Hotărârea nr. 52/2010

HOTARARE PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ECOSAL S.R.L

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind numirea Consiliului de Administrație al S.C. Ecosal S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de .. 30.... .03.2010 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei de Servicii Publice, Comerț, Turism si Agrement - nr. 3, Raportul Comisiei petru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr. 5, adresa SC ECOSAL SRL Constanta nr. 17015 / 05.02.2010;

Vazand prevederile Legii nr. 31/1990 privind administrarea societăților comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

Având in vedere prevederile HCLM nr. 357 / 02.10.2001 privind numirea Consiliului de Administrație la SC ECOSAL SRL Constanta, modificata prin HCLM nr. 470/30.09.2002, HCLM nr. 214/30.05.2003, HCLM nr. 458/29.09.2004 si HCLM nr. 564 / 24.10.2005, precum si HCLM nr. 142/2002 privind completarea obiectului de activitate al S.C. Ecosal S.R.L.;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "a", art. 36, alin. 3, lit. „c” si art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba incetarea mandatului Consiliului de Administrație numit prin HCLM nr. 357/2001, modificata prin HCLM nr. 214/2003, HCLM nr. 458/2004 si HCLM nr. 564 / 2005, ca urmare a demisiei membrilor acestuia.

Art. 2. începând cu data aprobării prezentei se abroga HCLM nr. 214/2003, HCLM nr. 458/2004 si HCLM nr. 564/2005.

Art. 3. Se stabilește componenta Consiliului de Administrație al SC ECOSAL SRL Constanta la un număr de 3 membri.

Art. 4. Se numește Consiliul de Administrație al SC ECOSAL SRL Constanta, care va funcționa in următoarea componenta:

Președinte - ȘTEFAN MARIAN, subinginer;

Membru - CARPUZ M1HAIL, inginer; Membru - STANEI CARMEN, economist.

Art. 5. Consiliul de Administrație va funcționa fara indemnizație lunara.

Art. 6. Se stabilește ca obiect principal de activitate “închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate - cod CAEN 6820“.

Art. 7. Începând cu data prezentei se abroga art. 1 din HCLM nr. 142/2002 privind completarea obiectului de activitate al S.C. Ecosal S.R.L.

Art. 8. Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Constanta va comunica prezenta hotarare SC ECOSAL SRL Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de un număr de ...... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

ENACHE MARCELA

CONSTANTA

Nr


52/30.03.2010