Hotărârea nr. 54/2010

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

aparțin domeniului privat al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de_ 30.03.2010_.

Având in vedere Expunerea de motive nr. 36611 Z 16.03.2010 a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 36603/ 16.03.2010;

Analizând adresele Serviciului Cadastru privind acordul in vederea intabularii, adresele R.A.E.D.P.P. : nr.22065 / 2010, nr. 29719 / 2010, nr. 35005 / 2010, nr. 35000 / 2010, 34788 / 2010 privind imobile pentru care exista contracte de închiriere dar nu au fost incluse in inventar, adresele Serviciului Urmărire si Executare Contracte-Vanzari nr. 23464 / 2010, in care se solicita completarea domeniului privat cu suprafețele rezultate ca diferente de măsurători ,in vederea definitivării procedurii de vanzare.

Vazand H.C.L.M. nr. 109 / 2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta cu completările si modificările ulterioare ;

Vazand prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45 alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care aparțin

Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu următoarele imobile ( terenuri si clădiri ), conform anexelor 1 -28, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Sc aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr. 109/2005 pag.24 in sensul ca in loc de “Str.Razboieni nr. 42 ” se va citi “Str.Razboieni nr. 14 cu suprafața construita CI 45,07 mp-suprafata utila 35,16 mp”

Art. 3-Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr. 109/2005 anexa 1, pagina 7 in sensul ca in loc de ‘‘Aleea Portului Nou nr. 9, Bl. P4, Sc.A, Et.3, Ap.22” se va citi “Aleea Portului Nou nr. 8, Bl. P4, Sc.A, Et.3, Ap.22 cu cota indiviza de teren de 16,50 mp, suprafața utila de 44,38, suprafața balcon 3,53 mp iar suprafața boxei de 11,04 mp ”

Art. 4-Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr.322/2005 anexa 5, in sensul ca in loc de “Complex Comercial Bazar Tomis III, Ameea I- spatii comerciale cu suprafața de teren de 296,76 mp si suprafața construita de 277,96 mp” se va citi “Complex Comercial Bazar Tomis III, Ameea I- suprafața teren 296,97 mp”

Art. 5-Se aproba îndreptarea erorii materiale cuprinsa in H.C.L.M. nr.322/2005 anexa 4, H.C.L.M. nr. 314 / 2005 anexa 39 , H.C.L.M. nr. 598 / 2008, anexa 40, poz.30, in sensul ca in loc de “Hala Piața I.C.Bratianu cu suprafața totala teren de 299,74 mp si suprafața construcție 569,74 mp” se va citi “Hala Piața I.C.Bratianu cu suprafața totala teren de 284,87 mp si suprafața construcție 284,87 mp”.

Art. 6- Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate, Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Direcției Financiare si S.P.I.T. in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_26_consilieri

din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA, NR. 54/30.03.2010

Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0W0 - 41 -708101; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA • ROMANIA

constant^ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Ion Ursu nr. 38

96 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Macesului nr. 70

36 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 175941 / 2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

PLAN de SITUAȚIE

Scara1:500

al imobilului situat pe Strada ION URSU, Nr. 38, Mun. CONSTANTA, Jud. CONSTANȚA Numele si adresa beneficiarului:

1. Parohia Bisericii Ortodoxe „SF. ILIE" - Str. Ion Ursu, nr. 38, mun. Constanta

Acte de proprietate:

-Sentința civila nr. 13132723.09.1997, Judecătoria Constanta

-Autorizația de construire nr.602/28.05.1998, Primăria mun. Constanta

Suprafața din acte:

-Steren= 1610 m.p.

Suprafața din măsurători:

-Steren= 1706 m.p. din care:

-Si= 1610 m.p. (teren proprietate Parohia „Sf. Ilie") cu:

-Sc1= 277 m.p. (biserica)LAN de AMPLASAMENT si DELIMITARE a IMOBILULUI ACTUALIZARE DATE CADASTRALE Scara 1 : 200


Suprafața masurata

Adresa imobilului

Constanta, Str. Măceșului nr.70

lea Funciara nr.

U.A.T. 7 Constanta, Județul Constanta

300950.00


o

o

Tj-

ȘQ

oo

r-300923.00


Nr. T~Categ. de parcela folosința 1    7 ' Cc

Total


Suprafața


A Date referitoare la teren Val.de impozit

(lei) _


Mențiuni


251


Împrejmuit


Cod

constr.


Total
Y

788480.175 78849T420 788492.608 788480.75T9

788471.901


7884727094


Total suprafața masurata - 251 mp Suprafața din acte = 215 mp


__

Se confirma suprafața <fih rfiasuratori si introducerea imobilului in baza de date.

1 «’MAflIA HUNlClPIULyjl

rimoniuI

nțaROMANI AJUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOC AL CONSTANTA

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție Str.Timisana nr. 61

S.teren - 247 mp S.constr.Cl.l -73 mp S.utilaCl.l - 114,41 mp (din care S.utila - 55,56 mp si beci 58,85 mp)

Legea nr. 213 / 1998

II.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabularc nr. 177933/2010 Contract de inchiriere nr. 211B/2005

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ROMA NI A


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Dr.Gheorghe Marincscu

(invecinatatcaBl.Ill si I12A

232,75 mp

Legea nr. 213/ 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd Tomisnr. 51.Fax 0040 - 41 -708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

9 PLAN de situație


INTRAVILAN CONSTANTA SCARA 1 :200Județul : CONSTANTA

Unitatea teritorial administrativa : CONSTANTA Cod SI RUTA : 60428 Cod intravilan: 2

Numele si prenumele proprietarilor Proprietar teren:

MUNICIPIUL CONSTANTA


Adresa corpului de proprietate: INTRAVILAN CONSTANTA

Str. TIMISANEINR. 61 Mun. CONSTANTA, Jud. CONSTANTA


Proprietar construcție:

RAEDPP CONSTANTA

Chiriaș construcție C1.1: CABINET MEDICAL DR. ALDES MARIANA Chiriaș construcție C1.2:

AL! MELIA

Acte de proprietate:

Contract de inchiriere pentru teren nr. 211B din 16.02.2005 - RAEDPP Constanta Adresa nr. 160 din 18.01.2010 - RAEDPP Constanta

Suprafața rezultata din măsurători S = 247 mp din care suprafața construita Sc = 145 mp


INVENTAR DE COORDONATE

COOROOHA re ST£-<itO

a.rvf

X

Y

1

305963.22 (

791488.057

2

3059S3.H95

791468421

3

305959.633

791478.336

4

305954.237

79(470.053

s

335945 395

791475.461

6

305941652

791476.527

7

305946927

791484.764

8

335954 360

791493.466

SupnfaSa • 247

IANUARIE 2010


‘PLAN t>E SITUAȚIE

Scara 1:500    —    ; '    *' »

Str. Dr. Gh.Marinescu( in vecinătatea bl îl lsilî A).,loc Constanta Suprafața teren S = 232.75 mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr._____________

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.PoporuIui nr. 103B

74,51 mp

Legea nr. 213/ 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Aleea Viitorului nr. 2 B1.4C, Sc.C, Etaj 4, Ap.60

9 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 22797/2010 Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

Strada Poporului, Nr. 1G3B Municipiul Constanta, Județul ConstantaI VIZAT SERE NESCHWBARF

\ ■ | » '


ObCd! iptuța i i


Cei - Curie = 74,51 mp Suprafața Totala = 74.51 mp


A\/ cE«T1F»CAÎ ’/A ,£> oe autorizare '5A /£ Seria B Nr. 110 C/£s^|-o\


Beneficiar:

Primăria Municipiuloj    .•£(<$».»*

Direcția Patrimoniu Serviciul Cadastru!S ^urnirea pw$ \7S juridice} Vfe 5


PRIM/ MUNICIPIULUI

r-|REt ($TRIMONIU TAS.C. GEOTOP SRL

XOa/cgG y


Executant:    u‘

S.C GEOTOP 2001 S.R.L.
RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Str. Viitorului, nr. 2, bloc 4C, scara C, et 4, ap. 60,

Municipiul Constanta

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


-3.15-

PRIMĂRIA

DîPF^—-

CQL

MULU

)


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

i

11.95

2

cam*»

10.46

3

bucatarta

3.W

4

ba*>

2.65

5

W

344

'£\

cnl

Suprafața utila = 32,16 mp

07

Suprafața totala = 3

2,16 mp

X'    Executant,

Data

februarie 2010

Recepționat,

Data

TOO'd 8201#

YINYISNOOfldOO

8t8LI9IJ20 80:0I 0I02-a3d-8I


ROMANI A

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Razboieni nr. 15A

30 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 32400/2009 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Apusului lot 2

100 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd Tomis nr. 51 ;Fax 0040 - 41 - 708101. Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara 1:200


Nr. cad a strai

Suprafața masurata

Adresa imobilului:

179 mp

Str.Razboieni nr15A. Constanta

Cartea funciara nr.
A.DATE REFERITOARE LA TEREN    A

Număr

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare(lei)

Mențiuni:

1

Cc

179

calcan casa la N.E.S: nematerializat la V;

Total

179

B. DATE

REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr. •

Supr.construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni:

C1

120

LOCUINȚA; Supr.constr.dcsfasurata - 120 mp

C2

15

MAGAZIE

Total    135

. •• \


INVENTAR DE COORDONATE

£

jcecutant,

Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970

MER

TEA CRISTIAN

Pct.    E(m)    N(m)

\

1 792017.442 306681.579

2 792010.959 306678 904

3 792020.156 306655.631

Se confirma suprafața din măsurători si

4 792026.889 306658.347

introducerea imobilului in baza de date.

Suprafața totala masurata = 179 mp

Suprafața din act = 100 mp


r~

9    V


ROMAN IA

JUDEȚULCONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren si construcție

Bd.l Decembrie 1918

Nr. 2A, Bl. L66. Se A, Et.8, Ap.30

St - 9,30 mp

Se - 56,89 mp din care

S.utila - 51,36 mp S.balcon - 5,53 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 35000/2010

Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

^NSTAA/t^ romania

J U D ETU L CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Peren si construcție Str.Mihai Vitcazu nr. 97

St- 138 mp

Sconstr. CI - 87 mp

S.utila - 68,40 mp

S.beei - 26,86 mp

Legea nr. 213/1998 H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa R.A.E.D.P.P. nr. 35005/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd Tomisnr 5l ;Fax 0040-41 - 708101; Tel 0040 - 41 - 708105. 8700 CONSTANTA - ROMANIA

RELEVEU APARTAMENT Scara 1:100

Nr. cadastral

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

mun. Constanta, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. L66, sc. A, et. 8, ap. 30, jud. Constanta

Cartea Funciaro colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuala (U)

CF individuolo

I


Nr.

incapere

Denumire

incapere

Suprafața utila (mp)

1

Camera

17.97

2

Camera

13.02

3

Bucătărie

9.52

4

Baie

4.41

5

Hol

6.44

Suprofato utila = 51.36 mp

5    |    Balcon    |    5.53

Suprafața totalo = 56.89 mp

Executont inc. Boicu ColiteiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI DfRțC'flAsPAIRJ^ONIU

' COM&TAMTA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scaro 1:200

Nr cadastrol    (Supratato mo8uroto{mp)

Adreso imobilului

138.00

mun. Constanta. atr Mihoi Weozu nr 9*. jud Constanta |

jCorteo Funciara «lEJ

UAT

CONSTANTA790990317

30*917.984_1    _ 790983.758

30*919.619    790982 3H

SuproFota totola mosuroto - 1 iâ COmp
RELEVEU C1 -Locuința

Scoro 1:100


Nr. codostrol ol terenului

Svprofoto (mp)

Adresa imobilului

mun. Conilanta. etr. Ubo Vlteoiu nr. 94. ju<J Constonto

Cartea Funcioro colectiva nr.

UAT

CONSTANTA

Cod unitote individuolo <U)

CF individuolo

Tir

incopere

Denumire

■ncopere

Suproloto utila (mp)

1

Spoui comercial

28 33

2

Comera

1593

3

Camera

1084

4

Bucătărie

e.,i

5

Hol

5.17

Șuprofoto uUo_ - 68.40mp    ...    •'

6

Bec t

14.43

7

Oec. 2'

1243

Suproloto totoia -93 26mp

I t« utont    Dota

•ruj    -.1

eONSTANy^ ROM ANI A

y «ftt o JUDEȚUL CONSTANTA X HKMI W CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona de nord,Careul C3 langa Lot 31

697 mp

Legea nr. 213/ 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

eONSTANT^ romania

§ țg» 8 JUDEȚUL CONSTANTA ,? |K«| W CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 34/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Sulmona colt cu Str.Mircea cel Batran

231 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

încadrare in zona IPLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Stațiunea Mamia -Zona de Nord, Careul C3, Aferent Piscinei

S = 697 mp

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr.


Data


ICCStrada proiectata


o />Tgren oropr,

-------24,45-----------


AREUL C3 - LDT 3Q


lCc


Ș I CAREUL C3


CAREUL C3 - LDT 3rU®i țoiP.tCTIA PATRIMONIU

CONSTANȚA


L-—Teren proprPLAN DE SITUAȚIE SCARA D500


c0HSTAA/7^ romania

q țjfcț n Jl’DETL'L CONSTANTA M KM M CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Atelierelor nr. 16

0,4 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001 Adresa D.A.D.P.P. nr. 23464/2010

Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTAN I A CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Chiliei nr. 5 Bl.A, Sc.B, Ap.24

11 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 17828/2010

Cota indiviza

PREȘEDINTE SEDINTA

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

Constanta. Str. Chiliei, nr. 5, bl. A, sc R, ap. 24. et. 2

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT- Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala
Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila [mp]

l

Dormitor

11.06

2

Sufragerie

13.30

3

Hol

4.72

4

Baie

3.10

5 ’

Bucătărie

3.95

Suprafața Utila= 36.13 mp

6    Balcon    |    3.32

ZO £>’    Suprafața Totala = 39.45 mp

î Htf v>//^ț/r§* sfExecutqnt'Cf\

Data

Februarie. 2010

i" ->    Recepționat.

Data

r

DIRECTA

1 , COf<W

JLUll

NJU


ROMA NI A


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Mihail Kogalniceanu nr. 1-3

331 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 171973/2009

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMA NI A

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Tineretului nr. IOC

Cartier Palazu- Mare

2614 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 164374/2009

PREȘEDINTE SEDINTA

Bd Tomisnr 51;Fax 0040 - 41 - 708101; Tel 0040 - 41 -708105. 8700 CONSTANTA - ROMAN IA

RELEVEU PARTER CI

__Scara 1 : 100


Nr. Cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

_1

Str. Mihaii Kogalniceanu nr. 1-3

Cartea Funciara nr

UAT

CONSTANTA
Nr.

crt

Denumire

încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

Camera

14.47

2

Camera

14.93

3

Camera

18.64

4

Hol

1.84

5

Camera

14.14

6

Hol

15.00

7

Baie

3.93

Suprafață Utilă =82.95 mp

întocmit, mg. Parasetuv G.

4.12.2009

Recepționat

Data

yATTr.viW d
PLAN DE SITUAȚIE

scara 1 : 200

Reprezentând imobilul situat m str. Mihail Kogalmceanu nr.1-3 Municipiul Constanta

Smasurata ~ 331 .OOmp.


INVENTAR DE COORDONATE Sistem dc Coordonate Stereo' 70


Pct.

X

Y

1

304 205.70

792 236.19

2

189.82

252.35

3

188.14

252.44

4

176.09

242 97

5

180.24

237.70

6

183.86

240.50

7

188.72

235.75

8

197.79

227.59


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

1CZ3C5

2 614

Str. Tineretului nr. IOC

COMPLEX COMERCIAL - Palazu

rCarte Funciară nr.

CONSTANTA


A. Date referitoare la teren


Nr.

parcela


Categor.a de

folosința


Suprafața

(mp)


2 614


TOTAL


2 614


Cod

Coasa.


Suprafața construită la sol (mp)


Valoare de

impozitare

Cei)Valoare de

impozitare

0*1)


Mențiuni


B. Date referitoare la eoni truc t ii


Mențiunil

CO^STA^Z^ ROMANIA

Q    8 JUDEȚUL CONSTANTA

,T WWi W CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Baba Novac nr. 2A B1.L119A, Sc.A,

Parter, Ap.3

17,10 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 8911/2010 Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Bd.Tomis

nr. 332 Bl.Ml,Sc.F

Et.2, Ap. 109

14 mp

Legea nr. 213/ 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 13427/2010 Cota indiviza

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

RELEVEU APARTAMENT

________________SCARA: 1 £ 100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața [mp]

B-dul Tom.s, ^3327bLMl- Sc.F, eCUp. 109, mun. Constanta

Cartea Funciara colectiva nr.

‘UAT

CONSTANTA

Cod unitate individuală (li)

"1

CF individuală

__

*

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. ^4/30,03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Peren

Str.Baba-Novac nr. 38A

15 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 12189/2010 Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONSTAăjt^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Amzaeea nr. 22

20 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 22234/2010

Diferența măsurători

In indiviziune

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresă imobil: str. Baba Novac nr. 38A, mun. Constanța, jud. Constanța Proprietari:

Badea Ion - str. Baba Novac, nr. 3 8A, mun. Constanța;

Badea Ileana - str. Baba Novac, nr. 38A, mun. Constanța;

Acte:

-    Contract de vânzare cumpărare nr. 2503 din 20.01.1994,

Notariatul dc Stat jud. Constanța;

-    Autorizație de construire nr. 2201 din 27.05.1972, Primăria Constanța;

-    Autorizație de construire nr. 1300 din 19.08.1994, Primăria Constanța;

-    Adresa nr. 17176 din 22.08.1996, Primăria Constanța.


Suprafața din măsurători:

Stcren = 85 m.p. din care:

Sicc= 84 m.p. cu Sci = 69 m.p. (locuință-parter)


INVENTAR DE COORDONATE-leren

Sistam de proUctt» Starao 70

PcL

E(m)

Njm}

1

789892.658

30-1734.917

2

789837.303

304737.137

3

789881.926

304724.043

4

789887.849

304721.781


06Data: 17 ian 2010 Intocmit:P.F.A. Buzatu Octavi


INVENTAR DE COORDONATE-constructie Sistam da proloctic Storoo 70

Pct

E(m)

N[mJ

1

789892.658

304734.917

2

789887,303

304737.137

3

789881.926

304724.043

4

789885.160

304722.808

5

789887.406

304728.372

6

789889.921

304727.453


''h.Nr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

222

Total

222


Cod construcție

Suprafața

Construita la sol (mp)

V Valoaie de impozitare (Ici)

McnyutJx» svpr. des falita

CI

73

. 'Ț-f'    •    -

C2

59

...

Locuin^sd^iy^

Total

132

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție stcrcografic 1970


Se confirma suprafața din măsurători si


303765.990


789079.852


303766.120


789079 330


303769.832


789072.959


303761.95-»


789067.968


Imobilului in baza de date

Pantfa/Semnatura/Data/Stampila BCP1


Suprafața totala din măsurători

222

Mp


ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Cheu Lac Siutghiol Depozitare Ambarcațiuni Stațiunea Mamaia

1500 mp

Legea nr. 213/1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 21858/2010

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str.Bradului nr.14

6 mp

Legea nr. 213 /1998

H.C.L.M. nr. 420/2001

Acord intabulare nr. 26299/2010 Diferența măsurători

In indiviziunc

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd Tomis nr. 51 ;Fax 0040 - 41 - 708101; Tel 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000

Nr. cadastral

-----...

Suprafața Măsurată

Adresa Imobilului:

1500mp

Cheu Depozitare Ambarcațiuni

Stațiunea Mamaia,zona Caraiman

Cartea Funciara

UAT

Constanta


Nr.

parcela

Categoric de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

1

CC

1500mp

Total

I500mp

teren cu limite ncmatcrialtzatc


Mențiuni


B. Date referitoare la construcții

Cod

:onstr.

Suprafața construita ■la sol

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

I500mp

Cheu depozitare ambarcațiuni

I'otal

1500mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.t+1)

N[m]

Elm]

1

2

3

4

5

6

7

8 9

313439.778

313402.921

313400.504

313398.109

313399.293

313414.417

313421.649

313436.481

313437.570

788884.429

788887.278

788886.054

788854.307

788854.006

788849.229

788844.922

788842.300

788856.730

36.967

2.709

31.837

1.222

15.860

8.417

15.062

14.471

27.787

S(l>1500tnp


Tav«^

D«q^îcl£&fî<r/j


Suprafața măsurată = 1500mp Suprafața din acte "1500mp


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de dateZeVecin IVANCIU VASILEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 34/30.03.2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Peren

Str.Mircea cel Batran Zona B1.MF2 si MF3

310 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Peren

Bd.Mamaia

Zona Tv Neptun

2179 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Strada MIRCEA CEL BATRAN (fosta str. CARAMIDARI) Zona blocuri MF2-MF3 Suprafața teren = 310,00 mpPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSIm.mȚ/ SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCHIMBAT?

Nr.___

Data


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Sulina Lot 1 Stațiunea Mamaia

1470 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010_

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Hotel Doina

Lot 2

Stațiunea Mamaia

1050 mp

Legea nr. 213/ 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


*-»

3

•RMBULEVARDUL MAMAIA

■40,05ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR. 54/30.03.2010_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Str. Miron Costin

Intre imobilul de la nr. 10 si bl.de locuințe M9

238 mp

Legea nr. 213 /1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR. 28 LA H.C.L.M. NR. 54Z30.03.2010

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Mal Lac Siutghiol Zona Bar Pinguin Stațiunea Mamaia

1408 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.M. nr. 420/2001

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd Tomisnr 5l;Fax: 0WO-41-708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

StrSC^A

SziPra f ^lr°n J?°0 fata ter^ C°St^


încadrare in zona


fâ!


Cep


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:1000

Stațiunea Mamaia -Mal lac Siutghiol Zona Pinguin S = 1408 mp

V-* W -


Coc Slutgbtoi


-20.7*-


Sv


S=1408 mpA*


Lac


a”


prof^


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU

ViZÂT SPRE NESCHIMBARE

Nr.


Data \


tqra


t0»‘


i

si 1

' ■ /

co? 7


Lui


DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE Intravilan scara 1:200


Constanta, Str. Razboieni nr. 14 Nr. cadastral al corpului de proprietate:


Numele șt prenumele proprietarilor

MUNICIPIUL CONSTANTA Adresa; Constanta, B-dul Tomls nr. 51

RAE.D.P.P. Constanta - administrator Adresa; Constanta, B-dul 1Mal nr. 21, bl. H 18, parter DRAGOMIR ION-chiriaș

Suprafața rezultata din măsurători:

Steren = 201 mp Sconstructii ■ 45,07 mp


mazilu MARIAN^

ONCOC^. o.n.c.g.c?^2^ l

GfcfiSlUl. JUDEȚEAN fceU* •

Cadastru, geodezie si15IUL


200 rPLAN RELEVEU

SCARA 1:100

Corp de proprietate -Apartament

Județul CONSTANTA Municipiul Constanta Cod SI RUTA 60428 Cod intravilan: 2

Adresa corpului de proprietate :

Constanta, Al. PORTULUI NOU nr. 8, Bloc P 4, Scara A, Etaj 3, Ap. 22

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Numele si prenumele proprietarului:

MUNICIPIUL CONSTANTA Administrator: R.A.E.D.P.P. CONSTANTA Adresa:

Constanta, B-dul 1 Mai nr. 21, bl. H 18, parter

Chiriaș: BOIA DANA-MARIA Adresa:

Constanta, Al. Portului Nou nr. 8,

Bloc P 4, Scara A, Etaj 3, Ap. 22

Acte de proprietate :

-    Contract de închiriere nr. 12868 din 17.04.2003, R.A.E.D.P.P. Constanta

-    Act adițional la contractul de inchiriere nr.

12868 din 17.04.2003

Suprafețe rezultate din măsurători:

Suprafața utila: Su = 44,38 mp

Suprafața balcon: S = 3,53 mp

Suprafața boxa: S = 11,04 mp

3.32


Dormitor

S»ll,75tnp


- 3.27 —

Balcon

S=3,53mp


3.30CEBt^'CAT

- *UTOH*258 ®

V) Soria ta Nr.    o

CiasaU    p>,

^Ssebvs.b.l.

ONCȘ2:

INTOCl.....

S.C. TOPOCAD SI decembrie 2003


/v1

."ă' CERTIFICAT

Z'Q? DE

AUTORIZA^

cp ser'a B Nr. 2

‘    L Categoria    fr,/

'WA7Jt0AMARlAN

JoncgA


3.20


ooxa

S=il,04mpn.N.C/-OFICIUL JUDEȚEAN CADASTRU, GEODEZA

cartografie


Ni in.ag • ;________

VERIHCAT    «

i inspector


b'C. CA'


. l.i.


IULIJ