Hotărârea nr. 41/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 531 MP SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "CONDUCTA DE GAZE NATURALE DE MEDIE PRESIUNE", ZONA STATIUNII MAMAIA - NAVODARI, PRECUM ~I APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A STUDIULUI DE OPORTUNITATE.

RoMANIA

Jl Dl I UI CONSTANTA Ml Ml ll’IUI I I CoNSI AMA CONSILIU! I.IKAI

HOTARARE

privind concesionarea prin licitație publica a terenului in suprafața de 531 mp,

Municipiul Constanta in vederea realizării obiectivului“ Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii

Mamaia-Navodari ”

precum si aprobarea Caietului de Sarcini si a Studiului de Oportunitate


Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de 30.03.20l0

Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei de

Studii, Prognoze economico - sociale. Buget Finanțe si Administrarea Domeniului Public si Privat-nr.I, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetateanului-nr.5 si Referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l 1702/27.01.2010;

Vazand dispozițiile H.C.L.M. nr.35/2002 "privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta";

Având in vedere prevederile O.C. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata, aprobata prin Legea nr.22/2007;

Având in vedere prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

Având jn vedere adresa SC Concaz SA nr.9515/21.01.2010, precum si memoriul prezentat, înregistrat sub nr. 10734/25.01.20)0;

Având in vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor, cu completările si modificările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit.c, alin.5 lit.b, a an. 115 alin. 1 lit.b si art.123 alin.2, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba concesionarea prin licitație publica a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Constanta, in suprafața de 53) mp, situat in Municipiul Constanta, in vederea realizării obiectivului “Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari”, conform planurilor anexa, precum si aprobarea Studiului de Oportunitate - anexai si a Caietului de Sarcini - anexa 2, ce fac pane integranta din prezenta hotarare;

Art.2. - Durata concesionarii este de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, in conformitate cu legislația in vigoare la momentul respectiv;

Art.3. - Consiliul Local al Municipiului Constanta isi insuseste Raportul de Evaluare privind stabilirea valorii de circulație a terenului amplasat in Municipiul Constanta, zona Stațiunii Mamaia-Navodari. Redeventa stabilita pentru concesiune este de 2 Euro/mp/an, respectiv 1062 Euro/an. Raportul de evaluare nr. 12938/28.01.2010 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art,4.- Se împuternicește Primarul ca in numele Municipiului Constanta sa incheîe contractul de concesiune pentru terenul in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari, inclusiv modificarea acestuia prin act adițional in funcție de derularea contractului, in conformitate cu prevederile legale.

Art5 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achizitii. in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituie! Prefectului Județului Constania.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA

ÎSÎR... .41........... 3 0 ; 0 3.2 010 _.,

privind concesionarea prin licitație publica a terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta in vederea realizării obiectivului “Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari ”

Prezentul studiu de oportunitate intocmit in baza O.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata, aprobata prin Legea nr.22/2007 si in baza H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, are ca obiect concesionarea terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari, in vederea realizării obiectivului “Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari

In vederea creșterii nivelului de distribuție de gaze naturale, consideram ca este necesara si oportuna amplasarea acestei conducte, care va alimenta rețeaua de distribuție de gaze naturale a Municipiului Constanta ca o a doua soluție de alimentare existenta.

Terenul luat in considerare pentru amplasarea acestui obiectiv este situat in zona Stațiunii Mamaia-Navodari si se vor respecta reglementările urbanistice prevăzute in certificatul de urbanism nr.647/22.03.2010.

Deoarece dezvoltarea rețelei de distribuție de gaze naturale in Municipiul Constanta a creat condiții de utilizare a gazelor naturale pe scara larga, atat pentru consumatorii casnici cat si pentru obiectivele sociale si consumatorii industriali si economici. Acești consumatori utilizează gazele naturale atat pentru producerea energiei termice cat si in procesele tehnologice. In aceste condiții oprirea accidentala a Stafiei de Reglare Măsurare Predare Constanta ar produce grave disfunctionalitati in activitatea tuturor consumatorilor. Realizarea acestui obiectiv ar reduce semnificativ acest risc, datorita acestei variante de alimentare alternative cu gaze naturale a Municipiului Constanta.

