Hotărârea nr. 6/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI ) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;

«oman ia


Ju ostul Constanța Municipii ill i Constanta consiliul loc ai


II O T A R A R I.

privind nprobiirea \ miza i ii prin negociere directe a unor bunuri imobile ( lereiiuri si/sau clădiri I ce apsrfin domeniului privat al Municipiului Constanta

Publice, Respectarea Drepturilor si l ibeitatilor Cetățeanului - nr.5 si Referatul Direcției Adminitm irea Domeniului Public si Privat nr 10672/25$ 1.20 IO;

Vazand prevederile Legii nr. 213/I99K, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 4Î3/20DI, privind modificarea si completarea Legii nr.-50 1991 privind autorizarea executorii construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor. HG nr.577/2002 - privind îurey Normelor metodologice de aplicare a OG nr 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, eu modificările si Completările ulterioare, si a Legii nr, 137/2002 privind unele masuri

petitlU actvlfrareu privatizării 1

Având in vedere prevederile 1ICL M nr.471/24.09.2007 privind aprobarea metodologiei dc Vflnntte j 'îunuiildi imobile (terenuri si/snu clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului CnustiiiLtis. ci.i modificările si completau le ulterioare;

|n temeiul prevederilor art..î6, alin.2, lil.c, alin.5 lil.b, a art. I 15 alin, I. lil.b si art, 123 alin. 3 dii Legea nr.2 5.20O1 republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

H O I A lt A S I E
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

VISAN GEORGE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.


1 dnsta.m \

6    , 05.02.2010

ANEXA I I,A I1CLM NR.. .6/201.0..
VÂNZ \ RL PRIN NEGOCIERE DIREC’l A

NR

CR.T

ADRESA tl RL.N

RtJPSAt'A CA

1 mp )

DENUMIRI;

utilizator

NR, C.U PEN7RLI VÂNZARE

DESTINAȚIA TEREN U IA i|

S I ABILITA

PRIN C.U. VÂNZARE

OBSERVAI II

1.

1 cltfi Sliiido Rii/Iicilt.i nr, 12

11,55

.___J

SC MIO comercial

SR1

CI nr.4017/ 2009

Diferența din

T7i as uraturi-Locuire conl'.l I.C.I..M ur.653/lOQy

Solicitarea de cumpărare ni. 107003/2009

-    Terenul constituie domeiîru

privat    aJ    Municipiului

ConS tatua

-    Terenul propus spre vânzare

constilme    diterenta    intre

suprafața    rezultata    dip

măsurătorile    estdasiriile.

respectiv 246,55 mp si suprafața aflata iii proprie Laie respectiv 225 mp, proprietarul fiind iu indi viziune cu Municipiul Constanta. Pentru iroprietfttea solicitantului exista ittcheierea    de    intabulare

nr. 1 1049/2004

PRESEI )JN I1- SI.DINȚA. VISAN GEORGE


Numele si prenumele proprietarilor :

S.C. “FAREMA CONSTRUCT" S.R.L

Un,C: D£R*AMET OdîA -Mun. Constanta, Str. Gheorghe Marinescu, nr. 77

'<$ \ 'Contract de vanzarc - cumpărare autentificat cu nr.466 din <?\data de 06.04.1999 la B.N.P. Doina Gheorghe ^vAutorizatie de construire nr.l 187/05.07.1999

'Suprafața din acte:    s = 225,00 mp

Suprafața totala rezultata din masuratorr.Sl = 246,55 mp Suprafața construita:    S = 137,08 mp

Suprafața anexe :    S = 21,35 mp


cqNSTAA/^ romania

ft țg« A JUDEȚUL CONSTANTA

♦ •■aț Jfc PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

IȚI B fi ffj DIRECȚIA PATRIMONIU

'H ■ n SERVICIUL PATRIMONIU

CĂTRE,

DIRECȚIA .ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVATReferitor la situația juridica a terenului situat in municipiul Constanta, str. Razboieni nr.12, conform planului anexat, va transmitem următoarele :

Terenul solicitat este menționai in planul cadastral al orașului Constanta întocmit in anii 1936-1938. in registrul de proprietăți Voi.IV , pag.691. la poz. 6903, lotul vechi 11 din careul nou 631 (vechi 342), str. Razboieni nr.12, in posesia Mihai Alexe.

Terenul solicitat face parte din fostele imobile cc au fost trecute in proprietatea statului in baza Decretului de expropriere nr. 15/1984, fiind consemnate in anexa la poz. 117 din plan, str. Razboieni nr.12, de la proprietarii Somaldoc Ilarie si Vcrgilia.

In Fisa Bunului Imobil nr.10, cvartalul 24, întocmită in Iunie 1994, cu date declarative si in curs de definitivare, pentru imobilul situat in orașul Constanta, str. Razboieni nr.12, figurează ca proprietari imobil (constructii-Hcrcn supr.225.00mp.) Somaldoc Ilarie si Vergilia

Prezenta situație juridica prezintă o identificare a terenului si nu un aviz de vanzare.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte dale(acte) referitoare la terenul din str. Razboieni nr.12, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolvă de orice răspundere.

In prezent, terenul solicitat (supr.21.55mp), rezultat ca diferente din măsurători, constituie Domeniul Privat al Municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.420/2001, urmând a fi inventariat in baza Legii Nr.213/1998.

Anexam răspunsul nr.Bl 14485/2009, dat de S.P.I.T., extrase din planurile de situație scara 1 $00 edițiile 1994-1997 si 1936-1938, scara 1 : 500 anexa la Decretul nr. 15/1984, copii din registru! de proprietari si anexele la Decret, copia fisei bunului imobil.ANEXA LA HCLM NR,6/2010 CONSTANTA

STRADA PESCARILOR - STRADA RAZBOIEN1

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 500, Ediția 1994-1997

Anexa la nr. 118199/2009i. Limita terenului solicitat

Limita proprietăților menționate in anul 1936


Limita proprietăților menționate in Decretul de expropriere nr. 15/1984 19,120 Poziția din Decretul de expropriere nr. 15/1984

7 9^.2* Numere stradale menționate in Decret si in anul 1936


teCERTIFICAT DE URBANISM

Nr.

In scopul: operațiuni notariate privind circulația imobiliara;

Cn urmi» t orarii «rfnwtede PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADI ȘTEFAN MAZARE, cu domieltiuEsediul in judelui Constanta, rnumcipijl/orașijl/comiina Constanta. sauil - , scuarul cod poștal - . str. TOMIS, nr 51, bl. - , se. - , cî. - , ap. - , lelefon/fox - , e-mall - TnregistnaS la nr 15JS349 din (15/1 U2IHH.

pentru imobili ui - teren țl/smi euustnicții ■, situat îit județul Constanța, municipiul Constanța, cod poștal - . str. RAZBOlENI .STRADA), nr. 12, bl. -,$c    ap, sau identificat prin plan situai ie,

in temțiul regie meni gri lor doclttiientațiel tic urbanism, faza P.U.G.. aprobată prin Hotărarcu Consiliului ț,ocal Cotistatițn tit 653 > 25.LI. 1999 ,

în conformitate cu prevederile Leeij nr. ^0/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările fi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1 REGIMUL 1 URI LUL.

