Hotărârea nr. 57/2010

HOTARARE PRIVIND DAREA IN GESTIUNEA DELEGATA LA SCIL CONFORT URBAN SRL A IMOBILULUI REPREZENTAND "PASAJ RUTIER FILIMON SARBU"

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind darea in gestiunea delegata la SCIL Confort Urban SRL a imobilului reprezentând “Pasaj rutier Filimon Sarbu”

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de.?.Q-.QÂ-2010;

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare nr.41140/24.03.2010, avizul Comisiei nr.2-Urbanism, avizul Comisiei nr.5 - juridica, adresa Direcției Gospodărire Comunala nr.273 59/25.02.2010, referatul Direcției Gospodărire Comunala nr.41817/2010, referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr.41137/24.03.2010 ,

Având in vedere HCLM nr.320/2002 privind completarea anexei 2 la HCLM nr. 315/ 02.10.2000 privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. CONFORT URBAN SRL si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către S.C.I.L. CONFORT URBAN SRL ;

Având in vedere HCLM nr. 533/2008 si HCLM nr.305/2009;

Avind in vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c si art.l 15 alin.l, lit b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba darea in gestiunea delegata la SCIL Confort Urban SRL a imobilului reprezentând “Pasaj rutier Filimon Sarbu”, avand următoarele caracteristici:

-lungime: 476,6 m -lățime carosabil: 2x 7,8 m

-deschideri 2x15,2 si 7x16,0; deschideri intre 20,83 si 30,0 m;

-secțiune alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate;

-inaltime la sol plus parte carosabila 8,5 -10,35 m;

-stare de viabilitate nesatisfacatoare;

-clasa de incadrare E;

Art.2 - Se aproba suspendarea HCLM nr.305/18.06.2009 privind transmiterea imobilului Pasaj Rutier ‘’Filimon Sarbu” din domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, precum si încadrarea acestuia in categoria funcționala a drumurilor naționale in vederea realizării de către Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania - S.A a activitatilor de interes național in domeniul administrării drumurilor naționale pana la peluarea din gestiunea delegata a SC1L Confort Urban SRL a imobilului prevăzut la art.l

A rt.3-Predarea primirea se va face prin Protocol de predare-primire incheiat intre Primăria municipiului Constanta - Direcția Patrimoniu si S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Art.4- Serviciu! comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Gospodărire Comunala, SCIL Confort Urban SRL, Direcției Financiare, SPIT Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de......................consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.. 5.7.../...3.0...03.2010

Bd Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040 - 41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA