Hotărârea nr. 30/2010

HOT ARARE PRIVIND APROBAREA UNEI MASURI IN DOMENIUL SALARIZARII PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA


HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNEI MASURI IN DOMENIUL

SALARIZĂRII PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI DE

SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit în ședința ordinara din data de 0^ _

Având in vedere: inițiativa Primarului Municipiului Constanta exprimata prin Expunerea de motive nr, 16599/04.02.2010, Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse Umane nr. 16598/04,02,2010, proiectul de Buget local pe anul 2010, Contul de execuție al bugetului local Ia data de 31.12,2009, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget - finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constantă si raportul Comisiei nr. 5 - pentru administrație publica, juridica, apararea ordinii publicîe, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

In conformitate cu: prevederile art.1, art, 2f art. 3, art 6, art. 31, art 35, art. 11, alin. ( 1), lît. b, alin. ( 2 ) , alin. ( 3 ), alin. (4 ) din Anexa nr, NI - Reglementările specifice funcționarilor publici din Legea - cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, adresa Direcției Financiare nr, 16757/05.02.2010

Cu respectarea prevederilor art. 5, alin. ( 2 ), alin. ( 4), art. 11, art. 13, art. 14, art. 16, art. 23, alin. ( 2 }, lît. c din Legea nr. 273/ 2006 actualizata privind finanțele publice locale;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. ( 2 ) liC'a” si alin. ( 9 ), an, 45, alin ( 2 ), !it,1T a'1 si ale ari. 115 alin. (I)    din Legea nr. 215/2001 republicata si actualizata

privind administrația publica locala;

HOTĂRĂȘTE

ART.l -(1) Se aproba acordarea unor suplimente salari ale impozabile funcționarilor publici de execuție si de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, egale cu diferența dintre salariul de baza prevăzut pentru funcțiile publice de stat si salariul de baza prevăzut pentru funcțiile publice locale in care sunt numiți, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2 ) Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale câștigate,

( 3 ) Suplimentele salariale se acorda în exercițiul financiar curent, incepand cu data de 01.01.2010 avand in vedere ca veniturile proprii ale bugetului local , exclusiv cotele

defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2009 au fost mai mari decât cheltuielile de personal alocate pentru autoritatile executive, deliberative si aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta.

( 4 ) Suplimentele salariale se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat si reprezintă o baza de calcul pentru drepturile si obligațiile care se determina in raport cu venitul salariat

ART.2 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Serviciului Resurse Umane si Direcție Financiare, in vederea aducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

PREZENTA HOTARARE A FOST ADOPTATA DE    CONSILIERI DIN 27 MEMBRII


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR.

MARCELA ENACfctE

CONST

ANEXA la HCLM


Salarii de baia pentru funcții publice de execuție
Salnrull de hii/a I» pir funcții locale


Sul de biLfca pentru funcțiile publice du SUI


Diferența dintre tiI de bfl/a pentru funcțiile pul’liLC tic Stal fi uliulileda baza pentru limcliilc publice încalc


Secretar municipiu


Arhitect ief


Direct or


Director adjunct


Sef serviciu


Sef birou


1 Conțilier.eiperl.inspector, consilier juridic, audilor


1 Referent dc spre ia li! ne


IOJJ

, ON1RASEMNEA2Â

secretar, marcela enache^