! -i mul este slinul in inrravilanul municipiului CutiMlaiila Imobilul cate proprietatea MUNICIPIULUI CONSTANTA 2, REGIMUL ECONOMIC

-    Folosirea actuala a terenului este: LOCUIRE

Deși inutili terenului stabilita prin planuri te de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: LOC IJIRX; I I NCKUNJ COMPLEMENTARE LOCUIRTl-FARCARE, COMERȚ CU AMĂNUNTUL, DEPOHTARf PRODUSE EAKA NOCIVITATE* BIROURI PENTRU PROFESIUNI LIBERALE IN LIMITA A MAXIM 25% DIN ARIA CONSTRl ITA

-    Reglementari curase din documentațiile dc urbanism sj amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate cure iiisiiinfe un regim special asupra ininbiluiui:

-    mne protejate: NU

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU    ’

3 R.HÎIMI L TEHNIC

• Procentul de ocupare a terenului (POT) aprobai 35%    x

( ni. fietentul de utilizare a terenului (CUT) aprobat I

-Suprafața terenului: 21,55MP

Echipnren rit utilitate: zona dispune de rețele de ntilitnti (alimentare cu apa, canalizare, energic electrica si termica, psize naturale.

-    Circulația mhivehiculelor sc Tace pe strada RAZBOlENI iar cea pictemala pt trotuarele aferente.

-    Accesele K vor realiza din strada RAZBOlENI si parcajele necesare se vor asigura iu limita proprietarii, eulvululle conform HGR nr. 525/27,(16.1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de □ntoiurbme in localitate urbane, Indicativ P 132-93 7 desenate pc pianul de situa tic: locuințe: 1 loc de parcure/unitaie loca ti va cu S utiIa<14)0 rup, 2 locuri de pa rcarc/u uitate locali va cu S utila între 1UQ-15D mp, 3 locuri de parcare/unitutc locativ» eu S utila intre 15D-2UU mp; birouri si alimentație publica: 1 loc de perenii'3(1 mp S utila; spatii comerciale: I loc de parcarc/35 mp S ulila.

-    Alintarea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului:

«Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    înălțimea comtriictȘtnr si caracteristicile volumetrice ale acestora: înălțimea conslroctulor ci ist cu te este ile - , iar construcțiile propuse vor avea un regim de inallime de maxim P+2F. ; conform HGR ur, 525/27.06.1936, sunt interzise voi u metrii le simple, paralelipipedice, care depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii, Iar calcanele vizibile din circtilaliite publice vor te tratate cnlorbiic peutru diminuarea Impactului vizual negativ},

Prezentul certificai de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru VANZARE TEREN S=2I,55MP

LOCUIRE

DIFERENȚA MĂSURĂTORI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație dc conslruire/desființare și nu conferii dreptul de « executa lucrări de construcții.


4.    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In «topul dlborthl documentației penuu «uluriwca executăm lucrărilor de construcții • de conttuire/de desflnt|oie - șolicttantul se va adresa KUtorittții compercnic pentru protecția mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unim nr. 23

în nplcnrea Dirwtivei Consiliului 8S/J37/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor aiiiimitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 57/1 l/CE ți prut Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți program: in legături ai mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul te justific, a Directivei 85/3 37ATEE și a Directivei 96/6 l/CE. pnn certificatul dc urbanism Se comunică solicitantului obligația de a conlaclu autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și sâ decidă, după raz incwlruîi:a.^6lncwlrerca proiectului investiției publice/pr ivute în Iuta proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

îr. ttșA«arta țroveiknkK Directoret CwoiUu\ui tSBÎTCEE, psoceduia de emitere a aconiuiui de mediu se des&țwaib dup4 emiterea terttftcaăultai 6e wbaroxm. anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții la autoritatea administrației publico competente.

in vederea wtisfoccrit cerințelor cu privire la proceduri de emitere u acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct dc vedere oficial cu privire la realizarea investiției Iu acord cu rezultatele ceniuliării publice.

în aceste condu»_

: Dup* jviiiiiira prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația dc a sc prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului In vederea evaluării

inițiale u mrestiției ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al ' itlții competente pcmni proiecția mediului.____

Tti Situația în «mc autoritatea competent! pentru prot«|ia mediului stabilește necesitatea evaluăm efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de »

noiifics accd lupt imtnritaiii administrației publice competente cu privire Iu menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții_

In «itnoțiB iii care. după emiterea certificatului de urbanism on pe parcursul derulăm procedurii dc evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

j renunță la uilcnția.dc realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritâtii administrației publice competente__

5.    CRRERF.A DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fl Însoțita de următoarele documente:

a)    certificatul dc urbanism;    z

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau. după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și . extrasul dc cane funciară dc informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

CID.ÎA.C OD.T.OL. □ D.T.AB.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) «Vize ți acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

IȚ uliuicntorc cu apă ȚI canalizare

□    gaze naturale

□    telcfonizarc

□    salubritate

□    transport urban


Ci ulimcntarc cu energie electrica O alimentare cu energie termica Alte svize/acorduri: d.2) avize și acorduri privind:

securitatea la incendiu U protecția civilă 0 sănătatea populației

dJ) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale șl/sau ale serviciilor descentralizate ale ucestora: CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE

d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    tlovada privind achitarea taxelor legale.


Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea dc 12 luni de la data emiterii.    /

PRIMAR. /’ du Șlefuit Mitzare

ARHITECT ȘEF, LuizîrEIeonj FoniIXI.-TMWTWMNATM dttMV.VI fl LCnONlC ‘ țo«’t>K.M LEGII <M/3»l SUI.G .2W/200I

Achitat taxa de: Ici, conform chitanței nr.    din    .    -

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la dala de^k?. /Z- • 2^0^ ,

întocmit. Boldea Elena

(XX ' Kr.NÎ xhMWÎ SI ARHIVAT ELECTRONIC . uitAt LLGII 455,21101 SI H G |25«2WI

VANZARL PRIN NH(iO( IhRF DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

St l’RAl'A 1A ( [lip t

DENUMIRE

L riLIZAlUR

NR. CI l’fsl'l RL VANZARE

DESTINA TI A TERENULUI stabilit# I’RINC.U. VÂNZ ARE

OBSERV ATI]

1

1 ureii Strada Baba Novac or. 74

L

37

CiWEORUHE

NtTA

CU nr.3987/ 2009

Diferența din măsurător i-Locuisa conf H C L M ur.653/1999

Solicitarea dc cumpărare nr 120633/2(309

-    1 uremii constimie domeniu

privai    al    Municipiului

Constanta

-    l'e renul propus spre v mi za re

constituie diferema inirn suprafața    rezultai u    din

măsurătorile    cadastrale,

respectiv 151 mp si suprafața aflata in proprietate respectiv

J 14 mp, proprietarul fiind in indi viziune cu Municipiul ■ onstanta. Pentru proprietatea Hol ie liantului exista extrasul junii funciare nf, 139597/2009

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

VISAN GEORGE

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara ! : 200

Nr C admirai


Cartea Funciara nr.


Suprafața numrata


Adresa imobilului:


Str. Baba Novac nr.74    —--— _ , . T .

SHSiȚcoNswjT*


ÂMUNiCI

coNSwjt*:


anexaDate referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața dm

măsurători

(TOP.)

Valoare de impozitare

(W)

Mențiuni

<

1

Cc

151

Parțial împrejmuit

Tolal

151

B. Date referitoare la construcții

Cod caistruuctic

Suprafața consemna la

aol(mp.)

Valoare de impozitare

(Ici)

Mențiuni

CI

67

Locuința

Total    j    67


PCL


INVEKI AR DE COORDONATE Sistem de proiecție Srcreo‘70


X(m)


JlaL


întocmii, mg Parasehiv G.- 931


Dau:

12.042009


305 020.32


016.26


016 04


007.44


OII 60


02 4 40


Suprafața totala din măsurători Suprafața din act


789187.35


185.68


186.21Recepționai


DatalMtnp/țScoH5TAwr>1 ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR: 1206334

CĂTRE,


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE - VÂNZĂRI


La adresa dv. înregistrată cu nr.l20633/14.08.2009, privind situația juridică a imobilului din strada Baba Novac nr.74, vă comunicăm următoarele:

Conform planului cadastral al municipiului Constanța întocmit în anii 1936-1938, registrul de proprietăți voi.IX - extravilan, pagina 1853, la nr.crt. 18521, figurează lotul vechi 173 din careul nou 35. posesor Bittncr lohan.

Din verificările efectuate până în momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizăm că arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la imobilul din strada Baba Novac nr.74. iar apariția unor modificări ulterioare ne absolvă dc orice răspundere.

în prezent, terenul solicitat, rezultat ca diferență din măsurători, este identificat conform II.C.L.M. nr.420/2001 ca aparținând bunurilor care alcătuiesc domeniul privai al municipiului Constanța, urmând a fi inventariat conform Legii nr.213/1998.

Anexăm copia fișei bunului imobil, extrase din planurile de situație la scara 1:500 ediția 1995-1997 și la scara 1:5000 ediția 1936-1938, cu delimitarea imobilului actual din strada Baba Novac nr.74 și a lotului 173 din careul nou 35 în anii 1936-1938, precum și adresa S.P.I.T. nr.B-132497/22.09.2009, cu mențiunea că celelalte persoane,specificate în acesta nu fac obiectul situației juridice în cauză.DIRECTOR EXECUTIV PAȚRI^NlU

Drd. Inginer,

PINESCU


ȘEF SERVICIU JURIDIC

Irina PÎNZ^j:,

Verificat notificări și lijjigii, consilier juridic

QMjA/4- C&fr&rt-
Grațtela RUSUResponsabil pentru corectitudinea informației,

fW.JAka

s i Fax nnjin --ox    di - 70*10$ «7nn cnMȘTANTA - românia


Hil Tiwnis nrROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CON SI ANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM

/4>.

in scopul: operațiuni notariale privind circulația imobil tura;

Cb urmare b cererii adresate de PRIMĂRI A MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARF, cu (Juriicitiul/sediul în jutkțsl Constanta, municipiul/onișal/coniuii» Constanta, satul - . sectorul - , cod poștal - , str. TOM1S, nr. 51, bl * , se. - . el. - , ap, - , relefon/lax - , e-muil - înregistrată la nr 163276 din 17/11/2009,

peniru imobilul - teren și/sau construcții situai în județul ConsUn|n. municipiul Constanța, cod poștal * , slr. BABA NOVAC (STRADA), nr 74, bl. - .te -,eL-,ap, -, sau identificat prin plan situație.

In temeiul reglementărilor documentației de urbanism, faza P.U.G., aprobată prut îtniârnrea Consiliului Loca! Constanța nr 653/27.11J 999 .

în conformitate eu prevederile Legii nr. j»/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este proprietatea Municipiului Constanta

2.    REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea actuala a terenului este: locuire

-    Destinația terenului slubililu prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: locuire si funcțiuni complementare locuirii; parcare/garurc, comerț cii amănuntul, depozitare produse fura nocivitate, birouri pentru profesiuni libernlcț arhitect ura,avocat ura, medicina, ctc.) in limita a maxim 25% din AC

-    Reglementari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate cure instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: N U

-    interdicții temporare (definitive) de construire; NU

3.    REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (FOT) existent 0% propus (1% aprobat 35%

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) existent 0 propus 0 aprobat I

-    Suprafața terenului: 37 mp

-    Echiparea cu utilitath zona dispune de rețele de utilitari (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor sc face pe strada Buba Novac iar cea pictnnala pe tmtaarclc aferente.

-    Acccscic se vor realiza din strada Baba Novac si parcajele necesare se vor asigura in Umila proprietății, calculate conform HGR nr. 525/27.06,1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in luealitali urbane. Indicativ P 132-93 desenate pe planul de situație.

-    /Alinierea construcțiilor fata de st razi le adiacente terenului: se menține tipologia existenta

-    Distantele conslructiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    lnallimca construcții lor si ca rac teri sli cile volumetrice ale acestora: înălțimea construcțiilor exis teu te este de - „ iar construcțiile propuse vor aven un regim de Înălțime de maxim P+2F.-maxim IU in.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat In scopul declarat pentru:

VANZARE TEREN CU SUPRAFAȚA DE 37 MP DIFERENȚA DIN MĂSURĂTORI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construirc/desființare și

__nu conferâ dreptul de a executa lucrări de construcții._

4.    0R1.IGA PI ALE im Jl.ARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

Iu scopul daborlrii «Jucumcniuțici pentru autorizarea executa™ luerflrilor de construcții - de corwtruirc/dc desființare - solicitantul te vu adresa autorității competente pentru protccțm mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONST ANȚ A, - strada Unirii nr 25

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice v private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE p pnn Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2OGÎ/35/CE privind participarea publicului ta elaborarea anumitor planuri șj programe In lcgttiot cu mediul *i modificate*, cu privue la paitrctparca publicului ți accesul la juitiție, a Directiva 85/337/CEE ți a Directiva W6I/CE, pnn ce in ficatul de urbonnm se comunici solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorial* de mediu pentru ca aceasta &â analizeze ți sâ decid*. dup* caz. Tnodrarcb^eincadrarea prateaului investiției publ «/private ki lista proiectelor supuse erahdrn impactului asupra mediului

In ipikarca prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu w desflșonrfl dup* emitere* certificatului de urbanism, anterior depunerii documentația pentru autorizarea executflni lucrlrilor de construcții ta autoritatea administrației publice competente

In vcdeica satisfacerii cerințelor cu privire la pioceduni de emitere a acordului dc mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurArn consultării puhllcc, centralizam opțiunilor publicului și al formulării unui punct dc vedete oficiul cu privire la realizarea investiției în acord icu rezultatele consultăm publice

In aceste condiții_

J>upi primirea prezentului certificat dc urbamun, titularul are obligația de a se prezenta la autnrttatea competent! pentru protecția mediului In vederea evahiArn inițiale a investiției fi stabilirii necesității evaluării efectelor acencia asupra mediului In urma cvilu4rii inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului______

țn situația In care autoritatea cumpctentă pentru protecțui mediului stabilele necesitatea evoluAni efectelor mvesuțici asupra mediului, solicitantul are obligația de a

potiftea acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cerem pentru autorizarea cxccutfiru lucrărilor de construcții___

în situația In care. după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derullrii procedurii de evaluare a efectelor uivestiției asupra mediului, solicitantul

țenunțfi la intenția d< realizare a investiției, acesta arc obligația dc a notifica acest fapt eutoriU|n admumualici publice competente__

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFUNȚARE va fi insolit» dc următoarele documente:

a)    certificatul dc urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizai la zi și extrasul dc carte funciară dc informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnic» - D.T., după caz*

□ D.T.A.C. □ D.T.O.E. D D.T.AJ).

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte aviieJacorduri:

d.2) avize și acorduri privind:

fi securitatea ia incendiu □ proiecția civil» □ sătifttutea populației dJ) nvizc/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.


PRIMAR,


DOCUMENT SEMNAT ' .Ulliv\i . l.l.CTT. COSI OKM 1W “ S1110 ,lwax11

di»


Achitat taxa dc: SCUTIT TAXA lei. conform chitanța nr.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de

V ’J.-I Aî Jl ARJSIVA1 IXK1 «0 • .. . r.-u«:m u «• U*w2tt«

întocmit. Slana George


004

VAN/Akl PRIN NEGOCIERE DIRECTA

Nr

CRT

UȘftESA

TEREN

suprafața

( mp 1

DLNL MIRI t Illl/AIOH

\K C U PUNIRU VASZARF.

DESTINAȚIA ÎERENl 1 1. l

S I \BHJTA

PRIN C L VÂNZARE

OBSERVA I II

1

Teren Aleea Heradeea iit.-I

53

SC VEf’AN SA

CU

nr.39532

2009

Spăl iu comercial conform PUG aprobai prin HCLM nr.653/1999

-Solicitarea de cumpărare-SG758-G009

-    1 cranul consliluic domeniu privat al Municipiului Constanta de sub activul

« Magazin nr.S .» aflat în proprietatea SC VLPAN SA l’ifi p ri e tai li 1 eonii ruc ti i lq r îndeplinește condițiile ,in 125 jlin.(j) Jiu I.cgea2l5.-2O(.'I act tuli izul a

-    Dreptid de prupi ielate asupra construcțiilor si dreptul de folos ini a asupra terenului sunt ii tragi straie ia O.C.P 1 sul) ni 19012/2009 -Destinația terenul u- este de spațiu comercial conform RUG nr.S373/24 02J009

PREȘEDINTE ȘEDINȚA. VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.6/2010

Plan de amplasament si delimitate a imobilului

Supraliiiii masunun (mp)


Adresa imobilului


Miin.Constnntn.

Magazin S VEPAN, Aleea Herndeen


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMÂRIA MUNICIPIULUI CONSȚAMȚAr ^z^^ANEXĂ


ICATUL DE-URBANISM


OPIULUI
AMONIU

CONSTANȚA


PRIMĂRIA MUNICIPllULU

SERVICIUL CAQ KSTRU

VIZAT SPRygiSHIMBARE


A. Hule referitoare Iu teren

k«tb

(.'ott&pha de fulmiiilu

Supiafai* (inp)

Valoare de impozitare (lei)

■ U<ntiuni./e/w/ tmpnfliiuiai

EL

CC

55

Iin)]rcjniuirv knui

t

Total

55 .

B. Dale referitoare Iu construcții

Vnlixtrc de nnpqxdare (lei?

'. 'Iv i \ ’

Memim

«mai,

Supmima onvilniiin ijwlțtnp)


Total


ar de coordonate

poieeî iUrcogiu.i- 1970


-VI X66J44


:7J.J09SC'.BETATREK-SRL Cț


333.fr. 549.911


Se corifinuft alpjafnta din masuratfljjgj^tflotercn

lmohilnliiUitb;iziL(k_dalc______

/ V» <,/flfKWb(W.lMSflW WCOMB WttâUllA COfBÎ.Wl Nimic fi PrenyiÎM^

Funcții    GR. I.T

Dosar:------y- —----ROMANIA

2 JUDEȚUL CONSTANTA .

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU NR. R.50758/    .2009


...    CĂTRE

Q    DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE-VÂNZĂRI

Referitor la adresa dvs. nr.5O758/01.04.2009. prin care solicitați situația juridică a terenului în suprafață de 55 mp. conform planului de situație anexat, situat în Municipiul Constanța, aleea Heracleea nr.4, vă comunicăm următoarele:

>    Conform planului cadastral al orașului Constanța întocmit în anul 1936—1938, terenul solicitat se suprapune pe terenul Proprietatea Statului.

>    Identificarea s-a efectuat cu ajutorul planurilor cadastrale, scara 1:5000, edițiile 1936^1938 și 1994-1997.

>    Nu deținem date despre evoluția situației juridice u terenului solicitat

>    în prezent terenul solicitat constituie Domeniul Privat al Municipiului Constanța conform H.C.L.M. nr.635/2007, anexa 67.

>    Prezenta situație juridică reprezintă o identificare a proprietății solicitate și nu un aviz de vânzare.

Din verificările efectuate până in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizăm că arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul solicitat și nici informații despre rețelele ngropatc, existente in zonă, iar apariția unor modificări ulterioare nc absolvă de orice răspundere.

Anexăm prezentei, extrase din planurile de situație scara 1:5000 și scara 1:500 ediția 1994-1997. :ara 1:5000. ediția 1936-1938. HCX.M- nr.635/2007, anexa 67 la H.CX.M. nr.63S/200. adresele S.P.I.T.

R-B 54922/03.042009 și R-G 27774/25.03.2009.


Șef Serviciu Juridic c.j. Irina Pinzariu /

;k

iServiciiț Juridic i    r>. I IElabor Georgi klatachelegenda


1 WEftACL/J

’.£d'f'a I99

!l,ridică nr J.


nârie


>

1 r

o:

/

1

/

jfc


a -7sROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTA NI A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM NrJ%guin

fu scopul: operațiuni notariate privind circulația imobiliara Ca urnind a «rerii adresate de PRIM ARIA Ml JNICIPIULH CONSTA NI A PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZARE, cu sediul in județul Conatantajorapill Constant». <tr> TOMIS, nr, 5), înregistrată Ic nr 1184LJ țfin 07/08/2009.

pensru imobilul * le ren , si mut in judelui CoTi5tan|a, municipiul Constau pi., ttr flERACI.EKA i ALEEA), nr. 4, bl., sau identificai prin pl un situat ic,

in temeiul regiemeniir(lor documentației de urbanism, fsza l’.U.G., «probați prin Hoiirârca Consiliului Local Coruiwtja nr 653 i 25.! L1999 ,

iu confrirmiLalt cu prevederile I..caii nr 50/I99J privind uutfirizarea cxccutâni lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările îi completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul este si luai in îuIraviJnoul municipiului Cuuxiaubi

-    Imobilul este Domeniul Privat si Municipiului < finsl»tila-Aneia 67 la HCLM 635/2007

2.    REGIMUL ECONOMIC:

-    Fohusirej iicluuhi n icrcuidul este: spulht eomereinl

-    Destinului terenului stabilita prin pi :t nurlie de urbaniștii si amenajare» teritoriului aprobate: spațiu comercial conform Sentința Civila tir, 718/28.11.2008

-Reglementari extrase di o docomenialule de urbanism si amenajarea teritoriului sau djti rcgulnnicnlcle aprobate care instituie un regim sjiedai asupra imobilului:

-    zone protejate? NU

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NT .1. REGIMUL TEHNIC:

-    Prpceo ml ti t ocupa re a terenul ui (FOT) existent - propus - n p robii E

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) existent - propus- aprobat -

-    Suprafața terenului: 55mp

-    Echiparea cu utilitnti: zona dispune de relele de utilitari (alimentare eu np:tT canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe aleea Herucleea iur tea pietonula jic trotuarele aferente.

-    AeecKclc st vor realiza din aleea El era de ea si parcajele necesare se vor asigura in limita propriei ații, eakuhle conform IIGR nr. 525/27,06.1096 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in Localități urbane.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: VANZARE TEREN Cil SUPRAFAȚA DE 55MP

FUNCȚIUNEA: SPAȚIU COMERCIAL

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/dcsființare și

nu conferă dreptul dc a executa lucrări de construcții.____

4.    OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației puntui autorizarea cxccuiăni lucrărilor dc construcții - dc oonsauwx/dc doființiuc • solicitantul sc va adresa autoritiiii competenta pentru protecția mediului. AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unirii nr.23

In aplicarea Directivei Consiliului 8S/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată prin Directiv* Consiliului 97/11/CE și pnn Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe In legătură cu mediul și modificarea. cu privire la participarea publicului și accesul la justiție. a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/6IACE, prin certificatul de urbanism ac comunică solicitantului obligația de a contacta autoritate* teritorială de mediu pentru ca aceasta tfl analizeze și să decidă, după car, încadraica/nclncudrarea proiectului investiției publice/privatc în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 8S/337/CEE, procedura de emitere a acordului dc mediu se desfășoară după emiterea ccrtificanilui de urbanism, anterior depunerii documentai iei pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcții lu autoritatea administrației publice competente.

)n vrâerea s»lt3faccn> rcrinjekv cu privire fc> procedura de emitere u acordului dc mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurăm consultării publice, centralizării opțtunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privite la realizarea investiției în acord cu rezultatele consularii publicc.

In wxsțe condiții_____

Uupfl primirea prezentului certificat de urbanism, titularul arc obligația dc a sc prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului 'm vederea evaluăm inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va emile actul administrativ al

. autoritflțiioompetente pentru protecția mediului______

in situați* In care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluăm efectelor investiției asupra mediului, solicitantul arc oblignțra de o notific* atest fapt autori tați i administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții-__

'in situația in care, după emiterea certificatului de urbanism iki pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul

renunță 1* intenția dc realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente___

5.    CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESF1INȚARE va fi însoțită de următoarele

documente

a)    certificatul dc urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară dc informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T.. după caz:

□    D.T.A.C. □ D.T.O£.    □ D.T.A.D.

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: d.I) avhx și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/a corduri:

CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE

d.2) avize și acorduri privind:

□    securitatea la incendiu 6 proiecția civilă I I sănătatea populației

d3) a vize/acord uri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

0 dovada privind achitarea taxelor legale.    *

Prezentul certificat do urbanism are valabilitatea dc 12 Iutii dc la data emiterii.

PRIMAR,
Achitat taxA^ț JqKfc<?nțfonnctaTanț^r^ffin // •    ' foc


chitat âMAflln

Prc/cnlqJ'c^rtificardtF Ufbârii^rtl’i fo'sT transmis solicitantului direct la data dc

,Xconiox.m u/.n \ înto^1 UXt


ANEXA 4 LA I ICI.M NR.6/2010

VAKZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRÎ

ADRESA

TEREN

SU PRAF Al A f mp )

DENUMIRE

UTILIZATOR

NR, C.L. PENTRl VÂNZARE

DESTINAȚIA TL.RENVLVI STABILITA PRIN CU VÂNZARE

OBSERVAȚII

I

L_

Fcreil BJ. Mainaîa rrr-3 J2

104

1

NAGHI

GHI-ORGTIE

CU nr 24X/20H)

întregire proprietate -piscina si spațiu verde COnform PUO a probai pri ii HCLM nr. 653/1999

Solicitarea de cumpărare tir

1 1 1873.2009

-    Terenul constituie domeniu

privai    al    Municipiului

Constanta    adiacent

proprietății    solicitantului

pentru care existai încheierea de intabulnre nr 77Ș3/2002

-    1 erenul propus spre vânzare

conform    regicmcninrilm

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinai m de întregire a proprietății piscina si spăl iu verde conform PUC aprobat prin IICLM nr.653/1999

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

VISAN GEORGE


Nr.

AX

Coordonate pdt.de contur

Lungimi 1 laturi WW

N[mj

791024.91

308465.68

2.209

7

791023.03

308466.84

1.976

8

791021.35

308467.88

12.340

9

791023.07

308455.66

5.393

10

791024.12

308450.37

4.997

" J 11

791025.05

308445.46

10.391

12

791034.44

308441.01

2.835

1

791036.87

308439.5S

2.865

2

791038.42

308441.96

2.921

3

791035.89

308443.42

1.048

"8 4

791034.98

308443.94

8.891

■ ll 5

791027.33

308448.47

17.379

f[ S(Incinta)-104mp P»73.246m


Parcela( Incinta! Nr. Cad. 4592

Wr.

ftr.

Coordonate pctde contur

Lungimi II

laturi

tW*U

£fm]

N [m]

5

791027.33

308448.47

8.891

4

791034.98

308443.94

1.048

3

791035.89

308443.42

2.921

2

791038.42

308441.96

0.647

14

791038.97

308441.62

14.702

ÎS

791051.65

308434.18

13.048

16

791059.85

• 308444.33

6.752

17

791054.04

308447.77

2.269

16

791052.14

308449.01

12.260

19

791041.M

308455.34

19.667 1

13

791024.91

308465.68

17.379 |

S(Incioto)~4SSțnp P*99.S84mJUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

Nr. R. 1 1 1873/_..    . 2009


.    42 DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI

x    PUBLIC ȘI PRIVAT

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI EXECUTARE CONTRACTE

La adresa dumneavoastră înregistrată Ia Direcția Patrimoniu cu nr. 11 1873/03.08.2009 privind situația juridica a terenului in suprafața de 103,00 mp., situat in Constanta, B-dul. MAMAIA Nr. 312, vă comunicăm următoarele:

Conform planului cadastral al orașului Constanta întocmit in anii 1936-1938. terenul in cauza constituie proprietate de stat (pescăria statului).

In prezent, terenul in cauza constituie:

domeniu privat al Municipiului Constanta, conform H.C.L.M. Constanta, Nr. 84/28.03.2002, centralizat prin H.C.L.M. nr. 109/2005, pagina 47, ca urmare a respingerii solicitării privind acordarea titlului de proprietate in baza H.G. 834/91 — S.C. Marea Neagră S.A., prin ILC’.L.M. nr. 299/01.06.2000.

Prezenta situație juridică reprezintă o identificare a proprietății solicitate și nu un aviz de

vânzare.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date (acte) referitoare la terenul solicitat si nu avem cunoștința despre rețelele subterane existente, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

Anexe - copii:

-extrase din planurile de situație scara 1:500 ediția 1936-1938, scara 1:500 ediția 1994-1997, cu delimitarea lotului,

-    H.C.L.M. Constanta, Nr. 84/28.03.2002,

-    H.C.L.M. nr. 109/2005, pagina 47,

-    H.C.L.M. nr. 299/01.06.2000,

-    adresei S.P.l.T. nr. R-13 114481/10.08.2009.

AVIZ

OBSERVAȚII

vVțJi oix. H>s+i/vccfi    u

yfVvd. Hau qWiArOiL    c&udMl i

efiefex A. 4.OT.OS.    N / .1 l U

DIRECTOR EXEC.aii eflx


C.j. Ful via

ȘEF SER C.j. Irina PĂ


SERVICIUL J

C.j.
ȘEF SERVICIU1 Ing.


SERVICUftr


Pentru corectitudinea i.


Bel Tomis nr. 51 .fax: 0040 - 41 - 703101: Tel:


CONSTANTA Anexa la nr. 111873/2009 Scara 1 : 500, Ediția 1994-1997
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANj A PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM


hwupul operațiuni notnriale privind circulația imobiliara;

Co urmare a cererii adresate de PRIMARI A MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIN PRIMAR RADU SI EFAN MAZARE, cu sediul in județul Constanta, municipiul Constanta, cod poțial - , str. TOMIS, nr. 51, bl. - , se - , el. . np. - . tcIcfon/Qix -, e-mad - înregistrată la w. 176162 din 18/12/2009,

pentru imobilul - teren țiNou cuiuuucțîi situat in județul Constanța, municipiul Constanta, cod poțlul - . str MAMAIA (B-DUL). nr. 312, bl, -,sc -,ct. -,ap. - «sau identificat prin plan situai ic,

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism, laza P.U.G., aprobată prin Hotărârea Consiliului local Constanța nr. 653 / 25.11.1999 ,

in conformitate cu prevederile Lsfiji fif;.56/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicară, cu modificările ți completările ulterioare.

SE CERTIFICĂ:

1    REGIMUL JURIDIC:

-    Terenul cate situat in intravilanul municipiului Constanta

-    Imobilul este proprietatea Municipiului Constanta

2    REGIMUL ECONOMICr

-    Folosirea act oala a terenului estet teren liber

-    Deslinntia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: funcțiuni conexe locuirii ( piscina sl spatii verzi );

-    Regletnenlari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NT1

-    interdicții temporare (definitive) de construire: NU

3. REGIMUL TEHNIC:

-    Procentul de ocupare a terenului (POT) aprobat 85%;

-    Coeficientul de utilizare u terenului (CUT) aprobat 3.0;

-    Suprafața terenului: 104mp;

-    Echiparea cu utllitali: zona dispune de relele de utilitali (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale.

-    Circulația autovehiculelor se face pe strada Mamaia iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

-    Accesele se vor realiza din strada Mamaia si parcajele necesare se vor asigura in limita proprietății, calculate conform IIGR nr. 525/27.06,1996 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localttad urbane. Indicativ P 132-93 desenate pe planul de situație: locuinle; I loc de parc are/u ni ta te locativa cu S ufila<HKl mp, 2 locuri de parc a reunita te locativa cu S utila intre 100-150 mp, 3 locuri de parcure/unitate locativa cu S utila intre 150-200 mp:

-    Alinierea construcțiilor fata de străzile adiacente terenului; se menține;

-    Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    înălțimea construcțiilor si caracteristicile volumetrice ale acestora: inaltimea construcțiilor existente este de, iar construcțiile propuse vor avea un regim tle intdlitne de maxim conform HGR nr. 525/27.06.1996, sunt interzise volumctriilc simple, paralelipipedice, care deprecia/;» valorile general acceptate ale urbanismului si ale arhitecturii. iar calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate colorist ic pentru diminuarea impactului vizual negativ).

-    Sistemul constructiv si principalele materiale de construcție permise; materiale de calitate superioara;


Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul clecl.nr.it pentru:

VÂNZARE TEREN CU SUPRAFAȚA DE 104 MP CU FUNCȚIUNEA PISCINA SI SPAȚIU VERDE ÎNTREGIRE proprietate

Certificatul de urbanism nu (inc loc de autorizație de construirc/dcsființarc și ____nu conferă dreptul de a executa Iucrări de construcții.__

4 OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM.

In scopul elaborării documentației pentru uutiwizarca executării lucrărilor de coruuueju * de connuuirc/dc desființare soliei un tu) se vn adresa Butorităfii competente pentru protccțin mediului AGfiNȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI L’ONSTAN | A - urnda Unim nr. 13

în aplicarea Directivei Consiliului RS/337ATÎK (Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anunuiur proiecte publice ji privule asupra mediului, modificat! prin Directiva Consiliului 97/1IAT yi prin Directiv» Consiliului yt Parlamentului European 2OO3/35AT. privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe hi legălurfi cu mediul yt modificarea, cu privire ia participarea publicului |l accesul la justiție a Dncctiver 85/337/CEE yi a Directivei 9MÎI/CE. prin certificând de urbanism te comunică solicitantului oblifioția de a cuntocta uutnnratca teritoriala de mediu pentru ca aceasta să analizeze si ikxtdi. după caz, lncadnueaAieh«:ailruiea proiectului invruilKi publiccspnvatc hi lista proiectelor supuse evaluam impactului a-iupte mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de nrhannm. anterior depunem docurricntaiici pcntiu auuwirorea executăm lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

în vederea satisfacerii cer Mițelor cu pnvue la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protcc|ta mediului stabilește mecanismul asigurării consultării pidtlKe. centruluâni opțiunilor publicului yi «I formulăm unui punct de vedere ofictal cu privire la realizarea investiției hi acord ai rezultatele consultăm publice

In aceste condiții

Dupâ primirea prezentului certificai de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului In vedete» evaluării inițiale a investiției yi stabilirii noceatățn evoluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluăm inițiale a investiției se va emile actul udmmratiativ al autorității cumpcteutc pettuu protecția mediului


In situația în care autoritatea competentă pcntiu țiratccția mediului rtabileyic necesitatea evaluăm efectelor investiției usupra mediului, solicitantul arc obligau» de a

notifica acest fapt mitnrtlățu ttifmintatruției publice competente cu privire la menținerea cernu țwnttu autorizarea executării lucrărilor de construcții_

In situația In care. după emiterea acrttficaluliii de urbanism un pe parcursul derutăm procedam de evaluare a efectelor investiției «inupru mediului, solicitantul

renunță la intenția de realizare a investiției, aceeui are obligația de a notifica acest (apt auloiitățn administrației publice competente_ _____

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESF1IN*| ARE va fi însoțită de următoarele

documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada litlnlui asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizai la ti și extrasul de carie funciară de informare actualizat ta zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c, documentația tehnici - D.T., după car CID1A.C. OD.T.O.E □ D.T.A.D.

ti) avizele fi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

(LI) avize yi acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

i I alimentare cu apă

□    canalizare

□    alimentare cu energie electrica

□    alimentare cu energie termica Alte avizc/acorduri:

gaze naturale

□    telefonizare

□    salubritate

J transport urban


d.2) avize și acorduri privind:

: securitatea la incendiu [I protecția civila Q sănătatea populației

d.3) avizc/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

Conform legislației in vigoare;

d.4) stadii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.    *

Prezentul certificat de urbanism arc valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

AR,


Radu Ștefan Mazarc    .

AR UIT Bcr $EF,    >

7 )

L iriza Elena Popa


Achitat taxa de: 5.00 lei. - SCUTI f contonn chitanței nr.    din

, Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la dala de>.

n* • It| VȚM?.MNATSr ARHIVAT ELECTRONIC    '    .

i . u oțfiU legii 455Z2tJ<i( si UD. 1259 juni    .    întocmit. Stoiciu Elena

ANEXA 5 LA HCLM NR.6/.201Q

VÂNZ Aid: PRIN NLG0C1LRL DIRFCIA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp J

DENUMIRE UTILIZA l'OR

NR, C.U, PENTRU VANZARL

DE5T1NA11\

TERENULUI STABIIJ IA PRIN țII.

V ANZART

OBSERVAȚII

1

Teren strada

1 rapăn i n r 1K

320

VELiSA

SEIGEAN

CU nr. IWÎU10

întregire proprietate -spațiu verde conform PUD u probai prtri HCLM n r. 196/2008

Solicilarea de cu mp am rt ne

120689/2009

-    Terenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta    adi «cetit

propri etat i i    sol te j ta nlu 1 u i

pentru care cxisla încheierea de inlabularc fir 7781'2002

-    1 ereiiul pfOpus spre vanzare

conform    realemenuirilor

urbanistice emise ile Direcția Urbanism arc destinai ia de întregire a proprietății -spațiu verde ontbrni PUD aprobat prin HCt M tir. 19b'2008

PREȘEDINTE ȘEDINȚA.

VISAN GEORGE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT

Nr.

ÎPR^HIMBARE

fa0?


.qHSTAA/t^ ROMANIA v    « JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU NR.R. 120689/ . .2009ST/7

Ig.QgZ-ooj


CĂTRE,

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT


Referitor la situația juridica a terenului (supr. 220,00mp) situat in municipiul Constanta, str. Trapani - vecinătatea nr.18, conform planului anexat, va transmitem următoarele :

Terenul solicitat nu este menționat in planul cadastral al orașului Constanta intocmit in anul 1936, rezultând din urma lucrărilor de îndiguire pe malul Marii Negre.

In prezent, terenul solicitat a fost identificat ca fiind parte din Proprietatea Privata a Municipiului Constanta facand parte din poligonul nr.15, intabulat in Cartea funciara prin încheierea nr. 1346/11.04.2001 a Judecătoriei Constanta si este cuprins in inventarul centralizat al bunurilor ce aparțin Domeniului Privat al Municipiului Constanta aprobai prin H.C.L.M. nr. 109/2005, la pag.3

Conform Legii nr.24/15.01.2007 privind reglementarea si administarea spatiilor verzi din zonele urbane, art.4 - alin.b si art.20 - alin.3. terenurile pot fi înstrăinate cu pastrarea destinației de spațiu verde,

Prezenta situație juridica prezintă o identificare a terenului solicitat si nu un aviz de vaozarc.

Din verificările efectuate pana in momentul întocmirii prezentei situații juridice, precizam ca arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date(acte) referitoare la terenul din str. Trapani - vecinătatea nr. 18, iar apariția unor modificări ulterioare ne absolva de orice răspundere.

Anexam răspunsul nr.B /2009, dat de S.P.I.T., extrase din planul de situație scara 1 : 500 ediția 1994-1997» scara 1 : 2000 edițiile 1994-1997 si 1936-1938, răspunsul nr.50870/2009 dat de Serviciul Urbanism cu anexele aferente, copii H.C.L.M. cu anexele aferente.

AVIZ F/ÎVt>£ttâr±

OBSERVAȚII^-

DIRECTOR AD


CP    <sb5->x^ Tl?Fulvia DlNȘSajUWSEF SERVICIUL, JURIDIC


director Execut v^trimoniu,

Drd. Ing. Raiyr^na'lj>aniJla DOSP1NESCU

S1T SERVICIU! ATRIMONIU,Irina PINZARll^    k    Ing. 6ratiela RUSU

’CJr    (Mgi    Elaborat,

Responsabil pentru    /

corectitudinea informatici,    f \    Ing. Fanuta GHEORGHE

B<i Tomis nr. 51    a/q^OU Tel 0040 - 41    708105. 8700 CONSTANTA - ROMANIA
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTA\| A PRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISM


Nr.    din \l, ol '    t»

în scopul; operațiuni notariale privind circulația imobiliara;

C* urmare u cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN PRIMAR RADU ȘTEFAN M A ZARE. sediul ir județul Constanta, municipiul Constanta, sir. TOMIS. nr. 51, inreeistratA kt tu. 1674(15 din 26/11/2009.

ponrru iuiobilui - teren țUiau cnnitrucțit situai în județul Ccmtanți, municipiu! Constanța, str. TRAP A NI. tu ÎS, identificat prin pian situație,

în lemeiul regieitienlărilor doctimeatației de urbanism, faza P.L'.D., aprobată prin Hortrârca Consiliului Local Constanța n i. 196 / 01.04.2008 ,

în coti farm {late cu prevederile l.eeii itr 50r 1991 privind auTonzaiea executării lucrărilor ric construcții republicată. ..u riltidi licări ic ji munpletHnk ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

I REGIMUL JURIDIC:

* Terenul este situat in fiiiravilsiuul municipiului Constanta - Imobilul este il uni tiu u privit al Mu n ic i p iu J ui Consta ti tu

2, REGIMUL ECONOMIC:

-    Folosirea actualii a terenului este: spațiu verde

-    Destinația i el en ului stahilha prin pkiu urile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: spațiu verde

-    Regie meu rari extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritorialul sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

-    zone protejate: NU

-    interdicții temporare (definitive} de construire: NU

1. REGIMUL TEHNIC:

-    Suprafața terenului: 22i)mp

-Echiparea cu ntilitnli: zona dispune de relele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica, gaze naturale,

-Circulația autovehiculelor se face pc.sirada Frapam iar teu pietnnala pe trotuarele alereuie.

-    Accesele st vor realiza din strada Trapani

-    Alinierea construcțiilor fața da străzile adiacente teren ut ui: se meu ti ne

-Distantele construcțiilor fala de proprietățile vecine: conform Cod Civil

-    Inaltimeu construcții Ini si caraclcmlîeile vofu metrice ak acestora: înălțimea construcțiilor existente esit de P+lE;

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru VANZARE TEREN

IN SUPRAFAȚA DE 220 MP SI FUNCȚIUNEA „ SPAȚIU VJtRDE „

Certificatul de urbanism nu (ine loc de autorizație de construire/desființure fi _______nn conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.___

4 OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: fu itopul elaboram documentației pentru autorizate* executării lutzărâor de ctniUuqn - de cortitmirc/dc dofi întorc • solicitantul »c ra mireni «utuiiUții

nmpetente pentru protecția mediului AGENf IA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA - strada Unirii nr 23 Iii aplicare» Directivei Consiliului 85/337CF.E( Directiva R1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice >i private asupra mediului, modificată prin

tircctiva Consiliului 97/1 l/CE și prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 20O3/35/CE privind participarea publicului la clubtxareu anumitor planuri . programe In Icgâlutâ cu mediul jl modificareh, cu privire U pamcipurea publicului ți accesul lă justiție. a Directivei KS/337/CFF. }l a Directivei VMM/CE. prin edificatul de urbanism se comunica solicitantului obli a a) ia de n canlncta auloriiatea tcntorinlâ dc mediu pentru ca aceasta s9 analizeze >i să decidă, după caz. icailnuea/ncîncadnirea proiectului investiției publiccrpnvatc In lina proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Duectivei Consiliului 85/337/CEE, procedura dc emitere a acordului dc mediu se desfitjoarâ după craitcreu certificatului dc utbaniim ntorior depunem documentația pentru autarcrjuea executăm lucrărilor dc construcții la autoritatea administrației publice competente

In vederea latisfocau cerințelor eu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pcntiu protecția mediului stabilește nccanistnul asigurării consultării publice, ccntralodrii Opțiunilor publicului 51 al formulării unui punct do vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord ai rezultatele consultării publice.

f In itoegâă'cOciitttBl:    •    __ ..    _ ___ ... .

jupfl primirea prezentului certificat de urbanism, titularul urc obligația de a se prezenta ta autoritatea competentă pentru protecția mediului in vederea evaluăm nițiale a investiției și dabilirii necesității evoluării efectelor acesteia asupra mediului In utina evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al mtoriiâ|ii competente pentru protecția mediului_

In situația In cate autoritatea competentă penttu protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectclur investi] km asupra mediului, solicitantul «re obligația de a Ootific* acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cerem pentru autoritatea executăm luctâitk* dc cgnatrucții tu situația In care, după emiterea cctlifiutluhu dc urbani im nn pe parcursul dciulării piocodoru dc evaluare ■ cfcctrior investiției asupra mediului, toiiulantul lenunțl la intenția de realizare a investiției, acestzure obligația dc u notifica acesi fapt autorității admmistnițici publice competente_

S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită dc următoarele documente:

a)    certificatul de urbanism;

b)    dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau. după caz, extrasul dc plan cadastral actualizat Iu zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c)    documentația tehnică - D.T., după caz:

O D.T.A.C. O D.T.OK 0 D.T.A.D

d)    avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

Alte avize/acurduri:

Conform legislației in vigoare: d.2) avize și acorduri privind:

| □ securitatea la incendiu □ protecția civilă 0 sănătatea populației

d.3) uvize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) studii de specialitate:

e)    actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

f)    dovada privind achitarea taxelor legale.

Prezentul certificat de urbanism arc valabilitatea dc 12 luni dc la data emiterii.


Achilartaxadc;ii5^0,\a”wifermcBîanței nr. -din

Prezentul certificat dc urbanism a fost transmis solicitantului direct la data dc

IXh t.. . I I lliu l;

intoonM


,^‘Oacia