Hotărârea nr. 64/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPJULUJ CONSTANTA" DOMNULUJ JEAN NOEL KERDRAON

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI JEAN NOEL KERDRAON

Consiliul local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr. 4, raportul Comisiei nr. 5, referatul Direcției Relații Internationale si Organizare Evenimente - nr 41630 din 24.03.2010, precum si Procesul Verbal de avizare a Hotărârii privind acordarea titlului de “ Cetatean de Onoare al Municipiului Constanta” domnului

Jean Noel Kerdraon;

Vazand prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 629/1995 si 323/1999 privind adoptarea statutului municipiului Constanta, precum si ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 279/1995 privind instituirea si decernarea trofeului Consiliului Local Municipal pentru activitate si merite deosebite in domeniul culturii si sportului, si nr. 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului Local Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 si art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata.

Hotărăște:

Art. 1 Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Constanta, Domnului Jean Noel Kerdraon.

Art. 2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta Hotărâre Direcției Relații Internationale si Organizare Evenimente si domnului Jean Noel Kerdraon in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta spre știința. Adoptata de............ Consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VKQjÎWjÎU    CONTRASEMNEAZĂ

%    SECRETAR MARCELA    ENACHE

a

CONSTANTA

NR.