Hotărârea nr. 68/2010

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.M. NR. 467/2009 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

* Ohf oUm)

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan MAZĂRE, raportul nr. 51203/14.04.2010 al Direcției Servicii Publice și raportul nr. 52498/19.04.2010 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă,

Ținând cont de avizul Comisiei nr. 1 — de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei nr. 5 - pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Luând în considerare prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată și prevederile Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,

Ținând cont de rațiuni de operaționalizare a unor servicii prestate de Direcția Servicii Publice pe de o parte, și rațiuni de legalitate și conformitate a documentelor prezentate aceleiași autorități pentru avizarea centrelor de colectare deșeuri,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 5 la HCLM nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, după cum urmează:

1. liniuța a 4-a din cuprinsul Cererii Avizare Centre de Colectare Deșeuri se modifică și va avea următorul conținut: - acordul scris al vecinilor în formă autentificată notarial, în original și actualizat anual, conform schiței planului de încadrare în zonă.”

2. la punctul 3 — Taxă rezervare loc parcare (parcare curentă) - după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Titularii locurilor de parcare înștiințați în scris cu privire la măsura anulării rezervării deținute în parcarea de reședință au obligația demontării indicatorului în termen de 5 zile de la primirea adresei de anulare.”

Art. 2 - (1) Anexa nr. 6 la HCLM nr. 467/2009 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 La Anexa nr. 12 la HCLM nr. 467/2009 după punctul 8.3 se introduce un nou punct, punctul 8.4, cu următorul conținut:

”8.4 Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă constituie venit cu destinație specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă se achită la momentul solicitării.

Taxa este datorată de persoane fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă cu excepția următoarelor categorii de persoane:

a)    persoane cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile;

b)    persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

In vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul de încadrare în grad și tip de handicap, precum și un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilității de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenție.

Activitatea de stare civilă se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată și completată și a prevederilor Codului Familiei.

Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Serviciului Stare Civilă, respectiv achiziționarea de tehnică de calcul, echipamente birotică și consumabile, iar sumele rămase neufilizate la sfârșitul anului, se vor folosi în anul următor, cu aceeași destinație.

Art. 3 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcției Servicii Publice, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă și Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

/rCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELĂ ENACTÎE


CONSTANTA


Anexa nr. 1

la hotărârea nr. fa?! JLofo

TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ ADMINISTRATE DE DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Nr.

crt.

Denumirea taxei

- ki -

1.

laxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica și sărbătorile legale)

59

2.

Taxa pentru oficierea preferențială a căsătoriei (oră. urgență)

44

3.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea proceduri i succesorale.

2

4.

l axa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă

1500

5.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverințelor și a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care sc plătește o taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

6.

Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele dc stare civilă a schimbării numelui și a sexului

13

7.

l axa pentru înregistrarea, la cerere. în actele dc stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

8.

Taxa pentru transcrierea, la cerere. în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

2

9.

Taxa pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

10.

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

2

Taxele pentru activitatea de stare civilă prevăzute la punctele 1-4 din tabel sunt venituri cu destinație specială, fiind instituite în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare a Serviciului de Stare Civilă.

Taxa prevăzută la pct. 4 este datorată de persoane fizice care solicită oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului dc Stare Civilă cu excepția următoarelor categorii dc persoane:

a)    persoane cu handicap fizic grav sau accentuat nedeplasabile;

b)    persoanele aliate în executarea pedepselor privative dc libertate.

In vederea aprobării exceptării de la plata taxei persoanele prevăzute la lit. a) vor depune ca documente justificative certificatul dc încadrare în grad și tip dc handicap, precum și un document de la medicul de familie în care să se descrie cauza imposibilității de deplasare.

Pentru persoanele prevăzute la lit. b) este necesară aprobarea comandantului centrului de detenție.

încasarea taxelor astfel instituite pentru activitatea specifică stării civile se face anticipat la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă - sediul Casei Căsătoriilor din str. M.Eminescu nr. 10.

l axa pentru eliberarea certificatelor se achită la momentul solicitării certificatelor la casieria din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nclucrătoarc și sărbători legale, sc achită cu anticipație, la data depunerii documentației la Starea Civilă, cu cel puțin 10 zile înaintea oficierii.

l axa pentru oficierea preferențială și urgentă a căsătoriei sc încasează în cazul în care se solicită oficierea la o anumită zi sau oră din zi.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia.

Anexa nr. 1

la hotărârea nr. frfi&ID

Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziției dată de Consiliul Județean și în momentul înmânării respectivei dispoziții solicitantului, la casieria Serviciului de Stare Civilă.

Taxa de timbru se încasează la momentul solicitării certificatelor.

l axa de urgență se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

Taxa pentru căutare în arhivă (căutare acte și eliberare copii) se aplică în cazul în care se solicită eliberarea duplicatelor de certificate de stare civilă sau adeverințelor din care să se ateste un fapt sau o situație (Anexa 8. cf. Legii nr. 119/1996).

Responsabilitatea încasării taxelor revine Serv iciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.

Constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:

a)    nedeclararea nașterii sau decesului în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

b)    omiterea declarării, în fața ofițerului de stare civilă, a unor dale referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

c)    pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;

d)    neprezentarea certificatelor de stare civilă sau extraselor eliberate de autoritățile străine, ofițerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. 2 din Legea nr. 119/1996.

Contravențiile prevăzute la punctul a) se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele de la punctele b), c) si d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 119/1996 cu privier la actele de stare civilă și Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenți i lor.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENAC-HTf