Hotărârea nr. 69/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA

5

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța

al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de....c

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.53716/20.04.2010, Raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, Raportul Comisiei nr. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism si agreement precum și referatul Direcției Gospodărire Comunală înregistrat sub nr.46994/07.04.2010;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 pct.”d” și ale art. 115 alin. 1 lit “b” din Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - începând cu data aprobării prezentei, prevederile HCLM nr. 334/ 2005 referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța, precum și orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Gospodărire Comunală, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției Prefetului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de. .....9?#.... consilieri din 27 membri.


Constanța ~ Nr.


i33 04'<&>Io


Contrasemnează,

Secretar

Marcela Enache


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ 1 LA HOTĂRÂREA NR.


1 %)țO


REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Cimitirele de pe raza municipiului Constanța sunt considerate instituții de igiena publică avand ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcționeze ca zone de liniște și respect pentru cei ce odihnesc acolo.

Art.2. înființarea, extinderea sau desființarea cimitirelor se face potrivit legii prin hotărâri ale Consiliului Local Municipal Constanța, cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare teritorială.

Art.3. Activitatea de întreținere a cimitirelor, efectuarea serviciilor specifice (măturat, udat alei, curățat rigole, combatere polei, colectare și transport deșeuri vegetale și pământ, întreținere spații verzi) va fi atribuită în baza unui contract de sevicii publice.

Art.4. Înhumările, deshumările și reînhumările se vor face de către societățile abilitate legal, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice și în baza tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile legale, afișate la loc vizibil.

Art.5. Cimitirele de pe raza municipiului Constanța sunt controlate de Serviciul Administrare Cimitire din Primăria Municipiului Constanța, privind respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL 2

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ, AMENAJAREA ȘI ÎNTREȚINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN CIMITIRE

Art.6. Locurile de înhumare din cimitirele aflate pe raza municipiului Constanța, vor putea fi atribuite în concesiune la cererea cetățenilor, a organizațiilor nonguvemamentale care se ocupă de ocrotirea copiilor, a persoanelor handicapate sau nefavorizate, de cămine de pensionari și vor fi aprobate de primar, tară licitație pe baza taxelor stabilite de către Consiliul Local al Municipiului Constanța în următoarele condiții:

a)    în caz de deces - pe o perioadă de 7 ani, cu obligativitatea executării unei împrejmuiri betonate și cruce din piatră, în cel mult un an de la înhumare;

b)    la cerere, în timpul vieții sau la deces - pe o perioada de 25 sau 49 ani, cu obligativitatea executării unei construcții definitive (criptă, cavou, capelă);

c)    locurile de înhumare pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994, Decretului-Lege nr. 118/1990, prevăzute în Codul Fiscal și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, vor fi atribuite cu scutirea taxei de concesiune pe o durată de 7 ani pentru înhumări Ia pământ în caz de deces pentru rudele beneficiarului până la gradul IV inclusiv, sau pe o perioadă de 25 de ani dacă se execută construcții funerare definitive (cripte, cavouri, capele) cu achitarea contravalorii lucrărilor funerare.

Art.7. Concesiunile se compun din locurile de înhumare, exclusiv aleile de acces și vor avea dimensiunile stabilite de către Serviciul Administrare Cimitire, în funcție de situațiile concrete din teren. Locurile de înhumare în cimitirele noi și spațiile dintre ele, vor avea dimensiunile din documentațiile de execuție aprobate de către Primăria Municipiului Constanța prin serviciile abilitate.

în scopul unei identificări mai ușoare pe teren a locurilor de înhumare, se vor amplasa plăcuțe inscripționate cu numărul figurii și lotului, executate de prestatorul activității de întreținere și funcționare a cimitirului și cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci.

Art.8. Termenul contractului de concesionare poate fi prelungit prin acordul părților cu durata sa inițială, dacă sunt îndeplinite condițiile de prelungire, pe baza unei cereri înregistrată cu cel puțin 5 zile înainte de data expirării duratei de concesiune.

Concesiunea eu durata expirată se poate reconcesiona de către fostul titular sau de către una din rudele care fac dovada că este cea mai apropiată în grad cu fostul titular al locului de concesiune sau cu persoanele înhumate în acel loc.

Pentru perioada în care a expirat termenul contractului de concesionare cu mai mult de 6 luni, se va achita de către reconcesionar de trei ori taxa de concesionare.

Art.9. Taxa de concesionare pentru locul de înhumare se percepe de la beneficiarul concesiunii în conformitate cu H.C.L.M anuală, privind impozitele și taxele locale.

încasarea taxei de concesionare se va face prin grija serviciului Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Constanța.

Art.10. Unei persoane i se va atribui în concesiune (folosință), numai un singur loc de înhumare pe o durată de 25 sau 49 ani, cu construcție funerară definitivă.

în acest loc vor putea fi înhumați titularii dreptului de concesiune, soții/soțiile acestora, precum și ascendenții și descendenții lor până la gradul IV inclusiv, precum și orice altă persoană numai cu acordul scris al titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular.

Atribuirea unui loc de înhumare pe o durată de 7 ani unui concesionar care deși deține un loc pe 25 de ani sau 49 de ani, nu poate înhuma în acel loc, se va face cu condiția ca la expirarea termenului de 7 ani, să-și deshumeze decedatul din locul nou concesionat și să-l înhumeze în locul pe care îl deține.

Art.ll. Primăria Municipiului Constanța va putea aproba prin reprezentanții săi legali, la solicitarea organelor stabilite de lege, înhumarea cazurilor sociale și speciale (persoane ncidentificate, fără susținători legali, cu venituri mici sau tară venit) pc o perioadă de 7 ani, fără plata taxelor aferente înhumării.

Art.12. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare nu poate face obiectul unei tranzacții cu titlu oneros (donație, vânzare). Acest drept va putea fi transmis numai prin succesiune legală (ascendenților și descendenților până la gradul IV inclusiv), testamentară sau cesiune. Beneficiarii succesiunii testamentare dacă nu pot face dovada gradului de rudenie cu titularul concesiunii sunt obligați să achite taxa de concesiune.

în cazul în care sunt mai multi moștenitori, iar suprafața pe care o moștenește fiecare este mai mică de 3,oo mp. și situația din teren nu permite ieșirea din indiviziune, atunci pe actul de concesiune va fi trecută o singură persoană prin înțelegere între moștenitori, pe bază de declarații, ceilalți moștenitori având aceleași drepturi. Persoana trecută în act va fi administratorul locului, ea achitând taxa de întreținere și asigurând întreținerea locului. Moștenitorii pot stabili ordinea administratorilor.

în cazul în care sunt mai mulți moștenitori, înhumarea unuia dintre moștenitori sau rude colaterale până la gradul IV inclusiv se va face cu acordul scris a! celorlalți moștenitori.

Art.13. Titularii dreptului de concesiune, în timpul vieții, pot renunța la acest drept dacă în locul respectiv nu este nimeni înhumat, locul de înhumare putând fi concesionat unei alte persoane potrivit prezentei reglementări.

Taxele de concesionare în cazul renunțării nu se restituie, renunțarea considerându-se unilaterală.

în acest caz reconcesionarea locului este considerată loc nou și se va concesiona cu obligativitatea executării unei lucrări funerare definitive (criptă, cavou, capelă) - pe o perioada de 25 sau 49 ani.

Art.14. Cesiunea dreptului de concesiune asupra unui loc de înhumare se poate efectua între vii cu condiția ca noul beneficiar al dreptului de concesiune sa facă dovada că pe locul respectiv se află înhumate rude până la gradul IV inclusiv. Contractul de cesiune întocmit de un Notar Public, se depune în termen de 30 de zile la Administrația Cimitirului. în cazul neprezentării în termenul mai sus menționat vechiul concesionar (sau moștenitorii lui) rămâne de drept titularul locului.

Art.15. Dreptul de concesiune asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri :

a)    la expirarea duratei de concesiune;

b)    când titularul dreptului de folosință renunță unilateral la acest drept printr-o declarație notarială;

c)    în cazul în care titularul locului de concesiune deține unul sau mai multe locuri de înhumare pe o perioada de 25 și/sau 49 de ani și a fost înhumat în alt loc decât cel pe care îl deține;

d)    în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare pe o perioadă de 2 ani;

e)    în cazul neachitării taxei anuale de întreținere după primele șase luni ale anului următor;

f)    în cazul în care lucrările funerare nu s-au executat în termen de 3 luni de la data eliberării avizului de construire, pentru contractele de concesiune încheiate după data de 30.11.2000;

g)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata;

h)    dreptul de concesionare se pierde după 30 de zile de la publicarea anunțului în ziarele locale cu locurile ce îndeplinesc una din condițiile mai sus amintite, precum și a unei notificări prealabile trimise concesionarului la adresa menționată în contractul de concesiune.

Art.16. Au prioritate la reconcesionarea locurilor de înhumare care se încadrează la punctele a, d, e, f, g în primul rând persoanele care fac dovada că pe locul respectiv se află înhumate rude până la gradul IV inclusiv.

Art.17. Dacă încetează dreptul de concesiune conform art.15 iar pe aceste locuri există înhumări care au mai mult de 7 ani, la propunerea Serviciului Administrare Cimitire, se va face deshumarea osemintelor, care se vor pune într-o lădiță pe care se va inscripționa datele de identificare (lot, figura), lădiță care se va depune la osoar.

Art. 18. în cazul în care dreptul de concesiune a locurilor de înhumare a încetat potrivit art.15 și pe aceste locuri există lucrări funerare, foștii titularii sunt obligați să aducă terenul concesionat la starea inițială (deshumarea osemintelor, eliberarea terenului de construcții subterane/supraterane). în caz contrar societățile comerciale care dețin contracte de întreținere și funcționare a cimitrelor precum și contracte de asociere cu Primăria Municipiului Constanța sunt obligate sa desființeze și să aducă terenul la starea inițială în termen de 30 de zile de la data anulării contractului, iar materialele rezultate vor fi valorificate de acestea, cu aceeași destinație în măsura posibilităților.

Nu vor putea fi desfințate fără avizele organelor competente lucrările funerare care fac parte din patrimoniul cultural național.

în cazul când la expirarea termenului de concesiune nu au trecut 7 ani de la data ultimei înhumări, iar moștenitorii nu cer reconcesionarea locului pe un nou termen, se acordă o prelungire a termenului de concesiune, care nu va depăși 7 ani de la data ultimei înhumări, după care locul de înhumare se va putea concesiona altui solicitant.

Art.19, Ocuparea abuzivă a locurilor de înhumare duce la exhumarea rămășițelor pământești, acestea putând fi mutate într-un ioc ocupat legal sau în cazul când nu sunt exhumate de cel care a ocupat locul, acestea pot fi exhumate la propunerea serviciului specializat din Primărie, cu respectarea prevederilor art. 39.

Art.20. Titularii dreptului de concesiune a locurilor de înhumare au obligația de amenajare și întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare existente asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. Resturile rezultate din curățenie vor fi evacuate în cea mai apropiată alee betonată sau în locurile indicate de Administrația Cimitirului de unde fac parte.

Art.21. Pentru sistematizarea cimitirelor, executarea de alei și alte lucrări de interes general se pot strămuta mormintele în alte zone cu păstrarea suprafeței din actele de concesiune la propunerea Serviciului Administrare Cimitire.

Pentru asigurarea unei circulații fluente în cimitir și a unui aspect civilizat, se vor desființa împrejmuirile metalice, care vor fi înlocuite cu bordură betonată.

Art.22. în cazurile bine justificate se pot efectua schimburi între locurile de înhumare dintre cimitire cu aprobarea primarului sau a viceprimarului de resort. în aceste situații solicitantul va achita eventuale diferențe rezultate din taxele de concesiune.

CAPITOLUL 3

CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE

Art. 23. Lucrările de construcții funerare subterane și supraterane se execută cu obținerea avizului/autorizației de construire eliberat de Primăria Municipiului Constanța, Direcția de Gospodărire Comunală, Serviciul Administrare Cimitire/Direcția Urbanism, în baza tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile legale, afișate la loc vizibil.

Se pot executa următoarele lucrări:

a)    la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durată de 7 ani, se execută borduri și semne de căpătâi - fără aviz/autorizație de construire;

b)    la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durată de 25 de ani, se execută lucrări subterane constând în cripte betonate cu 2-3 nivele cu semne de căpătâi - în baza avizului de construire eliberat de Direcția Gospodărire Comunală, Serviciul Administrare Cimitire.

c)    la locurile de înhumare atribuite în concesiune pe o durata de 49 de ani, se pot executa lucrări de natura celor prevăzute la litera ‘b’, cât și alte lucrări cum ar fi: lespezi, lucrări de artă plastică (în baza avizelor Direcției Gospodărire Comunală și Direcției de Urbanism), obeliscuri, cavouri și capele (în baza autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată).

Art. 24. Este interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de construcție, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum și efectuarea oricăror lucrări pregătitoare.

La locul construcției se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare, asigurându-se zilnic curățenia locului.

Art. 25. Săpăturile de pământ efectuate în vederea executării de cripte cu 1,2 sau 3 nivele se vor executa numai de către prestatorul activității de întreținere și funcționare a cimitirului și cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci, în baza tarifelor stabilite în conformitate cu prevedrile legale.

Avizele de construcții funerare pentru cripte, se vor elibera de către Serviciul Administrare Cimitire numai după achitarea costului săpăturii de către beneficiarul lucrării.

Art. 26. Resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de construcții, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în locurile indicate de societatea care desfășoară activitatea de întreținere a cimitirului.

Aruncarea la întâmplare a pământului și a gunoiului, ocuparea terenului cu diferite materiale sau pământ rezultat din săpătură se va sancționa conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art. 27. Executanții lucrărilor de orice fel vor anunța în scris societatea care prestează activitatea de întreținere a cimitirului despre locul unde își desfășoară activitatea și vor prezenta tabele nominale cu formațiile de lucru care lucrează în cimitir.

Art. 28. La terminarea lucrărilor constructorul va anunța în scris societatea care desfășoară activitatea de întreținere a cimitirului în vederea recepționării acestora și a confirmării că mormântul și spațiul înconjurător au fost curățate.

Art. 29. Constructorii vor putea folosi energia electrică și apa din incinta cimitirului, în condițiile achitării contravalorii consumului real societății care iși desfășoară activitatea de întreținere în incinta fiecărui cimitir.

4

Art. 30. Este interzisă tăierea de arbori sau arbuști sau distrugerea vegetației fără aprobarea Serviciului Administrare Spații Verzi.

Nerespectarea celor de mai sus se sancționează conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Art. 31. Este interzis accesul animalelor de tracțiune și al vehiculelor cu tracțiune animală în incinta cimitirului.

Art. 32. Deteriorarea din culpă a împrejmuirilor, a căilor de acces, instalațiilor, monumentelor funerare, clădirilor, etc., se sancționează conform legislației în vigoare.

Art. 33. Pentru întreținerea cimitirului, aleilor, împrejmuirilor, instalațiilor, precum și pentru curățenie și evacuarea gunoiului, etc., fiecare deținător de loc de mormânt va achita o taxă stabilită anual în conformitate cu prevederile legale și care se va afișa la cimitir.

Deținătorii locurilor de mormânt obținute conform Legii nr. 44/1994 și Decretului- Lege nr. 118/1990 prevăzute în Codul Fiscal și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, sunt scutiți de plata taxelor de întreținere.

CAPITOLUL 4

ÎNHUMAREA, DESHUMAREA, REÎNHUMARE ȘI TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art. 34. înhumarea persoanelor decedate se face numai în baza adeverințelor de înhumare eliberate de Serviciul Stare Civilă care a înregistrat decesul și a Serviciului Administrare Cimitire care înregistrează înhumarea, cu plata anticipată a tarifelor de concesionare și înhumare.

în cazul persoanelor decedate în alte localități, înhumarea în unul din cimitirele aflate pe raza municipiului Constanța, se face în baza adeverinței de înhumare și a avizului sanitar de transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.

Art. 35. Pentru înhumarea în locurile deja atribuite în concesiune este necesar să se prezinte actul de concesiune (actul de dare în folosință) în original, certificatul de deces în copie și adeverința de înhumare în original. înhumarea va putea fi solicitată de una din persoanele care dețin locul de înhumare cu acordul scris al tuturor deținătorilor, însoțită de copie după C.I./B.I. Când titularul este fără discemămnt, acordul poate fi dat de o rudă până la gradul IV inclusiv. în situația când titularii dreptului de concesiune nu se află în localitate, acordul de înhumare va putea fi dat prin Procură Notarială. După prezentarea actelor solicitate, se va emite adeverința de înmormântare emisă de Serviciul Administrare Cimitire fără de care nici o societate nu are voie să efectueze înhumarea.

Art. 36. Persoanele decedate vor putea fi depuse înainte de înhumare în sălile de ceremonii funerare numai pe baza certificatului de îmbălsămare eliberat de persoane autorizate, achitându-se tarifele respective.

în sălile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoane decedate din cauza unor boli contagioase.

Art. 37. în locurile de înhumare neamenajate cu criptă, înhumarea se va face la o adâncime de minim 2m și numai pentru o singură persoană decedată.

Art. 38. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării pe baza adeverinței eliberate în acest scop de către Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

în mod excepțional deschiderea mormintelor și deshumarea cadravelor se poate face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează :

a) După împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie — 31 martie, pe baza adeverinței eliberate de centrele sanitare și antiepidemice teritoriale în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare sau pentru construcție de criptă. Deshumarea și reînhumarea se poate face numai cu acordul concesionarului sau moștenitorilor legali.

b)    în situațiile în care se impune degajarea unor alei sau alinierea acestora pentru realizarea unei sistematizări corespunzătoare sau pentru îmbunătățirea circulației, deshumarea se face la ordinul Serviciului Administrare Cimitire cu obligația anunțării rudelor celui înhumat și a titularului concesiunii prin notificare scrisă la adresa din contractul de concesiune.

c)    Indiferent de data când a avut loc înhumarea, pe baza dispoziției date potrivit legii de organele competente.

Art. 39. Deshumarea osemintelor persoanei decedate în urmă cu 7 ani, precum și reînhumarea lor se poate face în tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate în acest scop de către Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. Deshumarea se va face cu acordul rudei celei mai apropiate și a titularului locului de înhumare.

Art. 40. înhumările, deshumările, reînhumările se fac cu respectarea normelor sanitare antiepidemice de către societățile care dețin contract de întreținere și funcționare a cimitirelor sau contract de asociere cu Primăria Municipiului Constanța, în prezența familiei sau a unui reprezentant al acesteia după plata anticipată a tarifelor afișate.

în cazul în care la expirarea termenului de atribuire în concesiune a locurilor de înhumare, membrii familiei persoanei decedate sau reprezentantul acestuia nu au luat măsuri pentru efectuarea deshumării, aceasta va fi făcută de către societatea care are în întreținere cimitirul, după 30 de zile de la data notificării în scris la adresa din contractul de concesiune și prin publicarea în presa locală a celor în cauză. în astfel de cazuri deshumarea se va face și în prezența unui delegat din parte Serviciului Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, osemintele urmând a fi depozitate în locurile stabilite (osuare în cadrul cimitirului), faptul menționându-se într-o evidență separată.

Art. 41. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeași sau în alte localități se va face cu vehicule mortuare special amenajate care au autorizație în acest sens și cu respectarea normelor sanitar-antiepidemice.

Operatorii economici care execută transportul funerar în incinta cimitirelor, au obligația să anunțe în scris societățile care dețin contract de întreținere și funcționare a cimitirelor, data și ora înhumării cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea ceremoniei funerare, în vederea stabilirii unui program, astfel încât să se evite suprapunerile cu alte ceremonii funerare și pentru asigurea condițiilor necesare desfășurării înmormântării.

Art. 42. Efectuarea transportului internațional al persoanelor decedate se va asigura cu respectarea normelor și convențiilor internaționale.

CAPITOLUL 5

PRESTAREA SERVICIILOR FUNERARE

Art. 43. Executarea lucrărilor funerare se face de către persoane fizice sau juridice autorizate, la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor afișate.

Societățile Comerciale, Asociațile Familiale și Persoanele Fizice Autorizate, care execută lucrări funerare în incinta cimitirelor, vor încheia contracte de evacuare deșeuri vegetale, pământ și alte resturi provenite din lucrările executate sau desființate, cu societatea comercială care deține contract de întreținere și funcționare a cimitirului sau contract de asociere cu Primăria Muncipiului Constanța .

Art. 44. Concesionarii sau reprezentanții concesionarilor care solicită executarea unei lucrării funerare sunt obligați să prezinte administrației cimitirului un dosar care să conțină următoarele documente: contractul de concesiune în copie, copie B.I./C.I., autorizație de construcție sau aviz de lucrării ( unde este cazul), contractul de execuție cu firma care construiește lucrarea și garanția de bună execuție.

Art. 45. Societățile care dețin contract de întreținere și funcționare a cimitirelor sau contract de asociere cu Primăria Municipiului Constanța, vor asigura la cerere întreaga gamă de servicii, lucrării și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii astfel încât cerințele în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute intr-un singur loc, cu operativitate și în condiții corespunzătoare. Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați cu plata prețurilor și tarifelor anunțate prin afișare.

Art. 46. Societățile care dețin contract de întreținere și funcționare a cimitirelor sau contract de asociere cu Primăria Municipiului Constanța, răspund de îngrijirea și paza cimitirelor, revenindu-le totodată și obligația de întreținere în bună stare a camerelor de depunere și ceremonii funerare, a împrejmuirii cimitirelor, căilor de acces, spațiilor verzi, instalațiilor de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare, precum și a celorlalte dotări. De asemenea aceaste societăți răspund și de îngrijirea și întreținerea mormintelor și operelor comemorative de război, mormintelor oamenilor de știință, cultură și artă.

Personalul ce participă la ceremonii funerare va purta uniforma stabilită de societatea de care aparține.

Art. 47. în cazurile de deces prin boli transmisibile, se vor lua măsurile de prevenire a răspândirii infecției impuse de unitățile sanitar teritoriale. Transportul defunctului se va face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitar teritorială.

CAPITOLUL 6 RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 48. în cazul încălcării prevederilor art. 34 și anume săvârșirea înhumării fără adeverință de înmormântare, inspectorii Serviciului Administrare Cimitire care au constatat fapta, sunt obligați să sesizeze organele de urmărire penală.

Art. 49. Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni și se sancționează după cum urmează:

1.    a) Executarea lucrărilor prevăzute la art. 23 lit. b și lespezi, lucrări de artă plastică fără avizul de construire eliberat de Direcția Gospodărire Comunală, Serviciul Administrare Cimitire/Direcția Urbanism, se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei și cu dispunerea demolării lucrării funerare pe cheltuiala contraveninetului;

b)    Executarea următoarelor lucrări: obeliscuri, cavouri și capele fără autorizație de construire se sancționează conform Legii 50 / 1991 republicată și actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

c)    Executarea lucrărilor prevăzute la art. 23 lit.a, art. 23 lit. b și lespezi, lucrări de artă

plastică cu avizul de construire eliberat de Direcția Gospodărire Comunală, Serviciul Administrare Cimitire/ Direcția Urbanism dar în afara limitei suprafeței concesionate și cu afectarea aliniamentului se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei și cu djspunerea demolării lucrării funerare pe cheltuiala contraveninetului;    1

d)    Executarea lucrărilor prevăzute la art. 23 lit.a, art. 23 lit. b și lespezi, lucrări de artă plastică cu avizul de construire eliberat de Direcția Gospodărire Comunală, Serviciul Administrare Cimitire/ Direcția Urbanism dar în afara limitei suprafeței concesionate, fără afectarea aliniamentului, se sancționează prin achitarea de trei ori a taxei de concesiune pe o perioadă de 25 de ani;

2.    înhumarea abuzivă fără act de concesiune se sancționează prin achitarea de trei ori a taxei de concesiune pe o perioadă de 25 de ani dacă locul nu este concesionat altei persoane;

3.    Nedesființarea împrejmuirilor metalice de către concesionar se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei și cu dispunerea demolării lucrării de către prestatorul activității de întreținere și funcționare a cimitirului și cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci conform calculelor și normelor tehnice efectuate de serviciile de specialitate ale Primăriei Constanța;

4.    Depozitarea resturilor rezultate din curățirea locurilor de înhumare în alte locuri decât în cele indicate de care prestatorul activității de întreținere și funcționare a cimitirului se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei;

5.    Executarea de lucrări funerare care au ca urmare afectarea locurilor învecinate se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1500 lei pentru persoanele juridice și cu dispunerea readucerii locurilor afectate la starea inițială;

6.    Sustragerea de obiecte sau flori de la ceremoniile funerare se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei;

7.    Distrugerea monumentelor funerare, a gardurilor vii, a aleilor sau a altor dotări se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1500 lei pentru persoanele juridice. Pentru faptele prevăzute la acest articol se vor percepe și depăgubiri civile conform calculelor și normelor tehnice efectuate de serviciile de specialitate ale Primăriei Constanța;

8.    Contravențiilor prevăzute mai sus li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, inclusiv art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii aplicate.

Art. 50. Contravențiile prevăzute la art. 49 cu excepția celor de la alin.l lit. d și alin. 2, din prezenta hotărâre, se constată și se sancționează de către împutemiciții Primarului.

Constatarea și aplicarea contravențiilor prevăzute la art. 49 alin. 1 lit. d și art. 49 alin. 2 revine Serviciului Administrare Cimitire.

CAPITOLUL 7 DISPOZIȚII FINALE

Art. 51. Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Municipiului Constanța va asigura funcționarea în condiții corespunzătoare a prevederilor prezentului Regulament pentru buna desfășurare a activității.

Art. 52. Contractele de concesiune a locurilor de înhumare legal eliberate până în prezent rămân valabile în ceea ce privește termenul de atribuire.

Termenele de atribuire a locurilor de înhumare, se pot modifica conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 53. Accesul în cimitire a persoanelor, autovehiculelor de transport funerar, autoturismelor care transporta persoane handicapate este permis zilnic, pe bază de aviz de la Serviciul Administrare Cimitire :

-    în perioada 01.10 - 31.03, între orele 7,00 -17,00;

-    în perioada 01.04 - 31.09, între orele 7,00 - 20,00.

Se interzice accesul autovehiculelor/autoturismelor în incinta cimitirelor mai puțin a mașinilor/utilajelor folosite la lucrările de întreținere care aparțin societăților prestatoare care au preluat activitatea de întreținere și funcționare precum și a celor cu contract de asociere cu Primăria Municipiului Constanța

Accesul în cimitir este permis autovehiculelor cu regim de circulație prioritară pe drumurile publice conform O.U.G. nr. 195/2002 republicată.

Art. 54. Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Primăriei Municipiului Constanța va reactualiza planurile cadastrale și evidența curentă a tuturor cimitirelor din administrare.

Art. 55. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament orice prevederi contrare acestuia se abrogă.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^.

8