Hotărârea nr. 42/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA UNEI MASURI IN DOMENIUL SALARIZARII PERSONALULUI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ~I ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei măsuri în domeniul salarizării personalului din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2010    .

Având în vedere:

-    inițiativa Primarului Municipiului Constanța exprimată în expunerea de motive nr. 38285/18.03.2010,

-    raportul de fundamentare întocmit de Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local nr. S 50637/12.03.2010,

-    proiectul de buget local pe anul 2010,

-    contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2009,

-    raportul comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico — sociale, buget — finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și Ebertăților cetățeanului;

-    adresa Direcției Financiare din cadrul Primăriei Municipiului Constanța nr. 34208/16.03.2010 și adresa Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local nr. S 48329/09.03.2010;

In conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 6, art. 31, art. 35, art. 11, alin. (1) lit. b, alin. (2)-(4) din Anexa nr. III - Reglementările specifice funcționarilor publici la Legea-cadru nr. 330/ 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (2) - (4), art. 11, art. 13, art. 14, art. 16, art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (9), art. 45 alin (2) lit. a) și ale art. 115 alin.

(1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) Se aprobă acordarea suplimentelor salariate funcționarilor publici de execuție și conducere din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, egale cu diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice de stat și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice locale în care sunt numiți.

(2)    Suplimentele salariate nu sunt considerate drepturi salariate câștigate.

(3)    Suplimentele salariate se acordă în exercițiul financiar curent, începând cu data de 01.03.2010 având în vedere că veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 2009 au fost mai mari decât cheltuielile de personal alocate pentru autoritățile executive, deliberative și aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta.

(4)    Suplimentele salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și reprezintă o bază de calcul pentru drepturile și obligațiile care se determină în raport cu venitul salariat.

(5)    Suplimentele salariale nu fac parte din salariul de bază.

Art. 2 - Diferențele salariale sunt evidențiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 26 CONSILIERI DIN 27 MEMBRII.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

CONSTANȚA

NR. 42_/ 30.03.2010

Anexa

la H.C.L.M. nr. 42    / 2010

Nr.

crt

Funcția Publică

Clas

a

Grad

Treapta

Salariul de bază pentru

funcții

1

publice

locale

Salariu de bază pentru funcțiile publice de stat

Diferența dintre salariul de bază pentru funcțiile publice de stat și salariile de bază pentru funcțiile publice locale

1

Director Executiv

2436

3077

641

2

Director Executiv Adj

2274

2871

597

3

Șef Serviciu

1

2111

2666

555

4

Șef Birou

1

2030

2564

534

5

Consilier, Consilier Juridic, Inspector

I

Superior

1

1624

2051

427

6

I

Superior

2

1435

1794

359

7

I

Superior

3

1246

1625

379

8

I

Principal

1

1111

1456

345

9

I

Principal

2

986

1309

323

10

I

Principal

3

915

1212

297

11

I

Asistent

1

866

1092

226

12

I

Asistent

2

818

1017

199

13

I

Asistent

3

747

945

198

14

I

Debutant

699

699

0

15

Referent specialitate

II

Superior

1

1035

1662

627

16

II

Superior

2

894

1351

457

17

II

Superior

3

806

1214

408

18

II

Principal

1

772

1123

351

19

II

Principal

2

737

1097

360

20

ii

Principal

3

714

834

120

21

II

Asistent

1

682

697

15

22

II

Asistent

2

658

666

8

23

II

Asistent

3

636

630

0

24

II

Debutant

608

608

0

25

Referent

III

Superior

1

958

1087

129

26

III

Superior

2

889

940

51

27

III

Superior

3

803

839

36

28

III

Principal

1

741

747

6

29

III

Principal

2

714

704

0

30

III

Principal

3

682

680

0

31

III

Asistent

1

658

657

0

32

III

Asistent

2

636

640

4

33

III

Asistent

3

612

619

7

34

III

Debutant

600

600

0