Hotărârea nr. 4/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN HCLM NR.499/2009;

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII SI

ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M.

NR. 499 / 09,12.2009

Consiliul Local al Municipiului Constanța inimnit în ședința ordinară din data de

05.02.2010

Luând in dezbatere ;

expunerea de motive nr. I 1628/ 26,01.2010 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZARE,

raportul nr. 11193 / 26.01.2010 ăl Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locală,

raportul Comisiei de specialitate nr, 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților Cetățenești.

Văzând prevederile din Legea ni.1884999 privind Statutul funcționarilor publici.

republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătii din Fonduri publice. Ordonanța de urgenta a Guvenuilui nr, 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare in Funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniu! bugetar.

In temeiul prevederilor an.36 alin. (2) iit/'a" si alin. (3) lit.”b" si ale art.l 15 alin.

(I) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata :

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aproba modificarea H.C.f.M, nr.499'09.12.2009 privind statul de lunciii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, după cum urmeaza :

a) In vederea reîncadrării funcționarilor publici si personalului contractual potrivit prevederilor legale in vigoare, se modifica statul de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, după cum urm caza:

FUNCȚII PUBLICE

-pentru tune t ia de sec retur de mu n i c ip i u resed i n ta de jude i c u peste 150.000 1 oc u i io r i sc prevede treapta 1 de salarizare.

a)    trei trepte de salarizare pentru funcționarii publici de execuție definitivi, pentru fiecare grad profesional deținui, cu excepția gradului profesional “debutant'

b)    doua trepte de salarizare pentru Funcționarii publici de conducere :

-    director treapta I de salarizare

-    director treapta 2 de salarizare

-    director adjunct treapta I de salarizare

-    director adjunct treapta 2 de salarizate

-    sef serviciu treapta l tle salarizare

-    sef serviciu treapta 2 de salarizare

-    sef birou treapta l de salarizare

-    sef birou Lreapta 2 de salarizare

FUNCȚII CONTRACWAl.F

- pentru funcțiile de conducere contractuale de Director al Direcției Asistenta Medicala Școlara si Comunitara. Scf Serviciu Medicina Școlara. Scf Birou Asistenta Medicala Comunitara. Scf Birou Cabinei Primar si Sef Birou Arhiva. Se va utiliza gradul [j ca grad maxim, in vederea reîncadrării corespunzătoare a salâriatiior aflati în aceasta situație.

’ pentru funcții ic contractuale de execuție precum inspector specialitate, referent este eliminat gradul profesional III Se modifica lunctlite contractuale de execuție de inspector specialitate si respectiv referent cu gradul III in posturi cu gradul II . vederea reîncadrării corespunzătoare sal ar tatii or aflat i in aceasta situație.

- funcțiile contractuale de execuție precum administrator gradul III, secretar dactilograf gradul II. enjtfer gradul I si 11, arhivar gradul l. magaziner gradul I sunt eliminate. Se modifică corespunzător funcțiile contractuale de execuție In posturi de administrator gradul 11, secretar dactilograf, casier, arhivar, magaziner, in vederea re i n c a d i ai i i eo res p u n zatoare a sa I ari at i 1 o r a fl al i i n aceas la s i tuatie.

- pentru funcțiile contractuale de psiholog din cadrul Direcției Administrație Publica Ideala se vor utiliza grade precum stagiar. practicant, specialist si principal .

10 Pentru buna desIușurare a activi tatii se propune următoarea modificare a statului de funcții;

-    un post de reJerenl clasa 111 grad asistent treapta 1 de salarizare din cadrul Serviciului Achiziții si Distribuire Ajutoare. Direcția Asistente Persoane Vârstnice. Nevoiașe si AlLe Categorii trece in componenta Serviciului Autorizații in Construcții, Direcția Urbanism ,

-    un post vacant dc inspector clasa I grad superior treapta I de salarizare din cadrul Serviciului Autorizații in Construcții frece in componenta Serviciului Achiziții si Distribuire Ajutoare .

-    un post vacant de referent clasa UT grad principal treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului Stare Ci vila trece in componenta Serviciului Zona II Sud .

-    un post vacant de inspector clasa I grad debutant din cadrul Serv iciului Zona II Sud, Direcția Politiei Comunitare de Siguranța Rutiera, trece in componenta Serviciului Stare Civila,

- postul contractual de inspector specialitate gradul II din cadrul Biroului Cabinet Primar se transforma in post contractual de consilier gradul IA

ART. 2 - Se menține utilizarea a 941 posturi din care 664 funcții publice de execuție, 79 funcții publice de conducere si 198 posturi contractuale conform anexei nr I — organigrama aparatului de specialitate al Primarului muiiicipiului Constanta si anexei nr 3 - slutul de funcții, care fac parte integranta din prezenta hoiarare.

ART, 3 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, in vederea aducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25

CONSILIERI DIN 27 MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ VISAN GEORGE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR.

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

\r, 4/05.02.2010

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR

ANFXA LA H CA H NB

STAT DE FUNCȚII

NR.C

RT

Funcție publica EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBL de CONDU-CERE

NUMF SI PRENUME

STUD 1

1

Clasa

GRAD

TREAFT A SAL

FUNCȚIA

CON [RAC TU AL A OE CONDUCERE

FUNCTtA

CONTRACTUALA PE EXECUȚIE

TREAPTA re RAD PRCFESJCN

AL

NIVELUL

studiilor

6FUDH

<3

3

2

j

a

c

<

10

11

Ifi

1

Primar

Radu Ș1et$fl

Mazăre

?

Vicspriînaf

GabiKil Manus Sfcm

3

Viceprimar

ueuebal Fagadau

Sfiticis' Municipiu

Ehache Marcelii a

^nț.Dnjpl

CABINET PRIMAR BIROU

1

ptf<J.? Ranucu Vaiemm

Sef birou

11

a

A N/MCB- F Mama Civilii

2

VACANT

Consilier

IA

a

■c

3

Dcga Tincute

ReișrerU

IA

m

Liceu

A

Tgmg Elfiria Goar&iana

ReferenS

1

m

Liceu

1

Expert romi

Bafnasotl SVjllnn

ș

Sc.cen

SERVICIUL AUD1T PUBLIC INTERN

1

Set serviciu

Girbaci Mariana

ÎS

1

SlEcF in.CD

2

Audilfi?

Celei Mcaia Eitna

s

1

P

T

F.St.Gc.rrur-se-

3

Aud nor

Lalea Patriota luiiane

S

l

P

1

fttonag Fnancar

4

Auditor

Qujavao Cornelia

s

1

S

2

F St Rt Fn <wii

5

Auditor

ttoncni Mgria MagdalaiTâ

s

I

S

1

e,,fii PcFri-Kn

6

Auditor

Bula meci Gabriel

fi

l

s

1

F.S!.Ec-Fm-Ea\

7

Auditor

Or un Iu Mi haota

s

l

p

1

p cnnteb si ni De g*si

B

Audi lot

Agiacai Camer

a

1

s

1

F StEc>Fh-*si

ft

Audi lot

Anjțgoste Mirele

fi

J

A

2

Fac Fnarrto Banei

10

Audito'

«•undcann

Luminița

a

1

A

1

Fgc dTțpl

11

Au Ui lor

Arama Felicia

s

1

A

1

fac Fh Conta

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA - SERVICIU

1

SeP &erviț3u

îaian Ștefan

s

i

Ac$d 5t frhi

2

Consilier

Tome Elena

$

1

$

t

■-ac.construot'i

3

inspector

Durdulea l' lonn

s

1

S

t

inatiuriw ce/

4

IriipiiClțJf

FUrAmbsanu Inna

s

1

s

3

Fac.Sf.Ec

s

Referent spec

R gdi i Mg rin

ssd

II

s

1

Sc.Offlcn ltfti';i

6

Referent spec

VACANT

ssd

1!

s

1

C

7

Referent spec

VACANT

ssd

it

s

1

q

3

Inspector

Mocanu Florin

s

1

A

3

Fac TterNfc

3

Inspector

Alescawfru Etaaa

s

1

A

1

Fn; St Ec

10

Inspector

iF.rrate Iulian Sorin

fi

1

D

Fao Drept

1t

Referent

fișau 1 arata

m

Itt

A

3

Lfe&U

li

Referent

PopaNIcoleta

Msoahna

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

Jatiana Emil

m

III

S

1

Lk*u

0

1

2

3

4

s

«

1C

11

16

14

Inspector

Terpovrcr Ana

lufiana

s

1

P

1

Pai Mate Fizica

1. DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

1

Director

Merta Viorica Am

S

1

Fac Utilaj v ng

2

Director adjunct

Stan Minarete

a

i

FacTeh chim

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA

1

Sol serviciu

Bardasu Qctavia

S

1

F Tehn Chimica

2

Inspector

VACANT

$

1

D

0

3

Inspector

VACANT

$

1

A

3

0

4

Inspector

Stanca Slmona

$

1

A

1

Fae.St.Naturil

5

inspector

Tâlpău Dumitru

Cosmin

s

1

A

1

'ng rmtdlvlcn

6

Inspector

Cirnal Olga Nerazula

$

1

A

2

Fac St Notum

7

Inspector

Nicttee Noni

Adrian

$

1

A

2

Fac.Qrepi

8

Inspector

VACANT

s

1

P

1

V

BIROUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

1

Șef Birou

VACANT

$

1

O

2

Consilier manaaer dt profet

Crăciun Adrian

$

1

A

1

FaeOrepi

3

Consilier manager <5e pnzcci

Tudoiacne Inna

$

1

A

1

Fac.&xMugie

4

Conswer manager ne proKîd

Popescu Inna Giete

S

1

A

1

Fac.Otepi

5

Conștow manager de proiect

VACANT

s

1

A

2

0

6

Coftsfci manager de proiect

VACANT

3

1

A

3

0

7

Ccnsil'&r manager dc proiect

VACANT

S

1

A

2

0

SLRVlCfUL PROGRAME

1

Snf serviciu

Hilce Ariins

S

1

Fac. Biologie

2

Consilier

(falite Hiixandra

S

1

p

3

Fac Watt» GÎV3S

3

Consilier

i.upesQj Gr?Ofge

S

l

A

1

Fsj.aflm.puL'

4

Consilier

Caijjus Emani iei

Ș

1

A

1

Fw D/vpl

5

Consilier

VACANT

s

1

3

1

0

0

CwișillHr

VACANT

Ș

1

A

1

0

7

Consilier

VACANT

s

J

P

3

D

a

Consilier

VACANT

$

1

A

1

0

SERVICIUL IMPJ.EMEN1 ARE PLAN INîEGRAT DE O EZVOLTA R F

-1 1

Sef seruiChi

VACANT

5

1

0

2

Consilier

Arnauiu Ionela

Nir.r.lrHn

S

1

A

2

F ac. Bktfcigte

3

Consilier

Poposea Ca mina

a

1

A

1

Fac. Geografie

4

Consilier

BtaiEțtjJ ir LJvm

s

1

A

3

Fac Drepi

S

Cțmstter

VACANT

s

1

A

3

0

e

Consilier

Muresnn Vfllenlina

s

1

P

2

. .

