Hotărârea nr. 67/2010

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRA TORILOR SI ACOPERIREA PIERDERII PENTRU ACTIVITATEA EXERCITIULUI FINANCIAR AL S.C."CONFORT URBAN"-S.R.L. CONSTANTA PE ANUL 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE, RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR și acoperirea pierderii pentru activitatea exercițiului financiar al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2010    ___.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget finanțe;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 (4) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(i) lit.”c” și art.115 alin.(l) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATELE INFORMATIVE, SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE și RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind încheierea exercițiului financiar al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța pe anul 2009 prezentate în Anexa nr.l care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și acoperirea pierderii în sumă de 17.162.916 lei, din capitalul social în conformitate cu art.19 (4) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Prefecturii județului Constanța.

Adoptat 24 consilieri din 27 membrii.

Președintele ședinței,

Constanța

Nr. 67/29.04.2010

S.C. „CONFORT URBAN”-S.R.L. COD FISCAL RO 1875349

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2009 tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 1752/2005

CUPRINS

IVI’


Digeetar general,

CONFORT


Numele și prepuinele, Ing.Ioal'ȚonȘi'A

întocmit,

Director economic,

Numele și prenumele, Ec.Aldea Eugenia


Semnătura și ștampila,


Semnătura,


EXPLICAȚIA

NR.FILE

BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10

4

CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20

3

DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30

4

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40

2

DECLARAȚIA ÎN CONF.CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991

1

10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

7

BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2009

10

RAPORTUL AUDITORILOR

â

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

3

EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE APROBARE

A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

1

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

1

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

3

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

1

DISCHETA

1

|    BILANȚ

Formular 10    la data de 31.12.2009    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la

01.01.2009

Sold la

31.12.2009

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și

alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

0

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

0

TOTAL (rd.01 la 05)

06

0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

2.256.923.356

2.324.164.369

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)

08

9.145.184

9.530.651

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214- 2814 - 2914)

09

572.507

613.996

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

3.717.774

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

2.270.358.821

2.334.309.016

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

0

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

0

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

0

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16

0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

76.256

83.280

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

76.256

83.280

FIO- pag. 2

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la 01.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

2.270.435.077

2.334.392.296

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1 Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/-388-391 -392-3951 -3958-398)

20

3.465.667

2.963.523

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

0

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

12.379

19.191

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

0

k TOTAL (rd. 20 la 23)

24

3.478.046

2.982.714

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 26) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

4.032.586

2.523.553

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)

26

0

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

0

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)

28

47.068.850

45.535.187

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

0

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

51.101.436

48.058.740

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

A Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

0

0

*2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

0

TOTAL (rd. 31 +32)

33

0

0

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+ 512+ 531 +532 + 541 +542)    •

34

2.010.425

3.949.368

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

56.589.907

54.990.822

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

45.192.360

45.517.670

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

2.856.699

1.922.670

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

42.060.764

26.282.243

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451)

42

0

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)

43

0

FIO - pag. 3

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la 01.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

6.888.780

2.585.157

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

51.806.243

30.790.070

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)

46

47.325.304

68.444.623

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

2.317.760.381

2.402.836.919

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

^ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

0

B 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

134.287.366

165.298.619

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 * + 451)

53

0

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)

54

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+ 1687 + 2693 + 421 +423 +424 + 426 + 427 + 4281 +431 +437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 +455 + 456 + 457 + 4581 +462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

10.098.454

8.967.952

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

144.385.820

174.266.571

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

0

A 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 27> + 1514+ 1518)

59

0

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

0

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132+ 133 + 134+ 138)

61

0

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

62

2.650.720

1.273.799

TOTAL (rd. 61 +62)

63

2.650.720

1.273.799

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

64

263.116.759

327.601.859

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

65

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

0

TOTAL (rd. 64 la 66)

67

263.116.759

327.601.859

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

1.570.619

1.281.340

FIO - pag. 4

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la 01.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