Ca urmare, amplasarea in aceasta zona a conductei de gaze naturale de presiune medie cu diametrul Dn 315mm in lungime de 885ml, este necesara si oportuna, si va

alimenta rețeaua de distribuție de gaze naturale a Municipiului Constanta ca o a doua soluție de alimentare existenta.

Conducta cu diametrul Dn 315mm se va monta la o adâncime de minim 0,90m pe traseul viitoarei configurații a drumului DC 86 Navodari-Mamaia, acest lucru neimpiedicand execuția unor viitoare lucrări de modernizare a drumului.

Terasamentele se vor executa manual si mecanizat in funcție de condițiile locale.

De asemenea se vor prevedea guri de aerisire, asa numitele GN-uri, cu dimensiuni

de circa 0,2mx0,2m la o distanta de 50ml intre ele.

La intrarea pe tertoriul administrativ al Municipiului Constanta, conducta va subtraversa prin foraj orizontal diurnul Navodari-Mamaia, după care se va continua pe partea stanga pana in dreptul statiei de reglare cu care se va cupla. Statia de reglare se va amplasa in zona platformei betonate situate in Stațiunea Mamaia, la aproximativ 44m de Statia de Taxare.

In ceea ce privește masurile de protecția mediului, in toate etapele de proiectare si de execuție a obiectivului, se vor respecta cerințele referitoare la protecția mediului, prevederile si reglementările legale.

înlocuirea conductelor de gaze din otel cu conducte din polietilena duce la creșterea randamentelor in exploatare, respectiv la conservarea resurselor naturale, energetice si creșterea durabilității. Prin durata de viata mai mare si sistemul de îmbinare mai sigur al conductelor din polietilena se reduc scurgerile accidentale de gaze naturale, deci si poluarea aerului.

Latimea desfacerii pavajelor pe fiecare latura a sântului se va face in funcție de natura acestora si in conformitate cu prevederile proiectului de refacere a sistemului rutier ce cuprinde si lucrările de spargere. Betonul rezultat in urma desfacerii covorului asfaltic, precum si pamantul ramas după umplerea si tasarea șanțurilor este transportat in locuri special amenajate. Pamantul vegetal va fi indepartat si depozitat separat pentru a putea fi utilizat la umplerea zonei verzi, ca ultim strat.

Suprafețele de teren afectate de execuția lucrărilor se vor reface conform stării inițiale.

La executarea lucrărilor, constructorul va utiliza aparate si utilaje cu nivel scăzut de zgomot si vibrații.

In timpul execuției lucrărilor ca si in timpul lucrărilor de Întreținere si exploatare, personalul muncitor va utiliza in mod obligatoriu echipamentul de protecție si de lucru prevăzut de Legea 319/2006.

Ținând cont si de faptul ca utilitatea acestui obiectiv este si de interes public si va fi utilizat ca o a doua soluție de alimentare existenta, consideram ca se justifica amplasarea acestei conducte de medie presiune.

Ca urmare a celor prezentate mai sus si pe baza avizului obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentiu Probleme Speciale si al Statului Major General privind încadrarea obiectivului concesiunii in infrastructura sistemului național de aparare se considera oportuna concesionarea prin licitație publica a terenului in suprafața de 531 mp pentru

construirea obiectivului “Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari”.

In baza HCLM nr. 35/2002, privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, s-a intocmit Raportul de Evaluare nr.12938/28.01.2010 prin care s-a stabilit valoarea de piața a terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta, zona Stațiunii Mamaia-Navodari. Redeventa stabilita pentru concesiune este de 1062 Euro/an.

Redeventa obtinuta prin concesionare se constituie venit la bugetul local, asigurandu-se astfel resursele necesare demarării altor programe ce implica sume din bugetul local.

Acordarea concesiunii se va face prin licitație publica.

Durata concesionarii terenului este pe 49 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, in conformitate cu legislația in vigoare la momentul respectiv.

Termenul de realizare al lucrarăi va fi stipulat in Autorizația de Construire, eliberata pentru concesionar.

Termenul de realizare a procedurii de concesionare va fi anuntat prin presa.

Modul de achitare al prețului concesiunii cat si clauzele pentru nerespectarea

obligațiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

Termenul de realizare a procedurii de concesionare se estimează a fi la data

de__________.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

GOHSTA/V7^

w    4 R.OMANIA    ANEXA II LA H.C.L.M. NR. 41 /2010

|| 7 JUDEȚUL CONSTANTA

'    1 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Mi Ut I k

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitație publica a terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta in vederea realizării obiectivului “Conducta gaze naturale de

medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari ”

OBIECTUL CONCESIUNII

Obiectul licitației publice il constituie concesionarea terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari, in vederea realizării obiectivului “Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari

Terenul reprezintă domeniul public, situat in intravilanul municipiului Constanta in zona Stațiunii Mamaia-Navodari, si poate fi concesionat in temeiul Legii nr.50/1991, cu modificările si completările ulterioare, art,13-alin (2), in vederea realizării de construcții si obiective de uz si interes public.

In vederea creșterii nivelului de distribuție de gaze naturale este necesara amplasarea acestei conducte de gaze naturale de medie presiune cu diametrul Dn 315mm, in lungime de 885ml, care va alimenta rețeaua de distribuție de gaze naturale a Municipiului Constanta ca o a doua soluție de alimentare existenta.

CONDIȚIILE DE EXPLOATARE A CONCESIUNII IMPUSE DE NATURA BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CONCESIUNII SI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU ALE ACESTEIA

Concesionarul are obligația de a exploata obiectul concesionarii cu respectarea condițiilor stabilite prin caietul de sarcini si a clauzelor contractuale, precum si cu respectarea legislației romane in domeniul activitatilor desfășurate

Concesionarul are obligația întreținerii conductei in asa fel incat aceasta sa-si păstreze aspectul si funcțiunile intacte pe toata durata concesiunii.

Terenul studiat, este teren nefoiosit si propice amplasării conductei de gaze naturale,

Deoarece dezvoltarea rețelei de distribuție de gaze naturale in Municipiul Constanta a creat condiții de utilizare a gazelor naturale pe scara larga, atat pentru consumatorii casnici cat si pentru obiectivele sociale si consumatorii industriali si economici. Acești consumatori utilizează gazele naturale atat pentru producerea energiei termice cat si in procesele tehnologice. In aceste condiții oprirea accidentala a Statiei de Reglare Măsurare Predare Constanta ar produce grave disfunctionalitati in activitatea tuturor consumatorilor. Realizarea acestui obiectiv ar reduce semnificativ acest risc,


datorita acestei variante de alimentare alternative cu gaze naturale a Municipiului Constanta.

Conducta cu diametrul Dn 315mm se va monta la o adâncime de minim 0,90m pe traseul viitoarei configurații a diurnului DC 86 Navodari-Mamaia, acest lucru neimpiedicand execuția unor viitoare lucrări de modernizare a drumului.

Terasamentele se vor executa manual si mecanizat in funcție de condițiile locale.

De asemenea se vor prevedea guri de aerisire, a sa numitele GN-uri, cu dimensiuni

de circa 0,2mx0,2m la o distanta de 50ml intre ele.

La intrarea pe tertoriul administrativ al Municipiului Constanta, conducta va subtraversa prin foraj orizontal drumul Navodari-Mamaia, după care se va continua pe partea stanga pana in dreptul statiei de reglare cu care se va cupla. Statia de reglare se va amplasa in zona platformei betonate situate in Stațiunea Mamaia, la aproximativ 44m de Statia de Taxare.

In ceea ce privește masurile de protecția mediului, in toate etapele de proiectare si de execuție a obiectivului, concesionarul va respecta cerințele referitoare la protecția mediului, prevederile si reglementările legale.

Latimea desfacerii pavajelor pe fiecare laturta a sântului se va face in funcție de natura acestora si in conformitate cu prevederile proiectului de refacere a sistemului rutier ce cuprinde si lucrările de spargere. Betonul rezultat in urma desfacerii covorului asfalt ic, precum si p amantul ramas după umplerea si tasarea șanțurilor este transportat in locuri special amenjate. Pamantul vegetal va fi indepartat si depozitat separat pentru a putea fi utilizat la umplerea zonei verzi, ca ultim strat.

Suprafețele de teren afectate de execuția lucrărilor se vor reface conform stării inițiale.

La executarea lucrărilor, concesionarul va utiliza aparate si utilaje cu nivel scăzut de zgomot si vibrații.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile privind protecția mediului, concesionarul este obligat sa solicite si sa obțină toate avizele de mediu necesare in vederea obținerii autorizației de construire si sa respecte pe toata durata concesiunii a tuturor obligațiilor de mediu, potrivit legislațiilor aplicabile.

In timpul execuției lucrărilor ca si in timpul lucrărilor de intretinere si exploatare, personalul muncitor va utilize in mod obligatoriu echipamentul de protecție si de lucru prevăzut de Legea 319/2006,

Concesionarul are obligația de a asigura personalului permanent sau temporar toate condițiile si drepturile de munca si salarizare prevăzute de legislația in vigoare si de contractele individuale de munca.

Ca o concluzie, concesionarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publica.

Din punct de vedere financiar, in urma realizării acestui obiectiv, se obține valorificarea unei suprafețe de teren si crearea unei noi surse de venit la bugetul local.

INVESTIȚIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SA LE REALIZEZE SI TERMENELE DE REALIZARE ALE ACESTORA

Se propune concesionarea terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari.

Traseul conductei de medie presiune cu diametrul Dn 315mm pe o lungime de 885ml, se va realiza prin săpătură pe traseul viitoarei configurații a drumului DC 86 Năvodari-Mamaia.

Terenul luat in considerare pentru amplasarea acestui obiectiv este situat in zona Stațiunii Mamaia-Navodari si se vor respecta reglementările urbanistice prevăzute in certificatul de urbanism nr.647/22.03.2010.

Termenele de realizare a lucrărilor vor fi stabilite in Autorizația de Construire, conform documentației de proiectare realizata de proiectanti autorizați, la solicitarea concesionarului. Cheltuielile de proiectare si cele ocazionate de obținerea Autorizației de Construire vor fi suportate de concesionar.

REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

Bunuri de retur: Sunt bunurile care revin de plin drept si in deplina proprietate, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la expirarea contractului de concesiune respectiv terenul in suprafața de 531 mp.

Bunurile proprii : Sunt bunurile care la expirarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului, respectiv toate echipamentele folosite la realizarea obiectivului.

PREȚUL CONCESIUNII

Redeventa stabilita prin raport de evaluare intocmit in baza HCLM nr.35/2002, in vederea concesionarii terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari, pentru realizarea obiectivului “Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari ”, este de 1062Euro/an.

Modul de achitare al prețului concesiunii cat si clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

Obligația de plata a prețului concesiunii - redeventa curge din momentul semnării de către ambele parti a contractului de concesiune.

DURATA CONCESIUNII

Concesionarea terenului in suprafața de 531 mp, situat in Municipiul Constanta, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari, pentru realizarea obiectivului “Conducta gaze naturale de medie presiune, Zona Stațiunii Mamaia-Navodari ”se va face pe o perioada de 49 de ani cu posibilitatea prelungirii pe o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala, conform legislației in vigoare.

INTERDICȚIA DE SUBCONCESIONARE A BUNULUI

Se interzice concesionarului subconcesionarea integrala sau in parte a obiectului concesiunii.

CUANTUMUL GARANȚIILOR

Garanția de participare este in valoare de___lei.

Nici o oferta nu va fi luata in considerare daca nu va fî insotita de garanția de participare.

Garanția de participare se constituie prin scrisoare de garanție bancara, care se prezintă in original, in cuantumul, pana la data si pentru perioada prevăzută in documentația de atribuire, sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante.

Garanția de participare se pierde de către ofertantul declarat câștigător daca acesta, isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau daca acesta refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.

Garanția de participare se restituie ofertantilor declarați necastigatori după semnarea contractului cu ofertantul a cărui oferta a fost declarata castigatoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Garanția definitiva in valoare de_lei, se constituie de către

ofertantul declarat câștigător Înainte de semnarea contractului de concesiune.

Garanția definitiva ramane la dispoziția organizatorului si nu se mai poate retrage decât după semnarea procesului verbal de recepție a conductei si refacerii spațiului verde adiacent. Daca este necesar, din acesta suma vor fi prelevate majorările, dobânzile si sumele datorate concedentului de către concesionar, in baza contractului de concesiune.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

încetarea contractului de concesiune va putea avea loc in următoarele situații :

-    la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune

-    in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanța de judecata

-    in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului

-    in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri in sarcina concedentului

-    la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, far aplata unei despăgubiri.

La încetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.

Prin contractul de concesiune părțile pot stabili si alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara insa a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

DISPOZIȚII FINALE

In cazul in care licitația publica deschisa nu a condus la desemnarea unui câștigător se va organiza o noua licitație, in conformitate cu prevederile legale.

Daca nici cea de-a doua licitație nu a condus la desemnarea unui câștigător se va putea decide trecerea la procedura de negociere directa, in conformitate cu prevederile legale.

Modalitatea de acordare a concesiunii:

Concesionarea se va realiza prin licitație publica deschisa, in conformitate cu prevederile O.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, actualizata, aprobata prin Legea nr.22/2007 si in baza H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

Pe întreaga durata a contractului de concesiune, concedentul are dreptul sa verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Verificarea va fi realizata cu notificarea prealabila a concesionarului in condițiile ce vor fi stabilite in contractul de concesiune.

Contravaloarea Raportului de Evaluare elaborat va fi suportata de către câștigătorul licitației.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

PLANUL


14LACUL    s i u t g h i o l


CONSUtî* M£ WbHJlAL£. P*mu*£ W1DIE F£ 1K ÎMll -WfflpLjS*--

insî*l*t:: ee TCLtowtA’ra    •----

CJ#tjN VANA CXilTfNT

BETE* DC EiSTftISuTIE t*ZY HATlfi*tC CîdSTEWT*

CONDUC TA APA POTABILA

CONDUCTA APA MENAJERA    ---

LINII ELECTRICE SUBTERANE < £ X £0 KV >

AX BRUH EXISTENT

TROTUAR PROIECTAT

PISTA siciclisti proiectata

SPAȚIU VERDE PROIECTAT

AX DRUH PROIECTAT    _

SRM PROIECTAT    t

TU& PROTECȚIE PROIECTAT    'Proba oUt

Catranolu H.

Daatnat

Turco V,

Tai.

Vartflcat

Van&u B

Cort tr, STAS

CatrangAJ M„

Aprobat

CiVartQbu M.PLANUL 13


LEOHDb

CQXDUC’A CAÎC N*TL«*L£, PRCSTUK <DI£ P£ ][» SBttll -PHDFliSA [KSTN.ATÎ1 DE TELCCtMMCAT»

«TEA DE DISTfftfcJUE GATE NATJAALE EXII-ENTA

AX DRUM EXISTENT

TROTUAR PROIECTAT    ,

PISTA BICICLIST! PROIECTATA SPAȚIU VERDE PROIECTAT SRM PROIECTAT

TUB PROIECȚIE PROIECTAT


PRUPRIETAT!

PRIVATATeren proprietatea orașului ConstantaPLANUL 12


SE RACDRDEAZA CU P13


Zona rezidențiala


ihihi^hhhbPrcJtcCit

Catr«n>j M

D«*nit

Turcu V.

Vartfiot

VallUu e.

Canlr.STAS

Catranglu K

Aprobat

C*trtn>u M,

S-C. GAZ SERVICES S.R.Z

CONSTANTA

STR,Meșterul Mantie NR, ia

Stare; 1/500

D«*iAprtSn nașe


Beneficiar: CONGAZ S.A.

P12/P13 NUMI «dfltTr


CONDUCTA GÂZI NATURALE OI MEDIE PRESIUNE MAVOPARI-MAMA1A_

NUME PLAN:

AMPLASARE CONDUCTA GAZE NATURALE DE MIDII PRESIUNE NĂVODARI-MAMAIA


)

1 ' 1

1

1

r—i    —1

_1    ->»

un

1

1

1

§

1 _ _

c

Srans 1 1000


SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFICA 1970

SîSTEM NIVELMENT MAREA NEAGRA 1075 Execuție conducta de gaze naturale

... .presiune medie NawMJarPMamaH “ UPiT CDt^TiAAJTA Piansa nr 1


Rentiera,    ~&L

OCPI Conatire»    ■■ /•■.

t-L-r» >1 Ptc.'iirw. PĂUN LUCIAN VlRCi'L

întocmai    -urzța. CONSOJCR OR. IA

tng Baiceanu Lfienp


3L

OȘmȚtîîSÎÎ-^tW'a ^ățce?S^ <5,9<iut n

LEGENDA

— L

nit '• tffun

0 B

, ,< .-- S1 r ► >-■

□ 6

oma Stotn tolL rurfr,

« P

r<    t O Or"1

O

' .