Hotărârea nr. 58/2010

HOTARARE PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 15.277 MP - LOT 15, SITUAT IN ZONA BABA NOVAC DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea terenului in suprafața de 15277 mp -lot 15, situat in zona Baba Novac din domeniul privat in domeniul public al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 30.03. 2010;

Având in vedere Expunerea de motive nr. 33768/10.03.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisie 5 -juridica,referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.33766 /10.03.2010;

Luând in considerare, adresa Serviciului Tehnic - Investiții nr. 26463/24.02.2010 si adresele S.C. Congaz S.A. nr.l 1061/26.01.2010 si nr.32853/09.03.2010;

Vazand dispoz. art. 8, alin.l din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art.45 alin (3) si art. 115, alin.(l) lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala republicata.

H O T A R A S T E:

Art. 1 - Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Constanta, a terenului in suprafața de 15.277 mp- lot 15, situat in zona Baba Novac, conform planului de situație anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba completarea I1CLM nr.526/2008 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta cu terenul prevăzut la art. 1.

Art. 3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic Investiții, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta I Iotarare a fost aprobata de 20

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

NR 58/30.03.2010

CONSTANTATibet 0« mtacare parcelara permi dezmembram bx>til

Sltuabi vitoara

«Jupa dezmembrare)

Nr.

cadastral

Supralata

(mp)

Calcaorie de Sj'cartji

Oescricrea Imobtuu

916

Ce

Lot 1

/<*w>

922

Ce

Lot 2

/olty

923

Ce

Lot 3

923

Cc

Lot 4

923

Ce

Lot 5

907

Ce

Lot 6

907

Ce

Lot 7

MW

923

Cc

L*8

469

Cc

iota

4G9

Cc

Lot 10

72

Cc

LofKÎ

0P^3>

72

Cc

Lot 12

72

Cc

Lot 13

225

Cc

Lot 14 ’

15277

Cc

Lot 15    •'

24000

-y—


P«r«fi

Semnătură sl data


Stampila 0CPI


OftClJt OE CMWIWÎI WWIQWl IWSIllMÂCtflSMW NjmeîiFwv/nq YRUCÂ ILIOARA /

Fu-qn COH8IU6R GR. IA Oj


fGr&jioos


PLAN DE AMPLASAMENT Sl DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZMEMBRARE

Scara 1:1000


Nr. odastml

Suprafața Maurata

Adresa ImoWUul:

107804

24000 mp

Zona BABA NOVAC-ENERGIA

Caitea Funciar» nr

556SP

UAT | Constanta
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZMEMBRARE


Nr. cadastral

Suprafața Mt urata

Adresa imoUWU:

107604

74COO mp

Zona BABA NOVAC-ENERGIA

Cartea Funciara nr

K.5SP

-L-

DAT ]Conatarta