60.081

60.081

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71

0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

0

4. Alte rezerve (ct. 1068)

73

19.980

19.980

TOTAL (rd. 70 la 73)

74

80.061

80.061

Acțiuni proprii (ct. 109)

75

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)    SOLD C (ct. 117)

78

6.266.678

6.266.678

SOLD D(ct. 117)

79

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

80

0

SOLD D(ct. 121)

81

14.443.200

23.429.594

Repartizarea profitului (ct. 129,

82

0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)

83

256.590.917

311.800.344

Patrimoniul public (ct. 1016)

84

1.916.783.644

1.916.770.004

CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)

85

2.173.374.561

2.228.570.348

•) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26)    Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27)    Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.


umadecontrol FIO:


29919593623/47143497452


ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,


Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul

financiar

2008

Exercițiul

financiar

2009

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)

01

19.257.618

17.754.161

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

19.151.087

17.672.512

Venituri din vânzarea mărfurilorfct. 707)

03

106.531

81.649

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)

04

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)

SoldC

06

6.883.532

5.416.870

SoldD

07

0

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)

08

0

4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)

09

2.916.556

3.430.494

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)

10

29.057.706

26.601.525

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

13.474.213

11.089.417

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

94.536

71.289

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

13

514.048

354.189

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

91.068

67.967

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15

7.290.415

7.723.207

^Aa) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)

16

5.743.926

6.041.003

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

17

1.546.489

1.682.204

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)

18

672.431

485.532

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

672.431

485.532

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)

21

0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

24

12.995.906

17.486.553

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

25

12.483.618

17.195.916

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

26

188.211

262.959

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)

27

324.077

27.678

Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)

28

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)

29

0

F20 - pag. 2

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul

financiar

2008

Exercițiul

financiar

2009

A

B

1

2

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

-Venituri (ct.7812)

31

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)

32

35.132.617

37.278.154

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 10-32)

33

0

0

- Pierdere (rd. 32-10)

34

6.074.911

10.676.629

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

36

0

T 0. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

38

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

597.086

345.479

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

40

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

4.867.446

829.528

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 35+37+39+41)

42

5.464.532

1.175.007

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)

43

0

-Cheltuieli (ct.686)

44

0

-Venituri (ct.786)

45

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

8.182.236

7.656.657

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

47

0

l^lte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

5.650.585

6.256.648

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)

49

13.832.821

13.913.305

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd. 49-42)

51

8.368.289

12.738.298

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 10+42-32-49)

52

0

0

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)

53

14.443.200

23.414.927

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

-Profit (rd. 54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd. 55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

34.522.238

27.776.532

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

59

48.965.438

51.191.459

F20 - pag. 3

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul

financiar

2008

Exercițiul

financiar

2009

A

B

1

2

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 58-59)

60

0

0

- Pierdere (rd. 59-58)

61

14.443.200

23.414.927

18. Impozitul pe profit (ct.691)

62

0

14.667

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

63

0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 60-61-62-63)

64

0

0

- Pierdere (rd. 61+62+63-60)

65

14.443.200

23.429.594


W Suma de control F20 :    722494666247,143497452

ADMINISTRATOR,    ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele


Semnătură.
EC.ALDEA EUGENIA


SemnăturăCalitatea


11—DIRECTOR ECONOMIC


Formular

VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30    __ -lei-

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

"    A

B

1

2

Unitati care au inregistrat profit

01

0

0

Unitati care au inregistrat pierdere

02

1

23.429.594

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd .04+08+14 la 18+22), din care:

03

Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:

04

- peste 30 de zile

05

- peste 90 de zile

06

- peste 1 an

07

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09la 13), din care:

08

- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

10

- Contribuția pentru pensia suplimentară

11

- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

- Alte datorii sociale

13

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Jbbligatii restante fata de alti creditori

15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:

18

- restante după 30 de zile

19

- restante după 90 de zile

20

- restante după 1 an

21

Dobânzi restante

22

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

295

287

F30 - pag. 2

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr.

rd.

