Hotărârea nr. 39/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 DIN H.C.L.M. NR. 319/2008, PRECUM ~I ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 273/2008, MODIFICATA DE H.C.L.M. NR. 472/2009

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la HCLM 319/2008, precum si anexa nr.l la HCLM nr.273/2008 modificata prin HCLM 472/2009

Consiliul local al Mmunicipal Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de3 0 . 02010; Luând în dezbatere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre

înregistrata sub nr. 36486/16.03.2010;

Având în vedere anexa nr.l la HCLM 319/2008 privind modificarea și completarea HCLM

613/2007 privind aprobarea Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării, precum si anexa nr.l la HCLM nr.273/28.05.2008 privind modificarea și completarea anexei nr.l la HCLM 178/2009 privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr.l la HCLM 62/2.01.2009 privind modificarea și completarea anexei 3 la HCLM 640/2008, modificata prin HCLM 472/2009;

Văzând avizul favorabil al Comisiei nr.5 Juridică, precum și raportul direcției Tehnic-achiziții nr.37244/17.03.2010;

în temeiul prevederilor art.36 al.(2) lit.b, al.(4), lit.d precum și art.l 15 al.(l) lit.b din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.l la HCLM 319/2008, respectiv PROGRAMUL de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării, conform anexei I la prezenta bot arare;

ART.2 Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.l la HCLM 273/2008 modificat prin HCLM 472/2009, respectiv REGULAMENTUL cadru și metodologia privind condițiile de înscriere, selectare și repartizare a locuințelor ieftine pentru tineri, modificata prin HCLM 472/2009, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre;

ART.3 Anexele nr.l si 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.4 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achiziții, Direcției Organizare si Informatizare și Serviciului Audit, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și instituției Prefectului, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

Constanța

\r39 /30.03.2010

PROGRAMUL DE COORDONARE A MODALITĂȚII DE CONSTRUIRE DE LOCUINȚE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPĂRĂRII

•    Consiliul Local Municipal Constanța la inițiativa Primarului Municipiului Constanța hotărăște promovarea și implementarea Programului de construcție locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării și lucrări pregătitoare și tehnico-edîlitare aferente.

Programul municipal de construire locuințe ieftine pentru tineri, destinate cumpărării și lucrări pregătitoare și tehnico-edilitare aferente este obiectiv de interes public local si ca urmare, toate proiectele, respectiv ansamblurile de locuințe realizate in cadrul acestui Program sunt obiective de interes public local.

Realizarea investițiilor privind construcția locuințelor ieftine pentru tineri, destinate cumpărării pe baza proiectelor elaborate de Primăria Municipiului Constanța și aprobate de Consiliu) Local Municipal Constanța sunt finanțate din surse proprii de constructorii/antreprenorii desemnați urmare a unor selecții publice de oferte organizate de Primăria Municipiului Constanța.

Primăria Municipiului Constanta va realiza, în cadrul Programului, din fonduri bugetare si alte surse atrase, lucrări de pregătire a terenului destinat construirii locuințelor, lucrări tehnic-edilitare pentru asigurarea funcționalității ansamblurilor de locuințe cum sunt: alei, căi de acces, iluminat public, parcari, spatii verzi, mobilier urban, racorduri utilitati etc., precum și diverse servicii de consultanta de specialitate necesare pentru derularea Programului.

De asemenea, Primăria Municipiului Constanta poate realiza, cu aprobarea prealabila a Consiliului Local, diverse servicii, lucrări sj dotări legate de blocurile de locuințe;

Pentru asigurarea utilităților si dotărilor edilitare pe terenurile destinate construirii de locuințe ieftine pentru tineri, persoanele juridice care au ca obiect de activitate amplasarea de rețele de utilitati, prestarea serviciilor de gospodărie comunală, furnizarea de gaze/agent termic, energie , apa si canalizare pot participa alături de Consiliul Local Municipal Constanța la finanțarea și derularea proiectelor pe bază de parteneriat, in condiții stabilite de comun acord.

în vederea selectării antreprenorilor blocurilor de locuințe. Primăria Municipiului Constanța va organiza selecția publica de oferte.

După desemnarea câștigătorului/castigatorilor se va încheia Protocolul de intelegere între Municipiul Constanta, reprezentat de Primarul Municipiului Constanta și antreprenori;

Câștigătorii desemnați vor realiza construcțiile conform documentației tehnice puse la dispoziție de Primăria Municipiului Constanța și în conformitate cu clauzele intelegerii,

•    Locuințele vor fi repartizate beneficiarilor Programului, tineri si alte categorii de cetateni -cazuri speciale, conform listelor rezultate din extragerile anuale și în ordinea strictă a acestora;

Beneficiarul unei locuințe ieftine pentru tineri nu poate înstrăina locuința obținută timp de 10 an i de la dobândirea acesteia;

Sumele plătite de un beneficiar care, la încheierea contractului de vanzare-cumparare. nu mai dispune de sumele necesare restului de plata, vor fi restituite de antreprenor/Promitentul vanzator iar antecontractul va fi reziliat de drept.

Antecontractele de vanzare cumpărare si actele adiționale la acestea, precum si contractele de vanzare comparare incheiate cu beneficiarii locuințelor construite prin acest Program si antreprenorii vor fi semnate, pentru Municipiul Constanta de către Primar, prin împuterniciți, in baza dispoziției acestuia - funcționari publici din cadrul Primăriei Constanta, dintre care un consilier juridic.

Terenurile destinate construirii locuințelor ieftine pentru tineri sunt proprietate privată a Municipiului Constanța urmând a fi transmis în folosința gratuită, antreprenorilor selectați, pe perioada realizării blocurilor de locuințe.

Terenul de sub construcție va fi atribuit beneficiarilor - titulari al contractului de vânzare-cumpărare, în folosință gratuita pe întreaga durată de existență a construcției, in condițiile legii.

• Pot beneficia de locuințele construite prin acest Program orice persoană fizică, cetățean român, cu varsta cuprinsa între 18 și 35 ani (18 ani împliniți și/sau 35 ani neîmpliniți la data depunerii dosarului), care are domiciliul în Municipiul Constanța sau care are locul de muncă pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanța (sunt valabile numai adeverințele angajatorilor care au adresa sediului sau punctului de lucru în Municipiul Constanța).

Pot depune cerere și persoanele care au varsta peste 35 de ani, numai daca se încadrează (cu documente doveditoare) întrunul din criteriile speciale, respectiv: prezintă handicap grad I sau II (titularul sau membri familiei acestuia), a fost evacuat, sau urmeaza sa fie evacuat dintr-o locuință retrocedată/revendicată în baza Legii 10/2001 (dacă e titularul contractului de închiriere cu RAEDPP sau figurează în anexa la contract, dacă titularul provine din casele de copii sau a înfiat copii din aceste instituții.

• Primarul Municipiului Constanța organizează procedurile de selectare a antreprenorilor care vor executa locuințele, în conformitate cu reglementările legale în vigoare si va conduce procedurile de ajustare a prețului de vanzare cu antreprenorii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

REGULAMENTUL CADRU ȘI METODOLOGIA PRIVIND CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE, SELECTARE ȘI REPARTIZARE A

LOCUINȚELOR IEFTINE PENTRU TINERI

Persoanele care doresc să se înscrie pe liste în vederea selectării pentru obținerea unei locuințe ieftine pentru tineri construită în cadrul programului coordonat de Primăria Municipiului Constanța vor depune, pe tot parcursul anului, la Centru de Informare Cetățeni din str.Ecaterina Varga nr.25-27, la birourile deschise cu această destinație, o solicitare scrisă conform formularului aprobat prin hotarare a Consiliului Local, disponibil la adresa mai sus menționată si pe site-ul instituției.

Cererile vor fi însoțite obligatoriu de următoarele acte:

1.    Copie simplă de pe actul de naștere al titularului cererii și a celorlalți membri ai familiei, precum și copii simple de pe actele de identitate și de stare civilă (C.l. valabilă, certificat de căsătorie, act divorț).

2.    Declarație pe proprie răspundere a titularului cererii și a celorlalți membri majori din familie, că nu dețin și nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, pe întreg teritoriul României, imobil cu destinația de locuință sau că nu a moștenit mai mult sau egal cu 50% dintr-o locuință;

Declarațiile titularului și ale membrilor majori ai familiei, pot fi ori declarații notariale, ori date în fața funcționarului public care primește dosarul, în format olograf (scrise de mană), conform modelului aprobat prin hotarare a Consiliului Local;

Pentru persoanele care nu se află în țară, se va prezenta declarația, astfel:

-    dată de titular în prezența comandantului navei (pentru persoane aflate în marș pe nave) și transmisă prin fax sau

-    dată în fața unui funcționar din cadrul misiunilor diplomatice românești din țara unde se află în prezent titularul și transmisă prin fax

3.    Titularii de cerere care nu au domiciliul în Constanța vor prezenta adeverință de la locul de muncă din care să reiasă că își desfășoară activitatea pe raza administrativ teritorială a Municipiului Constanța (sunt valabile numai adeverințele angajatorilor care au sediul sau punctul de lucru în Municipiul Constanța).

Pentru situații speciale vor fi depuse și următoarele:

4.    Certificat de handicap valabil (pentru gradul de handicap 1/grav, 2/accentuat), în copie și original, pentru confruntare. Valabilitatea acestuia este obligatorie la data procedurii de ordonare (extragere);

5.    Adresa RAEDPP de confirmare că titularul cererii a figurat într-un contract de închiriere încheiat cu RAEDPP și a fost evacuat din locuință în urma retrocedării conform Legii 10/2001, in original.

6.    Adresa Direcției de Protecție a Copilului prin care se atestă că titularul cererii provine dintr-o casa de copii/orfelinat (dintr-o instituție de ocrotire socială) sau că a înfiat copii prin aceste instituții, in original.

Alte condiții:

- Pentru actele prezentate în copie simplă, titularul va prezenta originale, pentru confruntarea acestora cu copiile actelor din dosar;

-    Titularii antecontractelor de vanzare-cumparare pentru primele 1044 de locuințe (324 de garsoniere, 720 de apartamente) construite in cadrul Programului „Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării” pot face schimb intre ei (din apartament in garsoniera sau invers) cu acordul pârtilor contractante.

-    Opțiunea titularilor de repartiții pentru una din variante: garsonieră sau apartament se păstrează, cu prioritate, Iară să poată fi modificată;

-    Condițiile de selectare rămân valabile pană la încheierea contractului de vanzare-cumparare de către titular, când acesta va prezenta adeverința de munca în cazul în care domiciliul titularului cererii nu este Municipiul Constanta și declarația titularului si membrilor familiei privind nedetinerea unei locuințe, prevăzută la pct.2.

-    Cumpărătorii unei locuințe ieftine nu pot beneficia de un alt program promovat de Municipiul Constanța, avand ca scop sprijinul acordat pentru achiziția unei locuințe. Solicitanții unei locuințe ieftine pot accesa programele guvernamentale, dar numai în condițiile stabilite pentru acestea.

-    Solicitantii vor depune o singura cerere/dosar, respectiv familiile vor depune cerere unică, (numai unul dintre soți), în caz contrar, Comisia de analiza, verificare și validare a dosarelor de locuințe poate hotăra invalidarea ambelor cereri/dosare depuse sau a ultimului dosar depus în vederea ordonării în extragerea anuală;

-    Toți titularii de cereri sunt obligați sa anunțe casatoria in vederea completării dosarului cu documentele aferente căsătoriei si ale sotului/sotiei. In cazul căsătoriei a doi titulari de cereri din program, aceștia vor opta pentru o singura repartiție pentru care ambii soți vor deveni titulari, pentru cea de a doua repartiție a familiei, titularul va face o solicitare de renunțare.

-    Toți titularii de cereri/antecontracte de vanzare-cumparare sunt obligați sa anunțe orice modificare a domiciliului, a numărului de telefon comunicate prin cerere sau, după caz, o adresa de corespondenta valabila daca la adresa de domiciliu nu poate primi corespondenta, și un număr de telefon valabil, pe tot parcursul derulării programului pana la încheierea contractului de vanzare-cumparare; Neindeplinjrea oricărei obligații de către beneficiarii Programului din cauza neprimirii oricărei înstiintari/notificari/comunicari, absolva Municipiul Constanta și pe angajatii acestuia de orice vina.

-    Pentru persoanele care nu se află în țară, cererea va fi depusă de rudele de gradul 1 ale titularului (mama/tata) sau de către soțul/soția acestuia și, prin excepție, pentru actele de identitate depuse, nu se vor prezenta originale pentru confruntare;

-    Un dosar poate fi invalidat și scos din baza de date, în orice moment pană la încheierea Contractului de vanzare-cumparare, în următoarele situații:

1.    Nu respectă una dintre condițiile Programului.

2.    Depunerea a mai mult de un dosar de către familie (soț/soție) sau de către un titular.

3.    Imposibilitatea prezentării documentelor doveditoare pentru cazurile speciale, valabile, în original, pentru confirmare (Certificat de încadare în gradul de handicap, dovada evacuării dintr-un imobil revendicat/retrocedat, dovada instituționalizarij într-o casă de copii/orfelinat sau a înfierii unui copil din casele de copii);

4.    Dacă a beneficiat de alt program municipal de sprijinire pentru achiziția unei locuințe;

Condiția vârstei maxime de pana la 35 de ani se are în vedere numai la data depunerii cererii pentru solicitarea unei locuințe;

în cazul în care se încheie antecontract de vanzare cumpărare, daca beneficiarul, la încheierea contractului de vanzare cumpărare nu se mai încadrează în condițiile Programului Ordinul de repartizare se anuleaza și, după caz, se returneaza avansul plătit.

Dacă vreunul dintre beneficiari nu dispune de sume proprii sau credite pentru achitarea primei plăti, cu 4 luni inainte de finalizarea locuinței contractate in ansamblul Baba Novac, precum si a restului de plata ia incheierea contractului de vanzare-cumpărare, antecontractul va fi reziliat si locuința va fi repartizata următorului beneficiar in ordinea din lista in care se gaseste acesta.

Sumele plătite de un beneficiar care, la incheierea contractului de vanzare-cumparare, nu mai dispune de sumele necesare restului de plata, vor fi restituite de antreprenor/Promitentul vanzator iar antecontractul va fi reziliat de drept.

Beneficiarul unei locuințe ieftine pentru tineri nu poate înstrăina locuința obținută timp de 10 ani de la dobândirea acesteia.

Cererile, însoțite de documentele obligatorii precum și cele pentru cazuri speciale, acolo unde este cazul, vor fi depuse într-un dosar pe care se vor înscrie: „Nume și Prenume titular, inițiala tatălui și Prenume soț (soție)”.

Dosarele depuse la adresa anterior menționată vor fi introduse în baza de date de către persoanele desemnate din cadru Centrului de Informare al Primăriei, ulterior fiind dirijate la Direcția Tehnic-Achiziții, Biroul de Implementare Programe Locuințe, care va asigura și secretariatul Comisiei de analiza, verificare și validare a dosarelor de locuințe ieftine.

Comisia de analiză, verificare și validare a dosarelor va analiza dosarele depuse selectând separat, dosarele care fac obiectul repartizării pe cazuri speciale, respectiv:

1 .persoane cu handicap grad 1/grav, 2/accentuat (titulari și/sau membri familiei acestuia);

2.    persoane evacuate sau care urmeaza să fie evacuate din locuințe revendicate/retrocedate în baza Legii 10/2001;

3.    persoane care provin din casele de copii/orfelinate și persoane care au adoptat copii prin aceste instituții.

Comisia va analiza aceste dosare și va atribui fiecăruia un punctaj, conform Criteriilor de ierarhizare a solicitărilor de locuințe ieftine, destinate cumpărări i-cazuri speciale, aprobate prin hotarare a Consiliului Local în baza căruia se va realiza ordonarea acestor dosare, cu ocazia extragerilor anuale,

în cazul egalității de punctaj, are prioritate titularul cererii de locuință cu varsta mai mică.

Locuințele vor fî atribuite beneficiarilor Programului, conform listelor, în ordinea strictă a acestora si in ordinea extragerilor anuale;

Repartizarea locuințelor construite în program se va face în limita a maxim 20% din numărul unităților de locuit din flecare bloc, pentru cazurile speciale, în ordinea punctajului atribuit de comisie. Diferența de până la 20% pentru cazuri speciale, neacoperită în primul an se va repartiza în anii următori. Persoanele cu handicap, titulari ai ordinelor de repartizare, au prioritate la repartizarea locuințelor situate la parter, etaj 1 și etaj 2.

Pentru aceasta categorie de beneficiari din cadrul ansamblului de locuințe Baba Novac, la solicitarea acestora și în baza certificatului de handicap valabil, în limita locuințelor ramase necontractate în primele etape de încheiere a antecontractelor și a contractelor de vanzare cumpărare, se vor emite noi ordine de repartizare pentru locuințele aflate la parter, etaj 1, etaj 2.

Restul de 80% din unitățile de locuit din fiecare bloc vor fi repartizate tinerilor, în ordinea tragerii la sorți potrivit Procedurii de ordonare a solicitanților de locuințe destinate cumpărării -Tineri și a Algoritmului de ordonare a solicitanților de locuințe ieftine, destinate cumpărării, aprobate prin hotarari ale Consiliului Local.

Comisia de analiză, verificare și validare a dosarelor va analiza în ședințele acesteia, în fiecare an toate dosarele depuse în perioada cuprinsa între 01.05 anul anterior extragerii și 30.04 inclusiv, din anul în care are loc tragerea la sorti.

Pentru dosarele depuse în aceasta perioada, în cursul lunii Mai sau Iunie în flecare an se organizează procedura de ordonare anuala a dosarelor, prin tragere la sorti, în ședința publica și/sau televizat în prezența unei comisii a cărei structura si componenta este aprobata prin hotarare a Consiliului Local Municipal. Listele astfel rezultate se adauga la cele din extragerile anuale anterioare, in ordinea acestora.

Listele rezultate în urma tragerii la sorți vor cuprinde, cel puțin, numărul dosarului și numărul repartiției rezultata prin ordonare, numele titularului, inițiala tatalui și numele și prenumele sotului/sotiei, precum și punctajul atribuit pentru cazuri speciale.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR