Hotărârea nr. 36/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR ~I FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2010 ~IA NIVELURILOR SUBVENTIILOR

HOTARARE

privind aprobarea asociațiilor si fundațiilor selecționate in vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2010 si a nivelurilor

subvențiilor

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 30.03.2010_•

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ștefan Mazare, avizul Comisiei nr.l si cel al Comisiei nr.5, referatul Direcției Administrație Publica Locala nr.37139/17.03.2010, precum si Procesul verbal încheiat in data de 02.03.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administrează unitati de asistenta sociala si ale art.9, alin.(l) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările si completările ulterioare;

Vazand prevederile H.C.L.M. nr.3/05.02.2010 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2010, ale H.C.L.M.nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare si selecționare a fundațiilor si a asociațiilor care solicita subvenții de la bugetul local, modificata de H.C.L.M.nr.545/22.10.2008 si de H.C.L.M.nr.478/09.11.2009, ale Ordinului nr.l634/2009 privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenționarea în anul 2010, de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998, a asociațiilor și fundațiilor si ale H.C.L.M.nr.479/09.11.2009 privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acorda servicii de asistenta sociala, precum și a Grilei de evaluare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Asociațiile care acorda servicii de asistenta sociala in municipiul Constanta si care au fost selecționate in vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2010 sunt: Asociația « Fair-Play », Asociația «Carmen Sylva », Asociația Nevazatorilor din Romania si Fundația “Giovannio Bosco”.


Art.2 Se aproba suma de 180.000 lei acordata cu titlu de subvenție de la bugetul local pentru anul 2010 Asociației « Fair-Play ».

Art.3 Se aproba suma de 34.560 lei acordata cu titlu de subvenție de la bugetul local pentru anul 2010 Asociației « Carmen Sylva ».

Art.4 Se aproba suma de 32.400 lei acordata cu titlu de subvenție de la bugetul local pentru anul 2010 Asociației Nevazatorilor din Romania.

Art.5 Se aproba suma de 21.600 lei acordata cu titlu de subvenție de la bugetul local pentru anul 2010 Fundației “Giovannio Bosco”.

Art.6 Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Administrație Publica Locala, Serviciului de Asistenta si Protecție Sociala si Instituției Prefectului Județului Constanta spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de un număr de membri.

consilieri din de


PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, MOISOIU ANASTASIU DANUT NICOSOR

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANTA NR.a£_/_3 0.03_. 2 010

2