Hotărârea nr. 60/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.000 LEI IN VEDEREA RESTITUIRII CHELTUIELILOR AFERENTE FORMALITATILOR DE PUBLICITATE IMOBILIARA, SUPORTATE DE CATRE PERSOANELE FLZICE SAU JURIDICE CARORA PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA LE-A ATRIBUIT PROPRIETATI IMOBILIARE PRIN SOLUTIONAREA NOTIFICARILOR FORMULATE IN BAZA LEGII 10/2001, CA URMARE A APARITIEI ULTERIOARE A UNOR CAUZE INDEPENDENTE DE VOINTA PERSOANELOR SUSMENTIONATE, CAUZE CARE AU DETERMINAT MODIFICAREA AMPLASAMENTELOR ATRIBUITE INITIAL.

qONSTAA/7-^

ROMANIA

â.    °

Wfe    • *    4MK


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

privind alocarea sumei de 15.000 lei in vederea restituirii cheltuielilor aferente formalităților de publicitate imobiliara, suportate de către persoanele

fizice sau juridice carora Primarul Municipiului Constanta le-a atribuit proprietăți imobiliare prin soluționarea notificărilor formulate in baza Legii 10/2001, ca urmare a apariției ulterioare a unor cauze independente de voința persoanelor susmenționate, cauze care au determinat modificarea amplasamentelor atribuite inițial.

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința_ la data

de 30.03.2010    ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare. Raportul Comisiei Buget-Finante nr. 1, si Raportul Comisiei Juridice nr. 5 ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a. si art.115 alin.l lit.b. din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aloca suma de 15.000 lei, in vederea restituirii cheltuielilor aferente formalităților de publicitate imobiliara, suportate de către persoanele fizice sau juridice carora Primarul Municipiului Constanta le-a atribuit proprietăți imobiliare prin soluționarea notificărilor formulate in baza Legii 10/2001. ca urmare a apariției ulterioare a unor cauze independente de voința persoanelor sus-mentionate, cauze care au determinat modificarea amplasamentelor atribuite inițial.

Art.2. Sumele reprezentând cuantumul cheltuielilor prevăzute la art.l. nu vor li achitate decât in condițiile in care persoanele in cauza vor solicita in scris acest lucru, fiind obligatorie prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate.

Art.3. Cheltuielile cu privire la impozitele plătite pentru proprietățile imobiliare ce fac obiectul Dispozițiilor de Primar emise in baza Legii 10/2001. vor fi compensate cu impozitele ce urmeaza a ti plătite pentru noile amplasamente.

Art.4. Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare factorilor interesați, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta .

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,


Constanta

Nr. 60 /30.03 2010

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE