Hotărârea nr. 70/2010

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCLM NR. 65/30.03.2010.

HOTARARE

privind completarea HCLM nr. 65/30.03.2010.

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara la data

dc 29.04,2010    ;

Având in vedere HCLM nr. 65/30.03.2010 privind desemnarea domnului avocat Ioan Neamtu in vederea reprezentării si apararii intereselor Consiliului Local Constanta pentru Municipiul Constanta, in calitate de parte vatamata, in dosarul penal nr. 6536/2/2008. inregistrat pe rolul Curții dc Apel București, cu termen de control in data de 31.03.2010;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare. Raportul Comisiei Juridice nr. 5, precum si Referatul nr. 53350/19.04.2010 al Direcției Administrație Publica Locala;

In temeiul prevederilor art. 36 alin 1 si art.l 15 alin.l lil.b. din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala.'republicata:'

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează art.2 al HCLM nr. 65/30.03.2010, acesta urmând sa aiba următorul conținut : “Onorariul de avocat se stabilește in cuantum de 5.000 lei fara TVA”

Art.2. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un număr de 24 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 70    / 29.04. 2010