/2006 PRIVIND INFIINTAREA UNEI COMISII SPECIALIZATE IN DOMENIUL EFICIENTEI ENERGETICE, MODIFICAT PRIN HCLM NR. 79/2008

I


HOTARARE

Privind modificarea art.l din HCLM nr. 157/2006 privind înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice, modificat prin HCLM nr.

79/2008

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2010 _____

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.52810/19.04.2010 precum și referatul Direcției Programe și Dezvoltare înregistrat sub nr.51987/16.04.2010.,

Având în vedere Raportul Comisiei numărul 5 - Juridică, Administrație Publică Locală.

Văzând HCLM nr. 157/2006 privind înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice la nivelul municipiului Constanța și HCLM nr. 79/2008 privind modificarea HCLM nr. 157/2006 privind înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice la nivelul municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile art.7 alin.3 și art.ll litera (e) din Ordonanța nr.22/2008, privind utilizarea eficientă a energiei;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b alin.6, lit. a, pct. 9 si art.l 15 , alin.l lit.b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea art.l din HCLM nr 157/2006, modificat prin HCLM nr. 79/2008, în sensul înlocuirii unor membri ai comisiei specializate, aceasta urmând a fi formată din:

-    Președinte - Dl Decebal Făgădău - Viceprimar

-    Membri - Ruxandra Balica - Consilier Direcția Programe și Dezvoltare

-    ing. Nela Ștefan - Șef Serviciu Tehnic RADET Constanța

-    ing. Marian Mihoci - SC Confort Urban Constanța

-    ing. Gabriel Gheman - RATC Constanța

-    Borali Veaveghiul - Șef Serviciu Tehnic Investiții- Direcția Tehnic

Achiziții

-    Turtoi Mirela Iuliana - Consilier Serviciul Tehnic Investiții

-    Cosma Gabriel Constantin - Inspector Serviciul de Sprijinire și îndrumare a Asociațiilor de Proprietari

-    Dl. Enceanu Florin Laurențiu - Șef Birou control comercial, Direcția Piețe, Târguri și Oboare, RAEDPP.

Art.2 Celelalte dispoziții și articole ale HCLM nr. 157/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 începând cu data aprobării prezentei, Hotărârea nr. 79/2008 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, tuturor persoanelor vizate în vederea aducerii la îndeplinire și spre știinta Instituției Prefectului Județului Constanța. Adoptată de un număr de ..^.consilieri din 27 membri în funcție.

Președinte ședință,

Contrasemnează

Secretar

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr...7.1/29.04.2010