Hotărârea nr. 37/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ~I STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATA PRIN H.C.L.M. NR. 4/05.02.2010

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L.M. NR. 4/05.02.2010

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2010 •

Luând în dezbatere :

-    expunerea de motive nr. 37155 / 17.03.2010 prezentată de domnul Primar RADU

ȘTEFAN MAZARE,

-    referatul nr. 34226 / 11.03.2010 al Serviciului Resurse Umane - Direcția

Administrație Publica Locală,

-    raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

-    adresa nr.20001/16.02.2010 a Direcției Financiare prin care se comunica faptul ca exista prevedere bugetara pentru avansarea in treapta de salarizare ,

Văzând prevederile din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale art.48 din Legea -cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, H.C.L.M. nr. 500/09.12.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice in anul 2010 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta ;

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.l 15 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aproba transformarea funcțiilor publice in vederea avansarii in treapta de salarizare a funcționarilor publici care indeplinesc condițiile legale, aprobate prin anexele nr.l si 2 din H.C.L.M. nr. 4/05.02.2010, conform anexelor nr.l, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se transforma funcția publica de execuție de referent clasa III gradul debutant din cadrul Serviciului Zona II Sud, Direcția Politiei Comunitare de Siguranța Rutiera, in referent clasa III grad asistent treapta 3 de salarizare in vederea definitivării unui funcționar public ce a incheiat perioada de stagiu de 6 luni .

ART. 3- Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.4/05.02.2010 raman neschimbate.

ART. 4 - Serviciu] pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

CONSTANȚA

37/30.03.2 010

ANEXA 1

LA H C.L.M NR 37 /    2 0 1 0


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL 1-1-1


PRIMAR--r


■ VI CE PRIMAR


VICEPRIMAR


SECRTTARUL |

municipiului

CONSTANTA ]


SERVICIUL. ’-UCTAI LCCU K

»>ww« □ mat avu


3 ' FUNCra DE CONDUCERE 51 FUNCȚII DE EXECUȚIE

TOTAL-54OIRECTO-

"    f

e«ou

ARMîv

5

>4B£«r ■ « >£KkTMV

“    J

>L "'“r1'


U HHH Rau

. SâOMtAÎaiMZffU n - -d ► «iou/mau k k- • I


DIRECTOR


DIRECTOR


CIW 'R ADJUNCT


L    Mânau»

n .


l.w ■ •■■lhvl I ~    »»•* I MOfcl»

79 • FUNCra PU6UCE D£ CONDUCERE

654 - FUNCnr PUBLICE DE EXECUȚIE 198 - POSTURI CONTRACTUALE


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA PRIMAR

ANEXA nr.2 LA H.C.LM.NK ? 7 / 2 (") 1 0

STAT DE FUNCȚII

NR.C

RT

FUNCȚIE PUBLICA EXECUȚIE

FUNCTIAPUBL de CONDU-CERE

NUME SI PRENUME

5TUO 1

1

CLASA

GRAD

TREAPT

A SAL

FUNCȚIA

CONTRACTUALA DE CONDUCERE

FUNCȚIA

CONTRACTUALA DE EXECUȚIE

TREAPTA

/GRAD

PROFESION

AL

NIVELUL

STUDIILOR

STUDII

0

1

2

3

4

5

6

10

11

15

1

Primar

Radu ștefan Mazăre

2

Vi ce primar

Gabriel Manu$ Stan

3

Vi ce primar

Decebal Fagadau

1

Secretar Municipiu

Ertache Marcela

s

i

Fac.Drepl

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Preda Raducu Valentin

Sef birou

II

s

A N "MCB" F Marina Civila

2

VACANT

Consilier

IA

s

0

3

Ooga Tincufj

Referent

IA

m

Liceu

4

Toma Elena Georgiana

Referent

IA

m

Liceu

1

Expert romi

Bârne seu S teii an

g

D

Se gen

SERVICIUL AUDST PUBLIC INTERN

1

Sef serviciu

Girbao Mariana

S

1

Fac St.ecFin-co

2

Auditor

Coteț Mona Elena

S

I

p

1

F St.Ec -Tur-ser

3

Auditor

Latea Fabioia luiiana

S

I

p

1

Manag Financiar

4

Auditor

Gușavan Cornelia

S

I

s

2

F.St.Ec.Fin-cont

5

Auditor

Borciu Mana Maqdalena

S

I

S

1

F.St.Ec,Fin-con

6

Auditor

Bulamaci Gabnei

S

I

S

1

F.St,Ec-Fin-asi

7

Auditor

Caruntu Mihaela

S

I

P

1

F contab s inf De gest

8

Auditor

Agiacai Camer

s

I

S

1

F.Sî.EoFin-asj

9

Auditor

Anagoste Mirela

s

I

A

2

Fac Finanțe Banei

10

Auditor

Fundeanu

Luminița

s

I

A

1

Fac drept

11

Auditor

Arama Felicia

s

I

A

1

Fac Fin.Conte

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

Taran Ștefan

S

1

Acad St mii

2

Consilier

Tom a Elena

S

1

S

1

Fac.construcții

3

Inspector

Burdulea Florin

s

1

S

1

Instiluf'M C B,"

4

Inspector

Strâmbeanu Irina

s

1

S

3

Fac St Ec.

5

Referent spec

Radu Marin

ssd

II

S

1

Sc Ofițeri activi

6

Referent Spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

' 8

Inspector

Moca nu Florin

s

1

A

3

Fac Textile

9

Inspector

Alexandru Elena

s

1

A

1

Fac.St. Ec

10

Inspector

Istrate Iulian Sorin

s

1

D

Fac Drept

11

Referent

Radu Lenuta

m

III

A

2

Liceu

12

Referent

Popa Nicoleta Madalina

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

Zahana Emil

m

III

S

1

Liceu

’4

Inspector

Terpovici Ana luiiana

s

1

P

1

Fac Mate Fizica

1. DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

1

Director

Merla Viorica Ani

S

1

Fac.Utilaj si ing

2

Director adjunct

Stan Mihaeia

S

1

Fac.Teh.chim

SERVICIUL PROIECȚIA MEDIULUI SI DEZVOLTARE DURABILA

1

Sef serviciu

Bard as □ Octavia

S

1

F Tehn.Chimica

2

Inspector

VACANT

S

I

D

0

3

Inspector

VACANT

S

I

A

3

0

4

Inspector

Slanca Simona

S

I

A

1

Fac SlNatum

5

Inspector

Tâlpâu Dumitru Cosmin

s

I

A

1

Ing.mediului

6

Inspector

Cimat Olga Nerazula

s

I

A

2

Fac.St. Naturii

7

inspector

Niculae Noni Adrian

s

I

A

1

Fac.Orepl

8

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

BIROUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

1

Șef Birou

VACANT

S

1

0

2

Consilier manager de proiect

Crăciun Adrian

S

1

A

1

Fac Drept

3

Consilier manager de proiect

Tudorache Irina

S

1

A

1

Fac Biologie

4

Consilier manager de proiect

VACANT

S

1

A

1

0

5

Consilier manager de proiect

VACANT

S

1

A

2

0

6

Consilier manager de proiect

VACANT

S

1

A

3

0

1

Consilier manager de proiect

VACANT

S

1

A

2

0

' o I    1    l    2    |    3    ă | s | ~e J    [    |    io    |    |    11    |    îe

SERVICIUL PROGRAME

1

Sef serviciu

Hilca Adina

S

1

Fac.Biologie

2

Consilier

Salica Ruxandra

S

I

P

3

Fac Marina civda

3

Consilier

Lupascu George

S

I

A

1

Fac.adm publ.

4

Consilier

Carpus Emanuel

S

I

A

1

Fac Drept

5

Consilier

VACANT

S

I

s

1

0

6

Consilier

VACANT

S

I

A

1

0

7

Consilier

VACANT

S

I

p

3

0

8

Consilier

VACANT

S

I

A

1

0

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Sef serviciu

VACANT

S

1

0

2

Consilier

Arnautu Ionela

Nicoleta

S

I

A

1

Fac-Biologie

3

Consilier

Popescu Carmina

S

I

A

1

Fac.Geografie

4

Consilier

Brailoiu Til Liviu

S

I

A

3

Fac Orept

5

Consilier

VACANT

S

I

A

3

0

6

Consilier

Muresan Valentina

S

I

P

2

Ing.lh.tesaluri

7

Consilier

VACANT

S

I

S

1

0

8

Consilier

VACANT

S

I

P

3

0

9

Consilier

VACANT

S

I

S

1

0

. 1C

Consilier

VACANT

s

I

A

3

0

11

Consilier

VACANT

s

I

P

3

0

2. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

J    J

1

Director

Racu Constantin

S

1

Fac.Drept

2

Director adjunct

Dinescu Fulvia

S

1

Fac Drept

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

0

1

2

3

4

5

6

10

11

1G

1

Sef serviciu

Liiln Mihaela

S

1

Fac Adm Pub

2

Consilier

Ichim GaPnela

s

1

s

1

inginer textile

3

Consilier

Cabuz Mariana

s

1

s

1

Fac.DrwCt

4

Inspector

Ifimov Olilia

s

1

A

1

Fac. Drept

5

Inspector

Bargaoanu Slefan Ciprian

S

1

A

1

Fac. teolog ie

6

Inspector

Bosoi Mireia

s

1

P

1

Fac.manag afac

7

Consilier

Paiadi Florentina

s

1

A

1

Fac Drept

8

Inspector

Nicolae Cnstina

S

1

A

1

Fac. Drept

9

Inspector

Isacov Camelia

S

1

P

1

Fac. Drept

10

Referent

Târpan Mihaela

m

III

S

1

Liceu

11

Inspector

Tandarescu Mirela

s

1

P

1

Fac.Adm.Pub

12

Inspector

Soisun Tudorița Elena

s

1

A

3

Fac. Drept

13

Inspector

Mihalache Tasica

s

1

A

3

Fac.AdmPuPI

14

Inspector

Popescu Ionela

s

1

A

3

fac.Teologie

15

Referent

Buluc Paraschiva

m

III

S

1

Licee

16

Inspector

Breazu Marcela

s

1

P

1

Fac Drept

17

Inspector

Funda Carmen

s

1

P

1

Fac.Adm Pub

18

Referent

Jianu lordache

m

III

S

1

Liceu

19

Simionesei

Verona Angela

s

Psiholog

specialist

s

F Asist sqc/PsiIi

20

VACANT

Secretar

dactilograf

m

0

SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECȚIE SOCIALA

1

Sef serviciu

Drecșan Daniela

S

1

Fac. Soci olog ie

2

Inspector

Vrișcu Mihale

s

I

S

1

Institut agro

3

Inspector

Leu Aurelia

s

I

A

1

F psih/asist soc

4

Inspector

Dumitru Corina

s

I

P

1

F,ManPFm Conta

5

Referent

Pavel Elena

m

III

S

1

Liceu

6

Referent

Buzu Vanghelița

m

III

S

1

Liceu

7

Inspector

Radu Elena

s

I

P

1

F Man.Fin,Conta

8

Referent

Gavnz Cleopatra

m

III

S

1

Liceu

9

Inspector

Pălâu Viorica

s

I

P

1

Fac.Adm Publ

10

Inspector

Dolcan Vasilica

s

I

P

1

F man Fin Conta

11

Inspector

Radus Stela

5

1

A

1

F St Adm

12

Inspector

Mii. Marian

s

1

A

1

Fac. Psihologie

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

13

Inspector

Stavrositu Mi'nlo orcdarm

s

1

A

2

F Financ Coma

14

".țpector

Lk'anu Mihaeia Kelians

s

1

A

2

I >3 Drept

15

iripector

Islam Lacme

s

1

A

2

F Man Fin.Conta

16

Godearu luna".i

Referent

IA

m

Liceu

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Sef servicu

Popescu Gabriela

S

1

Fac.Adm Pud

2

Consilier

Sârghie Dorina

S

I

s

1

Fac Drept

3

Consilier

Arsene Madalina Denisa

S

I

p

1

Fac.Adm Pub

4

Consilier

VACANT

S

I

p

1

0

5

Inspector

Ciora Ștefan ia

S

I

A

1

Fac Adm Pub

6

Consilier

Sobeș Laura

S

I

P

1

Fac Adm Pub

7

Consilier

Sănoiu Daniela

S

I

P

1

Fac Adm,Pub

8

Dumitru Gabriela

Psiholog

practicant

s

Fac psihologie

9

Inspector

VACANT

s

I

D

0

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

Pinzanu Irina Roxana

s

1

Fac Drept

2

Consilier jur

Racu Dumitru

s

1

A

1

Fac Drept

3

Consilier jur

Poplile Monica

s

1

p

1

Fac. Drept

4

Consilier jur

Chirc5 Nora Alina

s

1

s

2

Fac. Drept

5

Consilier jur

Ene Alina Ramona

s

i

S

3

Fac.Orept

6

Consilier jur

Pa vel Alina

s

1

P

1

Fac Drept

7

Consilier jur

Cealera Claudia

s

1

P

1

Fac Drept

8

Consilier jur

Scorei Andreea

s

1

A

2

Fac. Drept

9

Consilier jur

VACANT

s

1

P

1

0

10

Consilier jur

Diamandescu

Octavian

s

1

A

1

Fac Drept

11

Consilier jur

VACANT

s

1

S

1

0

12

Consilier jur

VACANT

s

1

A

2

0

13

Consilier jur

Beca Luminița

s

I

A

2

Fac. Drept

14

Consilier jur

Guci Mana

s

I

A

1

Fac Drept

15

Consilier jur

Voicu luhana

s

I

A

1

Fac.Orept

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

'6

Consilier jur

Bujor Mana

s

I

A

1

Fac Drepi

17

Consilier jur

Staneci Barbieru

T iberiu

s

I

A

Fac.Drept

18

Consilier jur

Dinca Elena

s

I

A

1

Fae.Drept

19

Referent

Pirvu Claudia

m

III

S

1

Liceu

20

Inspector

Sacale Liliana

s

I

P

1

Fac St Adm

21

Referent

Mihal Mariana

m

III

S

1

Liceu

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

Teșuieanu

Gabnela

S

1

Ec, Industriei

2

Inspector

Gongea Eduard Flavius

S

1

S

1

Fac Drepi

3

Inspector

Gheorghe Manda Mirela

s

1

S

2

Fac.Comert

4

Inspector

Vecerdea Simona

s

I

s

2

Fac.Drept

5

Inspector

Cosma Constantin Gabriel

S

1

p

1

Fac Orept

6

Inspector

Cnstea Daniel

S

1

p

1

Fac Drept

7

Inspector

Ou Cos tel

S

1

A

1

Fac. Finanțe Con

8

Inspector

Serban Marian

S

1

P

3

lac.drept

9

Inspector

Bala ne Aura Mihaela

S

1

A

1

Fac matematica

10

Inspector

Cristian Adina

s

1

A

3

St naturii

11

Inspector

Suciu luliana

S

1

A

3

Fac.adm p

12

Inspector

Ba ca le Mlrela

S

1

A

3

Fac.Drept

13

Referent

Munteanu Dragos

m

III

A

1

Liceu

14

Inspector

Uzun Alexandra

S

1

A

2

Fac.adm p

15

Inspector

Gheorghe Laurentiu Marian

s

1

A

2

Fac Ed fiz

3. DIRECȚIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Director

Tras ca Aurora

S

1

F rel internat

2

Director adjunct

Gheondea Doina

S

1

lng mecanic

SERVICIUL TEHNICO - ECONOMIC

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

1

Sef serviciu

Muntearrj

Eugenia

s

1

ing mecanic

2

Inspector

Deveselesnu

Mariana

s

I

s

1

Fac.Mate Infor

3

Consilier

VACANT

s

I

s

1

0

4

Consilier

VACANT

s

I

s

1

0

5

Inspector

Oprea Sorina

s

I

s

2

F Cont-infogest

6

Inspector

Pârvu Romfilia

s

I

p

1

F St.Adm/Mark

7

Inspector

VACANT

s

I

D

0

8

Referent

Hritcu Manus

m

III

S

3

Liceu

9

Referent

Hrișcanu Cristina

m

III

S

2

Liceu

10

Referent

Bogorodea

Alexandrina

m

III

P

1

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Sef serviciu

Coman Gheorghe

S

1

F.lng Agrotur

2

Inspector

Dospina Mihaela

S

I

S

1

Ingin.HortJc.

3

Inspector

Morcov

Manolache

Ramona

S

I

S

1

tngin Hortic

4

Inspector

VACANT

S

I

s

1

Ing Horticultura

5

Inspector

Ceornat Marius

s

I

A

1

F Șt.Ecomomce

6

Inspector

Manolache

Morcov Dragoș

s

I

A

1

F Șt.Ec-fm con

- 7

Inspector

Sutu Valentin

s

I

A

1

Fac Drept

8

Referent

Tolea Constantin

m

III

A

2

Liceu

9

Referent

Anton Cătălină

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Sef serviciu

Harpalete Doru Aurel ian

S

1

Ing Mec.agr

2

Inspector

Apostol Raluca

S

1

S

1

F. matematica

3

Inspector

Grecu Alin

S

1

S

2

Te h noi Alimentara

4

Inspector

Fmaru Ioana

S

1

P

1

Fac Management

0

1

2

3

4

s

6

10

11

16

5

Inspector

Dinu Vergii

s

1

p

1

Fac Adm Publica

6

Referent spec

VACANT

ssd

II

s

1

0

7

Referent

VACANT

m

III

D

0

8

Inspector

VACANT

s

1

D

0

9

Referent

Dinescu Niculma

m

III

S

2

Liceu

10

Inspector

VACANT

s

1

D

0

11

Referent

Mereuta Emil

m

III

A

1

Liceu

12

Referent

Dan Radu

Theodor

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

VACANT

m

III

D

0

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Patruțoiu Mari a Mihaela

S

1

F Drum si Poduri

2

Consilier

Farcaș Criștinel Viorel

S

1

S

1

Ing Nave

3

Inspector

Mocanu Mircea

S

1

S

1

F Telecom

4

Inspector

Dascalu

La era mioara

S

1

s

1

Ing Teh, sudurii

5

Referent spec

Chinlă Gina

ssd

II

s

1

Sing.Const Hidro

6

Referent

Miron Tudor

m

III

s

1

Lrceu

7

Referent

Tete ho i Alexandru

m

III

s

1

Liceu

8

Inspector

Pitu Florin

s

1

A

2

F.rngin ec

■9

Inspector

Bica Alexandru

s

1

A

2

F.Adm Publ.

10

Referent

Vasii Tatiana

m

III

A

1

Liceu

11

Referent

Trasca iulian

m

III

A

1

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

Andrușcâ Mana

S

1

F St Ec Manag

2

Inspector

Gheoca Carmen Lenusa

S

I

S

1

F St.Ec Manag

3

Referent spec

Nedelcu Cornel

ssd

II

S

1

Srng.Ctii.Civile

4

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

5

Referent

Badea Va si li ca

m

III

S

1

Liceu

6

Referent

Barbu Irma

m

III

S

1

Liceu

7

Referent

Panail Adriana

m

III

S

1

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

8

Referent

Poenaru Romeo

m

III

S

1

Liceu

9

Referent

Fotu Gabnela

m

III

s

1

Liceu

10

Tolea Famca

Casier

9

Sc gen

11

Referent

Harabala Eugen

m

III

s

1

Liceu

12

Referent

Scorei Aurelia

m

III

s

2

Liceu

13

Inspector

G rozea Amelia

s

I

p

3

F Adm.Pubi.

14

Referent

Poenaru Loredana Mihaeia

m

III

A

2

Liceu

4. DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

1

Director

Pliat Ionel

S

1

Acad.l.S.M.

SERVICIUL ADMINISTRATIV, TEHNICO-ECONOMIC

1

Sef serviciu

Bralu Felix

S

1

Fac Ing ec.

2

inspector

Savu Carmen

S

1

A

1

Fac. Comerț

3

Inspector

Tifu Raluca

S

1

A

1

Fac,St,econ,

4

Inspector

Mititelu Claudia

S

1

S

1

Ing constr

5

Referent

Țăranu Alexandru Mircea

m

III

A

1

Lioeu

6

Inspector

Mosora Anisoara

S

1

A

2

Fac.Adm.Pubi

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

8

Referent

Memis Kenan

m

III

P

1

Liceu

9

Referent

Trandafir Florin

m

III

A

1

Liceu

10

Podeț Valenca

m

Magaziner

m

Liceu

11

Inspector

Hagea Nica

s

1

A

1

Fac.Man fin

SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICĂ

1

Sef serviciu

VACANT

s

1

0

2

Consilier

VACANT

s

1

S

1

0

3

Consilier

VACANT

s

1

S

1

0

4

Inspector

Boutros Mihaeia

s

1

S

1

Ing Tehn

5

Inspector

VACANT

s

1

S

1

0

6

Inspector

VACANT

s

1

A

3

0

7

Inspector

VACANT

s

1

S

3

0

8

Inspector

Plamada Ion

s

1

A

1

Fac Drept

9

Inspector

Crortoru Alexandru

s

1

A

1

Fac adm pub

10

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

0

2

3

4

5

6

10

11

16

1J

Referanl spec

Mologari Geladet

ssd

I

s

1

Institut subing

12

Referent spec

VACANT

ssd

II

s

1

0

13

Referent spec

Vasile Teofil

ssd

II

p

1

Sc.Militarâ

14

Referent

Caracas Camelia

m

III

s

1

Liceu

15

Referent

Roșu Vastie

m

III

s

1

Lroeu

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

VACANT

S

1

0

2

Inspector

Para Luiza Ioana

S

I

S

3

Fac Drept

3

Inspector

ltoată Cristma Laurenția

S

I

A

2

Fac Drept

4

Inspector

Grcsu C riști na

S

I

A

2

Fac. Drept

5

Inspector

Mangra Cosmin

S

I

A

3

Fac Manag Conta

6

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

7

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

8

Referent

VACANT

m

III

D

0

9

Referent

Curtmemet Tenior

m

III

A

1

Liceu

10

Referent

Bădilă Ștefan ia

m

III

A

1

Liceu

11

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

12

Referent

Fi tip Anca

m

III

A

1

Liceu

13

Referent

Minai Nicu

m

III

A

1

Liceu

5. DIRECȚIA URBANISM

1

Arhitect șef

Popa Luiza Elena

S

1

Fac. Arhitectura

2

Director adjunct

VACANT

S

1

0

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

Slamal Cristma

S

1

Fac.Fiz-Chim

2

Inspector

Lepădate Diana Simona

S

I

S

1

Fac. Arhitectura

3

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

4

Inspector

Munleanu Mariana

s

I

P

1

Fac Construcții

5

Inspector

Ehimov Elena

s

I

A

3

F Adm publ.

6

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

7

Referent spec

Bercu Simona Elena

ssd

I

S

1

Cond Arhitect

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

8

Referent spec

Dancu Anluanels

s

1

s

1

Ing Prod shm

9

Inspector

Cnstescu Vasihca

s

1

A

2

Fac,Adm publ

10

inspector

VACANT

s

1

P

3

0

BIROUL PENINSULA

i

Sef Birou

VACANT

S

1

0

2

Consilier

Gemanaru Ancuta

S

I

S

1

Fac Imb.func

3

Inspector

VACANT

S

I

P

1

0

4

Inspector

Soare Georgiana

S

I

A

1

Fac Drept

5

Inspector

VACANT

S

I

D

0

6

Referent

Bora li Seida

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

Constantin

Nicoleta

S

1

Ing.Tehn Sudurii

2

Consilier

Chintă Ioana

Dacia

S

I

S

1

Ing Ctii Hodro

3

Consilier

VACANT

S

I

P

1

0

4

Inspector

Batranu Nicoleta

S

I

A

2

Fac ing

5

Inspector

Stana George

S

I

P

1

Fac.Adm Publ.

6

Inspector

Moldovan Lili

S

I

P

1

Fac. Construcții

7

Inspector

Machedon Daniela

S

I

S

2

Fac Drept

8

Inspector

Șerb an Mariana

s

I

P

1

Fac.Constructii

9

Inspector

Dumitru Adrian

s

I

P

1

Ingin economică

■10

Inspector

Cerut Viorica

s

I

S

1

Ing Construcții

11

Inspector

Boldea Elena

s

I

P

1

Fac.manag conta

12

Referent spec

Stoiou Elena

ssd

II

S

1

Sing Tehn Sudurii

13

Referent

Bevan Catalma Doriana

m

III

A

1

Liceu

14

Referent

Patrichi Mircea

m

III

S

1

Liceu

15

Referent

Urziceanu

Constanlin

m

III

S

1

Liceu

16

Referent

Ștefan ian Adriana

m

III

S

1

Liceu

17

Referent

Giurgiu Gheorghe

m

III

S

1

Liceu

18

Referent

Ghican Mariana

m

III

S

3

Liceu

19

Referent

Trarn udana

Adriana

m

III

S

1

Liceu

0

1

2

3

4

6

6

10

11

16

20

Inspector

Misoc Tanase

s

I

A

1

Man.Fm. Conta

2

Referent

Vartopeanu Dragos Florin

m

III

A

2

Liceu

22

Referent

Dumitrof Anca

m

III

A

1

Liceu

6. DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Director

Dospinescu Daniela Ramona

S

1

Fac Geodezie

2

Director adjunct

Neagu Diana

S

1

Fac.Chimie

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Florescu Nicoleta

S

1

F.cai Ier si geod

2

Inspector

VACANT

S

1

D

0

3

Inspector

Coman Laura

S

1

S

1

Ing constr.

4

Inspector

Bobu Amelia Carmen

S

1

P

1

Fac.constrvctii

5

Inspector

Furtuna Costel

S

1

P

1

Ing imb Tune

6

Inspector

VACANT

s

1

A

2

0

7

Inspector

Dode Gabriela

s

1

S

2

Fac. Hidrotehnica

8

Inspector

BuCOvală Raluca

s

1

S

1

Fac.Geodezie

9

Inspector

Voinea Elena

s

1

P

1

Fac.St.admin

10

Inspector

VACANT

S

1

D

0

11

Referent spec

Amzea Sorin Sebastian

ssd

II

S

1

Sing. electr

12

Inspector

Rizea Ni cu li na

s

1

P

1

Fac.Adtn.Publ

13

Referent

Grosu Stana

m

III

S

1

Uceu

14

Inspector

Zorită Elena

s

1

P

1

Fac Drept

15

Referent

Stoicea Momea

m

III

P

3

Liceu

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Rusu Grahela

s

1

Ing.lnstal portuare

2

Consilier

Andreias Nela

s

I

S

1

Fac Biologie

0

1

2

3

4

5

fi

10

11

16

3

Inspector

tambor Dan

s

1

s

1

Inginer zootehnie

4

Inspector

Puflen. Elena

s

!

s

1

Fac Zootehnie

5

Inspector

Salim Serafedin

s

1

s

1

irig Ctii.tudro.

6

Consilier

Radu Sanda Gabrieia

s

1

s

1

Fac Drept

7

Inspector

Enacbe Elena

s

1

s

1

Fac Ec ind si agr

8

Consilier

Gheorghe Fanulă

s

1

s

1

Fac Agronomia

9

Inspector

Vasile Nelu

s

1

s

3

Ing.Ctii civile

10

Inspector

Leuca Lucretia

s

1

p

1

Fac.Drept

11

Inspectr

VACANT

s

1

p

1

0

12

Inspector

Murat Reihan

s

1

p

1

Fac.Adm.publ

13

Inspector

Paraschiv Angeia

s

1

A

3

Fac.Ctii civile

14

Inspector

Borcan Carmen

s

1

A

1

Fac. Drept

15

Inspector

Ispas Carmen

s

1

A

1

Man.Fin Conta

16

Inspector

Gospodarei

Georqiana

s

1

A

1

Fac.Adm Publică

17

Inspector

VACANT

s

1

A

1

0

18

Inspector

Martolea Mihaela

s

1

A

3

Fac Drept

19

Inspector

Simion Georgiana

s

1

A

3

Fac Drept

20

Inspector

Grecu Simona

s

1

A

3

Fac. Drept

21

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

22

Referent spec

Crismaru Nicusor

ssd

II

S

1

Sc.mil tancun

23

Referent spec

Gherlan Daniela

ssd

II

S

1

Sing. Construcții

24

Referent spec

Rață Ștefan

ssd

II

S

1

Sc.Mil.Of Activi

25

Referent spec

Irimia Amca

ssd

II

S

1

Sing consthidro

26

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

27

Referent spec

Matache Georgeta

ssd

II

S

1

Sing Consl hidro

28

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

29

Referent spec

Gosman

Constantin

ssd

II

A

2

Sing construcții

30

Referent

Tudoroiu

Constantin

m

III

S

1

Liceu

31

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

32

Referent

Maxi mov Halea

m

III

S

1

Liceu

33

Referent

Stancu Elena

m

III

A

1

Liceu

34

Referent

Diamandescu

Elena

m

III

P

3

Liceu

0

1

2

3

A

5

6

10

11

1S

35

inerent

Bal ca ArtoErieln

m

III

A

1

Liceu

36

Mocanu Manoara

Agent agricol

II

g

Sc. profesio na la

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sef serviciu

Mulalâp Ghiulnrhal

S

1

log Ctii civile

2

Consilier

Morosanu Dragu Maricica

S

1

S

1

Fac Ing.chim

3

Consilier

Matei Viorica

s

1

S

1

Imb.kjnciare

4

Consilier

VACANT

s

s

1

0

5

Inspector

Vasiliu Monica

s

1

s

1

Tranz mt

6

Inspector

Furtuna Mihaela

s

1

A

1

St ec lur serv

7

Inspector

VACANT

s

1

S

1

0

8

Inspector

VACANT

s

1

P

1

0

9

Inspector

VACANT

s

1

P

2

0

10

Consilier

VACANT

s

1

S

1

0

11

Inspector

Toma Crislina

s

1

A

1

Man.lunslic/com

12

Inspector

Kiru Sofia n

s

1

A

3

Fac rnan Fin

13

Inspector

Serba n Ni co lela

s

1

P

3

Fac. Comunicare

14

Referent

Alexandru Mihaela

m

III

S

1

Liceu

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

Borali Veaveghiul

S

1

Fac.Construcții

2

Inspector

Dima Mariana

S

1

s

1

Fac.Drept

3

Consilier

Turtoi Mirela luliana

s

1

s

1

Ing./mana.sist th.