Sum

e (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane

juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice

afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

L    *

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

30

523.678

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr,

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:

31

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

32

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

33

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

34

VII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:

35

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate

j^pbligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:

36

- acțiuni cotate

37

-acțiuni necotate

38

- părți sociale

39

-obligațiuni

40

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

41

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:

42

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

43

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

44

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+ 411 +413 + 418)

45

4.032.586

2.523.553

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

46

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șt bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)

47

47.068.850

45.535.187

Alte creanțe (ct. 451 +453 + 456 + 4582 + 461 +471 +473)

48

Dobânzi de încasat (ct. 5187)

49

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)

(rd. 51 la 55), din care:

50

F30 - pag. 3

Nr.

rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

-acțiuni cotate

51

- acțiuni necotate

52

- părți sociale

53

-obligațiuni

54

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

55

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

56

Casa în lei ți în valută (rd. 58 + 59), din care:

57

1.885

1.410

-în lei (ct. 5311)

58

1.885

1.410

-în valută (ct. 5314)

59

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:

60

2.001,856

3.932.391

|l    -în lei (ct. 5121)

61

2.001.856

3.932.391

-în valută (ct. 5124)

62

Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:

63

-sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

64

-sumeîn curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

65

Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), dîn care:

66

198.842.783

206.330.440

- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 +1681)(rd. 68 + 69), din care:

67

- în lei

68

-în valută

69

-Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 +5192

+ 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:

70

- în lei

71

-în valută

72

V -Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194

+ 5195 + din ct. 5198), (rd. 74+ 75), din care:

73

-în lei

74

-în valută

75

-Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622+ 1627 + din ct. 1682)’(rd. 77 + 78), din care:

76

-în lei

77

-în valută

78

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:

79

-în lei

80

-în valută

81

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

82

-Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)

(rd. 84 + 85), din care:

83

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

84

-în valută

85

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)


la data de 31.12.2009

- lei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

5.375

5.375

X

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

5.375

5.375

X

0

imobilizări corporale

Terenuri

05

90.000

X

90.000

Construcții

06

2.259.335.270

67.426.074

296

2.326.761.048

Instalații tehnice si mașini

07

11.449.442

872.465

12.321.907

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

598.367

46.627

644.994

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

3.717.774

63.151.326

66.869.100

X

0

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

2.275.100.853

131.586.492

66.869.396

2.339.817.949

Imobilizări financiare

11

76.256

17.729

10.705

X

83.280

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)

12

2.275.177.109

131.609.596

66.885.476

2.339.901.229

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE    -lei-

F

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

5.375

5.375

0

TOTAL (rd.13+14)

15

5.375

5.375

0

Imobilizări corporale

Terenuri

16

Construcții

17

2.411.914

274.765

2.686.679

Instalații tehnice si mașini

18

2.304.258

486.998

2.791.256

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

25.860

5.138

30.998

TOTAL (rd.16 la 19)

20

4.742.032

766.901

5.508.933

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)

21

4.742.032

itltk.

5.375

5.508.933

DECLARAȚIE

»

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru:

Persoana juridică: CONFORT URBAN SRL

Județul: 13 - CONSTANȚA

Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241614324 Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Cod de identificare fiscală: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL Ing. ION ȚONOIU și DIRECTOR ECONOMIC Ec. EUGENIA ALDEA,_

își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2009 și confirmă că:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

S.C. CONFORT URBAN S.R.L.CONSTANȚA

J13/699/1997

RO 1875349

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:Nr.

crt.

Elemente de activ

Sold la 01.01.2009

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2009

I.

Terenuri - Mijloace fixe proprii

0

90.000

0

90.000

II.

Construcții total din care:

2.259.335.270

67.426.074

296

2.326.761.048

a)

Mijloace fixe proprii

5.712.022

0

0

5.712.022

b)

Patrimoniu public

2.253.623.248

67.426.074

296

2.321.049.026

111.

Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

11.449.441

872.466

0

12.321.907

a)

Mijloace fixe proprii din care:

4,737.976

58.700

0

4.796.676

a.l.

Echipamente tehnologice

3.244.558

0

0

3.244.558

a.2.

Aparate de măsură și control

414.873

58.700

0

473.573

a,3.

Mijloace de transport

1.078.545

0

0

1.078.545

b)

Patrimoniu public

6.711.465

813.766

0

7.525.231

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din care:

598.367

46.627

0

644.994

a)

Mijloace fixe proprii

63.110

0

0

63.110

b)

Patrimoniu public

535.257

46.627

0

581.884

Total imobilizări corporale

2.271.383.078

68.435.167

296

2.339.817.949

Investiții în curs de exec.

3.717.774

63.151.326

66.869.100

0

[mobilizări financiare

76.256

17.729

10.705

83.280

V.

Imobilizări necorporalc

0

5.375

5.375

0

Total imobilizări din care:(I+II+III+IV)

2.275.177.108

131.609.597

66.885.476

2.339.901.229

Patrimoniu public

2.260.869.970

68.286.467

296

2.329.156.141

Investiții în curs de exec.

3.717.774

63.151.326

66.869.100

0

Imobilizări financiare

76.256

17.729

10.705

83.280

Mijloace fixe proprii

10.513.108

148.700

0

10.661.808


Societatea Comercială „Confort Urban”-S.R.L. nu recunoaște în bilanțul la 31.12.2009 active imobilizate necorporale, întrucât au fost recunoscute ca și cheltuieli.

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

în cursul exercițiului curent, investițiile recunoscute au fost în sumă de 131.604.222 lei din care în curs de execuție 63.151.326 lei. S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța are un singur asociat Consiliul Local al Municipiului Constanța, iar acesta prin programul său de investiții și reabilitare drumuri publice a dispus ea Municipiul Constanța să fie beneficiarul unor străzi iluminate corespunzător, iar drumurile să fie refăcute după tehnologii avansate și în conformitate cu cerințele standardelor Uniunii Europene.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate.

Fondurile puse Ia dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății „Confort Urban” alte fonduri prin majorarea capitalului social.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2009 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

-H.G. 945/11 august 1990

-    H.G. 26/ianuarie 1992

-    H.G. 500/5 august 1994

-    H.G. 983/29 decembrie 1998

-    H.G. 403/mai 2000

-    H.G. 1553/decembrie 2004

-    Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr. 1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C.”Confort Urban”-S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social, c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold

01.01.2009

Deprecieri înregistrate în anul 2009

Reduceri

Sold

31.12.2009

1.

Construcții

2.411.914

274.765

0

2.686.679

2.

Instalații tehnice și mașini

2.304.258

486.998

0

2.791.256

3.

Alte instalații, utilaje și mobilier

25.860

5.138

0

30.998

Total

4.742.032

766.901

0

5.508.933

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2009 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 7,19 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 766,901    7,19%

10.661.808

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.712.022 lei, cu ciclu lung de viață.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

In anul 2009 societatea a constituit provizioane în sumă de 2.535; provizioanele existente la începutul anului în sumă 12.896 lei au crescut cu 2.535 lei, soldul la sfârșitul anului fiind în sumă de 15.431 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

In conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul cheltuielilor totale în valoare de 51.191.459 lei depășește volumul de venituri în valoare de 27.776.532 lei, și astfel societatea se înregistrează cu pierderi în valoare de 23.429.594 lei, ceea ce face imposibilă discutarea repartizării de profit întrucât acesta nu s-a realizat.

Cauzele nerealizării profitului vor fi analizate la tratarea Notei nr.4 „Analiza rezultatului din exploatare.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE


Denumirea indicatorului

Exercițiul financiar

2/1 %-ioo

Precedent

Curent

0

1

2

3

1

Cifra de afaceri neta

19.257.618

17.754.161

-7,81

2

Costul bunurilor vândute si al serv prestate (3+4+5)

21.853.948

19.823.429

-9,29

3

Cheltuielile activitatii de baza

11.608.287

16.086.013

38,57

4

Cheltuielile activitatilor auxiliare

418.613

70.155

-83,24

5

Cheltuielile indirecte de producție

9.827.048

3.667.261

-62,68

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri

6

- profit (1-2)

0

0

7

- pierdere (2-1)

2.596.330

2.069.268

-20,30

8

Cheltuielile de desfacere

5.063.701

6.689.085

32,10

9

Alte venituri din exploatare

8.309.259

8.679.329

4,45

10

Venituri din exploatare din activitatea proprie

27.566.877

26.433.490

-4,11

11

Cheltuieli din exploatare din activitatea proprie

26.917.649

26.512.514

-1,51

Rezultatul din exploatare din activitatea proprie

12

- profit (6-7-8+9)

649.228

0

13

- pierdere (7-6+8-9)

0

79.024

14

Venituri din exploatare din administrarea public

1.490.829

168.035

-88,73

15

Cheltuieli din exploatare din administrarea public

8.214.968

10.765.640

31,05

Rezultatul din exploatare din administrarea public

16

- profit (14-15)

0

0

17

- pierdere (15-14)

6.724.139

10.597.605

57,61

18

Total venituri din exploatare

29.057.706

26.601.525

-8,45

19

Total cheltuieli din exploatare

35.132.617

37.278.154

6,11

20

Rezultatul din exploatare: pierdere (19-18)

6.074.911

10.676.629

75,75


în anul 2009 comparativ cu anul precedent veniturile din exploatare au scăzut cu 8,45 %, iar suma cheltuielilor din exploatare a crescut cu 6,11 %.

Veniturile și cheltuielile din tabelul prezentat au originea în două activități și anume:

1)    Venituri și cheltuieli din activitatea de bază a societății

2)    Venituri și cheltuieli din activitatea de administrare, întreținere și reparații al sistemului de iluminat public, drumuri publice sistemul de semaforizare, sistemul de indicatoare rutiere și fântâni arteziene.

Cheltuielile din activitatea desfășurată pentru patrimoniu! public generează pierderi, care după încheierea anului și aprobarea bilanțului se acoperă conform reglementărilor legale în vigoare. în cursul anului pe măsură ce se fac cheltuieli cu întreținerea și reparațiile patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C."Confort Urban”-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.3 48/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.76/2004, nr.214/2005, nr. 128/2005, nr.2/2005, nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.3/25.01.2008, nr.217/09.05.2008, nr.664/17.12.2008, nr.224/23.04.2009, nr.225/23.04.2009

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1 =2 + 3

2

3

Total, din care:

48.058.740

32.069.554

15.989.186

Creanțe comerciale

2.523.553

2.523.553

Alte creanțe

45.535.187

29.546.001

15.989.186

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

Total, din care:

205.056.641

30.790.070

174.266.571

A) Cu scadenta sub 1 an

30.790.070

30.790.070

a). Datorii comerciale

1.922.670

1.922.670

b) Efecte de comerț de plătit

26.282.243

26.282.243

c). Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale

2.585.157

2.585.157

B) Cu scadenta peste un an

174.266.571

174.266.571

Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

165.298.619

0

165.298.619

Alte datorii care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

8.967.952

0

8.967.952

Ponderea în total creanțe o deține TVA neexigibil în sumă de 15.989.186 lei aferent contractelor încheiate cu eșalonare la plată, precum și TVA de recuperat nerambursat până la finele anului, 9.476.766 lei.

Ponderea în datorii totale o dețin biletele la ordin emise conform contractelor pentru refacerea tramei stradala, sumele eșalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații care execută lucrările de investiții la sistemele publice aflate în delegare de gestiune în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, asociat unic al S.C. Confort Urban S.R.L.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A.    TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1.    Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta

a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005; norme pentru întocmirea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

2.    Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3.    Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.1752/2005 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute.

4.    Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2009, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

5.    Au avut loc modificări ale politicilor contabile in ceea ce privește recunoașterea TVA deductibil ca si cheltuieli pentru lucrările publice.

B.    IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Au fost recunoscute în contabilitate la prețul de cost, în cursul anului 2009 fiind înregistrate pe cheltuieli la, finele anului 2009 nemaiprezentând sold.

C.    IMOBILIZĂRI CORPORALE    .

1.    Cost-evaluare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G. 945/1990, H.G. 26/1992, H.G. 500/1994, H.G.983/1998, H.G. 403/2000, H.G. 1553/2003,O.M.F.P. nr.1752/2005 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicata.

întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli.

Imobilizările corporale care fac parte din domeniul public sunt înregistrate în contabilitate, ele neamortizându-se până la 31 decembrie 2009.

2.    Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3.    Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privata a statului aflate in posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent, în anul 2009 nu au fost casate sau vândute imobilizări corporale.

D.    IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1.    Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2.    Patrimoniul public

Și aceste imobilizări corporale în curs, din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri atât pentru iluminatul public, adăugându-se la rețelele existente elemente importante cu costuri mari, care sunt înregistrate în bilanț la imobilizări, la fel și la drumurile publice s-au făcut cheltuieli pentru prelungirea duratei de funcționare Ia străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere, sistem de semaforizare și sistem de indicatoare rutiere.

E.    STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2009 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F.    CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată.

G.    NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.

H.    DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate cu ocazia sfârșitului de an.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

Datoriile comerciale ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au o valoare mare, ca urmare a biletelor la ordin emise pentru S.C. Ashroich România S.R.L. în anul 2006 și ajunse la scadență în anul 2010.

De asemenea, datoriile peste 1 an sunt reprezentate de biletele la ordin emise în baza contractelor încheiate cu SC FLASH LIGHTING SERVICES SRL, SC ASHROICH ROMANIA SRL si SC SHAPIR STRUCTURES SRL.

I.    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Au crescut provizioanele pentru deprecieri cu 2.535 lei, soldul de la 31.12.2009 fiind în sumă de 15.431 lei.

J.    BENEFICII

Nu s-au înregistrat din cauza costurilor efectuate în principal cu menținerea-întreținerea patrimoniului public care se acoperă din bugetul Consiliului Local Municipal Constanța prin majorarea capitalului social.

Ca urmare a pierderilor de la finele anului 2009, nu s-a calculat și nici vărsat impozitul pe profit.

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 327.601.859 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.

în anul 2009 capitalul social a fost diminuat cu pierderea anului 2008 în sumă de 14.443.200 lei.

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este .

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Salarii brute an 2009 Iei

Administratori

4.416

Directori

346.550

Total

350.966

5

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Salarii brute lei

Personal administrativ

946.500

Personal de producție

4.21.859

Total

5.166.359

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a)    Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente    54.990.822    .

Datorii curente    30.790.070

b)    Indicatorul lichidității imediate

52,008.108

30.790.070


Active curente - Stocuri Datorii curente


2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

_Capitalul imprumutat_

Capitalul angajat

unde:

-    capital imprumutat = credite peste un an;

-    capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

-    Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor


Stoc mediu


30.589.069

3.230.380


9,47 ori


Stocul a fost rulat de 8,15 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

2. Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

Cifra de afaceri_ _    17.754.161    _    .

Active imobilizate (proprii) "    10.661.808    “    ' on

5.Indicatorii pe bază de profit nu s-au putut calcula întrucât societatea a înregistrat pierdere la finele anului 2009.

6. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la :

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale societății;

-    Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar.

Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu Costul vânzărilor


x 365


3.230.380

30.589.069


x 365


38,55 zile


- Viteza de rotație a debitelor-clienți

-    calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti


x 365 =


3.286.807


x 365 = 67,57 zile


Cifra de afaceri    17.754.161

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clîenți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-fumizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.


Sold mediu furnizori Achiziții de bunuri (fara servicii)


2.389.684

17.754.161


x 365


49,13 zile


unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

-    Filiale și întreprinderi asociate nu avem. și nici titluri de participare strategice.

-    Impozit pe profit nu s-a realizat.

-    Cifra de afaceri este de 17.754.161 lei și provine din prestări servicii, din vânzarea mărfurilor, administrare bunuri în gestiune delegată.

-    Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2009 se ridică la suma de 30.624 lei.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost infiintata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 327.601.859lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Aldea Eugenia

S.C.„CONFORT URBAN”-S.R.L. CONSTANȚA

SITUAȚIA

modificării capitalului propriu Ia 31 decembrie 2009Nr.

Crt.

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2009

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.dec.2009

Total din

care

Prin

transfer

Total din

care

Prin

transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat 1012 total din

care:

263.116.759

78.928.300

78.928.300

14.443.200

327.601.859

1.1.

Capital social SIP 10126

70.403.765

16.051.500

3.631.096

82.824.169

1.2.

Capital social DP 10127

189.996.063

62.876.800

10.812.104

242.060.759

1.3.

Capital social societate 10129

2.716.931

-

-

-

2.716.931

2.

Rezerve total din

care:

80.061

80.061

2.1.

Rezerve legale 1061

60.081

-

-

-

-

60.081

2.2.

Alte rezerve 10682

37

-

-

-

-

37

2.3.

Alte rezerve alte fonduri 10683

19.943

19.943

3.

Rezerve din reevaluare

1.570.619

-

-

289.279

-

1.281.340

4.

Rezultatul

exercițiului financiar S.D. '

-14.443.200

-23.429.594

-14.443.200

-23.429.594

5.

Rezultat reportat

6.266.678

14.443.200

-

14.443.200

-

6.266.678

6.

Total

256.590.917

69.941.906

*

14.732.479

*

311.800.344


Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

Reducerea de capital se datorează pierderii din anul 2008 în sumă de 14.443.200 lei a cărei acoperire a fost aprobată de Consiliul Local al municipiul Constanța (A.G.A.) prin H.C.L.M. nr.225/23.04.2009 și înregistrată în contabilitate în anul 2009.

Societatea a înregistrat în anul 2009, evidențiata la rd.4 col.7, o pierdere de 23.429.594 lei și un rezultat pozitiv din corectarea erorilor din anii precedenți evidențiată la rd.5 col.7 în sumă de 6.266.678 lei, cărora nu Ii s-a aplicat nici un tratament fiscal, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenți, in anul 2009 a fost suportata din rezerve din reevaluare.


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Eugenia.Aldea

yl

S.C."CONFORT URBAN”-S.R.L. CONSTANTA

Situația fluxurilor de trezorerie

31.12.2009

1) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Elemente de calcul

Valori lei

Rezultatul contabil inainte de impozitare

-23.429.594

Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane

+485.532

Eliminarea veniturilor din provizioane

-

Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizărilor

-

Eliminarea cheltuielilor cu dobânzile

+7.656.657

Rezultatul contabil din exploatare inaintea variației N.F.R = stocuri + creanțe - datorii sub un an

Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor

+6.266.678

Eliminarea efectelor de utilizare a contabilității de angajament:

+ Variația stocurilor N-(N-1)

-495.332

+ Variația clientilor N-(N-1)

-1.509.033

+ Diferența efectelor N-(N-1)

+15.232.731

+ Diferența furnizori N-(N-1)

-934.029

+ Diferența creditori diverși N-(N-1)

-5.451.530

- Plăti privind impozitul pe profit (Si + I - E = Sf) pentru cont 441

-5.500

I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

-2.183.420

II) ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

+ Incasari din vanzarea imobilizărilor

-

- Plăti privind achiziții de imobilizări (D 404)

-56.853.272

II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIȚII

-56.853.272

III) ACTIVITATEA DE FINANȚARE (FINANCIARA)

+ Incasari din majorarea capitalului social

+78.928.300

- Rambursări din credite bancare pe termen lung

-

+ Incasari din contractarea de împrumuturi pe termen mediu si lung (Si + I - E = Sf)

-

+ Diferența dintre imprumuturi pe termen scurt

-

- Dobânzi plătite

-7.656.657

- Dividende plătite

-

III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

+71.271.643

IV) VARIAȚIA NETA A TREZORERIEI (l+ll+lll)

+12.234.951

V) TREZORERIA LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI (casa+banca+titluri de plasament)

+50.741.203

VI) EFECTUL VARIAȚIILOR CURSULUI DE SCHIMB

VII) TREZORERIA LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI (IV+V+VI)

+62.976.154

DIRECTOR GENERAL, Ing.I(DIRECTOR ECONOMIC, Ec.Aldea Eugenia

ANEXĂ

LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1.    Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere = - 23.429.594 lei

2.    Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor din anii precedenti 117 = 6.266.678 lei

3.    Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 485.532 lei (rulaj total)

4.    N.F.R. = Stocuri + creanțe - datorii sub 1 an:

a)    Stocuri (bilanț R 24 col.2) =    2.982.714    lei

b)    Creanțe (bilanț R 30 col.2) =    48.058.740    Iei

c)    Alte creanțe (bilanț R 18 col.2)    =_83.280    lei

Total    ’    51.124.734    lei

1) datorii sub 1 an (bilanț R    45 col.2) = 30.790.070    lei

N.F.R. = 51.124.734 - 30.790.070 = 20.334.664 lei

5.    Variația stocurilor N - N - 1

N stocuri = 2.982.714 lei (Rd.24 col.2)

N-1 stocuri = 3.478.046 lei (Rd.24 col. 1)

Total -495.332 lei

6.    Variația clienților N - (N-I)

N ’= 2.523.553 lei (Rd. 25 col.2)

N-l = 4.032.586 lei (Rd.25 col.l)

A =- 1.509.033 lei

7.    Diferențe furnizori [N - (N-l)]

N = 948.826 lei conform balanță cont 401 8.761 lei conform balanță cont 404

965.083 lei conform balanță cont 408

Total-1.922.670 lei

N - 1 = 1.017.034 lei conform balanță cont 401 8.760 lei conform balanță cont 404

1.830.905 lei conform balanță cont 408

Total    2.856.699 lei

A    - 934.029 lei

8.    Diferența efectelor cont 405

N sub 1 an =    26.282.243 lei

N peste 1 an - 165,298.618 lei

Total    191.580.861 lei

N - 1 sub 1 an =    42.060.764 lei

N - 1 peste 1 an = 134.287.366 lei

Total    176.348.130 lei

Diferența = + 15.232,731 lei

1

9. Diferența creditori diverși

N =    11.535.704 lei

N-l= 16.987.234 lei

Diferența = - 5.451.530 lei »

Sold an 2008

Sold an 2009

421 =

153.407

421 =

149.704

423 =

4.496

423 =

12.871

426 =

600

427 =

2.996

427 =

2.750

428 =

676.765

428 =

614.272

431 =

175.610

431 =

172.858

437 =

4.907

437 =

5.002

438 =

111.280

438 =

93.758

441 =

5.500

444 =

58.724

444 =

50.699

447 =

2.970

447 =

3.000

462

15.796.079

462 =

10.424.690

Total

16.987.234

Total

11.535.704

Dobânzi plătite din cont 666 = 7.656.657 lei

10. încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată de

la Consiliul Local al municipiului Constanța 78.928.300 lei 10. Casa + banca + titluri de plasament

5311 sold la 31.12 =    1.410 lei

5121 sold la 31.12=    3.932.391 lei

Titluri de plasament =_0_

Total =    3.933.8011ei


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Aldea Eugenia


2