Hotărârea nr. 44/2010

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30/03/2010 ,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan MAZĂRE, Raportul nr. S 52957/16.03.2010 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanțe și avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

Luând în considerare prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 220 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 și ale art. 125 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de criteriile și procedura de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice aprobate de Consiliul Local prin H.C.L.M. nr. 442/2007,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin (2) lit. a) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri calculat pentru anul fiscal 2010, datorat de către doamna Alexandru Rodica-Maria, pentru clădirea situată la adresa de domiciliu.

Art. 2 - Se aprobă scutirea doamnei Munteanu Maria de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe mijloace de transport calculate până la data de 12.03.2010.

Art. 3 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 26

CONSILIERI DIN 27 MEMBRII.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Moisoiu Anastasiu Danut Nicosor

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANTA

NR. 44    /    30/03/2010