4

Inspector

Hobjilă Ion

s

1

S

3

FacDrepl

5

Inspector

Rusii Marian

s

1

S

1

institutul militar

6

Inspector

Tudoran Razvan Mălin

s

1

S

2

Fac rog const mas

7

Inspector

Ispas Irina Angelica

s

1

P

1

Fac St nat

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

8

Inspector

Cracanus Mmella Alice

s

I

S

1

Fac.St Ec.-ec ind

9

Inspector

VACANT

s

I

s

1

0

10

Inspector

VACANT

s

I

p

1

0

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

Sef Birou

Ungureanu Valeria

S

1

Fac Rin Contab

2

Inspector

VACANT

S

I

s

1

0

3

Referent

Ion Denisa Maria

S

I

p

1

fac. Drept

4

Referent

Gurau Corina

m

III

A

1

Liceu

5

Inspector

VACANT

S

I

D

0

6

Inspector

VACANT

S

I

A

3

0

BIROUL VANZARI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sef Birou

Vasti Anela

S

1

Fac ing.mec

2

Consilier

Alexandru Mirela

S

I

S

1

Ing.lh.sudării

3

Inspector

Stâncii Cristian Matei

S

I

P

1

Fac Drept

4

Inspector

VACANT

S

I

S

1

0

5

Inspector

VACANT

S

I

P

1

0

6

Inspector

Voiculescu Geanina Adina

S

I

A

3

Manag Fin Conta

8. DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

Director

Marcela Frigioiu

S

1

A S E -ecou Ind.

2

Director adjunct

Gheorghe

Georqeta

S

1

Fac.Cibem Ec

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

Dobre Oana

S

1

Fac St Ec.

2

Consilier

VACANT

S

I

S

1

0

3

Inspector

Mirauta Emanuela

S

I

P

1

F.Man.Fin.Conia

4

Consilier

Herda Elena

S

I

S

1

Managem ad p

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

5

Inspector

Hâncu Doina

s

t

p

1

fac management

6

Inspector

Solea Luminița

s

1

p

1

fac.managemeni

7

Inspector

Bica Veronica

s

1

p

1

F.Man Fin Conta

8

Referent

VACANT

m

III

s

1

0

S

Inspector

Țiganilâ Liliana

s

1

p

1

F Manag fin cont

10

Referent

Vasiliu Roxana Mihaela

m

III

s

2

Liceu

11

Vrancianu Panciu Rodi ca

Casier

m

Liceu

12

Ruxanda Mana

Casier

m

Liceu

13

Stan Tatiana

Casier

m

Liceu

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

Mlnca Dana

S

1

ASE-FinBanCon

2

Inspector

VACANT

S

I

p

1

0

3

Inspector

Roșea George

S

i

p

1

Fac.St Ec

4

Consilier

Beciu Maria

S

I

s

1

Fac Turism Serv

5

Inspector

Tudor Andreea Luciana

S

I

A

2

Fac St Ec

6

Inspector

VACANT

S

I

D

0

7

Inspector

Vasilescu Dumitra

S

I

p

1

F Man Fin Conta

8

Inspector

Releu Lenula

S

l

p

1

F Man Fin,Conta

9

Referent

Pitii Elena

m

III

S

1

Liceu

10

Inspector

Ciocan Mariana

S

I

A

1

F Mau Fm Conta

11

Consilier

Sburlan Alina Elvira

S

l

P

1

A S,E.- Fi n-conta

12

Referent

Moise Elena

m

III

A

1

Liceu

7. DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII

_ I


1

Director

Manca ion

S

1

Institut MB

2

Director adjunct

Nanu Daniela

S

1

Ing Chimie


9. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

1

Director

Babus Constantin

S

1

Fac Bc ind .com.

2

Director adjunct

Petrache Ligia

S

1

Ec.Comert

SERVICIUL AUTORIZĂRI AGENTI ECONOMICI

1

Set serviciu

Ene Sanziana

S

1

Ec.Comert

2

Inspector

Stanisor Carmen

S

I

P

1

Fac petrochimie

3

Consilier

Gngore Nicoleta

S

I

S

1

Ing.Ctîi Civile

4

Inspector

Vasilescu Mi re la

S

I

S

1

Fac Inginerie

5

Inspector

Merchez Olguta

S

I

s

2

Fac Drept

6

Inspector

Chinpuci Doina Alina

S

I

p

1

Fac.Stiinte Adm

7

Inspector

Parpala Mihaela Brîndușa

S

I

s

2

Fac Fin Contab

8

Inspector

Gavriloiu Elena

S

I

A

1

Fac. Stiinte admin

9

Inspector

Papuc Cristina Adriana

S

I

P

3

Fac.Admin.pub

10

Inspector

Popa Carmen Sandv

S

I

A

1

Politehnica

11

Inspector

Nezami Leilan

S

I

P

3

Fac. Drept

12

Inspector

Ibram Sena

S

I

P

3

Fac Drept

13

Inspector

llie Florian Alexandru

S

I

A

3

Fac Drept

14

Inspector

Munteanu Elena

S

I

P

3

Fac.Sî Ec Frn.co

15

Inspector

Cheval Vasrlica

S

I

A

1

Mang fin conta.

16

Inspector

Stoica Corina

S

I

A

2

Fac Drept

17

Inspector

VACANT

S

I

D

0

18

Inspector

Petcu Doina

S

I

A

2

Fac Drept

19

Inspector

Nes Elena

S

I

A

1

Fac Drept

20

Referent

Stana Mihaela

Anoelica

m

III

S

1

Liceu

21

Referent

Godin Antoanela

m

III

A

1

Liceu

22

Inspector

Chele Loredana

s

I

A

2

Fac Fin Banei

23

Referent

Garga Lenuta

m

III

A

2

Liceu

SERVICIUL URMĂRIRE Șl EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI

1

Sef serviciu

Dudaș Camelia

S

1

TCM

2

Consilier

Hagi Monica

S

I

S

1

Ing Construcții

3

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

4

Inspector

Gherasim Sorina

S

I

P

1

Management

5

Referent

Sanchi Lucy Anqela

m

III

A

3

Liceu

6

Inspector

VACANT

s

I

D

0

7

Inspector

Irimia Mariana

s

I

S

3

Fac Drept

8

Inspector

VACANT

s

I

P

3

0

9

Inspector

Ungureanu Ramona Marilena

s

I

A

1

Fac. Drept

10

Inspector

Voitinovici Diana Roxana

s

I

A

2

Inginerie economica

11

Inspector

Cristea Iuliana

s

I

A

1

Fac.Drept

12

Inspector

Draghici Ovictiu

s

I

A

1

Fac. Drept

13

Inspector

Ciocea Roxana

s

I

A

1

Fac.Adm Publica

14

Inspector

Mocanii Camelia Petruta

s

I

A

1

Fac.Drept

15

Inspector

8 utt licean u Eugenia Natalia

s

I

A

3

Fac navigație

16

Referent

Tudor Manana

m

III

S

1

Liceu

17

Inspector

Sarafu Simona

s

I

P

1

Fac.Drept

18

Inspector

Andrei Lidia

s

I

A

1

F.Adm.Publ.

19

Referent

Folescu Mag da

m

IN

S

2

Liceu

20

Referent

lovanescu Dan Razvan

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

1

Șef serviciu

Varlan Dorel

S

1

F Com-Man.Tun

2

Inspector

VACANT

S

I

D

0

3

Inspector

Jamea Carmen

S

I

S

1

Fac Chim.Ahm

4

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

5

Inspector

Lungu Madalina Georgiana

S

I

P

1

Fac Drept

6

Inspector

Udriste Marin

S

I

S

3

Fac Drept

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

7

Referent

VACANT

m

III

D

0

8

Referent

Băcăuane Ciprian

m

III

S

1

Liceu

9

Inspector

Tudor Raluca Cnstina

s

I

A

1

Fac Drept

10

Inspector

Amzu Gabriel

s

I

S

3

Fac.șt Ec

11

Referent spec

Berea Berghin

ssd

II

S

1

Sing.Th.chim

10. DIRECȚIA CORP CONTROL

1

Director

Pnpisi lonut

S

1

I.M C.lng nav

2

Oirector adjunct

Dayan Fetistam

S

1

F Com si rel pub

3

Director adjunct

VACANT

S

1

0

SERVICIUL ZONA I

1

Sef serviciu

Tudose Ronn

S

1

ing Cti'i Mașini

2

Inspector

Gheorghica Anamaria Gabnela

S

I

A

3

Fac.St ec.

3

Consilier

Petrica Adrieana

S

I

S

1

Ing Chimie alimeni

4

Consilier

Gachi Puiu

s

I

S

1

Acad Sl.Ec

5

Inspector

Toader Serban

s

I

A

1

fnginene mecanica

6

Consilier

Pelehra Traian

s

t

S

1

Ing Ctii Civile

7

Inspector

Encic3 Drăguț

s

I

A

1

Man Fin Conla

8

Inspector

Apaz Ervm

s

I

A

1

Fac. Drept

9

Inspector

Cuiea Lucia

s

I

A

1

Fac Cont șf Fin

10

Referenl spec

Serban Sonn

Marius

ssd

II

S

1

Sc. Maiștri

11

Inspector

Pope seu Nicoleta Amelia

s

I

A

2

F turism

12

Referent

Marin Liliana

m

III

S

1

Liceu

13

Referent

Ghinea Elena

m

III

A

1

Liceu

14

Inspector

Cabu2 Monica

s

I

A

1

Fac, St ec.

15

Referent

Irimia Daniela

m

III

A

1

Liceu

16

Referent

Flore a Oana Daniela

m

III

A

3

Liceu

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

Sporis Cornelius

s

1

M.C.B.-Navigație

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

2

Referent

Gros li Dica Daniela

m

III

s

1

Liceu

3

Inspector

luruc Teodora

s

I

A

2

Fac. Li te re

A

Inspector

Dota Minai

s

I

A

1

ing agricol

5

Inspector

Militam Andrei Cristian

s

I

A

2

Fac Drept

6

Inspector

Bănică Anca Mihaela

s

I

A

3

Fac Drept

7

Inspector

Cnstocea

Valentina

s

I

A

1

Fac Adm. pup

8

Referent spec

Radu Florea

ssd

II

S

1

Sing Ctii cjvile

9

Inspector

Bechir Narcis

s

I

A

2

Fac.Adm Pubi,

10

Inspector

Barba tu Cristian Geo

s

I

A

1

Fac.Fm.Banei

11

Inspector

Petre Razvan Florin

s

I

A

1

Fac Si ec.

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Untaru Adrian

S

1

IMC

2

Consilier

Goga Chirata

S

1

S

1

Ing. Mec. Agricola

3

Inspector

Stoian Simona Raluca

S

1

A

1

Fac. Drept

4

Inspector

Cutumisu Vasilica

S

1

A

2

Fac Fin conta

5

Consilier

Sbimea Drag os

s

1

S

1

Fac Si Ec

6

Inspector

Dinescu ștefan

s

1

A

1

Fac-Șt Ec

7

Inspector

Miță Ionul

s

1

S

3

Tlirism Servicii

8

Inspector

Vizitiu Irina

s

1

A

2

Fac.Adm.pubhca

9

Inspector

Nache Costica Mihaela Rodica

s

1

A

1

F,Turism servicii

10

Inspector

Dobrovici Luana

s

1

A

1

fac Șt Pol. tn fr

'11

Inspector

Apostolide Sanda

s

1

A

1

Fac Adm.publica

12

Inspector

Dumitre f Carmen

s

1

P

3

Fac.Drapt

13

Referent

Cușa Mihaela

m

III

A

1

Liceu

14

Referent

M a note Florin

m

III

A

1

Liceu

SERVICIUL ZONA IV

1

Sef serviciu

Rasnoveanu

Marian

S

1

fac.ingînene

2

Consilier

VACANT

s

I

S

1

0

3

Inspector

Fratila Eugenia

s

I

S

1

Fac St Ec -Tra in

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

4

Inspector

Stoianof Sebastian Florin

s

I

A

3

fac ed fiz si sport

5

Inspector

Roibu Aura

s

I

A

1

Fâc.stiintele nat

6

Inspector

Alim Cader

s

I

A

1

Fac Drept

7

Inspector

Popescu Liliana Mihaela

s

I

A

1

Fac, Drept

8

Inspector

Dobre Cari os

Ga briei

s

I

A

1

Econometrie into

9

Inspector

Stoian Adrian Razvan

s

I

A

1

Fac Drept

10

Referent spec

Stoian Mihai

ssd

II

S

1

Sc Mihtara Maîst

11

Inspector

Irimia Elena

s

I

A

1

Fac.Management

12

Inspector

Turlica Daniela

s

I

A

1

Fac. Drept

13

Inspector

Talpalaru Mihaela

s

I

A

1

Fac.Fîn/banci

14

Inspector

Soisun Ramona

s

I

A

2

Fac Psihologie

15

Inspector

Moise Cristian Gabriel

s

I

A

3

Fac.MarReting

16

Inspector

Gavriz Irina

s

I

A

2

Fac.Drept

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Petcu Mugurel Leonard

S

1

Fac Adm.Pubhca

2

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

3

Inspector

Sapera Cal ud a

S

I

s

1

M CB

4

Inspector

Tanașe Roxana

S

I

A

1

Fac Drept

5

Inspector

lofcea Carmen lutiana

S

I

A

2

Fac drept

6

Inspector

Văduvă lonut

S

I

A

1

Fac Cibernetica

. 7

Inspector

Ciocirlau Adela

S

I

A

2

Fac.Drept

8

Inspector

Brezeanu Daniela

S

I

A

1

Fac. drept

9

Inspector

Șiret Nelu

S

l

P

1

F ingin. mecanică

10

Referent

Dragusin Corina

m

III

S

1

Liceu

11

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

12

Inspector

Sandul eseu Anca Alina

s

I

A

1

Fac Drept

13

Inspector

Levende Zoi la

s

I

A

2

Fac.Adm.Publica

14

Inspector

Munteanu Bogdan

s

I

A

3

Fac. St Ec

15

Popa Mariana

secretar

dactilograf

m

Liceu

SERVICIUL PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR Șl CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Șef serviciu

Baltag Dan

S

1

Fac Adm Publ.

2

Inspector

Stoian Daniei

S

I

A

3

Fac.Man fin conta

3

Consilier

Saban Dogar

S

I

S

1

Ing Imb funciare

4

Inspector

Petre Alina Diana

s

I

A

3

Fac.adm publ.

5

Inspector

Alexandru Nicoleta Cristina

s

I

A

3

Fac.Orept

6

Inspector

Bogdan

Lac ram loara

s

I

P

1

Fac Drept

7

Inspector

Nicola Raluca

s

I

A

1

Fac.management

8

Inspector

VACANT

s

I

A

1

0

9

Inspector

Grecu Wlanue,a

s

I

A

2

Fac Drept

10

Referent spec

Ciobanica Mircea

ssd

II

S

1

Sc.Miiitara

11

Referent

Caramihai Mihai

m

III

A

2

Liceu

12

Referent

Zică Cristian

m

III

S

3

Liceu

13

Referent

Moldoveanu Petre

m

III

S

1

Liceu

14

Inspector

Marin Florentina

s

I

A

2

Man Tur/Com

11. DIRECȚIA DE ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

1

Director

Stamal Adriana

S

1

Fac.Psihologie

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Mihai Mihaela

s

1

Fac.mate info

2

Referent

Slanciii Adrian

m

III

A

1

Liceu

3

Expert t i t.

Bucovala Dragos Lucian

s

I

S

1

Fac Con civ/ind

4

Expert. t.i.t.

Ștefan Lucian

s

I

S

1

ing.Ctii civile

5

Expert, t i.t.

VACANT

s

I

A

3

0

6

Expert, t.i.t

VACANT

s

I

D

0

7

Expert, t.i.t

Caprita Rares

s

I

A

1

inginerie mecanica

8

Expert, t.i.t.

Stoica Mihai

s

I

A

3

Fac.agricultura

9

Expert, t.i.t.

VACANT

S

I

A

3

0

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

1

Sef serviciu

VACANT

s

1

0

2

Inspector

Morosanu

Camelia

s

1

S

1

Fac Silințele nat

3

Referent spec

Conlu Mana

ssd

II

s

1

L-onstr Hidro.

4

Inspector

Actiim Angelica

s

1

p

1

Fac, Manag, T unstic

5

Referent

Mirea Maricica

m

III

A

1

Liceu

6

Referent

Vasiliu Gabnela Cristina

m

ill

S

3

Liceu

7

Inspector

Rusu Elena

s

1

P

3

Fac.Drept

8

Inspector

ESanasu Violeta Cristiana

s

1

P

1

Fac Drept

9

Inspector

Novitchi Doina

s

1

P

1

F.Psih.spec.

10

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

11

Referent

Dumitru Doinita

m

III

P

1

liceu

12

Inspector

VACANT

s

1

A

1

0

13

Referent

Paris Elena

m

III

S

1

Liceu

14

Inspector

Calin lacramioara

s

1

A

2

Fac. drept

15

Inspector

Damian Raluca

s

1

A

3

Fac Biologie

16

Referent

Solo mo n Elena

m

III

S

1

Liceu

17

Pușcași Carmen

Referent

IA

m

Liceu

SERVICIUL REGISTRATURA. MANAGEMENT DOCUMENTE SI DISPECERAT

1

Șef serviciu

Paraschiv Wlihaela

S

1

Fac.Drepl

2

Inspector

Arghiropol

Camelia

S

1

S

1

Infl.Ctîi Hidra.

3

Inspector

StanescLi Amelia

S

1

S

1

Ing The Chim ahm

4

Inspector

Cosma Daniela

S

1

A

2

Fac. Șt. Naturii

5

Inspector

Vasla Mariana

S

1

A

3

Fac adm publ

6

Inspector

Anastase Alina -Marv

S

1

A

1

Fac St ec

7

Inspector

Maracinaru

Marioara

S

1

P

1

Fac Drept

8

Referent

Ursalas Nicoleta

m

III

A

2

Liceu

9

Inspector

Gbencea Elena

S

1

D

Fac.St nat

10

Inspector

Bratu Mădâlin

S

1

A

3

F.Rei mt.St.europ

11

Inspector

Morti Alexandra

S

1

A

3

Fac.adm publ

12

Referent

Festeleanu Slelula

m

III

A

1

Liceu

13

Referent

VACANT

m

III

A

0

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

14

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

15

Referent

Murat Adnan

m

III

A

3

Liceu

16

Referent

Lupu Bogdan

m

III

3

Liceu

SERVICIUL RELAȚII INTERNATIONALE

1

Șef serviciu

Tramudana Liviu

S

1

Fac metalurgia

2

Consilier

Epure Marius Gerald

S

I

S

1

Fac.istorie

3

Inspector

Solom Felicia

Manuela

S

I

A

1

Fac Biologie

4

Inspector

Seleidin Sirin

S

I

P

2

Fac Drept

5

Inspector

Staneci Barbieru Gabriela

S

I

P

3

Fac. Litere

S

Inspector

VACANT

S

I

A

3

0

7

Referent

VACANT

m

III

A

2

0

8

Inspector

VACANT

S

1

D

0

9

Inspector

VACANT

S

1

D

0

10

Inspector

Bucur Andra Luiza

S

1

A

3

Fac.Drept

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

1

Sef serviciu

Patrascu Liviu

S

1

I M C

2

Consilier

Nutu Nicolai

S

I

s

1

Acad I S M

3

Inspector

Preoleasa

Georgiana

S

I

S

3

F St Ec.Mana

4

Inspector

Nancu Elena

S

I

A

1

Fae.Orept

5

Inspector

Mola Cristian

s

I

S

3

Fae.Orept

6

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

7

Inspector

Roșea Madalina Violeta

s

I

A

2

Fae.Orept

8

Inspector

Baltag Laura

s

I

P

3

Fac. Adm Publica

9

Inspector

Popa Luminița

s

I

P

1

Fac Rel. mt

12. DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE Șl ORGANIZARE EVENIMENTE

___I___L-______


1

Director

Munteanu Pelncâ

S

1

I MC

2

Director adjunct

Tolea Tudorita

S

1

Fac St ec.


0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

10

Inspector

Petcu Cornelia Maria

s

I

A

2

Fac.Utere

11

Referent

Duma Teodora

m

III

P

1

Liceu

12

Referent

Mihai Zoița

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

Ungureanu

Constanta

m

III

P

1

Liceu

14

Referent

Nutu Aurelia

m

III

A

3

Liceu

13. DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE, NEVOIAȘE SI ALTE CATEGORII

1

Director

VACANT

S

1

0

2

Director adjunct

Velica Ecaterina

S

1

Ing th prad al

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

Laciu Madalina

S

II

Sef Serviciu

Fac Tr.inîern

2

Referent spec.

Alexandru

Elisaveta

ssd

II

S

1

Sing. Prod alim.

3

Crăciun II ie

Administrator

1

m

Liceu

4

De viei Filiz

Administrator

1

m

Liceu

5

Ghiserel Rodica

Administrator

1

m

Liceu

6

Timofte Valeriu

Administrator

1

m

Liceu

7

Coleanu Alina Tudorila

Administrator

1

m

Liceu

8

Sfeclis Solomia

Administrator

1

m

Liceu

9

Stancana iuliana

Administrator

1

m

Liceu

10

Referent

Șiret Elena

m

III

S

1

Liceu

11

Referent

Soimaru Gabriela CI a ud ia

m

III

s

1

Liceu

12

Caramihai Mihai

Administrator

1

m

Liceu

13

Cozubenco Sorin

Administrator

II

m

Liceu

14

Monea Raluca Florentina

Administrator

II

m

Liceu

15

Referent

Guciu Carmen

m

III

A

1

Liceu

16

Raileanu

Magdalena

Administrator

II

m

Liceu

17

Leabu Lidia Elena

Administrator

II

m

Liceu

18

Referent

Mustafa lasemin

m

III

P

1

Liceu

19

Pop iuliana

Administrator

II

m

1. iGftlJ

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

20

Colan Valentina

Administrator

II

m

Liceu

21

Roșu Semn Cătălin

Administrator

II

m

Liceu

22

Referent

Caraiula Nicolae

m

III

A

1

Liceu

23

VACANT

Administrator

II

m

0

24

Biiica Cristina

Administrator

II

m

Liceu

25

Sanchi lonut Gil

Administrator

II

m

Liceu

26

Velica Dan Liviu

Administrator

II

m

Uoeu

27

Urs Mirela

Administrator

II

m

Liceu

28

Alexandru Adnana Dana

Secretar dact

m

Liceu

29

VACANT

Administrator

II

m

0

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Șef Serviciu

Zahariciuc luliana

S

1

Ing consir hidro

2

Inspector

VACANT

S

1

S

1

0

3

Inspector

Oniscu Veronica Emma

S

1

S

1

Ing Prod ahm.

4

Inspector

VACANT

S

1

A

1

0

5

Inspector

Teisan Gabriela

S

1

A

1

Man Fin Conta

6

Inspector

VACANT

S

1

D

0

7

Inspector

Ene Claudia Cristina

S

1

A

1

Tranz internat

8

Inspector

Molagean Neida

S

1

A

2

Fac.drepl

9

Inspector

Vasiliu Alina

S

1

A

2

Fac adm pub

10

Inspector

Sapera Zoe

S

1

A

2

Man Fin Conta

11

Inspector

Ivan Daniela

S

1

A

3

Pac.drept

12

Inspector

Popa Emilia Gheorghita

S

1

A

1

Fac Imb furie

. 13

Inspector

Sandu Roxana

s

1

A

3

Fac Drept

14

Inspector

Lazar Cătălin Sebastian

s

1

P

1

Fac.Adm.Publ

15

Inspector

Oinescu Mihai Daniel

s

1

A

3

Fac Sl Ec

16

Referent

Dragomir Maria

m

III

A

1

liceu

17

Inspector

Garba Cristian Cătălin

s

1

A

2

Fac.Slec

18

Referent

VACANT

m

III

S

1

0

19

Referent

Neagu Laurentiu Marian

m

III

A

1

Liceu

20

Referent

Dolana Carmen

m

III

A

1

Liceu

21

Inspector

Tritan Ion

s

1

A

2

Fac.Adm.Publ

22

Referent

Ivan Ion

m

III

A

3

Liceu

0

1

2

3

4

s

6

10

11

16

23

Referenl

lanculof Cosmm

m

III

A

1

Liceu

24

Inspector

Gogoașa Ramona Cataima

s

1

A

1

Fac Psihofogie

25

Referent

Mate' Ionel

m

III

S

1

Liceu

26

Referent

Militare Carmen

m

III

S

1

Liceu

27

Referent

VACANT

m

[[[

S

1

0

28

Referent

Lupe Mircea

m

III

A

1

Liceu

29

Referent

Alexe Violeta

m

III

A

1

Liceu

30

Referent

Gheorghe Elisor

m

III

A

1

Liceu

31

Referent

Tudor Mariana

m

III

A

1

Liceu

32

Referent

Ghelase Alina Florentina

m

III

A

1

Liceu

33

Voinea Cătălină

Magaziner

deb

9

sc gen

34

Stamat Nicolae

Magaziner

deb

9

sc gen

35

Referent

Șefa Ozghiun

m

III

A

1

Liceu

36

Referent

Mihai Sultana

m

III

A

1

Liceu

37

Petre Marioara

Magaziner

deb

9

sc.gen

38

Lăcustă Victor

Referent

II

m

Liceu

39

Hagi Nicolae

Referent

II

m

Liceu

40

VACANT

Referent

II

m

0

41

VACANT

Inspector spec.

II

s

0

SERVICIUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C. L. M.

1

Sef serviciu

VACANT

S

1

0

2

Consilier

Schell Daniela

S

I

s

1

Fac Drept

3

Referent

Milea Ionela

m

III

s

1

Liceu

4

Referent

Constanți nescu Luminița

m

III

p

1

Liceu

’ 5

Inspector

Iorgovan Corina Des pin a

s

I

s

3

Fac,Adm,Publ.

6

Inspector

Enache Doi n ița

s

I

A

1

Fac.St.adm

7

Inspector

Carolea Fmorena

s

I

A

1

Fac St Ec Tun

8

Consilier

lorescu Virginica

s

I

P

1

Fac Adm.PuW.

BIROU ARHIVA

1

Parloaga Roxana

Sel birou

II

S

Fac.Orept

2

VACANT

Referent

I

m

0

0

1

2

3

4

s

6

10

11

16

3

Munieanu Dorina

Referenî

IA

m

Liceu

4

Dore Aurelia

Arhivar

m

L iceu

5

Vias Mana

Arhivar

m

Liceu

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef Serv

Dudas De2idenu Odet

S

1

Ing T C M

2

Inspector

VACANT

S

I

A

1

0

3

Consilier

detașat

VACANT

S

I

S

3

Cadar Dog an

0

4

Consilier

Pop Georgeta

S

I

S

2

Fac.Th St chim textilelor

5

Inspector

Fogoros Ioana

S

I

A

1

Fac Adm Publ

6

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

2

Berta Costica

0

7

Referent

detașai

VACANT

m

III

S

2

Vasilescu Nicolae

0

8

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

2

Macovei Clanul

0

9

Referent

detașat

VACANT

m

III

P

1

Bujor Georgeta

0

10

Inspector

Gorpin Petre seu Loredana Sorina

s

I

A

1

Fac.St Ec.

11

Referent

VACANT

m

III

A

1

0

12

Inspector

Gavrila Gabriela

s

I

P

2

Fac,adm publ

13

Inspector

Idvu Florin

s

I

P

1

Fac,adm publ

’ 14

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

2

Tarcovnicu Manana

0

15

Inspector

detașat

VACANT

s

I

P

1

Glisca Alina

0

16

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

2

Vasilovia Marioara

0

17

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

2

Marian Camelia

0

18

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

3

Ganescu Momea

0

19

Referent

detașat

VACANT

m

III

P

1

Celui Carmen

0

20

Referent

detașat

VACANT

m

III

S

2

Mirceoiu Mana

0

21

Referent

detașat

VACANT

m

III

P

1

Niculae Mana

0

22

Inspector

Dogaru Andreea

s

I

A

1

F.Man Fin Conta

23

Inspector

Hancu Luminița

s

I

P

2

Fac Management

24

Referent

Covrig Vi orei

m

III

S

1

Liceu

25

Referent

Zavera Ramona

m

III

A

1

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

26

Inspector

Frunza Octavia

s

I

A

3

Fac, Management

27

Inspector

Hagi Aurelia

s

I

A

3

Fac Orept

28

Referent

VACANT

m

III

D

0

SERVICIUL STARE CIVILA

Set serv.

Crăciun Ana Rodica

S

1

Fac Drept

2

Consilier

Nedeicu Claudia Doina

S

1

P

1

Fac.lng

3

Consilier

VACANT

S

l

S

1

0

4

Inspector

Leșanu Liliana

S

l

S

2

Fac.Drept

5

Inspector

VACANT

S

1

D

0

6

Inspector

VACANT

S

1

D

0

7

Inspector

Rusu Bompa Mubaela

S

1

A

2

Fac managem

8

Referent

Dardac Zoi ta

m

III

P

1

Liceu

9

Inspector

Matei Georgeta

s

l

P

1

Fac.Adm.pub

10

Referent

lancu Silvia

m

III

S

1

Liceu

11

Referent

Stroe Aurelia

m

III

S

1

Liceu

12

Referent

Amzea Luminița

m

III

S

1

Liceu

13

Inspector

Miu Paula

s

l

A

1

Fac.Adm.pub

14

Referent

Burtoi Celestina

m

III

P

1

Liceu

15

Referent

VACANT

m

III

S

3

0

16

Referent

Mambel Cheriman

m

III

S

1

Liceu

17

Referent

Cheosea Ștefana

m

III

P

2

Liceu

18

Inspector

Clinciu Daniela

s

l

P

1

Fac.Adm Pub!

19

Inspector

Nicolae Raluca

s

1

P

1

Fac.Adm.pub

20

Inspector

VACANT

s

l

A

1

0

21

Referent

Mal a nea Sleluta

m

III

A

1

Liceu

22

Inspector

Crasmanj Claudia Nicoleta

s

1

A

1

Fac.St.ec.

23

Referent

Lomnaru

Florentina

m

III

A

1

Liceu

24

Referent

Croitorii Mihaela

m

III

A

1

Liceu

25

Inspector

Docu Raluca

s

1

A

2

Fac. Orept

15. DIRECȚIA POLITIE COMUNITARA

1

Director

Balan Vastle

S

1

Fac.Drept


SERVICIUL ZONA I - NORD


0

1

2

3

4

5

G

10

11

16

Sef Serv

Bratu Daniel

s

1

Fac Drept

2

Inspector

Fluerasu Vastle

s

I

A

3

Fac Drept

3

Inspector

Ban Diana

Emilia

s

I

A

3

Fac.Litere

4

Inspector

VACANT

s

I

P

1

0

5

Referent

Anastase Adnan Paul

m

III

A

2

Liceu

6

Referent

Buzat ic Zamfirei

m

III

A

2

Liceu

7

Inspector

Cotmeanu Iulian Sorin

s

I

A

3

Fac drept

8

Referent spec

VACANT

ssd

II

S

1

0

9

Referent

Sofilca Constantin

m

III

A

2

Liceu

10

Referent

Enache Gabnel

m

III

A

2

Liceu

11

Referent

Mercas Ion ut

m

III

A

2

Liceu

12

Referent

Malciu Iulian

m

III

A

2

Liceu

13

Referent

Sofian Iulian

m

III

A

2

Liceu

14

Referent

Martac lonut

m

III

A

2

Liceu

15

Referent

Palade Adrian

m

III

A

2

Liceu

16

Referent

Staicu Elena

m

III

A

2

Liceu

17

Decu Laura

secretar dactilograf

m

Liceu


SERVICIUL ZONA II - SUD

1

Sef Serv

VACANT

S

1

0

2

Inspector

Lungo Raavan Victor

S

1

A

3

Fac St Nat

3

Inspector

Dumitru lonut

S

1

A

3

Fac Drept

4

Inspector

Teisan Cristian

S

1

A

3

F.conta si fin

5

Inspector

Bigu Simona

Elena

S

1

A

3

Fac.adm publ

6

Referent

Constantin Marius

m

III

A

3

Liceu

7

Referent

Drag om ir Costica

m

III

A

2

Liceu

8

Referent

Turtica Eduard Laurentiu

m

III

P

3

Liceu

9

Referent

Mateiu Mihaela

m

III

A

2

Liceu

10

Referent

Nite Constantin

m

III

A

2

Liceu

11

Referent

Sotreanu Viorel

m

III

A

3

Liceu

12

Referent

Stana Adriana

m

III

A

2

Liceu

13

Inspector

Alim 8ora llmaz

s

1

A

2

Fac.Drept

14

Referent

Leu Florian Daniel

m

III

A

2

Liceu

15

Referent

Sita Constantin

m

III

A

3

Liceu

16

Referent

Pulbere Manan Andrei

m

III

A

2

Liceu

17

Fogoros Loredana Roxana

secretar dactilograf

m

Liceu

16. DIRECȚIA ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA

1

VACANT

Director

II

S

0


SERVICIUL MEDICINA ȘCOLARA


1

VACANT

Sef Serviciu

11

S

0

MEDICI ȘCOLARI

1

Curuea Mihaela Nicoleta

Medic specialist

S

Fac.Medicina

2

Mustafa Mersin

Medic <1/2 norma)

S

Fac Medicina

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

3

Mateescu

Roxana-Alma

Medic (I4h/sapt)

s

Fac.Medicina

4

Gheorghe Elena

Medic primar

s

Fac.Medicina

5

Balamace

Virgmia

Medic primar

s

Fac.Medicina

6

Pariza Olimpia

Medic specialist

s

Fac.Medicina

7

Bordea Delia -Rodica

Medic specialist

s

Fac.Medicina

8

Moroianu

Cristina - Ileana

Medic

s

Fac Medicina

9

Ignat Adriana

Medic primar

s

Fac.Medicina

10

Murat Sema

Medic primar

s

Fac Medicina

11

lonescu Elena Teodora

Medic specialist

s

Fac Medicina

12

lordache Traian

Medic primar

s

Fac.Medicina

13

Moise Zizi

Medic specialist

s

Fac.Medicina

14

Cavachi Julieta

Medic specialist

s

Fac. Medicina

15

Maximilian

Daniela

Medic primar

s

Fac. Medicina

16

Dancu Mihaela

Medic primar

s

Fac.Medicina

17

Isleam Taiar

Medic specialist

s

Fac.Medicina

18

Da nea Ortanza

Medic primar

s

Fac.Medicina

19

lliescu Alina

Maria

Medic specialist

s

Fac.Medicina

20

Nacea Cristian

Medic primar

s

Fac.Medicina

21

Drogeanu

Mihaela Doina

Medic primar

s

Fac.Medicina

22

Cruce ru

Gabriela

Medic primar

s

Fac.Medicina

ASISTENT! MEDICALI DIN

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

1

Martinas

Maricica

Asistent medical principal

pl

Școala postliceala

2

Memis Ingi

Sora medicala

m

Liceu

3

Petrof Elena

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

4

Militam Zina

Asistent medical principal

m

Liceu

5

Uda Tanta

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

6

Mtronica Flonca

Sora medicala principala

m

Liceu

7

Pislaru Valeriea

Asistent medical principal

m

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

8

Sirnion Camelia

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

9

Cartali Luminița

Asistent medical principal

pl

Scoate Postliceala

10

Carabineru

Mi reia Anca

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

11

Cristea Mihaela

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

12

Brudiu Lenuta

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

13

Niculescu

Rodica

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

14

Vaseliu

Manuela

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

15

Curt - Nazar Ibraim

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

16

Ivanov Elena

Asistent medical

pl

Școala Postliceala

17

Tarnauceanu

Constanta

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

18

Oprea lonelia

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

19

Gunache Liza

Asistent medical principal

m

Liceu

20

Be2uscu

Leontina

Sora medicala principala

m

Liceu

21

Pop o vi ci Maria

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

22

Constandache

Pasa

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

23

lurea Aurelia

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

24

Para Janett Dalila

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

25

Spmu Daniela

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

26

Constantin

Georgeta

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

27

lliescu Ioana

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

28

Petrov Aneta

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

29

Dobnnas

Gabnela

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

30

Drag an Magdalena

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

31

Mateescu Doina

Sora medicala principala

m

Liceu

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

32

Vizitiu Emilia

Sora medicala principala

m

Liceu

33

Tentu Eugenia Elena

Asistent medical pnncipal

Pl

Școala Postliceala

34

Nicolae

Georgeta

Sora medicala

m

Liceu

35

Cosma Keuser

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

36

Gheorghe

Georgeta

Asistent medica! principal

Pl

Școala Postliceala

37

lancu Olimpia

Asistent medical

Pl

Școala Postliceala

38

Moruz Mihaela

Asistent medical

Pl

Școala Postliceala

39

Popeseu

Eugenia

Asistent medical

Pl

Școala Postliceala

40

Papari Paula

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

41

Dumitru Elena

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

42

Maxim Valeria

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

43

Stoicescu Maria

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

44

David Valentina Mariana

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

45

Serban Cristina

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

46

Tipurita Cecilia Liana

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

47

Rusu Cosmina

Asistent medical

Pl

Școala Postliceala

48

VACANT

Asistent medical

Pl

Școala Postliceala

49

Manolache

Elena

Asistent medical

Pl

Școala Postliceala

50

Basarabeanu

Eleonora

Asistent medical

pl

Școala Postliceala

51

Mitroi Ana

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

52

Popescu Elena

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

53

Tudorache

Nicuhna

Asistent medical pnncipal

Pl

Școala Postliceala

54

Mmzu Iul ia

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

55

Burca Manana

Asistent medical

El

Școala Postliceala

0

1

2

3

4

5

e

10

11

16

56

Andrei Mihaela

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

57

Nastase Emilia

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

58

Mitrache

Leonlina

Asistent medical principal

pl

Școala Posthceata

59

Roșu Silvia

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

60

Amariuca

Mihaela

Asistent medical

pl

Școala Postliceala

61

Miron Maria

Sora medicala

m

Liceu

62

Florea Mihaela Smarandita

Asistent medical principal

ssd

Colegiu asistent medical

63

Mihailescu

Tatiana

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

64

Ruca Corina

Asistent medical

pl

Școala Postliceala

65

Stan Elena

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

66

VACANT

Asistent medical

pl

0

67

VACANT

Asistent medical

pl

0

68

VACANT

Asistent medical

e!

0

69

VACANT

Asistent medical

pl

0

70

VACANT

Asistent medical

pl

0

MEDICI DENTIȘTI

1

Seceleanu Mariana Doina

Medic specialist

s

Fac Medicina

2

Rudeanu

Georgela

Medic specialist

s

Fac.Medicina

3

M ara seu Re na ta

Medic specialist

s

Fac Mediana

' 4

Condurache

Livia Mona

Medic

s

Fac Medicina

5

Minea Antonela

Medic specialist

s

Fac Medicina

6

lltescu Mihaela

Medic specialist

s

Fac. Medicina

7

Husein Dilek

Medic

s

Fac. Medicina

8

Ismail

Cheabihan

Medic

s

Fac.Medicina

9

Paraschiv

Adriana luliana

Medic

s

Fac Medicina

10

Alexandru

Teodor Viorel

Medic

s

Fac Mediana

11

Codreanu Elena Lucia

Medic

s

Fac Medicina

12

Alexandru

Teodor Viorel

Medic specialist

s

Fac.Medicina

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

13

Serbanescu

Antuaneta

Medic primar

s

Fac.Medicina

14

Sachir Revide

Medic

s

Fac.Medicina

15

Teognoste

Cristina

Medic specialist

s

Fac.Mediana

16

Delicote

Lacramioara

Medic specialist

s

Fac Mediana

17

Petcu Raluca Eugenia

Medic

s

Fac Medicina

18

VACANT

Medic

s

0

ASISTENT! MEDICALI DIN CABINETE DENTARE

1

Moriaza Doina

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

2

Rotaru Draguta

Asistent medical principal

pl

Școala Postii ce a la

3

Stanciu

Constanta

Asistent medical principal

pl

Școala Postii ce a la

4

Alexandre seu Vasilica

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

5

Rita Aneta

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

6

Dumitrescu

Steluta

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

7

Tache Maria

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

8

Costea Lenuta

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

9

Muresanu

Liliana lolanda

Asistent medica! principal

pl

Școala Postliceala

10

Stefanescu

Rodi ca

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

11

Grofu Stirbet Doina

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

12

Pintiiie Titina

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

13

Ignatiuc Elena

Sora medicala

m

Liceu

14

Tifrea Alena

Asistent medical principal

Pl

Școala Postliceala

15

Olteanu Menea

Asistent medicai principal

m

Liceu

16

Catrinoiii Maria

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceala

17

Constanți nescu

Gabriela

Asistent medical

pl

Școala Postliceala

ALTE CATEGORII DE PERSONAL CARE DESFASOARA ACTIVITATE MEDICALA IN UNITATI DE INVATAMANT

0

1

2

3

4

5

6

10

11

16

1

Schiopu luliana

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceaia

2

Lemonie Alida

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceaia

3

Hira Zoita

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceaia

4

Florea Viorica

Asistent medical pnncipal

pl

Școala Postliceaia

5

Domnaru

Gabriela

Asistent medical principal

pl

Școala Postliceaia

6

Oancea Elena

Asistent medical

pl

Școala Postliceaia

7

Barbieru Lidia

Asistent medical (1/2 norma)

pl

Școala Postliceaia

8

Popa Georgiana

Asistent medical

pl

Școala Postliceaia

9

Raceanu

Mariana

Asistent medical

pl

Școala Postliceaia

10

Badila Dumitra

Rodi ca

Sora medicala

principala

m

Liceu

BIROUL ASISTENTA MEDICALA

COMUNITARA

1

VACANT

Sef Birou

II

s

0

ASISTENT! MEDICALI

COMUNITARI

1

Telehoi Raluca

Asistent medical

pl

Școala Postliceaia

2

Stoica Cristina

Asistent medical

Pl

Școala Postliceaia

3

Ciric Marilena

Asistent medical

Pl

Școala Postliceaia

4

Aldea Anca

Asistent medical

principal

pl

Școala Postliceaia

MEDIATORI COMUNITARI

1

Georgescu

La era mioara

Mediator comunitar

m

Liceu

2

Ion Verginica

Mediator comunitar

m

Liceu

14. SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTĂ A PERSOANEI

.    II


1

Director

VACANT

S

1

I M.C.


.    ANEXA NR.3 LA HOTAR A REA NR._

LISTA FUNCȚIONARILOR PUBLICI PROPUȘI PENTRU AVANSAREA IN TREAPTA DE SALARIZARE

. !

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCȚIA PUBLICA

FUNCȚIA PUBLICA 1

PROPUSA

VECHIMI

IN

FUNCȚIE

1.

II) VU FLORIN

Serv. Evidenta Persoanelor

Inspector clasa I, grad principal, treapta 2 de salarizare, gradația 5

Inspector clasa I, grad principal, treapta 1 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime

2

ZAVERA

RAMONA

Serv.Evidenta Persoanelor

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Referent clasa III, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

3

SANDULESCU

ANCA

Serv. Zona V

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    ani

vechime

4

ALT VI    BORA

ILMAZ

Serv. Zona II Sud

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

5

SOFALCA

CONSTANTIN

Serv. Zona I Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 1

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 1

l    an

vechime

6

LEU FLORI AN DANIEL

Serv. Zona II Sud

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 5

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime

7

PULBERE

MARIAN

ANDREI

Serv. Zona II Sud

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

8

ANASTASE ADRIAN PAUL

Serv. Zona I Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 1

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația l

1    an

vechime

9

BUZALIC

ZAMFIREL

Serv. Zona 1 Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 4

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 4

1    an

vechime

10

MERCAS

IONUT ANDREI

Serv, Zona I Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

n

NITE

CONSTANTIN

Serv. Zona II Sud

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 5

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime

12

STANA

ADRIANA

Serv. Zona 11 Sud

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

13

MATEIU

MlHAF.LA

Serv. Zona 1 Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 1

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 1

1    an

vechime

14

ST AI CU ELENA

Serv. Zona I Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

15

DRAGOMIR

COSTICA

Serv. Zona II Sud

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 5

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime

ri6

PALADE

ADRIAN

Serv. Zona I Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

17

MARTAC

IONUT

Serv. Zona 1 Nord

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

18

SOFIAN

IULIAN

Serv. Zona 1 Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

19

MALCIU

IULIAN

ADRIAN

Serv. Zona I Nord

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

20

ENACHE

GABRIEL

Serv. Zona 1 Nord

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 5

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime

21

CIURCA NORA ALINA

Serv. Juridic

Consilier juridic clasa 1 grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Consilier juridic clasa 1, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

22

DINCA ELENA

Serv. Juridic

Consilier juridic clasa I grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Consilier juridic clasa I, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

23

STANECI

BARBEERU

TIBERIU

Serv. Juridic

Consilier juridic clasa I grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 1

Consilier juridic clasa 1, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 1

1    an

vechime

24

GHEORGHE

LAURENTIU

Serv. Îndrum are si Sprijinire    Asoc

Proprietari

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

25

GHEORGHE

MANDA

MIRELA

Serv.Îndrumare si Sprijinire    Asoc

Proprietari

Inspector clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Inspector clasa 1, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

26

UZUN

ALEXANDRA

ELENA

Serv.îndrumare si Sprijinire    Asoc

Proprietari

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

27

VECERDEA

SIMONA

Serv. Îndrum are si Sprijinire    Asoc

Proprietari

Inspector clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

28

ISLAM LACME

Serv.Asistenta si Protecție Sociala

Inspector clasa J, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

29

STAVROSITU

MIRELA

LOREDANA

Serv.Asistenta si Proiecție Sociala

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

30

CAPRIȚ A

RARES

Biroul

informatizare

Expert t.i.t. clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 1

Expert t.i.t. clasa I, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 1

1    au

vechime

31

CALIN

LACRAMIOARA

Serviciul centrul de    Informare

Cetateni

Inspector clasa l, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Inspector clasa l, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

32

POPESCU

LILIANA

MIHAELA

Serv.Zona IV

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa (, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

33

HRISCANU

CRISTINA

Serv.Tehnico

Economic

Referent clasa III, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 5

Referent clasa 111, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime

34

DINESCU

NICULINA

Serv.Igiena

Publica

Referent clasa III, grad superior, treapta 3 de

Referent clasa 111, grad superior, treapta 2 de

1    an

vechime

salarizare, gradația 5

salarizare, gradația 5

1

35

TRASCA

IULIAN

Serv.Drumuri si Iluminat Public

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 1 de salarizare

1    an

vechime

36

GRECU ALIN

Serv.lgiena

Publica

Inspector clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Inspector clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

37

PITU FLORIN

Serv.Drumuri si Iluminat Public

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

38

BICA

ALEXANDRU

Serv.Drumuri    si

Iluminat Public

Inspector clasa [, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

39

BOGORODEA

ALEXANDRINA

Serv.Telinico

Economic

Referent clasa III, grad principal, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Referent clasa III, grad principal, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

40

CROITORU

ALEXANDRU

Serv.Trafic Rutier si Ordine Publica

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa J, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

41

MERCHEZ

OLGUTA

Serv. Autorizații Agenti Economici

Inspector clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa l, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

42

PARFALA

BRANDUSA

MTHAELA

Serv. Autorizații Agenti Economici

Inspector clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 4

Inspector clasa 1, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 4

1    an

vechime

43

MOLDOVAN LIL1

Serv. Autorizații in Construcții

Inspector elasa I, grad principal, treapta 2 de salarizare, gradația 4

Inspector clasa I, grad principal, treapta 1 de salarizare, gradația 4

1    an

vechime

44

MACHEDON

DANIELA

Serv. Autorizații in Construcții

Inspector clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Inspector clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 3

I    an

vechime

45

CRISTESCU

VASILICA

Serv.Urbanism

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

46

VIRTOPEANU

DRAGOS

FLORIN

Serv. Autorizații in Construcții

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 4

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 4

1    an

vechime

47

SOARE

GEORGIANA

B. Peninsula

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa ], grad asistent, treapta ) de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

48

NICULAE NONI ADRIAN

Serv.    Protecția

Mediului    si

Dezv. Durabila

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

49

ARNAUTU

IONELA

NICOLETA

Serv.Plan Integrat de Dezvoltare

Consilier clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația l

Consilier clasa I, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația ]

1    an

vechime

50

CRASMARU

CLAUDIA

MTHAELA

Serv. Stare Civila

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta l de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

51

RUSU BOMPA MIHAELA

Serv. Stare Civila

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

52

DOCU OANA RALUCA

Serv. Stare Civila

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

fr>3

7

i

TUDOR

RALUCA

CRISTINA

Serv.Adm.Dom. Public si Privat

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta I de salarizare, gradația 2

î    ■

1    an

vechime

54

FOTESCU

MAGDA

Serv.Urmărire si Executare

Contracte

Referent clasa III, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Referent clasa III, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

55

GURAU

CORINA

B.Implementare Programe

Locuințe

Referent clasa IU, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Referent clasa III, grad asistent, treapta I de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

56

ISPAS DUNA ANGELICA

Serv.Tehnic Investiții

Inspector clasa I, grad principal, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad principal, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

57

RADU LENUTA

Serv.lnspect.Prot

Civila

Referent clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

58

ALIM CADER

Serv. Zona IV

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

59

BECHIR

NARCIS

Serv. Zona 11

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Inspector clasa l, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

60

NACHE

COSTICA

MTHAELA

Serv. Zona 111

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa l, grad asistent, treapta 1 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

61

CUTUMISU

VASELICA

Serv. Zona UI

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 1

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 1

1    an

vechime

62

IOFCEA

CARMEN

IULIANA

Serv. Zona V

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare

1    an

vechime

63

CIOCERLAU

ADELA

Serv. Zona V

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

64

LEVENDE

ZOITA

Serv. Zona V

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 2

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 2

1    an

vechime

65

POP

GEORGETA

Serv.Evidenta Persoanelor

Consilier clasa 1, grad superior, treapta 3 de salarizare, gradația 3

Consilier clasa 1, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 3

1    an

vechime

66

COVRIG

VIOREL

Serv. Evidenta Persoanelor

Referent clasa III, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 5

Referent clasa III, grad superior, treapta 1 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime

67

IANCULOF

COSMIN

Serv. Achiziții si Distribuire

Ajutoare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 1 de salarizare

1    an

vechime

68

DOLANA

CARMEN

Serv. Achiziții si Distribuire

Ajutoare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare

Referent clasa 111, grad asistent, treapta 1 de salarizare

1    an

vechime

69

TRIFAN ION

Serv. Achiziții si Distribuire

Ajutoare

Inspector clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare, gradația 1

Inspector clasa 1, grad asistent, treapta 2 de salarizare, gradația 1

1    an

vechime

70

ONISCU

VERONICA

EMMA

Serv. Achiziții si Distribuire

Aj utoare

Inspector clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare, gradația 5

Inspector clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare, gradația 5

1    an

vechime