Hotărârea nr. 40/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI ~I/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Rt (MANIA


Ji. Dt 11 i. Constanta

Ml Nl< IP1L I.Ui CONSI ANTA

C ■ iNSILttJL LOCAL

El OT AH A R E

privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri s|/s*n clădiri i cc aparțin rin meniului privat al Municipiului Constanta


((însilinl Local al Municipiului Constanta . întrunit in ședința ordinara din data de 30.03.2010

1 wutd in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare. Raportul Ctunirici de Studii Prognoze Lcpnomico-Socîale, Buget Finanțe» Administrarea Domeniului Putollt -i Priv it - nr J, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica. Juridica» Apărare» Ordinii Publice. Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr,5 si Keteratul Direcției V]iLii;u:!i.iL<j Domeniului Public si Privat nr.42406/25.03.2010;

Văzând prevederile legii nr. 2H 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al tccsîei . ,: -i ■ 21K)I privind modificarea si completarea Legii nr-Jtl 1991 - privind autorizarea HOCUUtrii construcțiilor vi unele masuri pentru realizarea locuințelor. HG nr.577 2002 - privind aprubiuiv! Numurlin meaxiologice Jc aplicare .1 OG nr. SS 1997 privind priv ui izarea societăților . 'iiLiCiale. cu modificările si Completările ulterioare, si a Legii nr. 137 2002 privind uncie masuri pvuiru uccclcrared privatizării

A vând in vedere prevederile IICLM nr 47 I ,'241(9.2007 - privind aprobarea metodologiei de vonzarc 1 bunurilor imobile (terenuri sî.sau clădirii aparținând domeniului privat al municipiului Cuuislania cu modificări le si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c. alinJ, lit.b, a art.J 15 alin.l, lil.h si ari. 123 alin. 3 din Legea nr.215 20111. republicata si actualizata, priv ind administrația publ tea locala;

-Art.L Se aproba vanzarea. prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri -,i,s;iu Clbdiril rituale pe domeniul privai al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-7, ce fee parte inie»:mii din prezenta liotarare;

ArtJ. Prețul de pornire la negocierea direcții va fi cel stabilit prin Raport de 1 va luare întocmii in baza IICLM nr 35,2002 - pn vind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare tu vcJ»tlj ..Libiljtii culorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constania;

ArtJk Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta Itoumtrc Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu. Direcției iehnic-.Aeitizitii. in vederea aducerii la Îndeplinire si spre stiinta bislitiței Prefectului l'udeti.ilui t unslantu.

PrezcnLt) hu tarare a lusl adoptata de

consilieri din 27 membrii


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

( ONST AVI A

AR-.4,0.........


30.03.2010


VA\/ Ml!. PR[\ NEGOCIERE DIRI ( I \

N'tt

CRT

ADRESA

TF RF-N

SUPRAFAȚA i mp )

DENl MIRE UTILIZATOR

NR.Ct PENTRt VÂNZ ARI

DEȘT INATT.A TEREN t l.l 1 STABILITA

PRIN C.1 vanzare

OBSERV Al II

]

L

»

Teren

Str. farului

El!'. I2A

4.10

+95,69

TAPILNASIU IO AN DORIN AIJOUSTUS ai

CAPILNASlti

ADRIANA

DOI»A

CU

nr.278/2010

Diferența din mas urai ort si întregire proprietate -Locuire eon t Pl / aprobai prin

HCI M nr ,413/2000

Solicitare de cumpărare nr. I24K66/2004. pentru diferența din măsurători in suprafața de 4,19 mp vi întregi re de proprietate in suprafața Je 95-6Șhip -terenul in suprafața de

4.19 mp reprezintă diferența din măsurători intre suprafața rezultata din măsurătorile cadastrale respectiv 254J9mp si suprafața aflata in proprietate, respectiv 251) mp. proprie uimi fiind in indiviziime cu Municipiu! t onsianta. conform încheierii de intabuFare tu1,16014/2001 - terenul propus pentru întregirea proprietății este

1 im il ru f' proprietari f deținute de titularul cererii de cumpărare si are destinația de locuire cunl’.PUZ aprobai prin HCLM rif.413-2009

PRESEDIMH SF TU NT A.

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

ANEXA LA HCLM NR.40/2010


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL SCARA I : 200


IUL: CONSTANTA

ADM; CONSTANTA

SIRUTA : 60428 INTRAVILAN : 2


îajhobil/ Str. Farului Nr. 12

9230


Nume proprietar]: hIHU? PARASCHIVA

Adresa proprietari: Str. FARULUI Nr. 12 mun. Constanta


NR. CADASTRAL


Acte pg proprietate:

-    Certificai de moștenitor nr.648/25.06.1982

-    Sentința civila nr. 6639/13.09.1984

Suprafața teren din acte: S = 250. oo mp SuprafatA TEREN DIN MĂSURĂTORI: S =254,19 MP Din care suprafața construita: s= 88.02 mp


• «L GAOAȘ iriț*.


■ INVENTAR DE COORDONATE SISTEM LOCAL"


OFICIUL JUDEȚE
CADASTRU, GEODEZ??: CARTOGRAFIE '«reg 2/^^dnJ .Jl OC

WEKIFICA-T Șl RECEPȚIONAT

985,64


Y(m)


4999,95


998,02    5002,14


994.27


981.55


5021,73


5019,47


S = 254,19mp


STRADA FARULUI


PLAN DE SITUAȚIE Scara 1: 500, Ediția 1994-19*7 Anexa la nr. 139732/2009


CONSTANTA

STRADA FARULUI


PLAN DE SITUATTE

Scara 1: 2000, Ediția 1994-1997

Anexa la nr. 139732/2009VANZARE PRIN NEGOCIERI DIRECTA

NR

CRT

AI1RLSA

teren

SUflt -M Al A

1 mp )

DENUMIRE UTILIZA TOR

\R. C.l . PENTRU VANZARE

DI-.SMN.ATJ A TEREM LUI si ABILITA

PRIN C.Lf VÂNZ ARI/

OBSERVAȚII

1

Teren Sat

V scama Zona Luna Pure. in vecinătatea

Lot 7

55

SC COSI AS SRL

CU nr. 565/20 10

Ini regi re proprietate circulații pielonale st parcare aoln conform PUZ aprobat prin HCLM nr.51UCOOO

Solicitarea de cumpărare nr

14686R'200y

-    Terenul constituie domeniu

privai    al    Mu mei piui ui

Constanta    adiacent

proprietății    sol ici la ritul ui

pentru care esista irtchtrierett de mtahulare nr.51600/2007

-    Terenul propus spre vanzare

cdnlbmi    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția

1 iriaiLism .iii: destinația de întregire a proprietății -<ii\ dalii niciunde îl parcare anin conform PUG aprobai prin HUI M nr.5 1D/200U

PREȘEDINTE SI-DINȚA.

MOSOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

PLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:200


Teren S-55 mp

INVENTAR. DE COORDONATE Sistem dc proiecție stereo 70

Nr

Pd

X

ImJ

V

[ml

I

3G65H6.M7

790305.844

3

306567.666

730311 120

a

306583 065

7SO3OT 987

4

308517 093

790309.332

5

3011576 231

700303 896

ANEXA 3 LA HCL.M NR.40/2010__

VAN/ARI- PRIN NI-GIK II Kl. DIRECTA

NR

CRT

ADR ISA TEREN

SL l‘RAt'A!,\

< mp ]

DEM MIRE

L TI UZA TOR

NR. CU. PJ-VIRlj \ ANZARE

DESTIN ATI A TERF.NL 1 1 1 STABILITA PRIN CU. vanzare

o^sera ații

1

Teren

Stațiunea Mamaia, Zona Bufet A/ur

16

SC CDG COMJANV

SK1

Ci.1 nr 485/2010

întreg ire propi ieiati- -teren liber necnnsl.i'uihi 1 conform PU2 aprobat prfri HCL.M nr. 302/2009

Solicitarea de cumpărare nr 95SS2/2QO9

Perenul constituie domeniu privai    al    Municipiului

Constanta    -idiacenl

proprietarii    sol iritantului

pentru cant exista încheierea Je iiiUihulare nr. ȚR.Nif/ZdG?

- Perenul propus Spre vunZiîre conform    regi emem ari lor

urbanistice emise ite Direcția Urbanism are deittfWttia de im regi re a proprietății teren liber neconstrubv conform

PI IZ aprobat prin HCl.M nr.3 02/2009

l'RJ ȘEDINȚE ȘEDINȚA,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSORPLAN DE SITUAȚIE

SCARA 1:50


ANEXA LA HCLM NR.40/2010


NTA

07

itiv-Lcri tonala : Constanta proprietate:

Zona Bufei "Azuri". Jud Constanta


Beneficiar: Primăria Mutricip tulo i Cotriar^^ Adresa Mtrn Cunstarda . Rriul Tomi'Nr ț| Suprafața teren r ras ura ta ; S=16 mp
INVENTAR DE COORDONAU: Sistem do proiecție stereo 70


Wr

Pa

X

M

V

ImJ

1

aoaibs rai

-Hoan.291

2

3Q9W.854

790317,î®

a

anei eh5B:?

rsea is.se

4

angtEtî ane

7BO315.0S5
sculai ii.

mica Constant ip li 20»


primăria municipiului ’conp ■ anta

SERVICIUL CAOAS'IRU

VIZAT SPRE NESCH1MBARE

Nf---—-■j


PLAN DE SITUAȚIE

ANEXA LA HCLM NR.40/2010


Scara 1:500, Ediția 1994-1097 Anexa la tir,______/2Q 10


■ i Delimitarea terenului care face obiectul solicitării nr. 176170/TK. 12.2009 situat în ■ — “ —I Stațiunea Mamaia zona bufei Azur.

____    | Delimitarea terenului care face obiectul contractului de vânzare cumpărare nr

2617/16.06,2004. situai în Stațiunea Mamaia bufet Azur.

iS*d = > uu kl,


Z    aV "~T


ANEXA 4 LA HGLM NR;îp^20i.o

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

<

NR

cur

ADRESA

TFR1-.N!

SlH'HAI’AȚA (wrp i

DENUMIRE

L 11LIZATOR

\r. ct:.

IT VI KL VANZARE

DESTINAȚIA TKKkNI. 11 1

ST ABILITA

PRIN < .1 VÂNZARE

OBSERVA III

1

1

Teriîii

Stațiunea

Mama ta. Mal

1 ac Șiutghiol Zona Hotel Centrai

isij

DRAGEI ICI DU.MI TRU

CU nr. 484/2010

întregire proprietate -parcare ii spațiu verde eon Ionii PUZ aprobat prin

HCI ,M nrJ 02/2009

Solicitarea de cumpănire nr 147303/2009

- 1 erenul constituie domeniu privat    u    Municipiului

Constanta    adiacent

pro pri eta L i:    solicitantului

pentru care exista inc taiere» de intabularc nr.63747'2006

l 'TeiiuJ propus spre vww c oi î tbiTii    regîementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregiră a proprietății parcare s| spațiu verde e-’iilorni PE1/ aprobai prii. HCL.W i!rD02,-200t)

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MOSOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

’UVKMK -II \1,V nt ■Ai'\    ^\\


ANEkA    DE SITUAȚIE

Scara l:2000;Ed. 1995-1997 Anexa la nr._    /

*£ca.<n ;Horti

*L


10/&t


F-


C3A

HWqub

**&&?cp    îfâ

Yjj jiiHw


E^


rn—'n


Cp


Cp


LEGENDA

• Delimitarea suprafeței de 150, 00 mp care face obiectul solicitării tu 147303/2009;


^n.


k?


AM KA 5 LA KCLM NR. 40/2010

VANZARl PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

ITRFN

St iPRAFÂTA < JflP 1

DENUMIRE

1 TI LIZ A -f OR

NR. CU PENTRL VAN ZARE

DESTINA J'IA

1 ERENLLl 1 STABILITA PRIN CU \ANZAftE

OBSERV ATI 1

1

I

Teren stradu Șiretului 111117

Ml

STERIE £ ARADIMA

Cil

nr .535/20 f (J

Ini regțfe propffeiMe -Locuire conform

PI Iți aprobat prin HCLM nr,653/J MW

Solicitarea de cumpărare nr i4S*>56.20iN

-    Ierenul coiisllLiue domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta    adia cern

proprietății    -olicilanlLliui

pentru care exista încheierea de intabulară nr. 35244/2007

-    Terenul propus spre van za re

conform    reglementarilor

urnaiiHiii.'v emise de Direcția Urbâtjisro arc destinația de întregiri: ,1 proprietății lucuiu conform l’L.'tî aprobai prin HC1 M tir,6$3/-lW

PREȘEDINTE SEDINI A.

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

kWEZk LA HCLM NR. 40/20 10


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

Suprafața maturata


Adresa Imptulutin


60 mp


Str Șiretului nt 17. Conuanta


{ UAT {~CONSTANfĂ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN

SERVICIUL CADASTRU


VIZAT


NESCHIMBAR


teren propnetatea Consiliului Locaf Constanta propus pentru înstrăinare


A PATE REFERITOARE LA TEREN


Număr

Parcela


Coleg orie de

folosința


Suprafața

(mp)


Valoare de

impozilareflei)


Mențiuni


teren împrejmuit


B DATE REFERITOARE L4 CONSTRUCȚII


Cod

consfr


Supr construita ta zoi (mp)


Valoare de impozitam (M


Mențiuni


total


inventar de coordonate'


Ștstom de proiect* STEREOGRAF/C 1970

Pd.


791705 3 <6 304326.D67 791703.129 304328.595 791690.566 304317.232 791693.115 304314.511


Suprafața totala maturata * 60 mp Șuprațata din acte * mp


Data se


Se confirma suprafața dm masuraton s» introducerea imobilului in bara de date
- limita si numărul lotului c, conform planului cadastral din 1936

-    număr stradal in 1936

-    număr stradal aciua,

Pentru cqj


ANEXĂ i-A Hă M NR 40/2010

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA ( mp)

DENUMIRE

L TILIZATOR

NR C.U PENTRU VANZARE

DESTIN ABA TERENULI 1 STABILITA

PRIN C.U VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Slr. Costachc Ncgruzzi nr.25 bis

116

NISTORESCU

MANIJEI

si

NISTORESCU

VIORICA

CI' nr. 571/2010

întregire proprietate -locuire si destinații complementare locuirii conform PUG aprobat pnn HCI.M nr.653/1 W

Solicitarea dc cumpănire nr

135820/2009

-    Ierenul constituie domeniu

privat    al    Municipiului

Constanta    adiacent

proprietății    solicitantului

pentru care exista încheierea de iniabulore nr.44554/2009

-    Terenul propus spre vanzarc

conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția

1 urbanism are destinația de întregire a proprietății -locuire    si    desurtaiii

complementare    locuirii

conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

PREȘEDINȚI ȘEDINȚA.

MOISOIU ANASTASIU DANUT NIOOSOR

ANEXA LA HCLM NR.40/2010

PLAN DE SITUATE

Stei Costache NEGRUZZI. Nr. 25B, Constanta, UAT CONSTANTA


tl li    d


_.1


Scara 1:200ANEXA 7 LA HCLM NR-4.0./2?.1.?,

VANZAREPftIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CR'r

WIUSA teren

Sl'PKAJ AIA t mp t

DENUMIRE

1 riLlZAȚDR

NR. C.U PEN1 Rl \ANZARE

DESTINAȚIA IKKEH'LLJt STABILITA PRIN C I VÂNZARE

■■ ---

OBSERV ATU

i

1 ercn strada Pulrv Dus cu Iu

Jir. 12

ț83

PAI. A

ELENA

CI nr.

618/2(1 ID

Întregire proprietate -locui re conform pl Jfi aprobat prin prin HCLM nr.653' <‘>99

Solicitarea de cumpărare Tir

139202/21W

1 vremii coiistiiiiie domeniu privat    el    Municipiului

CcmswiW    adiacent

proprietății    so l i e r ta ni li 1 ui

pentru care exista încheierea de inutbulare nr. 1 I665/2IJ06 - Terenul propus spre vwwsare conform    reglementarilor

urbanistice ftmise de Direcția Urbanism are destinația de ii dregi tv a proprietății -locuire eonfonP IRC aprobai i’i in 1 ICI M nr.653 1999

PREȘEDINTE ȘEDINȚA.

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR


■L JÂire rrfym'/r.Narr /ir /wrn

p^d,

CalcjjuTtfl llt [hliAiiniu

Stif^Sfvfai

VflJimrf die inaiirtimit

w

MeîdlîUll

1

Ct

iiți

-

“.....-■ ■ ......rrȚyfȚĂ ■

ȚotaJ

-


Cod

-IHVJl


SiipiTihUL |-,.- jHtsii eflBfihiff&i Ului (mp)


K UkH itJrritvMV Iu Vfl|i;:ni' Jf iil'Lifi^il.llr

firii


McnSmlL


Tcrtit


INVENTAR de COORDONATE

Suî?lCl di prajc^i Stfffn 70

Pa

E<tii)

WțmJ

l

78T73P.B&2

3J0O36JÎS

2

787734-570

110040.577

3

787752611

110061.630

4


■■nsunta


/W£j<4 i4

! /'^Z '■) * ' // ;* i ■' ’J'' i.fc'.J’


””"*4 ’I jer

____ .fBpjrujtlft nuo/fl-mmwBffi/1- M1 rnji


, j Wts^

WanG* " 4pOC v &-'

A —


D»to; laniL-jnc 29 H1


iVf (MH/ÎIHIII    jfîl XK.'lL.Jiî/.'ri ri

iiwpJirjM M f" Ikna dir d'-’Scara 1.500, Ediția 1995-1997 anexa la hclm nr. 40/2010 Anexa la nr.I39202 / 2009