Hotărârea nr. 50/2010

HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR. 359/2008 PRIVIND APROBAREA PUZ -CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, STR. ION IONESCU DE LA BRAD NR. 12A, TEREN IN SUPRAFATA DE 112 MP, PROPRIETATE DAN IULIAN

ROMANIAHOTARARE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 359/2008 privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 12A, teren în suprafață de 112 mp, proprietate Dan Iulian

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30.03.    2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal și ale Legii nr. 350/2001, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) , lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 359/2008 privind aprobarea PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 12A, teren în suprafață de 112 mp, proprietate Dan Iulian, în sensul corectării regimului maxim de înălțime aprobat de la D+P+1E la D+P+lE+pod circulabil. Terenul, identificat cu nr. cadastral 11518, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 33254 așa cum rezultă din încheierea nr. 47429/2007 eliberată de OCPI Constanța, este proprietate Dan Iulian conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 934/2007 autentificat de notar public Șerban Mihaela Lavinia.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 359/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Dan Iulian, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR 50    / 30,03, 2010

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 241 —488101; Tel: 0040-241 -488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA