Hotărârea nr. 61/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA ANEXEI LA HCLM 396/2009 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTARARE privind completarea si modificarea Anexei la HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din

data de __.__.20l_    ;

Avand in vedere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan

Mazare înregistrata sub nr. 36215/15.03.2010, avizul Comisiei nr.5 - juridica precum si referatul Directiei Organizare si Informatizare inregistrat sub nr.

36212/15.03.2010;

In conformitate cu HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta;

In conformitate cu art. 4 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. “a”, alin.3 lit. a si art.115 alin. 1 lit.''b'' din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata ;

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba completarea si modificarea Anexei la HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta in sensul ca punctul 1, alineatul 2 din cadrul capitolului « 3.19 Programul de funcționare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Constanța din cadrul Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Constanta», va avea urmatorul cuprins:

« Salariații din cadrul Direcției Servicii Publice pot efectua ore de muncă pe timp de noapte, pentru controlul permanent, indiferent de sezon, a dispozitivului de pază din Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, cartierul Palazu Mare și pentru monitorizarea, pe timpul sezonului estival, a celor trei Stații de la sistemul de bariere și taxare auto.»

Art. 2 Se aproba completarea si modificarea Anexei la HCLM 396/2009 privind Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta in sensul ca punctul 12. Directia Programe si Dezvoltare, din cadrul capitolului « 1. Dispozitii generale», va avea urmatorul cuprins:

« 12. Directia Programe si Dezvoltare

12.1 Serviciul implementare plan integrat de dezvoltare

Atributii:

- Gestionarea asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin fondurile structurale si de coeziune;

- Participarea la elaborarea diverselor strategii si programe de dezvoltare ale municipiului Constanta si ale Polului National de Crestere Constanta;

- Asigurarea managementului pentru proiectele incluse in Planul Integrat de Dezvoltare al Polului National de Crestere Constanta si a celor cu finantare internationala din alte surse in afara de POR;

- Pregatirea, elaborarea si monitorizarea documentatiilor de finantare pentru proiectele cu finantare internationala in vederea obtinerii finantarii din fonduri nerambursabile;

- Coordonarea si sprijinirea echipelor de proiect in vederea implementarii proiectelor individuale ale municipalitatii sau in care aceasta este partener;

- Colaborarea in vederea indeplinirii atributiilor specifice serviciului cu

urmatoarele institutii : Institutia Prefectului Jud.Constanta, Consiliul

Județean Constanța; Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Est; Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului; Ministerul Administrației si Internelor; Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta; alte organisme de interes local și național ;

-    Identificarea in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice a obiectivelor de investitii care pot fi finantate prin accesarea fondurilor structurale si transmiterea informatiile directiilor de specialitate din cadrul primariei;

-    Identificarea si intretinerea relatiilor de parteneriat in scopul implementarii proiectelor si/sau programelor de interes public;

-    Participarea la simpozioane, seminarii, pe domeniile de interes din activitatea curenta a Primariei Municipiului Constanta si deplasarea in tara si in strainatate pentru exemple de buna practica.

12.2 Serviciul programe

Atributii:

- Asigurarea managementului pentru proiectele cu finantare nationala si internationala in ceea ce priveste metodologia de conducere, initiere,

promovare, monitorizare si evaluare a acestora, conform normelor

metodologice si standardelor internationale proprii acestui domeniu;

-    Identificarea programelor și oportunităților de finanțare necesare punerii în aplicare a proiectelor propuse de municipalitate;

-    Identificarea proiectelor care pot fi finantate prin Programul Operational Regional 2007-2013, axele prioritare 3, 4 si 5 si participarea la implementarea proiectelor derulate in cadrul acestui program;

-    Colaborarea in vederea indeplinirii atributiilor specifice serviciului cu urmatoarele institutii : Institutia Prefectului Jud.Constanta, Consiliul Județean Constanța; Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Est; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului; Ministerul Administrației si Internelor; Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta; alte organisme de interes local și național ;

-    Participarea la implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale prin programele operationale aferente obiectivului convergenta: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice; Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Programul Operational pentru Pescuit;

-    Asistarea directiilor din primarie si operatorilor de servicii comunitare de utilitati publice de interes local si regional in procesul de accesare a fondurilor pentru investitii;

-    Identificarea si participarea la elaborarea documentatiilor pentru proiectele care pot fi finantate in cadrul Programului Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria si participarea la implementarea proiectelor derulate in cadrul acestui program;

-    Participarea la implementarea proiectelor din cadrul programelor operationale de cooperare teritoriala (transnationale, interegionale) Programul Operational INTERREG IV, Programul Operational URBACT II, Programul Operational SUD-ESTUL EUROPEI, Programul Operational BAZINUL MARII NEAGRE;

-    Participarea in cadrul proiectelor ce vizeaza imbunatatirea situatiei romilor;

-    Indeplinirea obligatiilor contractuale in legatura cu harta municipiului;

-    Stabilirea de legaturi cu diferite organizatii neguvernamentale internationale in vederea participarii la diferite actiuni comune, schimburi de experienta si de bune practici;

-    Stabilirea de legături cu O.N.G.-urile si IMM-urile din municipiul Constanța, în vederea realizării unor potențiale parteneriate pentru derularea de proiecte comune

-    Întreținerea de relații de parteneriat, găsirea de parteneri pentru proiectele inițiate de municipalitate;

-    Participarea la întâlniri de lucru în cadrul diverselor programe privind reforma în administrația publică locală;

-    Participarea la seminarii și cursuri de perfecționare in domeniu.

12.3 Serviciul protectia mediului si dezvoltare durabila

Atributii:

- Supravegherea agentilor economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti;

- Initierea de masuri administrative la nivel local pentru reducerea poluarii atmosferice in concordanta cu politicile de protectie a atmosferei cuprinse in strategia de dezvoltare locala;

- Elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor in cadrul municipiului;

- Promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunitatii in legatura cu importanta protectiei mediului in municipiu;

- Colaborarea cu diferite institutii si organizatii pentru buna desfasurare a evenimentelor de mediu pe plan local;

- Primirea si rezolvarea sesizarilor specifice domeniului de activitate;

- Mentinerea legaturii cu mass-media privind corecta informare asupra

problemelor de mediu ivite la nivelul municipiului;

- Colaborarea cu organizatiile neguvernamentale in vederea aplicarii de proiecte comune, pe teme ecologice;

- Colaborarea in vederea indeplinirii atributiilor specifice serviciului cu

urmatoarele institutii : Institutia Prefectului Jud.Constanta, Consiliul

Județean Constanța; Ministerul Mediului, Agenția Regionala pentru Protecția Mediului Galati; Agentia de Protectia Mediului Constanta, AN Apele Romane-Directia Apelor Dobrogea-Litoral, Administratia Fondului pentru Mediu;

-    Colaborarea cu institutiile abilitate (Agentia de Protectia Mediului Constanta, Comisariatul Judetean Constanta al Garzii de Mediu, Autoritatea de Sanatate Publica Jud.Constanta, Agentia Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor Constanta) in efectuarea unor controale tematice, la agenti economici ce isi desfasoara activitatea pe raza municipiului;

-    Participarea, in urma invitatiilor, la seminarii si dezbateri pe teme de mediu, sanatate si alte nevoi ale colectivitatii locale;

-    Participarea la comisiile de analiza tehnica, infiintate in baza Ordinului Prefectului, pentru avizarea diferitelor documentatii;

-    -Participarea la sedintele Comitetului National al Zonei Costiere si formularea de observatii asupra documentatiilor prezentate spre avizare;

-    -Acordarea de consultanta tehnica de specialitate agentilor economici din subordinea Consiliului Local sau altor agenti economici din municipiu, la cerere;

-    Efectuarea de deplasari in tara si strainatate in vederea participarii la seminarii si cursuri de perfectionare pe teme ecologice sau management de proiect;

-    Raspunderea, cu promptitudine, la solicitari venite din partea organismelor abilitate, in scopul diminuarii efectelor unor poluari accidentale;

- Preocuparea de permanenta cunoastere a legislatiei nationale si de indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu aceasta;

- Urmarirea avizarii, din punct de vedere al protectiei mediului si gospodaririi apelor, a planurilor de urbanism ale Primariei municipiului Constanta;

- Realizarea studiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizelor mentionate mai sus, precum si de verificarea acestora;

- Urmarirea masurile luate in cazul poluarilor accidentale

- Initierea de programe, actiuni in scopul imbunatatirii calitatii factorilor de mediu

- Colaborarea , pe teme ecologice, cu structurile competente privind accesarea programelor de finantare nationale si internationale si asigurarea asistentei in derularea acestora

12.4 Birou proiecte cu finantare internationala

Atributii:

- Asigurarea managementului pentru proiectele cu finantare nationala si

internaționala in ceea ce privește metodologia de conducere, inițiere, promovare, monitorizare si evaluare a acestora, conform normelor metodologice si standardelor internationale proprii acestui domeniu;

-    Identificarea programelor și oportunităților de finanțare necesare punerii în aplicare a proiectelor propuse de municipalitate;

-    Colaborarea in vederea indeplinirii atributiilor specifice serviciului cu urmatoarele institutii : Institutia Prefectului Jud.Constanta, Consiliul Județean Constanța; Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Est; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului; Ministerul Administrației si Internelor; Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta; alte organisme de interes local și național;

-    Participarea la seminarii și cursuri de perfecționare in domeniu.»

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Biroului Informatizare, Serviciului Resurse Umane, Serviciului Audit, Directiei Programme si Dezvoltare si Directiei Servicii Publice din cadrul primariei municipiului Constanta, in vederea aducerii la indeplinire precum si Institutiei Prefectului judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost aprobata de _____ consilieri din 27 membri.

Presedinte sedinta,

Contrasemneaza,

Secretar

Marcela Enache

Constanta

Nr. <51    / 3_._3._C3_^O