Hotărârea nr. 49/2010

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E-LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE SI SERVICII, CONSTANTA SUD, PARCELA A1/1, STR. GENERAL DE BRIGADA IOAN EREMIA NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 13000 MP, PROPRIETATE SC TUNDRIA PATRU INVEST SRL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E - LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII, Constanța Sud, parcela A 1/1, str. G-ral de Brigadă Ioan Eremia nr. 2, teren in suprafață de 13000 mp, proprietate S. C. TUNDRIA PATRU INVEST S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 3 0 . O32.Q()9Q

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) „lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE S+P+15E -LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII, Constanța Sud, str. G-ral de Brigadă Ioan Eremia nr. 2, parcela A 1/1, cu asigurarea a 400 de locuri de parcare la subsol și 140 la parter, teren in suprafață totală de 13000 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizele ENEL nr. 10020089/2010, ROMTELECOM nr.l 11/2010, SC COMPET SA nr. 5884/2010.

Terenul în suprafață totală de 13000 mp, identificat cu nr. cadastral 18446 fiind înscris în Cartea Funciară sub nr.52078 în partea BII12 așa cum rezultă din încheierea nr. 10209/2006 eliberată de OCP1 Constanța este proprietate S. C. TUNDRIA PATRU INVEST S.R.L, conform contractului de vanzare cumpărare autentificat sub nr. 780/2006 de notar public Stan Maria

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, S. C. TUNDRIA PATRU INVEST S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

CONSTANȚA NR 49    / 30.03.    2009