Hotărârea nr. 46/2010

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRE A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 20000 MP,SITUAT IN ZONA INTRARE SAT VACANTA "EXPOFLORA"

HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumire a terenului în suprafață totală de 20.000 mp, situat în zona intrare Sat Vacanță

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30.03.2010;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumire a terenului în suprafață totală de 20.000 mp, situat în zona intrare Sat Vacanță, având următoarele vecinătăți: la nord-Sat Vacanță, la sud-Parcul Tăbăcărie, la vest-bdv. Alexandru Lăpușneanu, la est-Lacul Tăbăcărie, de „EXPOFLORA”, conform planului de situație anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanta.

s

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor    SECRETAR,

CONSTANȚA NR 46    / 30.03.    20Î)0