Hotărârea nr. 5/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMANDAMENTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL DE CONSTRUIRE LOCUINTE IEFTINE, ANSAMBLUL REZIDENTIAL BABA NOVAC, APROBAT PRIN HCLM NR.640/2008 SI MODIFICAT PRIN HCLM NR.15/2009;

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comandamentului de management pentru Programul de construire locuințe ieftine - Ansamblul rezidențial „Baba Novac” aprobat prin HCLM 640/2008, modificata prin HCLM 15/2009

Consiliul local municipal Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .9.5.:. 9.910

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 9753/22.01.2010, văzând avizul favorabil al Comisiei nr.5 de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a municipiului Constanța și raportul direcției Tehnic-achiziții;

Având în vedere HCLM nr.640/2008 privind modificarea anexei nr.2 la HCLM 626/2008, anexa nr.5 Ia HCLM 406/2008 și anexa nr.2 la HCLM 229/2008, numirea Comandamentului de Management al Programului - Ansamblul de locuințe Baba Novac, aprobarea Acordului de colaborare cadru între CLM și CJC-RAJA și aprobarea schimbului etapelor III și V între SCABC VAL SRL și SC IMVEST SRL precum și HCLM 15/2009 privind modificarea componenței Comandamentului de management pentru Programul de construire locuințe ieftine - Ansamblul rezidențial „Baba Novac” aprobat prin HCLM 640/2008;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.”b”,alin. (4) lit.”d” și art.115 alin.(l) lit.”b”din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se modifică art.9 din HCLM nr.640/2008, în sensul că se modifică componența Comandamentului de management pentru Programul de construire locuințe ieftine - Ansamblul rezidențial „Baba Novac” prin înlocuirea domnului Togan Ionel cu dl. VASILE TEOFIL, și înlocuirea dl. Dumitrescu Dan cu dl. PLAMADA ION în calitate de membrii ai Comandamentului din partea direcției Servicii Publice;

ART.2 Celelalte dispoziții ale HCLM nr.640/2008 modificata prin HCLM 15/2009 rămân neschimbate;

ART.3 Serviciu, comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Servicii Publice, direcției Tehnic-Achiziții și persoanelor nominalizate la art.l, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE VISAN GEO


ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Constanta

Nr. 5    / 05,02,2010