Eng Hi l&xâtuil

7

Consrlie*

VACANT

s

1

S

f

0

e

Ccinsihtir

VACANT

B

1

P

3

'•#

9

Consilier

VACANT

s

1

s

1

(0

Consilier

VACANT

s

1

A

3

o

ii

Consilier

VACANT

s

1

P

3

0

2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

Director

Rscu Conslflnfm

S

1

Fuc.Drțpi

2

Drrecfoi adj unei

□ineswi FtiMa

s

1

Faț. Qre-pl

| O |    1    |    2    |    3    I « I »    [    » l    i    I    10    I    I 11 I    16    I

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

Liuta Mih3ela

S

1

rac A£im Pub

2

Consilier

!cl>/m Gabr&b

5

J

s

1

3

Consilier

Cobuz Mariana

S

1

s

1

•ac.Drcpi

4

Inspector

Iflmov Olilia

S

r

A

1

Fac Drept

5

Inspector

8argaoanu Ștefan Ciprian

s

i

A

1

Fac.teoto^ie

6

Inspector

Sosoi Mnela

s

1

P

1

Fac.manag atee

7

Consilier

Palacn florentina

s

1

A

1

F3C Drept

e

Inspector

Nicolae CriSlIna

s

i

A

1

Fac Ocpt

9

Inspector

isacov Camelia

s

i

P

1

Fac Drepl

10

Referent

Târpan Miliaela

m

iii

S

1

Liceu

ii

Inspector

Tantjgrescu Mirpla

s

l

P

1

Fai Adm Pub

12

Inspector

Soisun T udonța Elena

s

i

A

3

Fac Drepl

13

Inspector

Mlhalache Tasîca

s

l

A

3

FacAomPubl

14

Inspector

Pooescu Ionela

s

i

A

3

Tac.Teosg»?

15

Referent

Butuc Parasctuva

m

ui

S

1

Liceu

16

Inspector

Bteazy Marcela

s

i

P

1

Fac Drepl

17

Inspector

Funda Carmen

s

i

P

1

F»c Adm Pub

1$

Referent

Jianu lorpache

m

iii

S

1

Liceu

19

Simtonesei Verona

Anțjela

s

Psiholog

specialist

S

F AW spcPsih

20

VACANT

Secretar

dactiloqraf

m

0

SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECȚIE SOCIALA

1

Șef serviciu

Orocșan Daniela

S

1

Fac Sooafcgte

2

inspector

Virscu Minele

S

1

S

1

>n»ttut agrp

3

Inspector

Leu Aurelia

S

1

A

1

F pansai soc

4

Inspector

Dumitru Coiin3

S

1

P

1

p.Man.Fn.Conta

5

Referent

Pgvel Elena

m

III

S

1

LUeu

6

Referent

8uzu Vangtwtița

m

III

S

1

Licew

7

Inspector

Radu Elena

s

1

P

1

F Man.Fn.Conta

8

Referen!

Gavriz Cleopatra

m

III

s

1

Liceu

0

1

2

3

4

6

6

10

11

16

9

Inspector

P&£$u Vkm'ca

s

f

p

1

Pac Adm Put»

10

Inspector

Doican Vasilica

s

l

p

1

f man Fm Conta

11

Inspector

Redus Stela

s

I

A

1

F SI Adm

12

Inspector

Mitei Marian

s

I

A

1

Fec Psiholog»

13

Inspector

Ștavrositu Mirela

Loredana

s

I

A

3

P Pinsr.cJJonta

14

Inspector

livanu Mihaehj

Reliana

s

l

A

2

Fac P«îpi

îs

Inspector

Islam Lacme

s

I

A

3

f,Man.F(n.Coftta

16

Gpdeanu Iulian3

Relerent

IA

m

Liceu

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Șef serviciu

Popescu Gabriela

S

1

Fac Adm. Pub

2

Consilier

Sârghie Donna

s

1

s

1

fac.Drepi

3

Consilier

Arsene Madallrta

Denisa

s

1

p

1

FSCAdm Pub

4

Consilier

VACANT

s

1

p

1

0

5

Inspector

Ciora Stefoniă

s

1

A

1

F»c Adm Put-

6

Consilier

Bobeț Laura

s

1

P

1

F»cAdm Pub

7

Consilier

Bdnolu Danielă

s

1

P

1

Fac Adm Pub

8

Dumitru Gaongie

Psiholog

practicant

5

Fac pshoKxje

9

Inspector

VACANT

s

t

D

0

SERVICIUL JURIDIC

1

Sel serviciu

Plnzariu Irina Roxana

S

1

FX Orepl

2

Consilier jur

Racu Dumitru

s

I

A

1

Fac OfCp«

3

Consilier ju»

Poptlle Momea

$

I

P

1

rae.Orepf

4

Consilier jur

Chucâ Nora Alina

s

I

S

3

FacOrep*

5

Consilier jur

Ene Alina Ramana

s

I

S

3

fac Drep*

6

Consilier Jur

Pavel Alina

s

I

P

1

Fac.Oicpr

7

Consilier jur

Cealera Clăudiâ

s

1

P

1

Foc.prept

8

Consilier JUr

Soo-’si Andreea

s

1

A

2

Fac Drep!

9

Consilier jur

VACANT

s

1

P

1

0

10

Consilier jur

Diarnandescu

Octaviar.

5

1

A

1

Fac.riroo'

0

1

2

3

5

B

10

11

10

11

Consilier jur

VACANT

S

1

S

1

0

12

Consilier |ur

VACANT

s

1

A

2

0

13

Consilier jur

Beca Luminița

s

I

A

2

F,->c Oepl

14

Consilier jur

Guci Mana

s

I

A

1

Fac.Drftpl

15

Consilier jur

Vqicu luliona

s

I

A

1

Fac Drept

16

Consilier jur

Bujor Maria

s

I

A

1

Fac Drept

17

Consilier jur

Staneci Barfcieni Tlberiu

s

I

A

2

Fac Drept

18

Consilier jur

Dince Elena

s

I

A

2

Fac Drept

19

Referent

Pirvu Claudie

m

III

S

1

l-tceu

20

Inspector

Bucale Llllana

s

I

P

1

Fa? Sț Adm

21

Referent

Mihpi Manana

m

III

s

1

Liceu

SERVI

CIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Ser serviciu

Teșuteanu

Gabriela

s

1

tc inousinc!

2

Inspector

Gongoa Eduard Piavius

s

I

s

1

Fac.Drept

3

Inspector

Gtieorghe Mande

Mirela

s

1

s

3

Fac-Cornert

4

Inspector

Vocerpea Slmona

s

1

s

3

Fac Drept

5

Inspector

Cosma Constantin

Gafcnel

s

1

p

1

Fac Oepl

6

inspector

Cnstea Damei

s

1

p

1

Fac Drept

7

Inspector

Ou Cosfel

$

1

A

1

Fac.rinenUr Con

8

Inspector

Serban Marian

s

1

P

3

fec.drept

9

Inspector

Bafane Aura Mihaesa

s

1

A

1

Fac rnatemaUsa

10

Inspector

Cristian Adina

s

1

A

3

nakut

11

Inspector

Suciu li ilta na

s

1

A

3

Facaam p

12

Inspector

Bacele Muela

s

1

A

3

Fa? Creol

13

Referent

Munteai'.u Drăcos

m

III

A

l

Liceu

14

Inspector

Uzun Alexandra

s

1

A

3

Fac edm p

15

Inspector

Gheorgrie Laureniiu Marian

s

1

A

3

Fac Ed.fte

10


11


16


3. DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Director

Trasee Amora

s

1

F relttiemal

2

Director adjunct

Ghoondea Doina

S

1

mecanic

SERVICIUL TEHNICO-

ECONOMIC

1

Sef serviciu

Munteartu Eugenia

S

1

tng.mecamc

2

Inspector

Deveseieanu

Mariana

S

1

s

1

fac. Mate Inlor

3

Consilier

VACANT

s

l

s

1

0

4

Consilier

VACANT

s

1

s

1

0

5

Inspector

Oprea Sorina

s

1

s

2

F.Conl-hfoțcsi

6

Inspector

PSrvu Romfilia

$

i

p

1

F SlAdn’.'Mart

7

Inspector

VACANT

s

l

D

0

B

Referent

Hritcu Marius

m

in

S

3

Liceu

9

Referent

Hrițcenu Cnstina

m

iu

s

3

Liceu

10

Referent

Bogcrode-a

A>exarxJr1na

m

iii

p

2

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Sef serviou

Comari Gheorgrie

S

1

F log Agrouii

2

inspector

Dospma Mimseia

s

ij

s

1

ingm.Hoitt'

3

Morcov Manot3Ctie Ramona

S

I

s

1

HwVc

4

Inspector

6acescu Daniela

s

1

S

1

ing HomeuHure

5

Inspector

Ceornpt Marius

s

1

A

1

F Șl Eccmonce

6

Inspector

Manoteche Morcov Drago$

s

1

A

1

F §t Ec-m ux<

7

Inspector

Sulu Valentin

s

1

A

1

Fac.Qnspl

0

1

2

3

4

s

fi

fC

8

Referent

Tolea Constantin

m

III

A

2

L<eu

9

Referent

Anton Cătălin»

m

III

A

3

Uceu

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Sef serviciu

Harpalete Dnru Auretian

S

1

Ing Maz.agr

2

Inspector

Apostol Raluca

S

1:

S

1

F maternatfcsai

3

Inspector

Grecu Alin

s

1

s

3

TennoiAlttifrfnara

4

Inspector

Fineai ioane

s

1

p

1

Fac Man.igenKKil

5

Inspector

Dinu Vergii

s

1

p

1

Fac.Adm Pufctea

6

Referent $pec

VACANT

ssd

II

s

1

:o

7

Referent

VACANT

m

III

D

0

8

Inspector

VACANT

s

1

D

0

9

Referent

Dinescu Ntcuilno

m

III

S

3

Lceu

10

Inspector

VACANT

s

1

0

0

11

Referent

Mereuta Emil

m

III

A

1

L»»u

12

Referent

Dan Radu

Theodor

m

III

A

2

Ixcu

13

Referent

VACANT

m

III

D

0

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Pgtruțoiu Mana Mitiaela

S

1

F Dmin si Poduil

2

Consilier

Farcas Ciistuiâl Viorol

S

1

S

1

ing Nave

3

inspector

Mocanu Mircaa

s

1

s

1

F. Telecom

4

Inspector

Dascaiu

Lăcrămioara

s

1

s

1

■no Ten $u0u.t

5

Referent spec

Cnmlâ Gma

s$d

II

s

1

Smg Corul Hidro

6

Relerent

Mirări Tixjor

m

III

s

1

LKeu

7

Referent

“etehoi Ale/andn.

m

III

s

1

Liceu

0

1

2

3

4

6

1Q

11

15

S

Inspector

Pffiu’ Florin

$

I

A

3

F aigrn ev

9

Inspector

Bica Alexandru

s

I

A

3

F Adm PuW.

10

Referent

Teieho Tanana

m

III

A

1

uceu

11

Referent

Trasca Iulian

m

III

A

2

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

Andrușcâ Mana

S

1

F StEc Mar,>5

2

Inspector

Gbeocs Carmen

lenusa

S

1

S

1

F.St.Ec M30&5

3

Rofereni $pec

Nodeicu Comei

ssd

II

s

1

S-ngCV

4

Referent spec

VACANT

ssd

II

s

1

0

5

Referent

Sadea Vasilica

m

III

s

1

Lceu

6

Referent

Barbu Inna

m

III

s

1

Lcau

7

Referent

Panail Adnana

m

III

s

1

liceu

8

Referent

Poenaru Romeo

m

III

s

1

Lceu

9

Referent

Fotu Gabriela

m

III

s

1

Liceu

10

Tole3 Fanica

Casier

0

Scflen

11

Referent

Harabala Eugen

m

III

s

1

Liceu

12

Referent

Scorci Aurelia

m

III

s

2

Liceu

13

Referent

(Srozea Amelia

m

III

s

3

Lceu

14

Referent

Poenaru Loroaana Mihaeto

m

III

A

2

Liceu


4. DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

1 Director


Pila' Ionel
Acsd.lSM


SERVICIUL ADMINISTRATIV. TEHNICQ-ECONOMIC

1

Sef serviciu

Oratu felix

S

1

Fac rnfl.ee

2

inspector

Savu Carmen

S

1

A

1

Fac ComeA

3

Inspector

Tifu Raiuca

S

1

A

1

FâC.St.ecor

4

Inspector

Miiitelu Ciaudia

S

1

S

1

mg oonsfr

5

Referent

Țaranu Alexandru

Miroea

m

III

A

1

Lceu

6

Referent

Mosora Amso3ra

m

III

P

2

bătu

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

U

0

1

2

3

4

s

a

10

11

16

8

Referent

Memis Kenan

m

III

P

1

Lceu

9

Referent

Trandafir F»onn

m

III

A

1

LCHU

10

Pedel valertca

m

Magaziner

m

Lxeu

11

Inspector

Hagea Nma

s

1

A

1

FacWnrm.

SERV

ICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICĂ

1

Sef serviciu

VACANT

s

1

0

2

Consilier

VACANT

s

1

S

1

0

3

Consilier

VACANT

S

1

S

1

0

4

Inspector

Boutros Mihaela

s

1

S

1

log Tohn

5

Inspector

VACANT

s

1

s

1

0

6

Inspector

VACANT

s

1

A

3

0

7

Inspector

VACANT

s

1

S

3

0

8

Inspector

Plamada Ion

s

1

A

1

F»:.Dfcpl

9

Inspector

Crcxtoru Alexandru

$

1

A

2

Fscartm pub

10

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

n

Referent spec

Moiogam Gelacei

ssd

II

s

1

mșwut suomg

12

Referent spec

VACANT

ssd

II

s

1

0

13

Referent spec

Vesile Teofil

ssd

II

p

1

St MiKar.1

14

Referent

Caracas Camelia

m

III

ș

1

Iccu

15

Referent

Roșu vasikj

m

III

s

1

uceu

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

1

$ef serviciu

VACANT

s

1

0

2

Inspector

Para Lutza Ioana

S

1

S

3

Fac.Drepl

3

Inspector

lloafă Cnstma

Lâmenjia

s

1

A

2

"acOiepi

4

Inspector

Grosu Cretina

s

1

A

2

'-acjfepi

5

inspector

Mangra Cosmm

s

1

A

3

Fac Manag Cont»

6

Referent spoc

AII Nuran

ssd

II

S

1

Sing COOM MWro

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

8

Referent

VACANT

rri

III

D

0

9

Referent

Cunmemet T ernor

m

III

A

1

Lkxsu

10

Referent

Gâdilă Șiefaroa

m

III

A

1

Liceu

0

1

2

3

4

e

to

u

16

11

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

12

Roferent

Rip Ance

m

III

A

1

I.ICOU

13

Refoient

Mihal Nicu

m

III

A

1

l.k»u

5. DIRECȚIA URBANISM

1

Afhitect șef

Popa Lufca Etan»

S

1

» ac ArTiitecium

2

Director adjunct

VACANT

s

1

0

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

Stamat Cnstina

S

1

FacTc-Chm

2

Inspector

Le-pâuam Oianu Simona

S

1

S

1

r acAtftrtocwra

3

Inspector

VACANT

s

1

P

1

0

4

inspector

Munteanu Marona

s

1

P

1

Pac Con&țrucț)'

5

Inspector

Efitmov Elena

s

1

A

3

F Adm oudi

6

Inspector

VACANT

5

1

A

1

0

1 7

Referent spec

Bercu Simorva

Elena

ssd

1

S

1

Cond Am<oct

a

Ri*foront spo<

Ogncu Antuyiwiy

s

1

S

1

Ing Prod.uilin

9

Inspector

Crisțjț«cu VasUtea

s

1

A

3

Faq Aam pvbl.

10

In-îpeclor

VACANT

s

1

P

3

0

BIROUL PENINSULA

1

Sef Birou

VACANT

S

1

0

2

Consilier

Gemnnaru Ancuta

s

I

S

1

Foc Imti.tuoc

3

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

4

Inspector

Soare Georgiana

s

I

A

2

F »c Profil

5

inspector

VACANT

s

I

D

0

6

Referent

Borall Solda

m

III

A

3

beau

SERVICIUL AUTORIZAT» IN CONSTRUCȚII

1

Seî serviciu

Constantin

Nicolem

s

1

mg Wn Suduri

0

1

2

3

4

5

40

11

16

2

Consilier

Chinlri Ioana

. Dacia

S

1

s

1

Ing CU Moara.

3

Consilier

VACANT

S

1

p

1

0

4

Inspector

Batranil Nicoleta

$

1

A

2

Fac. n-3

5

Inspector

St3na Georg-'

s

1

P

1

Adm P>jbl

6

Inspector

fZotdovsn Lili

s

1

P

2

Fsc.Constnxi*

7

Inspector

Macnedon Daniela

s

1

S

3

FacCrapi

8

Inspector

Serbau Mariana

s

1

P

1

rac Constțvey

9

Inspector

Dumitru Adrian

s

1

P

1

Ingm economica

10

Inspector

Cmut Viorica

s

1

s

1

Ing. ConstrucU

11

Inspector

Boklea Elena

s

1

p

1

Fac manag coma

12

Referent sece

Stoiciti Elena

ssd

II

s

1

Sng Tehn Sudum

13

Referent

Bevgii Cătălină

Donana

m

III

A

1

Liceu

14

Referent

Pfctrichl Mircea

m

III

s

1

Liceu

,5

Referent

Unpceanu

Constantin

m

III

s

1

Liceu

16

Referent

Stefanian Adriana

m

UI

s

1

liceu

17

Referenl

Gilirniu Gheorghe

m

III

s

1

Liceu

16

Referent

Ghican Mariana

m

III

s

3

Liceu

19

Referent

Tramudana

Adriana

m

III

s

1

Liceu

20

Inspector

Misoc Tanase

$

1

A

1

ManFin.Conl»

21

Referent

Vartopeany Dragos Florin

m

III

A

3

Liceu

22

Referent

Dumitfof Ar.oa

m

III

A

1

Ligc-v

6. DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Director

Dospi nescu Daniela Ramona

S

1

FacGeodeze

2

Director adjunct

Neagu Ch3na

s

1

Fac.Chmie

SERVICIUL CADASTRU

I O I    1    l    2    l    3    l 4    [ s |    6 I    I    l    10    l    l 11 I    le    I

1

Sef serviciu

rioiescu Nicoieta

$

1

Fxa» fer sigeod

2

Inspector

VACANT

S

1

D

0

3

Inspector

Comaii l.aurg

S

1

S

1

log constr

4

Inspector

Bobu Arnelta Carmen

s

1

P

1

FacccnsOucțu

5

Inspector

Pintunâ Costel

s

l

P

1

Ing knb.func

6

Inspector

VACANT

s

1

A

2

0

7

Inspector

DcOe Gabrieta

s

1

S

2

Fac KkJtqtohnfca

8

inspector

Bucovalâ Ralirca

s

l

S

1

Fac Geodez»

9

inspector

Voinea Eleng

s

1

P

1

Fsc.S1.admm

10

Inspector

VACANT

s

1

D

0

11

Referent spec

Amzoa Sorin Sebgslign

ssd

II

S

i

Sing.electr

12

Inspector

Rizee Nlcuflna

s

1

P

1

FacAdm.PuOI

13

Referent

Grosu Stana

m

III

s

1

L*c«v

14

Inspector

Zorilă Elena

$

1

p

1

Fac DrtJOl

15

Referent

Stoicxja Mgn.oa

m

III

p

3

Licseo

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Rusu Grgtiela

s

1

Ing tastai portuare

2

Consilier

Andreias Nela

S

I

s

1

Fac Bfcjboie

3

Inspector

•arnbor Dau

S

I

s

i

Ingrttr j<»te!tnkî

4

Inspector

Pufleni Bena

$

I

S

1

Fac.Zootohnir

5

Inspector

Sgiim Sșrafedtn

s

I

S

1

mg Ctii moro

6

Consilier

Radu Sanca Gamela

s

I

S

1

Fac Drept

7

Inspector

Fnache Elena

s

I

S

1

Fac od. ijagr

8

Consilier

(iheorghe Fanuțâ

s

I

$

1

Fac Agronom»

9

Inspector

Vasile Nelu

s

I

S

3

Ing.C tU crvi»

10

Inspector

Leuca Lucreti3

s

I

P

1

Fac Drept

11

Inspecta*

VACANT

s

I

P

1

0

12

Inspector

Murat Reihan

s

I

P

1

Fac Admp'jOl

13

Inspector

Pargschiv Angeta

s

I

A

3

Fac CM« i'Aile

0

1

2

3

4

6

<

10

ti

H

14

Inspector

Borcan Carmen

s

1

A

1

F'ac.EXept

15

Inspector

lsp3S Carmen

s

I

A

1

Man.Fn Come

46

Inspector

Gospodam

Georgiana

$

1

A

1

Fac .A cm PuWfcâ

17

Inspector

VACANT

s

1

A

1

0

16

Inspector

Martolea Mihaela

s

1

A

3

Fac Drept

19

Inspector

Sini ion Georgiana

s

1

A

3

Fac.Drept

20

Inspector

Petiu Simone

s

1

D

Fac. Drept

21

Reterent. spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

22

Reterent spec

Crlsmaru Nicysor

ssd

II

s

1

Sc.mil tancuri

23

Referent spec

Gberlan Daniela

ssd

II

s

1

Sing Cor.stmc'i.

24

Referent spec

Rață Ștefan

ssd

II

s

1

ScMiOfAcUvl

25

Referent spec

Inmia Anica

ssd

II

s

1

Șng coiisl.tii(lfO

26

Referent spec

VACANT

ssd

II

s

1

0

27

Referent spec

Mataclxs Goorgeta

ssd

II

s

1

Sng.Const liidrc

28

Referent spec

VACANT

ssd

II

s

1

0

25»

Referent spec

Gosman

Constantin

ssd

II

A

2

&ng constnzdii

30

Reterent

Tudoroiu

Constanlln

m

III

S

1

Liceu

31

Referent

Mnnteanu Dorina

m

III

S

1

Lceu

32

Referent

Maximov Halea

m

III

s

1

Liceu

33

Referent

Stancu Elena

m

III

A

1

Liceu

34

Referent

Oianwndescu

Elena

m

III

P

3

Lceu

35

Referent

Botes Antoaneta

m

III

A

1

Liceu

36

Mocanu Manoara

Agent agricol

ir

0

$c profesional

7. DIRECȚIA '

rEHN

C-ACHIZIȚI

1

Directei

Manca Ion

s

1

Institut MB

2

Director adjunct

Nano Daniela

s

1

Ing Chimie

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

0

1

2

3

<

5

$

10

11

11

1

Sef serviciu

Mulalâp Gliiu'nihal

$

1

Irig Clii civile

2

Consilier

Morospnu Oragu Mandea

S

1

s

t

Fac ing chim

3

Consilier

Matei Viorica

s

1

s

1

Imb.funoare

4

Consilier

VACANT

s

1

s

1

0

5

Inspector

Vasiiiu Monica

s

1

s

1

Traoz Int

6

Inspector

Furtuna Mihaela

s

1

A

1

Si ec.iur serv

7

Inspector

VACANT

s

1

S

1

0

8

Inspector

VACANT

s

1

P

1

0

9

Inspector

VACANT

s

1

P

2

0

10

Consilier

VACANT

s

1

s

1

0

11

Inspector

Toma Cnstrna

s

1

A

1

Mar» twnsocvcom

12

Insoector

Kiru Sofian

s

1

A

3

Fac.man Fm

13

Inspector

Serban Nicoleta

s

1

P

3

Fac.. Comiincam

14

Referent

Alexandru Mihamg

m

III

S

1

Lk»u

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

Borpli Veaveghlul

S

1

F »r. Coftitruo,!

2

Inspector

Dimg Mariana

s

1

s

1

Fac Drepr

3

Cvnsllier

îurtoi M>rela

luliana

s

1

S

1

ing ?manasi»i th.

4

Inspector

Hotyilft Ion

s

1

S

3

sac Drept

5

Inspector

Rusu Marian

s

1

S

1

mslrtuii.il

6

Inspector

Tndoran Raz van Mălin

$

1

$

2

Fac mg poasima?

7

Inspector

Ispas Irina Angelica

s

1

P

2

Fac.Si.nat

8

Inspector

Cracanus Mlnclia

Alice

s

1

S

1

Fac Rl.gț -ec rto

9

inspector

VACANT

s

1

s

1

0

W

Inspector

VACANT

s

1

p

I

0

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

0

1

2

3

4

s

10

11

16

1

Sot Birou

Unpu reținu Valena

s

1

fac Fu Contat*

2

Inspector

VACANT

s

1

S

1

0

3

Referent

Ion Dentsa Mafia

s

1

P

1

Fac Drep*

4

Referent

Gurau Cwlna

m

III

A

2

Ltoau

5

Inspector

VACANT

s

1

D

C

6

Inspector

Fllirnori Andreea

s

1

A

3

Fac Drept

BIROUL VANZARJ SI CONCESIONARI BUNURI

1

Set Birou

Vasii Aneta

S

1

Fac.ng mec

2

Consilier

Alexandru Mireîa

s

1

S

1

Ing.W.sudam

3

inspector

Stancu Cristian Matei

s

1

P

1

FOC Drep»

4

Inspector

VACANT

s

1

s

1

0

5

Inspector

VACANT

$

I

p

1

c

e

Inspector

Voiculescu G&anma Aijlna

s

1

A

3

■Manag Fm Conte

8. DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

Director

Marcela Frigioiu

s

1

ASE -econ Iod

2

Director adjunct

Gheorghe

Geotoeia

s

1

Fac-Ctoem Ec

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

VACANT

S

1

0

2

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

3

Inspector

Mlrauta Emanuela

s

I

P

1

F Man Fm.Co«aa

4

Consilier

Herda Elena

s

I

s

1

Manpgom ad o

5

Inspector

Wâncu Doina

s

I

p

1

Fac .management

6

Inspector

Soce Luminița

s

I

p

1

rac management

7

inspector

Bica veronioa

s

I

p

1

r Man F n Coma

8

Referent

VACANT

m

III

s

1

0

9

Inspector

jiyaniia Liliana

s

I

p

1

F Man as fin cam

0

1

2

3

4

B

e

10

n

10

10

Rofenenl

Vaswilu Romana Mihaela

m

III

S

2

Uceu

11

Vranoanu Panou Rodită

Castor

m

Lțsu

12

Ruxanda Mai ia

Casier

m

bcvu

13

Stan Tatona

Caș»»

m

Uwu

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef sorviclu

Minca Dana

S

1

4£E.Fm&anCon

2

Inspector

VACANT

s

1

P

1

0

3

Inspector

Roșea Geoqje

s

1

P

1

i «C.Si 6c

4

Consilier

Beciu Mana

s

1

s

1

Fae.TummSem

5

Inspector

T udo» Andreea Luciana

s

1

A

2

F»c St Ec

6

Inspector

VACANT

$

1

D

0

7

Inspector

Vaillescu Dumilia

s

1

P

1

F M.w Fu QaniA

8

Inspector

Petcu Lenuta

s

1

P

1

F.Man Fn.Conta

0

Referent

Pltu Elena

m

III

S

1

Liceu

10

Inspector

Ciocan Mariana

s

1

A

1

F Man Fn Conta

11

Consilier

Sburian Alina

Eh/ira

s

1

P

1

A SE Fii-cCifltft

12

Referent

Moisp Elena

m

III

A

1

Lceu

9. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT

1

Director

Babus Constantin

s

î

Fac Ec n<J .««n

2

Director adjunct

Petractie L»Qia

s

5

Ec Con»eri

SERVICIUL AUTORIZĂRI AGENTI ECONOMICI

1

Sef serviciu

Eog Sanziann

S

1

EcComen

2

Inspector

Starnwr Carmen

s

1

p

1

F»c pefrocMU®

3

Consilia»

Gogore Nkcoletn

s

1

s

1

mg CU. C*fl»

4

Inspector

VaSisescu Mirele

s

1

S

1

Facjnșnenv

5

Inspector

Merchoz dguta

s

1

S

3

Fac.Drept

0

1

2

3

4

6

10

it

6

Inspector

Chiripud Doina

Alina

S

I

P

I

Fac Stinte Adm

7

Inspector

Parpala Mthada

Brindus3

s

I

S

3

FecFn Contso

8

Inspector

Gavntotu Elena

s

I

A

1

Fac Stime adrnin

9

Inspector

Papuc Crisiina

Adriana

s

I

P

3

Fac.Admn pub

,0

Inspector

Popa Carmen Sandy

s

I

A

1

PftKtehm^s

II

Inspector

Nezainl Leilart

s

I

P

3

Fac Drept

12

Inspector

Ibiatn Sena

s

l

P

3

F ac Dreot

13

Inspector

lire Flonan Alexandru

$

I

A

3

Far. Drept

IX

Inspector

Radu F.lena

s

I

P

3

Fac StEc.Fmco

15

Inspector

Cheval Vasilica

s

I

A

1

Maog fin cont»

19

Inspector

Stoica Corina

s

I

A

2

FacDrep'

17

Inspector

VACANT

s

I

D

0

18

Inspector

Pe’.cu Doina

$

I

A

2

Fac Drept

19

Inspector

Nes Elena

s

I

A

1

Fac Drept

20

Referent

Stana Mihaeia

Anoohca

m

III

S

1

Liceu

21

Referent

Godin Anioaneia

m

III

A

1

Liceu

22

inspector

Obere Lored3na

s

I

A

2

Fac Fin 8»nc.

23

Referent

Gama Lenuta

m

Dl

A

2

Liceu

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE CONTRACTE - VÂNZĂRI

1

Sșf serviciu

Oudaș Camelia

S

1

TCM

2

Consilier

Hagi Momea

S

1

S

1

trtg Construcții

3

Inspector

Iv3n Gabnela

Monica

5

1

A

1

Fsc.Qrept

4

inspector

Gherasim Son na

S

1

P

1

Management

5

Referent

Sanchi Lucy

Angela

m

III

A

3

Liceu

6

inspector

VACANT

s

1

D

0

7

Inspector

Irimia Mariana

s

1

S

3

-ac Qtep'

8

Inspector

VACANT

s

1

P

3

019

0

1

2

3

4

5

a

10

11

16

9

Inspector

Ungineanu Rpmons Mantena

s

I

A

1

Fnc.Orec'

10

Inspector

Vollmovict Diana fioxana

s

I

A

2

Inginera economica

11

Inspector

Crisiea (uiiana

s

I

A

1

Fac.Oicpl

12

Inspector

Draghid 0 vid iu

s

I

A

1

FacDnjpl

13

Inspector

Partea Roxarva

s

I

A

1

Fac A<sm Puofca

14

Inspector

Moca nu Camelia Petrula

s

I

A

1

FecPrcpl

15

Inspector

Bu'.tuceanu Eugenia Natali?

s

J

A

3

Fac navtgnlxs

16

Referent

Tyaor Mariana

m

III

S

1

17

Inspector

Saryfu Simona

s

I

P

1

r®c Drept

18

Referent

Andrei LWte

m

III

P

1

Liceu

19

Referent

Fotescu Magp3

m

III

s

3

Liceu

20

Referent

Jovanpscu Dan

_

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC §1 PRIVAT

1

Șef serviciu

Variau Caret

$

1

F.Com-Mnn Tun

2

Inspector

VACANT

s

I

D

O

3

Inspector

Jarnea Carmen

$

I

S

1

Foc Chim, Afirr

4

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

5

Inspector

Lunpu Madaliriâ

Georgiana

s

I

P

1

Fac. 0«ml

6

Inspector

Udriste Mann

$

I

$

3

Fac C'ret'’

7

RefereM

VACANT

m

III

D

0

6

Referent

Gâcâuariu Ciprian

m

III

S

1

Liceu

9

Inspector

T udor Raluca

Ci latina

$

I

A

2

FecOrept

10

Inspector

Amzu Gabitel

s

I

S

3

F?c.$LEc

11

Referent spec

Berea Berghm

ssd

II

S

1

Sna.Th.chim

10.

DIRE

CTIA

COR

P CONTROL

Directoi

Pripiși Ionul

s

1

IM C ing nav

0

~    l    2~“

a

<

6

e

10

11

2

Director adjunct

Dayan Fetislam

S

1

F Com si re» oub

3

Director adjunct

VACANT

s

1

0

SERVICIUL ZONA I

1

$ef serviciu

Tudose Florin

s

1

ing.CUiMas-ni

2

Inspector

GbcorQhica Anamarla Gafcriete

s

1

A

3

Fac St ec.

3

Consilier

Pefrtca Adrieana

s

1

S

t

Ing .Chimie aliment

4

Consilier

Gachi Putu

$

1

S

1

Acad St Ec

5

Inspector

Toader Seroan

s

»

A

î

■’ngineoe mecanica

6

Consilier

Pelehra Traian

s

1

S

1

ing.CBCrviie

7

Inspector

Encica Drapuf

5

1

A

1

Man.Fm Conta

8

Inspector

Aoaz Ervin

S

l

A

1

F$e,Qrepi

9

Inspector

Culea Lucia

S

l

A

1

Fac Cont ți Fir»

10

Referent spec

Serban Sorin

Matius

ssd

II

S

1

Se Maistf'

11

Inspector

Popescu Niccleta

Ametla

s

1

A

2

F lyrtsrn

12

Referent

Mann Liliana

m

III

$

1

U«o

13

Referent

Ghinea Elena

m

III

A

1

Lx#u

14

Inspector

Caouz Momea

s

1

A

1

Fac St cc

15

Referent

Inmia Daniela

m

III

A

1

Lceu

16

Referent

Tlorea Oana Daniela

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

$pons Cornelius

s

1

M C 8 Navțjalie

2

Referent

Giosu D ca

Daniela

m

III

S

1

L*MU

3

Inspector

luruc Teodora

s

I

A

2

Fac.ttcns

4

Inspector

Duta Mihai

s

I

A

1

mg.agrcol

5

Inspector

Militarii Zviorei Cristian

s

I

A

2

Fac.DropI

0

Inspector

Samca Anca Mihaeta

s

I

A

3

Fac Drept

7

Inspector

Cristocea

Valentina

s

1

A

1

Fac Adm.pub

8

Referent spec

Radu Horea

ssd

II

$

1

Sng.CthcA-K

0

1

2

3

4

5

6

10

11

,6

9

Inspector

Becltlr Naros

s

I

A

3

Fac.Arhn Pufai

10

Inspector

Barbatu Cristian

Geo

s

I

A

1

Fac.Fin Banei

11

Inspector

Petre Razvan Florin

s

I

A

1

Fac Stoc

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Untaru Adnan

S

1

IMC

2

Consiliet

Go?38 Chirata

s

I

S

1

Iftg    Agricola

3

Inspector

Slolan Simone Raiuca

s

I

A

1

Fac Drept

4

Inspector

Cutumisu Vajalica

$

I

A

3

Fâc rn conta

5

Consilier

Sbirnea Dragos

s

I

s

1

Fac St Ec

6

Inspector

Ornescu ștefan

s

I

A

1

Fbc.Ș’ Ec

7

Inspector

NiȚA lonu)

s

I

5

3

1 iirtttn SovkII

8

Inspector

Vizilm Irlna

s

I

A

2

Fac Adm.puCiica

9

Inspector

Nache Costioa Mitiaels RodiC3

s

I

A

2

F Turism jerv>f:ii

10

Inspector

Uobrovcl Luana

s

I

A

1

Fac Șt Pot *

11

Inspector

Lazar Sanda

s

l

A

1

Fac-Adm.puMca

12

Inspector

Dumltrof Carmen

s

I

P

3

Fac Drop*

13

Referent

Cosa Mihaela

m

III

A

1

Liceu

14

Referent

Manolo Fkxln

m

III

A

1

sjeeu

SERVICIUL ZONA IV

1

Set serviciu

ftesnoveanu

Marian

S

1

tac inginere

?

Consilier

VACANT

s

1

s

1

0

3

Inspector

Fratila Eugenia

s

1

s

1

Fac SlEc -Teșin

4

Inspector

Stotanof Sebastiart

Florin

s

1

A

3

Fac cd fiz al sport

5

Inspector

Roibu Aura

s

1

A

1

Fac stiintete nat

6

Inspector

Alim CaPer

s

1

A

2

Pac .Drept

7

Inspector

Popescn Liliana

Mihaela

s

f

A

2

Pac Gf<sp(

8

Inspector

Debre Carlos

Gabriei

s

I

A

1

Economeltie Info

9

Inspector

Stcian Adrian

Razvan

s

1

A

1

FacDrepi

0

1

2

3

4

5

e

]12

11

ie

10

Referent spec

Stoian MIW

ssa

II

S

1

Sc Miliara Meat

11

Inspector

Irimia Etena

s

I

A

1

Par. Management

12

Inspector

r qrtica Daniela

S

~T-

A

1

F^Î.O>pt

13

Inspector

Talpaiaru Mihaeta

s

I

A

1

fac Fm/oanci

14

Inspector

Sosun Ramona

s

I

A

2

Fac.Psihologe

15

Inspector

Moise Cristian

Gabriel

s

I

A

3

Fac Marketing

16

Inspector

Gavnz Irina

s

I

A

2

Fac Drept

SERVICIUL ZONA V

1

Set serviciu

Petcu Mugurel Leonard

S

1

Fac.Adm Pubica

2

Inspector

VACANT

5

1

A

1

3

Consilier

Sapora Câiuda

S

1

S

•I

MC 8

4

Inspector

Tanase Roxana

5

1

A

2

Fae,C,epl

5

Inspector

lofoea Carmen

luliana

S

1

A

3

Fac drept

6

Inspector

Văduvă tonul

S

1

A

1

Fac.CjOernotea

7

Inspector

Ctocmau Adela

s

1

A

3

Fac.Drept

8

Inspector

Brezeanu Dantela

s

1

A

1

Facdrepr

9

Inspector

Șiret Nelu

s

1

P

1

F rjn mecanica

10

Referent

Drggusm Corma

m

IU

S

f

UWU

11

Referent

VACANT

m

III

P

V

0

12

Inspector

Sandulcscu Anca

Alma

s

1

A

2

Fee Drept

13

Inspector

Leveixle Zona

s

1

A

3-

Fac Adm Pu|>l<n

14

Inspoctoi

Munteanu Bogdan

s

1

A

3

Fac.SI Ec

15

Popa Mariana

secretar

dactilooraf

m

Lccu

SERVICIUL PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR Șl CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Șef serviciu

03l1ag Dan

S

1

Fac,Adm PuP'

2

Inspector

Stoian Danie

s

I

A

3

FacMsn.fin.contB

3

Consilier

Șaoan Dogan

s

1

S

1

Ing Imti ftjecorc

0

1

2

3

4

s

e

10

11

16

4

Inspector

Petre Ating Diana

$

1

A

3

Fac adm pybl

5

Inspector

Alexandru Nlcoleta

Cristina

s

1

A

3

F»c Drept

6

Inspector

Bogdan

tocramioara

s

1

P

1

Fac.Drept

7

Inspector

Nîcola Raiuca

$

1

A

1

Fsc.manggemenl

S

Inspector

Stoica Radu-

Mar<an

s

1

A

1

F»c Drept

9

Inspector

Grecu Manuela

s

1

A

2

F*C Drept

10

Referent spec

Clobanlca Mlrcea

ssd

II

S

1

Sc MIMan»

11

Referent

Caramîhai Mihai

m

III

A

2

Liceu

12

Referenl

Zică Cristian

m

III

S

3

L*ceu

13

Referent

Moldoveanu Petre

m

III

S

1

l.iceu

14

Inspector

Marin Florentina

s

1

A

2

MBR.rur<'Com

BIROUL INFORMATIZARE

1

Șef birou

Mthai Mtnaela

S

1

Fac ni^re nto

2

Referent

Stanciu Adrian

m

III

A

1

Liceu

3

Expert, t.i.t

Bucovâta Dragos Lucian

s

I

s

1

F»c Ccn cw/inț)

a

Expert. Ut.

Ștefan Lucian

s

I

s

1

mg Clii.civiie

5

Expert t.i.t.

VACANT

s

1

A

3

0

6

Expert t.i.t

VACANT

s

1

D

»

0

7

Expert LII.

C3pri1a Rares

s

1

A

2

inginera mecanica

8

Expert Li.t.

Stoica Mihai

s

1

A

3

Fac.agrxuRin»

0

9

Expen Li.t.

VACANT

s

I

A

3

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

VACANT

S

1

0

2

inspector

Morosanu Camelia

S

1

S

1

r ar; Snntgle n«

3

Referent spec

Contu Mana

ssd

II

s

1

€&!$*.!. Hidro

0

1

2

3

4

6

B

10

it

1*

4

Inspector

Achim Angelica

s

1

P

1

Fsc.Maneg Turistic

5

Refereni

Mirea M&ucica

m

III

A

1

Liceu

6

Referent

Vasillu Gatxtela

Crisbna

m

III

S

3

Liceu

7

Inspector

Rusu Elena

s

1

P

3

Fac.D/epl

8

Inspector

Banasu Vioteta Cristiane

s

1

P

1

Fec.Dcept

9

Inspector

Novrtchi Doina

s

1

P

1

F Ptftt sjiec

10

Referent

VACANT

tn

III

s

1

0

11

Referent

Dumitre Doinita

m

III

p

1

Liceu

12

Inspector

VACANT

s

1

A

1

Q

13

Referent

Pens Elen3

m

III

S

1

Liceu

14

Inspector

Calin Lacramioara

s

1

A

3

-ac-'j/ep'.

15

Inspector

0ami3n Rgloca

s

1

A

3

Fac Biologie

16

Referent

Sotomon Eterna

m

III

S

1

Liceu

17

Pușcași Carmen

Referent

,A

m

Liceu

SERVICIUL REGISTRATURA. MANAGEMENT DOCUMENTE SI DISPECERAT

1

Șef serviciu

Paraschiv Mihaala

S

1

Fac.Drept

2

Inspector

Argniropci

Camelia

S

1

S

i; .

Ing .C«l Rldm

3

Inspector

Stanescu Ameiia

S

1

5

i

Ing The.Chm ulm

4

Inspector

Cosma Daniela

s

1

A

2

Fac Șt Haiurn

5

Inspector

Vasla Mariana

s

1

A

3

Pac aem puoi

6

Inspector

Anastase Alina

Maiy

s

1

A

1

FscStec

7

Inspector

Maracnarn

Marioara

s

1

P

1

Fac Drept

8

Referent

Ursalas Nrcoleta

m

III

A

2

Lceu

$

Inspector

Ghoncea Elona

s

1

D

Fac S». nai

10

Inspector

Bratu MătJâfm

s

1

A

3

F Re| Ini Șt nur op

11

Inspector

Mort> Alexandru

s

1

A

3

-ac-»4m pubi

12

Retereni

Festeleanu Statuia

m

III

A

1

Licev

13

Referent

VACANT

m

III

A

3

0

14

Inspector

VACANT

s

1

A

1

0

0

1

3

*

s

e

10

11

15

Referent

Murat Adnan

m

III

A

3

Liceu

I6

Referent

Lupii Bogdan

m

III

A

3

LfcXU

12. DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Șl ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Director

Munteanu Petrică

S

1

IM.C

2

Director adjunct

Folea Fudorita

S

1

F»c Sl.ec

SERVICIUL RELAȚII INTERNATIONALE

1

Șef serviciu

rramudana Liviu

S

1

Fac metalurgie

2

Consilier

Epure Manus GeraW

s

I

S

1

Fac.țtortț

3

Inspector

Solom Feiicia

Manuela

s

I

A

1

Fae.tJuK-ge

a

Inspector

Seleidin Sinn

s

1

P

2

Fac. Drept

5

Inspector

Staneci Bartiieru Gabneia

s

1

P

3

Fac Hore

6

Inspector

VACANT

s

l

A

3

0

7

Referent

VACANT

m

III

A

2

0

8

Inspector

VACANT

s

1

D

c

9

Inspector

VACANT

s

1

D

0

10

Inspector

Bucur Andra Luuta

s

1

A

3

FacDrw!

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

1

Șef setviou

Patrascu Liviu

s

1

IM.C

2

Consilier

Nutu Nicoiai

s

I

s

1

Acădi.SM

3

Inspector

Preoteasa

Georgiana

s

I

S

3

FSlEcMa^a

4.

Inspector

Noncu Elene

s

i

A

1

FacOepI

5

Inspector

Moța Cristian

s

I

S

3

Foc.Oiept

6

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

7

Inspector

Roșea Madalwa Vtox-la

s

I

A

2

Fac.Qiepi

8

Inspector

Baltag l aura

s

î

P

3

Fac Adm Pubuca

.9

Inspector

Popa Luminița

s

I

P

1

Fac Ret mi

0

1

2

3

4

5

e

10

11

16

17

leabu bdia Elena

Administrator

II

m

luceu

18

Referent

Mustafa lasemin

m

III

P

1

Uceu

19

Panait lultana

Administrator

II

m

liceu

20

Laciu Vgfentfna

Adm.wstotfor

H

m

fuceu

21

Roșu Sonn C3ialin

Administrator

II

m

Uccu

22

Referent

Caraiola Nicotee

m

III

A

1

Liceu

23

VACANT

Administrator

II

m

0

24

Butca Cnshna

Administrator

II

m

Liceu

25

Sanchi Ionul 611

Administrator

II

m

(.•ceu

26

Vgiica Dan l ivm

Administrator

II

m

Liceu

27

Urs Mirela

Administrator

II

m

Liceu

28

Alexandru Adriana

Dana

Secretar dact.

m

Uceu

29

VACANT

Administrator

II

m

0

SERVICIUL ACHlZJTn SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef Serviciu

Zahanciuc lultana

s

1

Ino.ccostr hidro

2

Inspector

VACANT

s

1

S

1

0

3

Inspector

Omscu Vurortica

cmma

$

1

$

2

Ing Predalm

4

Inspector

VACANT

s

1

A

1

0

5

Inspector

Teisan Ggbriela

$

1

A

1

Msn.Fin Coma

6

Inspector

VACANT

s

1

D

0

7

Inspector

Ene Claudla

Cristkis

s

1

A

1

Tc$ra «ritomai

8

inspector

Molagean Neitte

s

1

A

2

Fscdrepl

9

Inspector

Vasiliu Alina

s

1

A

2

Fac adm pub

10

Inspector

SaperaZce

s

1

A

2

Msn FU Con#

11

Inspector

Ivan Daniela

s

1

A

3

Foc drept

12

Inspector

Popa Emilia

Gtioorahita

s

t

A

1

F»c imb ruA«

13

Inspector

Sandu Roxana

s

1

A

3

Fgc prepi

14

Inspector

l.azar Caîalm Sebastian

s

1

P

1

Fac Adm Put?

15

Inspector

Dineacu Mihai Daniei

s

1

A

3

Fac 51 E«.

16

Referent

Dragomtr Mar ia

m

III

A

1

Li^r*

17

Inspector

Garca Cnstian

Cătălin

s

1

A

2

Fac Stec

0

1

2

3

4

s

«

10

ti

18

18

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

19

Referenl

Neagn l-anrentiu Marian

m

III

A

1

Ltaou

20

Referent

Pogana Carmen

m

III

A

2

Uceu

21

Inspector

Trifan Ion

s

1

A

3

Fac Adm Pud

22

Referent

ivan Ion

m

III

A

3

Liceu

23

Referenl

lancntof Cosmm

m

III

A

2

Liceu

24

Inspectoi

Gogoașa Ramona Cătălină

5

1

A

1

Fac,P«iho4cgif

25

Referenl

Matei Ionel

m

III

S

1

LKwu

26

Referenl

Mihtaru Carmen

m

III

S

1

Liceu

27

Referen,

Lungo Elena

Nvcoleta

m

III

S

1

liceu

28

Referent

Lupu Mircea

m

III

A

1

Uceu

29

Referenl

Aiexe Violeta

m

III

A

1

Liceu

30

Referenl

Gheorgho Eilsor

m

III

A

1

Ucieu

31

Referenl

Hulubina Mariana

m

III

A

1

Uceu

32

Referent

Ghelase Alina

Florentina

m

III

A

1

Lfceu

33

Voinea Calalma

Magaziner

m

liceu

34

Stamgl Nicolap

Magaziner

m

(Jceu

35

Referenl

Seta Ozghiun

m

III

A

1

Uceu

36

Referenl

Mihai Sultana

m

III

A

i

Uceu

37

Petre Merioana

Magaziner

m

Liceu

38

Lăcustă Victor

Referenl

II

m

liceu

33

Magi Nicpiae

Referent

II

m

Liceu

40

Corpade pragos

Referent

II

m

Uceu

41

VACANT

Inspector spec

II

s

0

SERVICIUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C. L M.

1

Sef serviciu

VACANT

S

1

0

2

Consilier

Scfiell Daniela

$

1

S

1

Fee Drept

3

Referent

MUea ionela

m

III

S

1

Ucev

4

Referent

Cofwtanmescu

Luminiș

m

III

P

1

Liceu

5

Inspector

Iorgovan Corina

Despiria

s

1

s

3

FicAam Pud

6

Inspector

Enache Doiruța

s

1

A

1

Fac.Sisom

0

1

2

3

4

5

6

10

n

16

7

Inspector

Csrolee Fmorena

s

1

A

1

FocSf.EcTun

a

Consiiiet

Iwescu Vtrgrnica

s

1

P

1

F»z Adm Puol

BIROU ARHIVA

I

Parloaga Roxana

Set buou

II

s

Fac Drept

2

VACANT

Referent

1

ITT

0

3

Munteanu Oonna

Referent

IA

m

ueeu

4

Dore Aurelia

Arhivar

m

Liceu

5

Vlas Mana

Arhivar

m

Liceu

14. SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANE»

I Director


VACANT

IM.C


SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sof Serv

Dudas Dezideriu Octet.

S

1

Ing.TC.M

2

inspector

VACANT

S

I

A

1

0

3

Consilier

0G13S31

VACANT

s

I

S

3

0

4

Consilier

Pop Georgeta

s

I

S

3

FacTh Si chim

toxtileloi

S

Inspector

FogorosIoana

s

1

A

1

Fac Adm Puol

6

Referent

detașat

VACANT

m

(11

S

2

0

7

Referent

detașai

VACANT

m

III

s

2

0

8

Referent

detașat

VACANT

m

III

s

2

0

9

Referent

VACANT

m

III

p

3

0

10

Inspector

Gorpin Petrescu Loredan3 Sorina

s

1

A

1

Fac.St Ec.

11

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

12

Inspector

Gavrila Gabrtefe

s

1

P

2

Fac,adm put»)

13

Inspector

Idvu Florin

s

1

P

2

Fac,adm publ

14

Referent

detașat

VACANT

m

fff

S

2

0

0

1

2

3

4

5

«

10

11

te

15

Inspector

oeta&ai

VACANT

s

I

p

1

16

Referent

detașat

VACANT

m

III

8

2

0

17

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

2

0

18

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

3

0

19

Referent

detașat

VACANT

m

III

P

1

0

20

Referent

detașat

VACANT

m

III

s

2

0

21

Referent

detașat

VACANT

m

III

p

1

0

22

inspector

Dogaru Andreea

s

I

A

1

F Mrm.Fn. Conta

23

Referent

Hsw&i iemirtrte

m

w

S

2

Liceu

24

Referent

Covng Viorel

m

III

s

2

Liceu

25

Referent

2avera Ramona

m

III

A

2

Liceu

26

Inspector

Frunza Octavia

s

I

A

3

Fac Management

27

Inspector

Hagi Aurelia

s

I

A

3

Fac Drepl

28

Referent

VACANT

m

III

D

0

SERVICIUL STARE CIVILA

t

Sef setv

Crăciun Ana

Rodica

S

1

Fac Drepl

2

Consilier

Nedelcu Claudia Doina

$

1

P

1

Faclng

3

Consilier

VACANT

s

1

s

1

0

4

Inspector

Leșartu Luiana

s

1

s

2

F3C.0repi

5

Inspector

VACANT

s

1

D

0

8

Inspector

VACANT

s

1

D

0

7

Inspector

Rusu Bompa

Mubaela

s

1

A

3

Fac rnanagem

B

Referent

Dardac &>ite

m

III

P

1

Liceu

9

inspector

Matei Georțjeta

s

1

P

1

FacAdm pub

10

Referent

lancu Sitvta

m

III

S

1

Liceu

11

Referent

Stroe Aurelia

m

III

S

1

Liceu

12

Referent

Amgea i-ummna

m

W

S

î

Liceu

13

Inspector

Miu Paula

s

1

A

1

Fac Adm pub

14

Referent

Cioric Celestina

m

1(1

P

1

Liceu

15

Referent

VACANT

ni

III

S

3

0

18

Referent

Mambet Chenman

m

III

s

1

Liceu

17

Relereni

Cbeosea Stetan3

m

III

p

2

uoeu

18

Inspector

Chnau Dantela

s

1

p

1

rac Adm Publ

19

Inspector

Nicotae Raluca

s

1

p

1

Fac. Adm pub

0

1

2

3

«

s

10

11

16

20

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

21

Referent

M3l3noa Steluța

m

III

A

1

Liceu

22

Inspector

Crasmam Claudla ts’ioc'eta

s

I

A

2

Fac Stoc

23

Referent

Lomnaru

Florentina

m

III

A

1

Liceu

24

Referent

Croitorii Mihaela

mr

III

A

1

Uoeu

25

Inspector

Docti Raluca

s

I

A

3

Fac. Drepl


15. DIRECȚIA POLITIE COMUNITARA

1

Director

Etalon Vasile

s

1

FacDreot

SERVICIUL ZONA 1 -

NORD

1

Sef Serv

Bratu Daniel

s

1

Fac.Drept

2

Inspector

Fluerasu Vasile

s

1

A

3

Fac Drept

3

Inspector

Ban Dtana

Emilia

s

1

A

3

Fac Litere

4

inspector

VACANT

s

I

P

1

0

5

Referent

Anastase Aunan

Paul

m

III

A

3

Lipeu

e

Referent

Buzalic Zamfire1.

m

III

A

3

Liceu

7

Referent

Coîmeanu luLan

Sonn

m

III

A

3

liceu

tt

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

9

Referent

Sofilea Constantin

m

III

A

3

liceu

10

Referent

Enache (Jabnel

m

III

A

3

Liceu

11

Referent

Mercas Ionul

m

III

A

3

Liceu

12

Referent

Maiou Iulian

m

III

A

3

liceu

13

Referent

Sofian Iulian

m

III

A

3

Uceu

14

Referent

Martac Ionul

m

III

A

3

Liceu

15

Referent

Palade Adrian

rn

III

A

3

Liceu

16

Referent

Sfeicti Elena

m

III

A

3

Liceu

17

Decu Laura

secretar dactilograf

m

Liceu
10 | | 11 | 16

SERVICIUL ZONA II - SUD

1

Sef Serv.

VACANT

S

1

Q

2

Inspector

Lungo Ra?van ViCtOi

S

1

A

3

Fac.Sf Nat

3

Inspector

Dumitru Ion ut

S

l

A

3

Fac.Dropt

4

Inspector

Teisan Cnslian

S

1

A

3

F.conta si fin

5

Referent

Oigu Simona

Elena

m

lll

A

3

Liceu

6

Referent

Constantin Marii»

m

III

A

3

Liceu

7

Refere ni

Dragormr Costica

m

lll

A

3

Liceu

S

Referent

VACANT

m

lll

P

3

0

9

Referent

Matern Mihaela

m

lll

A

3

ijcc-u

,0

Referent

Nite Constantin

m

lll

A

3

Liceu

II

Referent

Sotreanu Viorpi

m

iii

A

3

Liceu

12

Referent

Slane Adriana

m

lll

A

3

Liceu

13

Insoecror

AJim Bora ilmaz

s

1

A

3

Fac Drept

14

Referent

Leu Florian Daniel

m

iii

A

3

Uceu

15

Refeienf

Uita Constantin

m

lll

D

Liceu

16

Referent

Pulbere Marian Andrei

m

lll

A

3

Liceu

17

F ogor os Lored3na Roxana

secretat dactilograf

m

Liceu

16. DIRECȚIA ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA


0

1

2

3

4

6

e

10

ti

16

2

Mustafa Mersin

Mc-oc (1/2 rxxrngj

S

Fac Medicina

3

Mateescu

Roxana-Ahna

Medio (14ti/sapt)

s

Fac. Medicina

4

Gheorghe Elena

Medic primai

s

Fac. Medicina

S

Batamaoe

Virgini?

Medic primai

s

Fac Mediana

6

Panza Olimpia

Mode speoaiist

s

Fac. Medicina

7

Bordea Delia -

Rodica

Medic specialist

s

Fac. Medicina

8

Motoianu

Cnsiina - Ileana

Medic

5

fac. Medicina

9

Ignat Adriana

Medic primar

$

i-'ac.Mediona

10

Murat Sama

Medic primar

s

Fac. Medicina

îl

lonescu Elena

Teodora

Mede specialist

s

Fac Medicina

12

Iordane Tiaian

Medic primar

s

Fac Medicina

13

Moise Zrzl

Medic specialist

s

Fac. Medicina

14

Cavachi Juiieta

Medic specialist

s

Fac Medicina

15

Maximilian

Daniela

Medic primar

s

Fac. Medicina

16

Dancu Mihaela

Medic primar

s

Fac.Medlana

17

Isleam l'aiar

Medic specialist

s

Fac.Medicina

18

Danca Ortanza

Medic primar

s

Fee Mediana

19

liiescu Alina

Mana

Medic specialist

s

Fac Mediana

20

Necea Cristian

Medic primar

s

Fac.Medicina

21

Drogeanu Mitiaeia Doina

Medic primar

s

i-ec Medicina

22

Ciuceru

Gabriela

Medic primar

s

Fac.Medicina

ASISTENT! MEDICALI DIN CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

1

Martinas

Mancica

Asistent medical principal

pl

Școala postuceata

2

Memis Ingi

Sor3 medicala

m

Liceu

3

Peirof Elena

Asistent medical principal

.. pl

Scoate Postliceala

4

Militarii Zi na

Asistent medical prmclpai

m

Liceu

5

Uda Tania

Asistent medical pnncipal

Pl

Școala Posiliceala

0

1

2

3

4

6

t

10

11

u

0

M ironica PldriCâ

Sora medicala principala

m

Liceu

7

Pislaru Valenea

Asistent medical orincipal

m

Liceu

&

S im ion Camelia

Asistent medical principal

P*

Școala Postliceala

9

Cartali Luminița

Asistenl med-ca1

principal

pi

Școala Postliceala

10

Carabineru

Miffila Anca

Asistent meoieal principa'

pl

Școala Fostliceala

11

Criștea Mihaela

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

12

Brudiu Lenuta

Asistent medical principal

Pl

Școala Postiice3la

13

Nicuiescu

Rodica

Asistent medical principal

P'

Scoate Postliceala

14

Vasehu

Manuala

Asistent medical principal

pl

Scoate Postlicealâ

15

Cun - Nazar Ibraim

Asistent medical

principal

P'

Scoale Postliceala

16

ivanov Elena

Asistent medical

Pl

Școala Postliceala

17

Tamauceanu

Constanta

Asistent medical

principal

pl

Secate Postliceala

18

Oprea lonelia

Asistent medical

prinopal

Pl

Școala Postliceala

19

Gunacho Liza

Asistent medical principal

m

Liceu

20

“csuztrscn-

Leonlina

oui a meuicdia-

principala

m

Liceu

21

Popovid Mana

Zvșistent med'cai principal

Pi

Școala Postliceala

22

Consta nqacbe Pasa

Asistent medical

principal

Pl

Școala Postliceala

23

lurea Aurelia

Asistent medica' principal

Pl

Școala Postliceala

24

Para Janetl Daiila

Asistent medical principal

Pl

Scoate Postliceala

28

Splnu Daniela

Asistenl medica'

principal

Școala Postliceala

26

Constantin

Georgeta

Asistent medical

principal

fil

Școala Postiice3l3

2?

lliescu Ioana

Asistenl medical

principal

P'

Școala Po$tttceaiâ

28

Petrov Aneta

Asistenl medical

principal

Pl

Scoate Postliceala

0

1

2

3

4

5

e

10

ti

«

20

Dobnnas

Gabrteia

A$i$tent medical

principal

Pl

Școala Postliocalâ

30

Dragan

M3gd3lena

Asistent medical

pnncinai

Pl

Școala Postllceala

31

Mateescu Doino

Sora medicala

principala

m

Liceu

32

Vizitiu Emilia

Sora medicala

principala

m

Liceu

33

Teniu Eugenia Elena

Asistent medical principal

pl

Scoaia Postlice3ia

34

Nicotae

Georgeta

Sor3 medica ia

m

Liceu

35

Cosma Keuser

Asistent medical pnncipa!

P*

Scoaia Posthceala

36

Gheorgho

Georgeta

Asistent medical principa;

pi

Scoaia Postlioeala

37

l3ncu Olimpia

Asistent medical

pi

Scoaia Posthceala

38

Moruz Mihaela

Asistent medical

pi

Scoaia Posthceala

39

Popescu

Eugenia

Asistent medical

Pl

Scoaia Posthceala

40

Papan Paula

Asistent medical principal

P>.

•S«53la Posthceala

41

Dumitru Elena

Asistent medical

principal

Pi

Scoaia Posthceala

42

Maxim Valona

Asistent medical principal

pi

Scoate Posthceala

43

Sloicescu Mana

Asistent medical

principal

pl

Scoaia Postleceate

44

David Valentina Mariana

Asistent medical principal

pi

Scoate Pcstliceaia

<5

Serban Cristma

Asistent medical principal

pl

Scoate Posti iceate

46

Tiputita Cecilia

Liana

Asistent medical

principal

P>

Scoaia Posthceala

47

Rusu Cosmina

Asistent medical

Pl

Scoate Posuiceaia

43

Batman

Andreea Isabella

Asistent medical

P’

Scoaia Pcstliceaia

49

Manoiacho

EJene

Asistent medical

P*

Sco3la Posthceala

S0

Bssarabeanu

Eleonora

Asistent medica'

pl

Scosla Postliocalâ

0

1

2

3

4

S

«

10

11

ie

51

Mitroi Ana

Asistent medical principal

pl

Școala Postlkealg

52

Popescu EJena

Asistent medical

principal

P<

Scoa'a Postliceaia

53

T iKforache

Nlcuhna

Asistent medical

principal

Pl

Școala PaMliceala

54

Mmzu lulia

Asistent medical principal

Pl

Scoale Rostliceaia

55

Burca Mariana

Asistent medical

P'

Școala Posfltuaala

56

Andrei Mihaeia

Asistent medical

principal

pl

Scoaia Postitceaia

57

Naslase Emilia

Asistent medical

principal

P'

Sconta Postliceata

SR

Mrtrache

Leonlma

Asistent medical

principat

pl

Scoaia Postticeata

59

Roșu Silvia

Asistent medicaî

principal

Pl

Scoaki Postticeaia

60

Amarnica

Mihaelș

Asistent medical

Pl

Scoata Postiiceaia

6,

Miron Mana

5ora medicala

m

liceu

02

Florea Mihaeta Smorandita

Asistent medical

principal

ssd

Coteglu asistent medical

63

Mihailoscu

Tadana

Asistent medical principal

pl

Scoaia Posiiiceata

64

Ruca Cormg

Asistent medical

P1

Școala Postiieeaia

65

Stan Elena

Asistent medical principal

pl

Școala F’osittceala

66

VACANT

Asistent medical

pl

0

67

VACANT

Asistent medical

pl

0

68

VACANT

Asistent medical

Pl

0

69

VACANT

Asislent medical

Pl

0

70

VACANT

Asistent medical

pl

0

MEDICI DENTIȘTI

1

Seceteanu

Mariana Doina

Medic specialist

s

Fac Mooona

2

Rudeanu

Georgeia

Medic specialist

s

Fac Modicina

3

Marascu Renala

Medic specialist

s

Fac Medicina

4

Conduracbr-Livia Mona

Medic

s

Fac Medicina

5

Minea Antonela

Medic specialist

s

Fac MedcmaDirector


11. DIRECȚIA DE ORGANIZARE SI INFORMATIZARE


| Stamat Adriana
Fac-Fsiholog»;


0

1

l

3

4

S

6

10

11

18

6

lliescu Mihae»a

Medic specialist

S

Fac Medicina

7

Husetn Oilek

Medic

s

Fac Mediana

8

lemall

Cheabihau

Medic

s

Fac Medicina

9

ParaschN

Adriana luliana

Medic

$

Fac.Medicma

10

Alexandru

Teodor Vlorel

Medic

s

Fac Medicma

11

Codreanu Elena Lucia

Medic

$

Fac. Medicina

12

Alexandru

Teodor Viorel

Medic specialist

s

Fac Medicina

13

Serbanescu

Antuâneta

Medic primar

s

Fac. Medicina

14

Sachir Revide

Medic

s

Fac. Medicina

15

Teognoste

Crlsbna

Medic specialist

s

Fac Medicma

16

Deiicote

Lacramioara

Medic specialist

s

Fac.Medicma

17

Petcu Raiuca

Eugenia

Medic

s

Fac Medicina

18

VACANT

Modic

s

0

ASISTENT! MEDICA! l DIN CABINETE DENTARE

1

Mortaza Doina

Asistent medica' principal

pi

Școala Posiiiceala

2

Rotam Draguta

Asistent medica' principal

pi

Școala PosWcvate

3

Stanciu

Constanta

Asistent medica' principal

pl

Școala Posiiiceala

4

Alexandrescu

Vssilics

Asistent medical principal

pi

Școala Posiiiceala

5

Rita Aneta

Asistent medical principal

pl

Școala Posiiiceala

6

Dumitrescu

Steluta

Asistent mpoicai principal

pl

Școala Postiiceaia

7

Tache Maria

Asistent medical principal

pl

Școala Posiiiceala

8

Coste 3 lenuta

Asistent medica! principal

pl

Școala Posiiiceala

9

Muresanu

Liliana lolanda

Asistent medical principal

pl

Școala Posiiiceala

10

Stetanescu

Rooics

Asistent medical pnncipal

pl

Școala Posiiiceala

3a

0

i

î

3

4

5

C

10

11

16

11

Grofu Stirbet

D&fiâ

Asistent medical

prtnc<p$l

P>

Școala Postliceala

I2

Pmtilie TMIna

Asistent medical

principal

Pl

Școala Postnceasa

13

Ignattuc Elena

Sora medicala

m

Liceu

14

Tifrea Alena

Asistent medical

principal

Pj

Școala Posti ceata

15

Olteanu Menea

Asistent medical

pnncipal

m

Ltoew

16

Catrinoiu Maria

Asistent medical

principal

Pl

Școala Postliceala

17

Constantmescu

Gabriela

Asistent medical

P'

Școala Posiiiceata

ALTE CATEGORII DE PERSONAJ CARE OESFASOARA ACTIVITATE MEQICALA IN UNITAT) OE INVATAMANT

1

Schiopu Iulian a

Asistent medical

principal

Pi

Școala Posti «ceata

2

Lemonie Alida

Asistent medical pnncipal

P<

Saoaia Posinceaia

3

Hira Zailfl

Asistent medical principal

PlI

Școala Postliceata

4

Floraa Viorica

Asistent medical prinopal

pl

Școala Postliceala

5

Domnaru

Gabriela.

Asistent medical principal

Pl

Școala Posthceaîa

6

Oancea Elena

Asistent medica'

pl

Școala PostiiceaJa

7

Bart>ieru lidia

Asistent medical fV2 norma)

Pl

Școala Posti’ceao

8

Popa Geonaiana

Asistont medical

P'

Școala Postliceala

9

Raceanu

Mariana

Asistent medical

Pl

Școala f-osțnceala

10

Badila Oumilrs

Rodi ca

Sora medicala

principala

m

Liceu

BIROUL ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

1

VACANT

Sef Birou

II

s

0

ASISTENT! MEDICALI

COMUNITARI

1

Telehoi Raiuca

Asisienr medical

Pl

Școala Postliceala

2

Stoica Criatina

Asistent medical

pi

Școala Postlioeaie

0

1

2

3

4

K

t

10

11

16

3

Ciric Marltena

A$<sien? medical

Pl

Școala PosDiceala

4

Aldea Anca

Asistent medical

pnncipal

P‘

Școala Pcslliceala

MEDIATORI COMUNITARI

1

Georgesca

La era ni io3 ra

Mediator comunitar

m

Liceu

2

Ion Verginica

Mediator comunilor

m

Liceu

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.

CuNTKaSEXINI-AZÂ $5CRI£TAR mwh ■ fnache

40