Hotărârea nr. 48/2010

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRE A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 22.359 MP, SITUAT IN ZONA PENINSULA "CAROL I''

ROMANIA


HOTARARE

privind atribuirea de denumire a terenului în suprafață totală de 22.359 mp din zona Peninsulă

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data30.03. 204O ț

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumire a terenului în suprafață totală de 22.359 mp, situat între str. Vasile Canarache-la N, str. Ovidiu-la E, Termele Romane-la S-V din zona Peninsulă, de „PARCUL CAROL 1”, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor    SECRETAR,

CONSTANȚA

NR48 / 30.03.    2009

o*

MMqrabil

- Vira


tii U


f'rttecntft CwiiRlul Județ fM"


HU 'Videnn”


Parc

Primăra,

V*


Bai ou ■ at


j gft0hl4|uf

■ • ■


sr

f t


JuMcMwia


FWHrulul

Județ»»)


3“


Ruinele Urmului (te Aparate


jP Muzeu) de RtHb.iiM Jp 0 Arta Poeular*

* «•-z


□>

n

£?

r


o-

g:


iPftarta?rs

•>

r-


S/f


//Portul ConstanțaParc

Artieotogr

®


ST


‘W %

W^Ml^uUOMaiiU    >

țretectuo

CttKlfcMJrtifejn

H «Par

Pnnâne 0

■X


<«.uu W ți™1'    /

<? V ^S» .    Ș Z? *•*

”    r.


Un


Banu

■■II

<j" QPortul de Agi iment “Torois ’


s"


-*•«■ ■' , ■'

X-, - Jj*"f


&    55£


Ginta

Arte/.