Hotărârea nr. 66/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSUSIRCEA DE CATRE CONSILIUL LOCAL CONSTANTA, IN NUMELE MNNICIPIULUI CONSTANTA, A RECURSULUI DECLARAT IMPOTRIVA INCHEIERII DIN 24.03.2010 PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE SESIZARE A CURTII CONSTITUTIONALE, EXCEPTIILE INVOCATE FIIND INADMISIBILE, SI CONSTATAREA IN CONFORMITATE CU ART. 300 COD PROCEDURA PENALA A REGULARITATII ACTULUI DE SESIZARE A INSTANTEI, PRONUNTATA IN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind insusirea de către Consiliul Local Constanta, in numele Municipiului Constanta, a recursului declarat impotriva incheierii din 24.03.2010 privind respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale, excepțiile invocate Fiind inadmisibile, si constatarea in conformitate cu art. 300 Cod Procedura Penala a regularității actului de sesizare a instanței, pronunțata in dosarul penal nr. 6536/2/2008.

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara la data

de 30.05.J2.0lO :

Analizind adresa Serviciului Juridic nr. 44327/30.03.2010:

In temeiul prevederilor art. 36 si art.115 alin.l lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba insusirea de către Consiliul Local Constanta, in numele Municipiului Constanta, a recursului declarat impotriva incheierii din 24.03.2010 privind respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale, excepțiile invocate fiind inadmisibile, si constatarea in conformitate cu aii. 300 Cpp a regularității actului de sesizare a instanței, pronunțata in dosarul penal nr. 6536/2/2OO8.

Art.2. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta .

Adoptata de un număr de JZ£> consilieri din    membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,


CONTRASEMNEAZĂ


Constanta

Nr. (q(q /30-Q5»2010