Hotărârea nr. 55/2010

HOTARA.RE PRIVIND INCETAREA APLICABILITATII HCLM NR. 231/2008 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADM INISTRAREA COLEGIULUI CAROL I A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE DE 4 SALI DE CLASA SI SUPRAETAJARE GRUP COLEGIUL CAROL I" CONSTANTA, PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARILOR DE SUPRAETAJARE

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind încetarea aplicabilității H.C.L.M. nr. 231/2008 privind transmiterea în administrarea Colegiului Carol I a obiectivului de investiții „Extindere de 4 săli de clasă și supraetajare Grup Școlar Carol I” Constanța, pe perioada execuției lucrărilor de supraetajare

30 03

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința din data de_ 2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 35596/15.03.2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; raportul Comisiei nr.5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 35592/15.03.2010 și Avizul de legalitate al Secretarului municipiului Constanța ;

Văzând H.C.L.M. nr. 610/14.12.2007 privind predarea-primirea obiectivului de investiții „Extindere 4 Săli de clasă și supraetajare Grup Școlar Carol F’, precum și cesionarea contractului nr. 551/17.07.2006 către R.A.E.D.P.P. Constanța, H.C.L.M. nr. 231/09.05.2008 privind transmiterea în administrarea Colegiului Carol 1 a obiectivului de investiții „Extindere de 4 săli de clasă și supraetajare Grup Școlar Carol 1" Constanța, pe perioada execuției lucrărilor de supraetajare, adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr. 4438/14.10.2009 înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 151177/20.10.2009;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, alin.5, lit. “a”, art.45 alin.3 si art.l 15, alin.l, lit „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă trecerea din administrarea Colegiului Comercial Carol I, în administrarea Consiliului I .ocal al municipiului Constanța a obiectivului de investiții „Extindere de 4 săli de clasă și supraetajare Colegiul Comercial Carol 1” Constanța, finalizat conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 919/09.10.2009;

Art.2 - Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a obiectivului de investiții „Extindere de 4 săli de clasă și supraetajare Colegiul Comercial Carol 1” Constanța;

Art.3 își încetează aplicabilitatea începând cu data aprobării prezentei H.C.L.M. nr. 231/09.05.2008 privind transmiterea în administrarea Colegiului Carol I a obiectivului de investiții „Extindere de 4 săli de clasă și supraetajare Grup Școlar Carol I" Constanța, pc perioada execuției lucrărilor de supraetajare, având în vedere că s-au finalizat lucrările;

Art.4 - Predarea se va face prin Protocol de predare-primire încheiat între Primăria Municipiului Constanța, Colegiul Comercial Carol I și R.A.E.D.P.P. Constanța ;

Art.5 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, S.P.l.T Constanța și Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Colegiului Comercial Carol I, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta I lotărâre a fost adoptată de..................consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr 55. 30,03,2010