Hotărârea nr. 45/2010

HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ-CONSTRUIRE HALA SI SEDIU ADMINISTRATIVP-REPARATII ECHIPAMENTE AGRICOLE, SEDIU ADMINISTRATIV P+1E, ANEXA P SI FOSA SEPTICA, TEREN IN SUPRAFATA TOTALA DE 3015 MP, PROPRIETATE IOMER FETIN SI LACME

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ P - REPARAȚII ECHIPAMENTE AGRICOLE, SEDIU ADMINISTRATIV P+1E, ANEXĂ P Șl FOSĂ SEPTICĂ,

teren in suprafață totală de 3.015 mp, proprietate Iomer Fetin și Lacme

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 3 0.0 2010,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE HALĂ P - REPARAȚII ECHIPAMENTE AGRICOLE, SEDIU ADMINISTRATIV P+1E, ANEXĂ P ȘI FOSĂ SEPTICĂ, cu asigurarea a 16 locuri de parcare in incintă, parcela A 100/5,21,22,23, teren in suprafață totală de 3.015mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din următorul aviz: ENEL ELECTRICA nr. 9020729/2009

Terenul în suprafață totală de 3.015 mp, compus din:

-    teren in suprafață de 1005 mp, reprezentând parcela A100/5 lot 21 identificat cu nr, cadastral 579/5/21, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53922 așa cum rezultă din încheierea nr.82788/2008 eliberată de OCPI Constanța, proprietate Iomer Fetin și Lacme conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4912/2008 de notar public Cristina Budei

-    teren in suprafață de 1005 mp, reprezentând parcela A100/S lot 22 identificat cu nr. cadastral 579/5/22, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53923 așa cum rezultă din încheierea nr. 82784/2008 eliberată de OCPI Constanța, proprietate Iomer Fetin și Lacme conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4912/2008 de notar public Cristina Budei; odată cu proprietatea loturilor 21 și 22 se transmite și dreptul de proprietate a unei cote indiviză în suprafață de 133,75 mp din aleea de acces ce formează lotul 4.

-    teren in suprafață de 1005 mp, reprezentând parcela AI00/5 lot 23 identificat cu nr. cadastral 579/5/23, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr, 53924 așa cum rezultă din încheierea nr, 87635/2008 eliberată de OCPI Constanța, proprietate Iomer Fetin și Lacme conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 5182/2008 de notar public Cristina Budei; odată cu proprietatea lotului 23 se transmite și dreptul de proprietate a unei cote indiviză în suprafață de 66,875 mp din aleea de acces ce formează lotul 4.

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Iomer Fetin și Lacme, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 6 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

CONSTANȚA NR 45    / 30.03.    2010