Hotărârea nr. 65/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI AVOCAT IOAN NEAMTU IN VEDEREA REPREZENTARII SI APARARII INTERESELOR CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA PENTRU MUNICIPIUL CONSTANTA, IN CALITATE DE PARTE VATAMATA IN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008,INREGISTRAT PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI, CU TERMEN DE CONTROL IN DATA DE 31.03.2010.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTA R A R F.

privind desemnarea domnului avocat IOAN NEA.MTV in vederea reprezentării si apararii intereselor Consiliului I.oeal Constanta pentru Municipiul

Constanta, in calitate de parte vatamata, in dosarul penal nr. 6536/2/2008, inregistrat pe rolul Curții de Apel București, cu termen de control in data de 31.03.2010.

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara la data

de    AOIO :

Analizind adresa Serviciului Juridic nr. 44094/30.03.2010;

In temeiul prevederilor au. 36 si art.l 15 alin.l lit.b. din Legea nr. 215/2001

privind Administrația Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba desemnarea domnului avocat IOAN NEA.MTV in vederea reprezentării si apararii intereselor Consiliului Local Constanta pentru Municipiul Constanta, in calitate de parte vatamata. in dosarul penal nr. 6536/2/2008. inregistrat pe rolul Curții de Apel București, cu termen de control in data de 31.03.2010.

Art.2. Onorariul de avocat se stabilește in cuantum de 5.000 Ici.

Art.3. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta .

Adoptata de un număr de Qh consilieri din    membri

PREȘEDINTELE^ ȘEDINȚEI, LAQxVOtU

Constanta Nr,    /30.01-20 Hll

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA F.NACWr'