Hotărârea nr. 38/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITATI PUBLICE ~I CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CATRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA VALORII UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTÎLITATI PUBLICE SI CONEXE ACESTORA, PRESTATE DE CĂTRE S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de„ 3 0 ^03L^_2_01 0

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ștefan Mazare, Referatul S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 1105/16.03.2010, Raportul Comisiei nr. 1, precum si Raportul Comisia nr. 5;

Vazand dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrarea domeniului public si privat de interes local, H.G. nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utîlitati publice;

Având in vedere H.C.L.M.. nr. 351/2001 privind majorarea capitalului social al S.C.l.L. Confort Urban S.R.L. si delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunala către S.C.l.L. Confort Urban S.R.L., H.C.L.M. nr. 320/2002 privind completarea Anexei 2 din H.C.L.M. nr. 351/2001 precum si H.C.L.M. nr. 226/2005 privind reglementarea situațiilor in care instalațiile de iluminat public (edificii si rețele) se afla pe domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice din Municipiul Constanta precum si H.C.L.M. nr. 467/2009 privind stabilirea impozitelo si taxelor locale pentru anul 2010;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit'c',alin.3, lit'c' si art.l JS.alinl .lit.'b' din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l In vederea amenajării, intretinerii si exploatării locurilor de parcare aflate pe domeniul public, pe care le are in gestiune delegata, S.C. Confort Urban S.R.L. are dreptul sa angajeze parcatori, sa delimiteze locurile de parcare, sa le intretina si sa le exploateze in baza unui tichet de parcare pentru perioade limitate. Valoarea tichetului de parcare pentru perioade limitate este de :

-    In Municipiul Constanta - 2 lei / staționare ;

-    hi Stațiunea Mamaia-2 lei / ora de sialionare.

Art.2. Locurile de parcare amenajate pe domeniul public in Municipiul Constanta, finanțate integral de către investitori, persoane juridice si/sau persoane fizice, vor fi amenajate de S.C Confort Urban S.R.L. in conformitate cu legislația in vigoare. Locurile de parcare astfel amenajate vor face parte din domeniul public al Municipiului Constanta si raman in gestiunea delegata a S.C. Confort Urban S.R.L. Pe perioada amortizării investiției, de către investitor, nu se vor elibera tichete de parcare, acesta avand dreptul de o utiliza pana la amortizarea completa a investiției. După perioada de amortizare, investitorul are drept de preemtiune la încheierea contractului de închiriere. Amortizarea investiției se va face la o valoare de 8 lci/mp/luna, fara TVA.

Art.3 Se aproba pentru S.C. Confort Urban S.R.L. dreptul de inchiriere in condițiile legii, a locurilor de parcare aflate pe domeniul public pe care jl are in gestiune delegata. Pentru locurile de parcare închiriate, S.C. Confort Urban S.R.L. are dreptul sa încaseze o cota parte de 50 % din chirie, restul de 50 % liind venit la bugetul loca).

Art.4. Tariful minim de închiriere pentru spatiile/locurile de parcare este de 8 lei/mp/luna, fara TVA.

Art.5. Pentru desfasurarea diferitelor activitati comerciale (spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, expoziții, târguri, campanii promotionaie, agrement, si altele asemenea) de către diferiți agenti economici, pentru spatiile (locurile) de parcare solicitate, se percepe următorul

Art.7. Pentru eliberarea avizelor de spargere a străzilor si trotuarelor, se vor percepe următoarele tarife :


tarif de închiriere, după cum urmeazaj^

Nr.

Crt.

ACTIVITATEA

CONSTANTA

Lei/mp/zi

MAMAIA

Lei/mp/zi

1.

spectacole,    festivaluri,    serbări

câmpenești,

S<500mp

S>500mp

1,38

0.64

1,64

0,74

2.

campanii promotionaie

S<50mp

S>50mp

3,02

1,64

1,01

3.

Agrement (ATV-uri, biciclete, etc)

3,02

1,35

4.

Spatii/locuri de parcare, aflate in fata spatiilor comerciale, pentru alte activitati comerciale

2,00

5.

Locuri de parcare in parcari administrate de S.C.Confort Urban S.R.L.

0,70

1,30

Art.6, In vederea desfășurării activitatii de transport persoane, pentru spatiile (locurile) de parcare închiriate pentru capetele de linii, avizate de Primăria Municipiului Constanta, se percepe un tarif de 1,5 lei/mp/zi.

-    50 lei, inclusiv TVA/aviz, pentru populație (persoane fizice);

-    100 lei, inclusiv TVA/aviz, pentru societățile comerciale (persoane juridice);

-    200 lei, inclusiv TVA, pentru ceea ce depășește 100 mp intervenție in domeniul public, pentru societățile comerciale (persoane juridice).

Art.8. Pentru eliberarea avizelor de intervenție in sistemul dc iluminat public, se vor percepe următoarele tarife :

-    50 lei, inclusiv TVA/aviz, pentru populație (persoane fizice);

-    70 lei, inclusiv TVA/aviz, pentru societățile comerciale (persoane juridice);

Art.9. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției financiare,Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Juridic si Serviciul Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Județului Constanta.

Adoptata de un nr.de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

Nr. 3 8


/ 30.03.2010


MARCELAENACHE