Hotărârea nr. 53/2010

PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L.M.NR. 526 / 2008 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMAN IA


JLOLTULCONSTANTA MUXIC II’II IX ONSTANTA CONSILIUL LOt AL

HOTARARE

privind completarea anexei la B.C.L.M. nr. 526 i 2008 privind însușirea si aprobarea înv eu tarul ui bunurilor care aparțin domeniului public al tu un ici pi ului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunil in ședința ordinara din data

30,03,2010

Având in vedere Expunerea de motive nr.35725 / 15.03,2010 a domnului Primar Radu Ștefan Muzare. Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 35722 15.03.2010:

Luând in considerare ll.C.L.M. nr. 526 i 2008 privind însușirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta,

Vazand prevederile ari. 4, ari. 10, alin.2 si art.22 din legea nr, 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c”, art. 45 alin (3) si ari, [ 15 alin {I), lit. b, din l,egea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publica Locala, republicata.

HOTARAST E:

Art, I - Se aproba completarea anexei la H.C.L.M. nr, 526 / 2008 privind însușirea si aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanta eu următoarele imobile (terenuri si clădiri ), conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotar are.

Art, 2 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor implicate. Direcției Patrimoniu, D.A.D.P.P., Inspectoratului Județean al Politiei de Frontiera Constanta, Direcției Financiare si S.P.l - in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de_26_consilieri din

27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚE),


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE


CONSTANTA NR 53/30.03.2010

ANEXA LA H.C.L.M. NR. 53/30,03,2010

1 NK.

j, CRT

Cod

dc

clQțirițmr

DENUMIREA BUNULUI

ELEMENTE RE IDENTIFICARE

VAL, DE fNV, (RON>

SITUAȚIA JURIDICA actuala

1,

1.6.2

Terun si construcție Grădiniță ni 37

Sos,din Vii nr.39

4434.84

Administrare

R.A.E,D,P,P

Nrjnvcntar 21208

7

1,3,71,

Sir. Ghvorghv Purec

10560

Administrare S.C.I.I,. Confort Urban S R L.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA