Hotărârea nr. 59/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI PAROHIA BISERICII ORTODOXE "SFANTUL ILIE", A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 96,00 MP, SITUAT IN CONSTANTA, STR. ION URSU NR.38, REPREZENTAND DIFERENTA DIN MASURATORI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE


Privind atribuirea in folosința gratuita, pe perioada existentei construcției, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI PAROHIA BISERICII

ORTODOXE SFANȚUL ILIE, a terenului in suprafața de 96,00 mp, situat in Constanta, str. Ion Ursu nr.38, reprezentând diferența din măsurători

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara la data de.3.9.-.9.? • 2010;

Luind in dezbatere expunerea de motive nr.34363/11.03.2010 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.34361/11.03.2010 ;

Avind in vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit. c„ alin.6 lit c, art. 124 si art. 115, alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l -Se aproba atribuirea in folosința gratuita, pe perioada existentei construcției, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI PAROHIA BISERICII ORTODOXE SFANȚUL ILIE, a terenului in suprafața de 96,00 mp, situat in Constanta, str. Ion Ursu nr.38, reprezentând diferența din măsurători, identificat conform planului anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Predarea- primirea terenului se va face prin Proces verbal de punere in posesie încheiat intre Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si Arhiepiscopia Tomisului - Parohia Bisericii Ortodoxe *’Sfanțul Ilie”.

Art.3 —Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Arhiepiscopiei Tomisului Parohia Bisericii Ortodoxe ‘’Sfantul Ilie”, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, SPIT Constanta, in vederea aplicării ei si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de.............consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELESEDINTEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

RCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr..5 9..../..3 9. .-O.3.-. 2010

PLAN de SITUAȚIE

Scara1:500

al imobilului situat pe Strada ION URSU, Nr. 38, Mun. CONSTANTA, Jud. CONSTANȚA Numele si adresa beneficiarului:

1. Parohia Bisericii Ortodoxe ,,SF. ILIE" - Str. Ion Ursu, nr. 38, mun. Constanta

Acte de proprietate:

-Sentința civila nr. 13132/23.09.1997, Judecătoria Constanta

-Autorizația de construire nr.602/28.05.1998, Primăria mun. Constanta

Suprafața din acte:

-Steren= 1610 m.p.

Suprafața din măsurători:

-Steren= 1706 m.p. din care:

-Si= 1610 m.p. (teren proprietate Parohia ,,Sf. Ilie") cu:

-Sc1=277 m.p. (biserica)

-Sc2= 24 m.p. (garaj)

si -S2- 96 m.p. (teren excedentar - Consiliul Local al mun. Constanta)

-Sc3= 5 m.p. (anexa)


primărîâ^n'ÎcÎpÎulu, constant? 'v SERVICIUL cadastru

SPRE NESCHIMBARESemnătura

---—

Intocrtiit^K^Î oriei Gfreorghe