Hotărârea nr. 7/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

HOTARARE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETE LUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 20(19 ALE

R.A.D.E.T CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta. întrunit in ședința ordinara din data de 05 , .0.2 <.2.010 .......

Luând ui dezbatere expunerea de motive tir 14254/01,02,2010 prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 66/06.01 2010 al R A D L..T Constanta , raportul Comisiei nr I de studii, prognoze econonnco-sociale , buget finanțe , administrarea domeniului public si privat .

Având in vedere hotararea Consiliului de Administrație al R A D E T Constanta nr 38/18.12.2009,

In conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicata.

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 ht."c" si art.l 15 alin i lit "b dm Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata.

HOTĂRĂȘTE :

Art I Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si lista obiectivelor de investiții pe anul 2009 ale R.A.D.E.T Constanta , conform anexei care face pane integranta din prezenta hotarare.

An.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare , Direcției Tehnic- Investiții, R A.D E T Constanta , in vederea ducem la îndeplinire . precum si spre stiinta Instituitei Prefectului Județului Constanta

Adoptata de un număr de ..25. .-consilieri dm 27    membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI . VISAM GEORGE


Constanta,

7    / 05,02,2010

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACI IE

BUGETUL

DE VENITURI SI CHELTUIELI

RECTIFICAT 2009

- Mii lei-

NrCrt

INDICATORI

Nn

Rmd

B VC

0

1

4

A

PRODUCȚIE DL ENERGIE TERMICA -TOTAL GCAL POPULAȚIE

634911

571285

L B

TARIF MEDIU R0N-

239 34

l.

VENITURI TOTALI-

din care

(rd.02+rd.l2-rd.l3)

01

159939

L

Venituri din exploaîarc-din care

02

159365

a>

Venit Din scti\ de baza

03

72448

b)

Venit Din alte activrțati

04

7404

e)

Venii Din surse bugeiare-dm care;

05

79513

s

Subvenții pe produse Șt activitati

06

-

*■

Alocații bugeiare

-    Subvenții pîr acoperirea diferenței de preț si tarif

-    compensare 1 5% conform OG 36/2006

07

79513

946 2Ol cu tva) 45433

54064(cu tva) 34080

4115561 cu un!

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord de la bug sfat

09

-

*

Alte sume primite de îa BS*

10

-

d)

Venit Din fonduri speciale*

II

-

2

Venituri Financiare

12

574

3-

Venii uri Excepționale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

14

159516

1.

Chelt Ptr Expl.-Total-Diii care:

15

159044

a)

Cheltuieli Materiale

16

137144

b)

Chelt.cu Pers.din care:

17

19027

*

Salarii Brute

18

14656

*

C.A.S.

19

3023

*

Ajutor Șomaj

20

73

*

Contnb.asig.soc.sanatate cf.

L.nr. 145/1997

21

887

*

Alte Cheltuieli cu personal-din care:

-fond accidente 0.5%

22

78

78

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicapat'.

OUG.nr. 102/1999

23

81

*

Fond pentru acțiuni soeîal-culturale.

24

229

c)

Cheli, de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

1513

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L. B.S.nr.216/2001-din care:

26

Transferuri sau subvenții**

27

-

e)

Chelt. Reclama si p Lib 1 i c i ta Le, sp o ns o r i za re ,protoco 1

28

178

0

Tic bete de Masa

29

1182

g)

Alte Cheltuieli.din care.

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT. FINANCIARE

33

20

3.

CHELT. EXCEPȚIONALE

34

III.

REZULTATUL BRUT

(Prolil/Pierdere)

35

423

IV

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII.

Din care:

36

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI

ANI PRECEDENTI

38

*

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

29

VII

PROF, DE REPARTIZAT

(potrivii O.G.nr.64/2001 p din care:

40

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedent!

42

423

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, at prof. rezultat din vinzari active, resp. af, facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Rina la 10%ptr participarea salariatilor la profit

45

*

1)

Mîn.50% vars.la BS sau local, in cazul RA.ori divid iu cazul

SN.CN si Soc,cu capit. integr sau majoritar de stat

46

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

-

vni

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

48

3359

1.

Surse Proprii

49

3359

2.

Alocații de la Buget. din care :

-    buget local

-    buget dc stat

50

3.

Credite Bancare

51

*

*

Fond rulment

52

-

Interne

53

-

Externe

54

-

4,

Al le Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

56

3359

1.

Invesii fii. inclusiv investiții iu curs la finele anului

57

3359

2.

Rambursare rate atcrente creditelor ptr investiții

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X.

REZERVE.din care:

61

*

I.

Rezerve l. egale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

III.

Alte Rezerve****

64

XI

BATE DE FUNDAMENTARE

65

1-

Venituri 'Potaie

66

î59939

2.

Costuri af.vol.de aci vita te

67

î55101

3.

Nr.programat de personal ia finele anului

68

630

4.

Nr mediu personal-toiul-din care:

69

610

5.

Fond de salarii,din care:

70

14655

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

*■

b)

Fond de salarii afcond.ag.ee. cf.art7( I )din OUG nr 79/2001 din care:

72

55

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfarl.7(2 )dinOUGnr79/200l

73

25

*

Premiul anual.cf art7(4)din OUGur.79/2001

74

55

e)

Fond de saî.afpers.augaj.pe baza de contT.indiv.de munca

75

14655

6.

Gistigul mediu lunar pe salariat****^

76

2

7.

Prod u cti v. muncit pe total personal mediufrnii lei.'pers), in preturi curent

77

262

8.

Productiv.muncii pe total personal medianiii lei pers), jiu preț. compara

78

283

9.

Productiv an uncii pe total persotial med iui unit fe/nr.pers)

79

1040

10,

Cbelt. totale la 1000 lei venii totale[(cheli.loiale/ /venii uri iota le)x 1000 i

80

1031

11.

Plăti restanle-total******

81

175300

*

Preturi curente

82

175300

*

Preț cotiiparațil(rd.S3 x indice de creștere a pretpro gn ozat)

83

189300

12.

Creanțe restante> total* * * ** *

84

91250

*

Preluri curente

85

91250

*

Preț comparabil ( indice de creștere a preț. prognozat)

88

98550

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA _

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


VISAN GEORGE

MARCELA ENACHE


România

JUDEȚUL Constanța MUMO PIUI. CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCLM NR,7/2010


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

INV / C + M ( mii lei)

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


MARCELA ENACHE


Denumire lucrare

Valoarea

aprobată

conform

HCLMC

Valoarea

actualizată

conform

deviz

general

Decontări

totale

efectuate

Rest de

executat /

decontat ( col. 3 - 4 )

Alocații

Total alocație (col. 7...14)

finanțata din

Fonduri cu

Surse

proprii

Credite bancare

Alte

surse

Fond

rulment

Buget

local

aloc. spec de la buget de stal

externe

interne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

Cap.

81

SERVICII DE DEZVOLTARE

PUBLICĂ Șl LOCUINȚE

651 793

657 604

69 045

588 559

3 359

3 359

0

0

0

0

0

0

528 805

539 126

25 544

513 582

3 359

3 359

0

0

0

0

0

0

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

637 934

637 934

56 164

581 770

3 359

3 359

0

0

0

0

0

0

528 805

539 126

25 544

513 582

3 359

3 359

0

0

0

0

0

0

0

1

Eficientizare puncte termice aflate in exploatarea R.AD.ET Constanta

83 041

83 041

39 897

43 144

359

359

0

0

0

0

0

0

13 865

24 186

14 100

10 086

359

359

0

0

0

0

0

0

2

Reabilitare construcții puncte termice aflate in exploatarea RADET Constanta

32 805

32 805

4 949

27 856

0

0

0

0

0

0

0

0

28 391

28 391

3 269

25 122

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Reabilitare rețele termice secundare

522 088

522 088

11 318

510 770

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

486 549

486 549

8 175

478 374

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

C.

DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI -TOTAL

13 859

19 670

12 881

6 789

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Studii si proiecte

331

33,

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o’

0

0

0

0

0

0

0

2

Utilaje

independente

13 528

19 339

12 881

6 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA_