Hotărârea nr. 3/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL MUNICIPAL PROVIZORIU PE ANUL 2010;

HQTARARE

privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2010

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința oi?ci înHicH I a d ata de 05.02.2010    ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.l de studii . prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat. raportul Direcției Financiare nr.l 2306/2 7.01.2010precum si raportul Direcției I ehnie — Investiții nr: t 1567/26.01.2010;

Având in vedere prevederi le Legii nr,273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, Jit.b, alin. 4, Iii. a si art. 115 alin. I, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

11 O T A R A S T E :

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2010 se estimea/a la venituri in suma de 530.532 mii lei si la cheltuieli in suma de 530.532 mii iei fiind un buget echilibrat, taxele speciale se estimează la suma de 10.33 I mii lei iar fondul de rulment ce se estimează a fi constituit conform legii in suma de 86.845 mii lei.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2010, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar ia chei țuicii pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificat ia economica si funcționala este prezentata in anexa nr. I si 1 bis, care face pane integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010. este prezentata in anexa nr,2 si 2 bis, cârc face parte integranta din prezenta hotararc.

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5.Veniturile proprii ale bugetului municipal sunt estimate la suma de 327.153 mii lei ,

- Veniturile curente ale bugetului municipal sunt estimate la suma de 462,593 mii lei, din care venituri fiscale ia suma de 442.472 mii lei si venituri nefiscale la suma de 20.121 mii lei.

-Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit si câștiguri din capital estimat ia suma de 180.00(1 mii lei, impozite si taxe pe proprierate la suma dc 85.356 mit lei impozite si taxe pe bunuri si servicii la suma de 176.806 mii lei si alte impozite si taxe fiscale la suma dc 310 mii Ici .

-Veniturile nefiscale estimate sunt constituite din venituri din proprietate in suma de 2.486 mii lei, vanzari de bunuri si serricii in suma de 17.635 mii Ici ,

-Veniturile de capital sunt estimate la suma de 16,530 mii lei.

-Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt estimate la suma de 180,000 mii lei.

Art.6*Taxeie speciale sunt estimate la suma de 19,331 mii lei, constituite in baza an.30 din Legea nr, 273/2006 precum si din alte fonduri specîal c regicmentare prin 1 cge.

Art.7 Fondul de rulment constituit conform legii este estimat la suma de 86.845 mii lei.

Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt estimate la suma de 151,970 mii lei din care:

I.- in va (amant preuniversitar de stat 135,365 mii lei din care:

2.- cresc


-    cheltuieli de personal

-    burse acordate elevilor


135.150 mii lei 215 mii Ici 1.605 mii lei

3, -Sume defalcate pentru serv, de evidenta populației

300- mii lei

4.Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 13.600 mii lei

5.Sume defalcate pentru ajutor social sunt in suma de LI00 mii lei

Art.9 Cheltuielile pentru Autoritari publice si acțiuni externe suni estimate la suma de 64.646 mii lei din care 26.395 mii lei bunuri servicii, 28.000 mii lei cheltuieli de personal, proieciecu finanțare din FEN 31 mii lei si cheltuieli decapitai 10.220 mii lei.

ArtJO Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale sunt estimate la suma de 300 mii lei din care bunuri si servicii 20 mii lei si cheltuieli de personal suma de 280 mii lei,

Art.ll Cheltuielile pentru Imnuri si servicii la capitolul Ordine publica si siguranța naționala sunt estimate la suma de 4.272 mii lei .

Art.12 Cheltuielile pentru InvaUmint sunt estimate la suma de 135.365 mii lei din care cheltuieli de personal 135.150 mii lei si 215 mii lei transferuri (burse),

ArtJ3 Cheltuielile pentru Sanatate suni estimate la suma de 4.306 mii lei reprezentind cheltuieli de personal in guma de 4.226 mii lei si 80 mii lei cheltuieli pentru asistenta sociala .

Art.14 Cheltuielile pentru Cultura. Recrccre si Religie suni estimate la suma de 26.090 mii îei din care 1.750 mii lei pentru subvenționarea unor institui ii publice de sub autoritatea Consiliului local, bunuri si servicii in suma de 22,340 mii lei , alte cheltuieli in suma de 2.000 mii lei.

Art.15 Cheltuielile pentru Asigurări si asistenta sociala sunt estimate la suma de 53.092 mii lei din care 4.150 mii lei bunuri si servicii. 2.455 mii lei cheltuieli de personal, 4.400 mii lei transferuri intre unitari ale administrației publice , alte transferuri la suma de 2.983 mii lei, asistenta sociala la suma de 38.032 mii lei, al le cheltuieli la suma de 362 mii lei si proieciecu finanțare din !-'EN suma de 710 mii îei.

ArtJ6 Cheltuielile totale pentru Locuințe, Servicii si Dezvoltare publica sunt estimate la suma de 55,268 mii lei din care 7.587 mii lei cheltuieli de personal. 41.647 mii lei bunuri si seivicii, alte transferuri in suma de 2.500 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 3.534 mii lei.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii vor asigura finanțarea următoarelor activitati;

1,    iluminatul public, cu 6.128 mii lei

2,    al te programe de gospodărie publica cu 5.754 mii lei

4.Serviri ului Public de Impozite si Taxe si alte venituri ale bugetului local , cu 9.765 mii iei

5.Serviciului public de administrare scoli RAEDPP, cu 20.000 mii lei

Art.17 La capitolul Protecția mediului cheltuielile sunt estimate la suma de 65.964 mii lei din care pentru bunuri si servicii suma de 65.370 mii lei si cheltuieli de capital suma de 594 mii lei .

Art.18 Cheltuielile la capitolul Combustibili si energie sunt estimate la suma de 102.534 mii lei din care subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif din bugetul local la suma de 51.757 mii lei, compensare pentru combustibil la suma de 44.723 mii lei si cheltuieli de capital la suma de 6.054 mii lei.

Art.19 Cheltuielile pentru Transporturi sunt estimate la suma de 18,695 mii lei din care 1.347 mii lei bunuri si servicii, subvenții 15.400 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 1.948 mii lei..

Art.2ft Cheltuielile evidențiate in afara bugetului local pe anul 20 J0 sunt estimate la suma de J 06.J 76 mii lei, din care:

-19.331 mii lei reprezintă taxe speciale in urm

atoarea st

ructura:

- autoritati publice

456

mii lei

- alte servicii publice generale

5.835

mii lei

- cui tura,recreere si religie

760

mii Ici

- locuințe servicii si dezvoltare publica

2.076

mii lei

- protecția mediului

10.204

mii lei

- 86.845 mii lei reprezintă fondul de rulment

astfel:


-    autoritati publice    1.629 mii lei

-    cultura,recreere si religie    9 mii lei

-    asigurări si asistenta sociala    60 mii lei

-    locuințe, servicii si dezvoltare publica    68.607 mii Ici

-    protecția mediulu    150 mii lei

-    transporturi    15.963 mii lei

-    fondul pentru acoperirea golurilor    de casa 427 mii lei

Finanțarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii si de capital pentru

activitatile menționate se va realiza prin alocarea in completare de resurse de la bugetul local.

Art.21 Conform H.C.L.M.nr.351/02.10.2001, H.C.L.M nr.90/2004, H.C.L.M nr.267/2004.    H.C.L.M.277/2004, H.C.L.M. nt.353/2001,

H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr. 150/2002, H.C.L.M nr.437/2002.H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M nr.209/2003, H.C.L.M nr.276/2004, H.C.L.M nr.437/2006, H.C.L.M. nr. 118/2006 , s-a delegat

gestiunea unor sisteme publice de gospodărie comunala către Scil Confort Urban Constanta.

Drept urmare finanțarea cheltuielilor privind majorarea capi laiul ui social la S.C.I.L. Confort Urban se poate face din bugetul local, din laxele speciale „ precum si din fondul de rulment constituit conform legii ,

Art. 22 Se aproba utilizarea temporara a fondului de rulment pentru acoperirea golului de casa provenit din decalaje intre veniturile sî cheltuielile anului curent precum si a disponibilităților din fondurile speciale existente la finele anului 2009 .

Art,23 Se modifica art.I la H.C.L.M. nr.638/19.! 1.2008, care va avea următoarea fo rm u I are:

« Pensionarii cu pensii pana la 800 lei. persoanele peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoanele cu handicap si categoriile de persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociații si fundații vor primi de opt ori pe an cate un pachet cu alimente care va conține : 1 pui, I litru ulei, țkg. Zahar, Ikg. Faina, 1 kg. Orez astfel :

• La cele 6 mari sărbători religioase creștine după cum urmeaza :

-    Lasata Secului ;

-    Pastele Ortodox ;

-    Sfinții Petru si Pa vel;

-    Sfanta Maria Mare ;

-    Sfinții Arhangheli Mihail si Ga vrii ;

-    Sarbatoarea Crăciunului.

Celelalte 2 date vor ti stabilite sî comunicate din timp in mass - media. Celelalte dispoziții ale H.C.L.M, nr.638/19.11.2008 raman neschimbate.

Art.24 începând cu data aprobării prezentei hotărâri se abroga H.C.L.M, nr.603/14.12,2007 si H.C.L.M.nr.l 1/25.01.2008 privind acordarea unor bunuri de uz casnic persoanelor aflate la prima casatone.

Ari.25 Se aproba modificarea an.l din H.C.L.M. 590/14.12.2007 in sensul diminuării sumei de la 500 lei la 300 lei, suma ce se va acorda persoanelor care împlinesc varsta de 80 ani si soților care aniversează 50 de ani de căsătorie începând cu data aprobării prezentei hoțarari.

Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.590/14.12,2007 raman neschimbate

Arl.26 Se modifica ârtl la H.C.L.M, nr.604/14.12.2007, care va avea următoarea formulare :

«Copii preșcolari si școlari din Municipiul Constanta vor primi cu ocazia sărbătorilor de iama cadouri constând intr-un pachet ce va conține fructe, dulciuri si jucării, »

Celelalte dispoziții ale I J.C.L.M. nr.604/14.12.2007 raman neschimbate.

Art.27 începând cu data aprobării prezentei hotarari se abroga II.C.L.M, nr.l45/01.04.2008 privind organizarea de activitali festive anuale pentru pensionarii cu prilejul zilei de I Mai in locurile unde sunt amplasate cluburile pentru pensionari

Art.28 începând cu data aprobării prezentei hotarari se abroga H.C.L.M. nr.266/29.04,1999 privind acordarea de facilitați la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de cetateni. ca măsură de proiecție sociala

Dispozițiile H.C.L.M. nr.421/24.06.1999 privind modificarea Hotărârii or.266/1999 referitoare la acordarea de facilitați la transportul urban de calatori in municipiul constanta, unor categorii de cetateni, ca măsură dc proiecție sociala, raman in vigoare.

Art.29 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la îndeplinire si spre silința Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de 21 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

VISAN GEORGE

COM RASEMNE AZA

SECREIAR

MARCELA ENAC1IE

Constanta

Nr. 3    / 05.02.2010

JUDEȚULXONSTANTA

Unitatea acfministratrv-reritorială Primăria Municipiului Constanta

Formular

11/01


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE Șl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Și PARAGRAFE PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

20W

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00,17+45.02)

00,01

530532

V E NITU Rl PRO PRII (cod 00,02-11.02 - 37.02+00.15+00 16)

48.02

327153

l VENITURI CURENTE (cod 00,03+00,12)

00 02

402593

A, VENITURI FISCALE (cod 00,04+00,09+ 00,10+00.11)

00.03

442472

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00,05+00,06+00.07)

00,04

1&0000

A1.1. IMPOZIT REVENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01,02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01,02.01)

01.02

0

i Impozit pe profit ce le agențl economic: l>

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

oo.oe

130000

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

Impozit pe Onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din trsnsfsnjl proprietăților imobiliare din palTimuniul personal ”)

03,02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04,02.01+04.02.04)

04.02

180000

Cote defalcate din impoznnl pe venit

04.02,01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locala

04.02.04

0

A1,3. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte Impozite pe venii profil si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

I Alte impozite pe venii, profil si câștiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    ■ Restante anii anteriori -

00.02

0

|Coie defalcate din mpozitu; pe sala-'    - Restante anii anteriori -

00.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02}

00.09

65356

Impozite

si taxe po prop rî etate (cod 07,02.01 +07.02.02+07,02.03+07.02-50)

107 02

65356

impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07.02.01.02)

07.02 01

09776

Impozit pe clădiri de la persoane fizice ’)

07.020101

13526

Impozit si laxa pe clădiri rte la persoane juridice *)

07.020102

56250

mpozit si

taxa pa teren (cod 07 02 02 01+07.02.02.02+07.02.02 03)

07.02.02

9410

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

070202 01

3144

Impozit si laxa pe teren de la persoane juridice ")

07020202

5970

Im pa zituf pe teren ul din extra vi 1 an *)

07020203

263

Taxe judiciare pe timbru si alte laxe de timbru

07.02.03

6170

Atle Impozite si taxe pe proprietate

07,02-50

0

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15,02+16.02}

tQO 10

176806

Sume defalcate din TVA {cod f 1.02.01 +11.02.02 +11.02.05+11.02.06+11.02.07}

11.02

151970

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11,02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor sl Municipiului București

11,02.02

151970

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri

11.02.06

Sume defalcate bir- laxa pa valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

l 1.02.06

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a Infrastructurii sl a bazelor sportive cin spațiul rural

11.02.07

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2250

Taxe hoteliere

12 02,07

2250

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15,02 SO)

15.02

309

Impozit pe spectacole

15.02.01

309

Alta taxa pe servicii specifice

15,02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uțjltzarii bunurilor sau pe desfășurarea de actlvitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50}

16.02

22277

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.Q2.Gt-’- U5.02.02.021

16.02.02

16003

Impozi! pe mijloacele de transport deimute de persoane fizice *)

16020201

7593

Impuz'i pe mijloacele de transpari deținute de persoane juridice ’)

16.02 02 02

8410

laxe si tarife pentru eliberarea, de licențe si autorizații de- funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

6274

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

310

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

310

Alte impozite sl taxe

18.02.50

310

C. VEN

TURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

20121

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.024-31.02)

00.13

2486

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2486

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților șl companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

2486

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

(Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02,50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

(Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

17635

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

655

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250

Contnbutia panntilor sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

350

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02 12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

5

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02-28

50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

3302.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

9990

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1705

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34 02.50

8285

Amenzi.

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2930

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

2930

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu mtirziere a declarație: de impozite si taxe

35.02.02

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

3502.03

Alte amenzj. penalitati st confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)

36.02

4060

Venituri drn aplicarea prescripție1 exrincfive

36.02.01

VarșatTimt© din veniturile si/sau disponibilitățile inslifuUlor publice

36.02.05

4000

Venituri din ajutoare de stol recuperate

36.02 11

Alte venituri

36.02.50

60

Transferuri voluntare, altele decai subvențiile (cod 37.02,01+37,02.50)

37.02

0

Donatji si sponsorizări

37.02,01

Alte transferuri voi uni a re

37 02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

fOO.15

16530

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39,02.04+39.02.07)

39.02

16530

Venitur- din valorificarea unor bunuri ale Institui iilor publice

39-0201

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fonde’ile statului

39.0203

2500

Venituri din privatizare

39.02.04

Venitun drn vanzarea unor bunuri apari inand domeniului privat al stalului

39.02.07

14030

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40,02.06+40 02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumutorilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de .nteres locai sau a ■unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcrediiefof de la persoane fizice și juridice

40.02.07

imprumutun temporare din trezoreria stalului"*)

40.02.10

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa1'’*)

40,02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51409

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00 16

51409

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00,20)

142,02

51409

A. De capital    (cod

42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42,02 10+42.02.13 la 4202.17+42.02.19+ 42.02.20)

00,19

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de tarnidficare

42.02.01

0

investiții Knaritate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

Aeroporturi da interes local

42.02.04

Planuri si regulamente de urbanism

42.02 05

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

i-inanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor ooniui’ale șl alimentare cu apa a satelor (cod

42.02.09.01+42.02,09.02)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramul^ orivod pietruirea, reabilitarea,, modernizarea șr/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02 O9.O1

Finanțarea subprogramului privind alimentarea ci: apă a satelor

42.02 09.02

Finanțarea acț.-unilor privind reducerea nsculu seismic al construcțiilor existente ou destinație de locuință

42.02. W

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ greu ni verși tar

42.02 14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare ***)

42.02 15

Subvenții de la bugetul de stat căițe bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la spitale

42,02.16

Subveniir pentru finalizarea lucrampr de construcție a așezămintelor culturalo

42.02.17

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea progrsmuh.ii multiitnuai de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții ce la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din +EN postaderare

42.02.20

B. Curente    (cad

42.0 2 21 +42.02.28+42.02.29+42.02.32+42,02 33+42.02.34 Sa42.02.37+42.02,40+42.02.41)

00.20

51409

F mania rea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02 21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție*")

42,02.23

Finanțarea lucrărilor de cadashu imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

44723

Sprijin financiar centru constituirea familiei

42.02,33

1635

Subventn uantru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolier:

42.02.34

300

Subvenții din bugetul de sta' pentru finanțarea unităților d-: asistență medico-sociate

42.02.35

Subvenții peniru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.30

475

Subvenții ce la bugetul de stal către bugetele locale pentru fi nan fa rea programelor pe electrificare

42.02 37

Subvenții de ia bugetul de stal către bugetele locale pentru reahzarea obiectivelor de investiții ir turism

42,02.40

Subvenții din cugetul de stat pentru finanțarea sanataiii

42.02.41

4226

Subvent

1 de la alte administrații {cod 43.02.01+43.02.04+43,02.07+43.02.08)

43.02

0

Subvcnln primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copi'jlui

43.02.01

Subvenții de iâ bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a Tortei de munca si subve ni in na rea locurilor de munca

43.02.04

Subvenții primite de ia alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru peroanele cu handicap

43.02.07

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale ți județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.03

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45,02.05 +45.02.07+45 02 OS+45.02.15+45.02.16)

45,02

0

rondul European oe Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 *45.02.01 02+45,02.01.03}

45.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01 01

Sume primite în contul Plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

Prefmanțare

45.02.01.03

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 +45.02.02 02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sume primite ÎA contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.0 l

Surne primite in contul plăților efectuate îri anii anteriori

45.02.02.02

Prefinanțare

45.02,02.03

Fondul de Coeziune (cod 45 02,03.01+45.02.03 02+45.02.03 03}

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate (n anul curent

45.02.03.01

Sume primite în conLul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Prefinanțare

45.02.03 03

Fbfldul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04 01+45.02.04.02^45.02,04.03}

45.02.04

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate Tn ansi anteriori

45.02.04.02

Prefinantare

45.02 04.03

Fondul European <>e Pescufț (cod 45.02.05.0 i +45 02.05.02+45 02.05,03)

45.02.05

0

Sume pnmHe In contul pi ă fi Ier efectuate în anul curent

45.02,05.01

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45,02 05.02

45.02.05.03

Instrumentu de Asistenta pentru Preaderare (coc 45.02.07 01+45.02.0/ .02+45.02.07.03}

45.02.07

0

Sume prim le în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate In anii anteriori

45.02.07.02

Prefinantare

45.02.07.03

Instrumentul European de Vecinătate sl Partenenal (cod 45.02.08.01+45,02.08.02+45,02,08.03)

45.02.0S

0

Sume primite m contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinantare

45.02.08.03

Programe comunitare tmaniate in perioada (cod 45 0? 15.01+45 02.15.02+45.02.15.03)

45.02,15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15,01

Sume primite în contul plăților efectuate în an anteriori

45.02 15.02

Prefinanțare

45.02.15,03

Alte facilitați si mstrumente postaderare (cod 45.02 16 0' +45.02 16.02+45 02 16.03)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curenl

45.02 16.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefna nțare

45.02.16.03

TOTAL CHEL TU

ELI (cod 60.02+59,02+S4 Q2+69 Q2+79 02P

48,02

530532

°artea /-a SERVICII PUBLICE GENERALE {cod 51.02+54.02+55.02*56,02)

50.02

64946

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02,01)

51.02

64646

Din total capitol:

Aulomah executive sl legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

64646

Autorități executive

57.02.07.03

64646

Alte servicii publice generale (cod 54,02.05 la 54,02,07+54.02.10+54.02.50)

54 02

300

Dm total capitol:

Fond tfe rezerva bugetara la dispoziția au ion ta Iilor locale

54 02 05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, uontraclate/garantațe de stat

54.02.06

Fnnd pentru garantarea împrumuturilor externe, eoni racla (e/garanlate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii nublico comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

300

Alte servicii publice generale

54 0 2.50

di" " 1    ...............1..... .    '

Tranxac

ii privind datoria publică șl împrumuturi

55 02

î

Transferuri cu Caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

Transferuri din bugetele proprii aie județelor pentru institui,.le de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferul; din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56 02.09

Partea a tt-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

4272

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

Din total capitol:

Aparate naționala

60.02.02

.1

Ordine pobhca Sf siguranța naționala (cod 61.02 03+61,02.05+61.02,50}

6102

4272

Din total capitol

Ordine publica (cod 61.02.03.1)4]

61.02.03

1007

iPolitie comunitara

61 02.03.04

1007

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonnuiitarăj

61.02.05

300

Alte cheltuieli in domenidJ ordinii publice $i siguranțe, naționale

61.02.50

2965

!

Partea a tll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66 02+67.02+68.02)

63.02

216853

învatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

I65.02

135365

Din total capitol

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 *65.02.03.02)

65.02.03

47628

învățământ preșcolar

65.02.03,01

17298

învatamant primar

65.02.03.02

30330

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02 04.03)

65.02.04

87737

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

36893

învatamant secundar superior

65.02.04.02

35719

învatamant profesional

65.02.04.03

15125

învățământ postliceal

65.02.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07,04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07 04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02 11.03+65.02 11 30)

65.02 11

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11 03

Alte servicii auxiliare

65.0211.30

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4306

Din totat capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02 06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

0

Spitate generale

66.02.06.01

Umtâti medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

4226

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66 02.50.50)

66.02.50

80

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

80

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

26090

Din totat capitol

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

1100

Biblioteci publice comunale, orasenest», municipale

67.02 03.02

Muzee

67.02.03.03

1100

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

f--

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative $J sportive (cod 67 02.05 Dl ia 67 02.05.03,1

67.02.05

22885

Sport

67.02.05.01

3450

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

19435

Servicii religioase

67.02.06

100

Alte servicii în domeniile culturii recreern si religiei

67.02.50

2005

Asigurar

si asistenta sociala

68.02

53092

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

5200

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

18026

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

18026

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3710

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1200

Creșe

68,02.11

3205

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02,15.01 ^68.02.15.02)

68.02.15

4722

Ajutor social

68.02.15.01

2122

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2600

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68 02.50

17029

_

Partea a IV-a SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

60,02

121232

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

55268

Din total capitol:

Locuințe

(cod 70.02 03.01*70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 *70.02,05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

Centre pentru conservarea si promovarea culturii 1 radi tio na le

67.02.03. OS

Consolidarea s; restaurarea monumentelor istorice

67 02.03.12

Alte servicii col iu râie

67.02.03.30

Servicii recreative și sportive (cod 67 07.05.01 la 67 02.05.03}

07.02 05

22885

Spori

67.02.05.01

3450

T ine ret

57.02.05.02

0

întreținere grădini publica, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

19435

Servicii religioase

67.02.06

too

Alte servicii în domeniile culturii recreerii si religios

67.0Z50

2005

Asigurări si asistenta soci aia

6002

53092

Din lotal capitol:

Asistenta acordata persoanelor m versta

68.02.04

5200

Asistenta sociaia In caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02j

68 02 05

E8026

jAsistenta sociala In caz de invaliditate

68.02.05.02

18026

Asistenta sociala pentrt i familia si copii

68.02.06

3710

Ajutoare pentru locuințe

63.02.10

1200

Crețe

68.02.11

3205

Unități de asistență medioo-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 08.02.15.01 +68.02.16.02)

68.02.15

4722

Ajutor social

68.02.15.01

2122

Cantine de ajutor serei al

68,02.15.02

2600

Alte cheltuieli in domeniu' asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

17028

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE (cod 70,02+74.02)

69,02

121232

Locuințe

, servicii si dezvoltare publica (cod 70,02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

55268

Din total capitol;

Locuințe

(cod 70.02.03,01 +70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

Alte cfieltuieli in tiomeniul locuințelor

70.02.03 30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02 05.01+70.02.05 02)

70.02.05

0

lAlimentane cu apa

70.0205.01

r~    |Amenajan hidrotehnice

70.02 05.02

iluminat public si ulecirificari rurale

70 02.06

0128

Alimentare cu gaze naturale ic localitati

70.02,07

Alte .................... locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02,50

49140

1

Proiecția mediului (cod 74,02.03+74,02.05+74.02.06)

74.02

65964

Din iota! capitol.

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 -i-74.02.U5 02)

74.02.05

65064

Salubritate

74 02.05.01

65343

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74 02.05.02

621

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74 02.06

f

Partea a V'3 ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

70.02

121229

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 30.02.01)

80.02

0

Din total capitul;

Acțiuni generale economice si comertia-e (cod 60.02.01,06+80.02.01 00+80.02.01 10+80.02.01.301

80.02.01

0

Prevenire si combatere Inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mi|locil

80.02.01.09

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01 10

Alte cheltuieli pentru acțiuni generau- econornlce si comerciale

80.02.01 30

Combustibili sl energie (cod 01 02.06+81.02 07+31.02.50)

81,02

t02534

Din total capitol

Energie termica

31 02.06

964&0

Alli combustibili

31 02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si enepgia

31 02.50

6054

r

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83,02.03)

83,02

0

Din total capitol.

lAyucuIlura "(cod 83.02 03.U3+.83.02.03.30)

33.02.03

0

— ■ ■

protecția plantelor șs carantina ft tos ani ta na

83.03.03.03

— '

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83 02.03.30

Transporturi (cod 84.02 -03+84-02-06+84.02.50)

84.02

18695

Din (otel capitol:

Transport rutier (cod 84 02-03.01 la 84.02 03 03)

84.02.03

18695

Drumuri si poduri

84.02.03.07

Transport în comun

84.02.03.02

7 7348

Străzi

84 02.03.03

1347

Transport aeifiS (co d 84.02.06.02)

84.02 oe

0

Aviația civila

84,02,06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84 02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87-02.03 la 87,02,05+87.02.50)

87.02

0

Din loial capitol.

Zone libere

07.02.03

T unsm

__

37.02,04

Proiecte de dezvoltare mul ti funcționale

87.02.05

Alte acțiuni economico

87.02,50

I    ~

VIJ, REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.02

REZERVE

97 02

EXCEDENT

(cod 00.01-49.02)

98.02

0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VISAN GEORGE

JUDEȚUL;_CONSTANTA____

Unitatea administrativ - teritoriala : PRIMĂRIA CONSTANTA_

ANEXA 1 BIS


BUGETUL


cap 51.02

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lej

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

64646

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

54426

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10,01 la 10.03}

10

23000

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01,16 +10.01.30)

10.01

21965

Conți ibutii (cod 10 03,01 ta 10 03.06}

10,03

6035

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20,09 la 20.16+20.18 la 20.

20

26395

Bunuri sî servicii (cod 20.01 01 la 20.01 09+20.01.30)

20.01

5595

Reparații curente

20,02

562

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30}

20,05

320

Depla&an. detasad, transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

20.06

220

Cârti, publicalii si mate riale documentare

20.11

160

Consultanta si expertiza

20.12

361

Pregătire profesionala

20.13

200

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 !a 20 30 04+20.30 06+20-30,07+20.30-09+20.30.30)

20.30

18977

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ne rambursabile (FEN) po;

56

31

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

31

CHELTUIELI DE CAPITAL <cod 71+72)

70

10220

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

cap. 54.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

300

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

300

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

280

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

224

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

56

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30

20

20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 l3 20.01.09+20.01.30)

20.01

20

ANEXA 1 BIS

cap. 61.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+704-79+85)

4272

CHELTUIELI CURENTE (cod 70+20+30+40+56+51+55+56+57+59+65)

01

4272

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30}

20

4272

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

507

Reparații curente

20.02

186

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

205

Pregătire profesionala

20.13

30

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3344

cap. 65.02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

135365

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

135365

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

135150

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

105150

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

30000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+

59

215

Burse

59.01

215

județul Constante

■Jniaiea iîdnmislrarv - terllnnalâ Frimsnș Municipiului Constanbș

insiftuția pubtlcă, ______

formular;


?pex3 1 bis

11/06

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010

CaP.66,0?

mii lai -

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

2016

TOTAL CHE L Wl£ 1.1 (COd Q1 +r.' -*70+79+85)

4306

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30*4^+50+51+55+57+59/

01

4306

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.0f la 10,03)

10

4226

C hei tuia H sal aria le in bani (cod 10.01.01 la 10,01.16 +10.01.30J

$0.01

3261

Cheltuieli sal anale In n aiura ț cod 10,02.01 ia 10,02,06+10.02.30)

10.02

0

ContribuiII (cod 10.03.0$ la 10,03.06)

10.03

965

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 13 20.06+20.09 la 20,16+20.13 la 20.27+20.30$

20

0

B u nut 1 si se rv Ici 1 | cod 2D.01,01 la 20-01.D9+20.O I.30)

20.01

0

Reparații curorilc

20.02

Hrana (tod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04,

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (tod 20.0&.Ol +2d.o$.03+2q.o5.30)

20.06

0

Depl asa rr, detașa ri, l ransfet a r i (cod 20.0 6.01 +20 06-02)

20.06

_0

Mate riale de laborator

20.00

Cercetare-ctarvol la re

20,10

Cârti, publicații si materiale documontare

20.11

Consul Santa si expertiza

20.12

Pregătire profesional a

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii s> cercetări

20.15

20.16

20.16


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribui ale administrației publice locale la realizarea unor |ucrân ți servicii de interes public local, Tn baza unor convenții sau contracte

de asociere

2010

Reabilitare Infrastructura program InundalU penlru autoritsti publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si tombala rea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 ta 20.24,03)

20.24

0

Cheltuieli Judiclaie si extrajudiciare derivate din aclluni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor lagalt-

20.25

Asistenta tehnica In cadrul programelor operaționale ')

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.00+20,30.30)

20.30

0

Transferuri de capital (cod 51.02-12)

51.02

0

Ajutoare sociale (cod 57.02,01 la 57,02,04)

57.02

80

PRESEDlNtt [IE SEDWTA

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.3/2010

anexa 1 bis


JUDEȚUL _CONSTANTA___

Unitatea administrativ- teritoriala PRIMĂRIA CONS i ANTA    _

Formular:


cap 67,02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

26090

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

26090

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20/

20

22340

Bunuri si servich (cod 20 01.01 ta 20 01.09+20.01/30}

20.01

19435

Alte cheltuieli (cod 2 0.30 01 la 20.30,04+20-30.06+20,30-07+2 0.30 09+20.30 30}

20.30

2905

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATJ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

51

175Q

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59,17+59,22+59.S

50

2000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

Protecția muncii    20.14    9

Muniție, furnituri si armament da natura activelor fixe pentru armata    20.15

Studii si cercetări    ,fi

PLatl pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animatelor

20.18

Contribuții ale adminlsirallei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20,10

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20-21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apeior

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor {cod 20.24 01 ta 20-24,00)

20.24

0

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor stalului, potrivii dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica In cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20-27

AJte Cheltuieli (cod 20,30.01 la 20.30.04+20.30,06+20,30 07+20,30.00+20,30.30)

20.36

468

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor da preț ți tarif

40,03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51,01+51.02)

51

4400

Transferuri curente    (cod 51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51,01.15+51.01.24+51.01.28+51.01.31+S1.01.30)

51.01

4400

Transferuri de capital (cod 5l.02.12)

51.02

0

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2983

A Transferuri interne    (cod 55,01,03+55.01.08 la 55.01 10+55,01 12+55.01.13+55.01.15+55-Oi 18+55.01.21 la

55.01 25+55.01.27+55.01.28+55.01 42)

55.01

2983

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționala) (cod 55.02.01+55,02.04)

55.02

0

flitul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe rrerambursabWe (FENI posladerare (cod 56.01 la 55.55+cod 55.07+55.58+55.15+55. î6J

56

710

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR i

56.01

710

Programe din Fondul Sociai European (FSE)

56.02

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare socialo (cod 57.02.01 la 57.02.04)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59 12+59.15+59.17+59.22+59 25+59.30) Burse

Ajutoare pontru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații sl fundați»    _

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului necierical

Despăgubiri civile    _

Acțiuni cu caractor științific si social-cultural    __

Sume aferente plății creanțelor salariate    _

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA VISAM GEORGE

57

38032

38032

57.02

59

362

59.01

59.02

59.11

3821

59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30

ANEXA LA HCLM NR.3/2010

■JUDEȚULjCQNSTANTA _ _

Unitatea administrativ - teritoriala :_PRIMARlA CONSTANTA_

ANEXA 1 Bi5


cap. 70,02

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)

5526B

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+6!

01

61734

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03}

10

7567

Cheltuieli sa lari ale in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16+10,01.30)

10,01

5800

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1767

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+J

20

41647

Bunuri st servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

25373

Reparații curente

20.02

4600

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20,05 03+20.05 30)

20.05

1067

Deplasări, detasari, transferări (ccd 20,06.01+20.06.02)

20.06

200

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

56

Consultanta si expertiza

20.12

150

Pregătire profesionala

20.13

200

Protecția muncii

20.14

114

"te cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30,07+20.30.09+20.30.30)

20.30

98S7

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

2500

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

3534

președinte ședința

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR,3/2010


JUDEȚUL-Conslant$

Unitatea administrativ - teritorială Pnitiana Municipiului Constanta Instituția publică._


anexa 1 brs


Formula»


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE ȘI ALINEATE PE ANUL 2010


CAP. 74.02

• mii lei -

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01*56*70*79*85)

65964

CHELTUIELI CURENTE {cod 10+20+30+40*50+51+55*57+59)

01

65370

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 la 20.16*20.18 la 20.27+20.30)

20

65370

Bunuri si sorvlcil (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01 30)

20.01

65343

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01*20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunun de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01*20.65.03*20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasar», transferări (cod 20.08.01*20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Corcetare-dezvollare

20.10

Cârti, publicații sl materialo documentare

20.11

Consultanta si oxpertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

CcniuhuțU ilfl administrației publice locale la realizarea unor Iun rări și servicii de Interes public local,. In baza unor convenții sau

contra ele de asociere

Reabilitare infrastructura program inundau» pentru auioritati publice locale

20.19

ațțao

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundații lot sl Înghețurilor

20.23

Comisioane sl alte costur» aferenta Împrumuturilor (cod 2U.24.U1 Fa 2U.24.05J

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20,25

Asistema tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20125

Ti chete cadou

20.27

Alta cheltuieli (cod 2U.30.01 la' 20.30.04+20,30,06+20.30,07+20.30.03+20,30.30)

20.30

27

Alte dotam» (cod 3U.U3-01 la 30.03.05)

30.00

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț ți tarif

40.03

Transferuri de capital (cod 51.02 12)

51.02

0

B. Trensferuri curente In străinătate (către organizații Internaționale) (cod £5,02.01+55,02,04)

55,02

6

Ajutoare sociale (cod 57,02.01 la 57.02.04)

57,02

0

TITLUL X AL TE CH E LTU IE LI (cod 59.01+59.02 *59 11 +59.12+59.15*50.17 *59,22+50.25+59.30)

59

0

Burse

50,01

_

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile natu»3le

59,02

Asociații sl fundații

£9.11

Susținerea cultelor

59.1 î

Contribuții la salarizarea personalului iitsul&rlcal

59-15

Despăgubiri civile

59,17

Acțiuni cu caracter stHntlfțc si «oclal-cufttltâT

59-22

Sume aferente plătii Creanțelor solari a le

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea sl corn bătu rea discriminării

£9.30

CHELTUIELICAPITAL fcprf 7f+72j

TU

594

■JthJL xu ACTIVE NEFINANCIARE (C03 71,01 ta 71,03) Arfhrufîjto (cod 71 01.01 la 71.01.03+71,01,30ț’

Stocuri (cod 71.02.01}

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

71    594

71.01    " 594

71.02    0


ANEXA LA HCLM NR,3/2010

JUDEȚUL Constanta

Unitatea administrativ - terltonală .Primăria Municipiului Constanta Instituția puplicâ._


anexa 1 bts


Formular


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010


CAP.81.02

• mii lei •

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

102534

CHELTUIELI CURENTE {cod 10+20+30+40+50+S1+55*57+59)

01

96480

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20/18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

96480

Subvenții pentru acoperirea diferențelor do preț și tarif

40.03

51757

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevlzionate ale preturilor la combustibili

40.20

44723

Alte subvenții

40.30

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

51.02

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02*59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59,11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

CHEL TU1ELI DE CAPfTAL fcod 71+72)

TITLUL XH ACTIVE NEFIN AN CtARE (cod 71X1 la 71.03} Activa fixe (cod 71.01.01 ta 71.01.03*71.01.30}

Stocuri (cod 71,02.01)

Reparații capitale aferente activelor fixe PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

70

6054

Tt"

6054

71.01

6054

71.02

u

71.03


ANEXA LA HCLM NR.3/2010

J U D EȚU L.Cur iSiar itG

Li ni ly tea administrativ teritorială 3 rimai ș Mtirrcipiul-i Consiam®

Instituția publica:. _

anexa ' Lns


Formulai    11/06

CHELTUIELI CUftENTE {cod T(H2tHȘf>+4<H£p+fț(*5î+57+39)

TITLUL II BUNURI Sf SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.00 la 20.1B+2O.13 la 20.22+20,30) Bum i ri s i servi ci1 (cod 20.01.01 la 20.01.00 +20.01 -30)

Re pa rai ir curente

Hrana (rod 20.03,01+20,03.02)

Bunuri țfe natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20,05-30)


20

20-01

20.02

20.03

20-00


16747Materiale de laborator

Certelare’dezvdltare

Cam. publicații si materiale documentare

Consultante si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Munitre, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cerceiarl

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.00

20.10

20-11

20.12

2013

20.14

20.15

20.16

20.13


Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor Ititran șl servicii de interes public local in baza unor convenții sau contracta de asociere


20.1 a


1347


-- BUGETUL

PE TriLORl DE CHEL TU [EU, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2010

CAR. 34,02

-mii lei ■

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (tod 01 *6C +70+79+35)

18695

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03}

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Asistenta tehnica In cadrul programelor operaționale *)

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 26.3d.04+26.3d.b6+26.30'67+20.'30.09+20.30.30)

TITLUL IHDOBANZJ '(cod 30.01 la 30.03}

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprovlzionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

Transferuri de capital (cod 51.02.12)

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ncrambursabife (FEN) postadorare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03*71.01.30)

Reparații capitale aferente activelor fixe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA '

VISAN GEORGE

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

0

20.25

20.26

20.27

20.30

0

30

0

30.01

0

40.03

15400

40.20

40.30

51.02

0

56

0

70

1948

71

1948

71.01

1948

71.03


ANEXA LA HCLM NR,3/2010

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:Primaria Municipiului Constanta Formular    7Z77

VENITURILE Șl CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget

2008

TOTAL VENITURI (cod 00.02)

00.01

106176

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

106176

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

106176

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.11)

00.14

106176

Diverse venituri (cod 36.11.06 la 36.11.10+36.11.50)

36 11

106176

Taxe speciale

36 11.06

19331

Amortizare mijloace fixe

36 11.07

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

36 11.08

0

Fondul de risc

36 11.09

Fond de rulment

36.11.10

86345

Alte venituri

36.11.50

0

I

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11+59.11+63.11+69.11+79.11)

49.11

106176

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11+54.11)

50.11

8347

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.11.01)

51.11

2085

Din total capitol-

Autoritati executive si legislative (cod 51.11.01.03)

51.11.01

2085

Autorități executive

51 11.01 03

2085

Alte servicii publice generale (cod 54.11.08+54.11.10+54.11.50)

54 11

6262

Din total capitol:

Fond de rulment

54.11.08

427

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.11.10

Alte servicii publice generale

54 11.50

5835

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.11

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.11.03)

61.11

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61 11.03.04)

61.11.03

0

Politie comunitara

61.11.03.04

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.11+66.11+67.11+68.11)

63 11

829

Invatamant (cod 65.11.03 la 65.11.05+65.11.07+65.11.11)

65.11

0

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.11.03.01+65.11.03.02)

65 11.03

0

învățământ preșcolar

65 11.03.01

învățământ primar

65.11.03.02

învățământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)

65 11.04

0

învățământ secundar mfenor

65.11.04.01

învățământ secundar superior

65.11.04.02

Invatamant profesional

65 11.04.03

învățământ postliceal

65.11.05

învățământ nedefmibil prin nivel (cod 65.11 07.04)

65 11.07

0

învățământ special

65.11.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.11 11.03+65 11.11.30)

65 11.11

0

Internate si canfine pentru elevi

65 i l 11 03

Alte servicii auxiliare

65.11 i I 30

Sanatate (cod 86,11.06+66.11.50)

66 11

0

Din total capitol:

Servicii medicale in uni tal i sanitare cu paturi (cod 66 ■ 1 06.01)

66.11.06

0

Spitale generale

66.11 06.01

Alte cheltuieli in □orneniu sanatalii (cod 6611.50.50)

66.11.50

O

Alte msbtuti: si acțiuni sanitare

66 11.50.50

Cultura, recreere si religie {cod 67.11,03+67.11,05+67.11.06+67.11.50)

67 11

769

Din total capitol:

Ser

67.

vicii culturale    (cod

1 03.02 la 67.11,03.08+67 11.03.12+67.11.03.14+67 11.03.30)

67 11,03

9

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67 11,03 02

Muzee

67.1 1.03.03

9

Institutn publice de spectacole si concerte

67 1 1.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67 11,03.05

Case de cultura

67.11.03.06

Cămine culturale

67.11.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67 11.03.09

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67 11.03.12

Centre culturale

67.11.03,14

Aite servicii culturale

67 ii.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67 1 1.05.01 la 67 11 05 03}

67 11.05

760

Sport

67.1 1.05.01

Tineret

67.11.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.11,05.03

760

Servicii religioase

67 11.06

Aite servicii în domeniile culturii. receerii si religiei

67.11,50

Asigurări si asistenta sociala    {cod 68,11,04

+68.11.05+68.11.06+68.11,12+68,11.15)

63 11

60

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68 11.04

40

Asistenta sociala In caz de boli sl învaiidltalJ (cod 68.11 05.02)

68.11.05

0

Asistenta sociala in caz de in validitate

68 11 05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68 11 06

0

Unități de asistență medico-sociale

68.1 T. 12

20

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11 15.01+68. H 15.02+68.11 15 50}

58 11 15

0

Ajutor social

68 11,15.01

Cantine de ajutor sociaf

68 11.15.02

Alte cheltuieli m domeniul prevenirii excludem sociale

68.11 15 50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.11+74.11)

fl8.11

81037

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

(cod 70.11.03+70.11.05+70.11.00+70,11.07+70.11.50)

70.11

70583

Din total capitol'

Locuințe (cod 70.11.03.01)

70 11,03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 11.03.01

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70 11.05.01 *70.11.05.02)

70 11.05

0

Alimentare cu apa

70 11.05 01

Amenajări hidrotehnice

70 11.05.02

Iluminat public si electrificări rurale

70.11.06

340

Alimentare cu gaze naturale in tocaiitati

70 11.07

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70 11.50

70334

'. I        :

Protecția mediului (cod 74.11 05+74.11.06)

74.11

10354

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74 1 1.05.01 +74.1 1 05.02)

74.11.05

10354

Sal u brii ate

74 11.05.01

10204

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74 11 05.02

150

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.11.06

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.11+83.114-84.11+87.11)

79.11

15963

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.11.01)

80.11

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80 11.01 06+80.11.01.30)

80.11.01

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.11 01.06

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.11 01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.11.03)

83.11

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.11.03.03+83.11.03.30)

83.11.03

0

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.11.03.03

Alte cheltuieli In domeniul agriculturii

83.11.03.30

Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)

84.11

15963

Din total capitol

Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84 11.03.03)

84.11 03

15963

Drumuri si poduri

84.11 03.01

Transport în comun

84.11.03.02

15123

Străzi

84.11.03.03

840

Transport aerian (cod 84.11.06.02)

84.11 06

0

Aviația civila

84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.11.50

A

te acțiuni economice (cod 87.11.01)

87.11

0

Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.11.01

VI

. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.11

EXCEDENT (cod COQ1-49. 11}

90.11

DEFICIT

99.11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ANEXA LA HCLM NR,3/2010


JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - leoiorialâ Primana Municipiului Constante


anexa 2 bis


Instituite publică:__


Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010 cap,51.11


• nui lei ■


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL CHELTUIELI (cod 01+S6+70+79+85)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2G+30+40+50+51+!>5+57*S9)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod Î0.P1 M 10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Materiale de laborator

Câ'cetare-dezvoltare

Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor f»%e pentru armata

Studii si cercetări


Cod indicator

Program

2010

2085

01

456

10

0

10.01

0

20

456

20-01

456

20.02

2003

0

20-04

6

20 05

0

2006

0


20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16


piatl pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


20.10


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, in baza unor convenții sau


contracte de asociere    20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritari publice locale    20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor    si    înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferonte împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)    20.24


Cheltuieli judiciaro sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20 25

Asistenta tehnica In cadrul programelor operaționale *)    20 2g

Tichete cadou    2?

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    20.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod'30.01 la 30.03)    ...... ""    30

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

Dobânzi aforonto datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)    30.02

Alto dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)    30.03

TITLUL IV SUBVENȚII "(cod 40.03+40 26+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili


0

0

o

o

o

o


■ —    4    — —

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezorva bugetara la dispoziția autorităților locale


40.20

40.30

50

50.04


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)

Transferuri curente    (cod 51 01.01+51.01 03+51.01.14+51.01,15+51.01.24*51.01.26+51.01.31+51.01.39)


5151.01


^Transferuri de, capital (cod 51-02,12)    5102

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod $5-01+55.02}

55

A Transferuri interne    (cod 55.01,03+55.01 00 la 55.01 10+55.61 12+55.01 13+55.01.15+55,01 19+55.01.21 la

55.01.25+59.01,27+55 01.2&+55.D1.42)    5sal

B. Transferuri curente în străinătate (către organizați i inta moționale) (cod 55.02.01+55.02.04)    55.02

Tr'fftjf VIU Proiecta cu finanțare rf/n Fonduri exterițo nemrntxirsnOÎte (PEN) poslederare (cod 56.61 ie 55,05+cod 56,67+56.08+58.15+56L15)

0

0

0

0


Programe dm fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

TIRUL IX ASISTENTA SOCI ALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia £7.02.04)

TITLUL X ALTE CHEL TUIELI (cod 53.01*59,02+59.11+59.12+59.15+53,17+59.22+59*25+59.30) Burse    ’

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații

SusLlnaiea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului necieric&t _

Despăgubit) civila    _ _

Acțiuni cu caracter științific si soclol-cuiiural Sume aferenta plății creanțelor salariile

Programe si proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării


56    0

55. Dt

57


59

59.01


.o o o


59.02

59.11

59.12 59.15 59.17 59.22 53^25 59.30


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+721

TIRUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cori 71.01 la 71 93} Active fixe (cod 71.91 Cu la 71.01,03+71 01.30)

Stocuri (cod 71.02.91)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGEANEXA LA HCLM NR,3/2010


JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - tentonalâ :Primana Municipiului Constanta


anexa 2 bis


Instituția puWlcâ:____

Formular


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010 cap 54.11

- mii lei •

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

Cod indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

6262

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51*55*57*551

qj    5835

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salarialc in bani (cod 10.01.01 la 10,01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli saiariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.18+20.18 ta 20.27+20.30)

20

5835

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura db\ccta\or da wveniat \cod 20.05.01*20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasau, detasari, transforart (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

jX,ntru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local. In baza unor convonțil sau

contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale *)

20.26

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04-*20.30.06+20.30.07*20.30.09*20.30.30)

20.30

5635

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 ♦30.01.02)

30.01

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod60*81)

79

427

TTTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08^80.30)

80

427

împrumuturi pentru Institut!! si servicii public© sau actlvitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

80.08

427

Alte împrumuturi

80.30

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAM GEORGE

ANEXA LA HCLM NR,3/2010

JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - tentoriată :Pnmana Muntdpiuiui Constanta    anexa 2 bis

Instituția publică:___

Fprmuiar


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010 cap.67.11

• mfl iei -

CHEL TUIELI CURENTE (cod 10+20+20+40+50*51+55+57*59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

Cheltuioli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.10 •♦10.01.30)

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20 01 la 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Reparații curontc

Medicamonto si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Bunuri dc natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Matonaie de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cam. publicații Si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări


01    760

10    0

10.01    0

10.02    0

10.03    0

_ _ 20    _    760

20.01    760

20.02

20.04    0

20.05    0

_ 20.09_

20.10


20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

769

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Alto cheltuieli (cod 20.30,01 la 20,30.04+20.30.06+20.30.07+20.20.09+20.30.30) Active fixe (cod 71.01.01 13 71.01.03+71.01.30)

Reparații capilate aferente aclivieior fixe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

20.18

20,30    0

71.01    9

71.03


J U DE’U L-. Constanta

anexa 2 bis


Unitatea administrativ - teritorială Primăria Municipiului Constanta

instituția publică:

Formular


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010 cap. 68,11

- mii lei •

Program

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

60

CHELTUIELI CURENTE, (cod 10+20*30*40*50*51+55*57±59)

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli saiarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (Cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II 8UNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

6

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-deivoltaro

20.10

Cârti, publicați' si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

protecția muncii

30-14

20.15

io ie

30.1 S


Muniție. furniluri si errnament do natura activelor fixe pentru armata Studii ți cercetări

Ptati pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Coufrituițll ale admln 1 strati =r publice locale 1a realizarea unor lucrări șl servicii da interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.10

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Hnantarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl ing haturi lor

20,23

Comisioane sl alte cosim i aferente împrumuturilor (cod 35.24.61 ia 20.24^03)

20.24

0

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivata din acțiuni in reprezentarea intereselor statului. potrivit dispontiiloT legatei

20.25

Asistente tehnica In țjtadi ni prut) rama lor operaționale ')

20.20

Ticlreio cadou

20.27

Alto cheltulc 11 [ cod 20.3Q ,D 1 13 20.dă.04+20.30.0B+20,30.07+2D. 30. D9+20.30.30 j

20-20

0

CHEL TUIEL1 DE CAPITAL {cod 71+72)

70

60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.(31 la 71.(13)

71

60

Active fi» (cod 71 ,(H 01 la 71.01.05+7 T.01.30)

71.01

60

Stocuri [coti 71.02.01)

71.02

0

WsP[j.\lfE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR,3/2010


JUDEȚUL Constanta

3nexa 2 bis


Unitatea administrativ - teritonalâ :Primaria Municipiului Constanta

’nstiluția publică:__

Formular


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010 cap 70.11

mii lei -

DENUMIREA 1 N O 1 C A T O R 1 L O R

Cod indicator

Program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+56+70+79+85)

70683

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51*55*57*59)

01

1679

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

10

0

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01,01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

1Q.03

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1679

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20.01.30)

20.01

979

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materialo sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Deplasări, dotasari, transferări (cod 20 06.01*20.06.02)

20.06

0

Materiale de laborator

20.09

Cerce tare-dezvoltare

20.10

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Prutactls mtincn

20.14

MLiniie, furnituri si nmiameni de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20 16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anintalclDt

20.19

Contribuții ale adm in ist rației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, in baza urior convenții sau

contracte de asociere

20-10

fîeahiiilanc infrastructura program Inundații pantru autorilati publice JocaJa

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea in undai Iilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumut uri lor (cod 20.24. Dl ta 2Q-24.03)

20.24

0

Cheltuieli Judiciare Sl extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.20

Asistenta tehnica in cadrul program efor operat iernate *)

20.20

Tichet e cadou

20.27

Alte cheltuieli [COd 20-30-01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.0 7+20.3D. 09+20.30.30}

2Q.2O

700

CHEL TUlELi DE CAPITAL (cad 71*72)

70

69004

'iF'tLULXil ACTIVE NEFiNANClARE (cort 71.01 ia 71 03)

71

69004

Aci i ve ine (c ud 71 • 01 • 01 ta 71.01.0 3+71,01.30)

71.01

69004

Stocuri (cort 71 02.01)

71.02

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,09

PR£SE.DINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

ANEXA LA HCLM NR.3/2010


JUDEȚUL :Conslanta

Unitatea aoif iriisiiATiv - teriloițslă Pnmaria MOniptpILHul Ccnstanta

anexa 2 big


iTTEiriid^ publică:_

orniu.gr


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE. PE ANUL 2010 cep .74,11

20.09

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14


OEHtIMIREA INDICATORILOR

Cori indicator

program

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+70+70+85)

10354

CHEL TUtELl C    7£ (cod 10+20+30+40+50+51+55+5 7+53)

01

10204

TlTLUl I CHELTUIELI 06 PERSONAL (ceri 10.QI i& 10.03)

10

0

Cheltuieli salariate IntiFini (pod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Cheltuieli salariate Iri natura (cod 10.02,01 la 10,02.06+10.02,30}

10.02

0

Contrlbull» (cod t0.o3.ol 1a 10.03.06)

10.03

0

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.00 13 20,16+20.16 la 20.27+20.30)

20

10204

fiunur) si swvicl 1 (cdd2O.0i.OHa20.01.00+20-01.30)

20.01

10204

Reparați I curente

20.02

Hrana {cod 30.03.01+20.03.02)

20.03

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05.Qt+20.D5.03+20.05.3Q)

20.05

0

Deplnari, detașați, transferări (cod 20.O6.01+20.0&.02)

20.00

0

Materiale de laPoralor

Cereetare-d ei vo Itare

Cârti, publicații si materiale documentare Consultante st expertiza Pregătire profesionala Protecția munci-

r raritflurl si armam^rt de natura activelor fixe pentru armata si cercetări


20.15 20.56

Plăti poniru finanțarea patrimoniului gena!Ic al animalelor    ,*

Contribuții ale administrației publice locale Fa realitatea unor lucrau și servicii rte Interes public local, Iu paza unor convenții sau contracte de

asociere    20.19

Reabilitare- infrgsiniclura program Inundații pentru autorltsti publice locale    20.20

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apeiw    20-23

Prevenuee si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20:24.01 la 20.24.03)    20 24

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derwate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

Asistenta tahnlca In cadrul programelor operaționale "J

Tichete cadou    *_

IV.ZJ

Alta cheliuieîl (cod 20.30,01 le 20.30,04+20,30.00+20.30.07+20.30,00+20.30.30)    20-30

TITLUL XII ACTIVE NE F IM AN CI ARE (codT1.01la71.03} Active fix# (cod 71.01,01 ia 71.01 03+71,01.30)

Stocuri (cod 71.02.01}

Reparații capitale aforonlo activelor fixe PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE

0

15D

150

0


_ Vi

71.01 71.D2 71.03


ANEXA LA HCLM NR.3/2010

JUDETUL:CoR5tan!a

an&xa 2 bis


Uni Iuțea administrativ teuton 5 l-l : Pfu nana Municipiu: ui Ojnstgnia

InstlUJtia pubilcâ:_

Fc^nnJsr    11/061

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șt ALINEATE, PE ANUL 2010 tap. &4.11

mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Program

Cod indicator

2010

TOTAL CHELTUIELI (cod 01 + 6v+70+70+S3}

15963

CHELTUIELI CURENTE fc&t 10+20+30+40+53+51+55+57+53/

01 0

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)

io    0

Che Hulei 1 sal ar lai t in bani (c od 4 0.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01    0

Cheltuieli salariile |n natura (cod 10.02.01 la 10.02,06+10.02 30}

10.02 0

Contribuții (eod 10.03,01 Ta 10.03-06)

10.03    0

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din actitMi in reprezentarea intereselor statului, potrivit dlspgzltlilDț legale Asistenta tehnica In cadrul programelor operaționale *}

20.25 20 25 20.27


Tictiete cadou

Alte che I tu ie 11 fc od 20.30.01 la 20.30.04+20.30,06+20.30.07+20.30.M+20.30.3 D)'

.CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*7#


TEI


15963


TTTLULXH Active NEFINANCEARE <C0dTU1 la 71.03) Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01,03+71,01 30)

Stocuri [cod 71.02.01)

Reparații capi Lila ste rente activei or fure PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VISAN GEORGE


71    15963

71.01    15963

71.02    "6

71.03


ANEXA LA HCLM NR.3/2010


ANI:\A ,3iun-n CiONSTAN'l'A.

CGWfflTANTA

i PRIVARIA

Lista obiectivelor dc investiții pe anul 2010

Provizorie

TOTAl CI.M ICI. dm ■uirx1" ................ Momiri


J.1$$JI5

1.231.660

327.340

004.3JI

IM. 165

U

0

3

ii

397

86.41N

22.551!

0

259.231

343.3N5

3.31 n

340.07!

4.405

~nl

(1

’-fll

~iii

0

3,259

1.236

fl


Ohirfrnc de nii'fyriiil Ml (OKinUitlT


173.658

2116.Si! 3

4.151

20 2,432

7.UM

0

i

0

0

1)

3.VA4

3. IU5

(

1 14.64 t

171.912

3.311!

168.602

2.479

bl

D

0

0

0

2,41?

0

s


OhtrClue dr înmiim Tt-3-i


121.145

200-562

I.IM6

ins. 45 6

7.194

il

n

0

0

0

S4O

fi.354

fl

144.501'

1 7! .473

1)

I11.41J

I ui 6

",l

9

ii

0

0

7S0

l.Ufi

n


Udări si site- ebdiiueii de investiții


39? |    R'.394| I3.HQ| |"


QAPITOm^L

loMt. <Jin țârr


AliTimPĂTl PI-PLICE Șl ACI IUNI EXTERNE

JM.408

3’ll.4l>8

3,7311

318.678

11.84*»

n

0

o

0

i.fi29

10.220

0

0

0

fi

0

0

ii

M

0

ol

y

11

11

0


Obiective tic investiții mi c rinîLirtijrt


Q

li

n

$

(i

0

(i

<1

0

u

0

n

0

0

O

n

o

0

0

■i

il

0

0

n

o

s


Obpeclne de cumdtu

noi

1)

41

D

0

0

y

<3

y

n

0

u

ii

0

0

0

0

0

0

0

0

<i

0

b

c

ii

o

381 4ylsj jiu »(Jtt| 2.~3t/;|    373.ft74|    0 *49j ol Ml

"of


Un rin si ibe r heLcuivU fir Lnve*U|ii


J util l!«b- cirt.


;i| ~fî[ ~~    |Q.32fl[    ~ o]


/Al !" ir im; l.-i

Vr

avY.

i' tofti wrwinvi c*e> i(în (    irnw/,*

W. 11 lii/JiJ

jDiftiiil

.OlJjirAij

1 Lii'rt-uJrjfî

tnlfttâl

jii -Jiu i/irViJ. 1

7-ewrtJ

rroi/lror i w

J J jjț

|T!/| ISM4IJ|f

1.' fz 2I.MN

Fwi evĂvi ^‘i'lf/iv

ZMșjf

1 <wJ “ - l' y,'

//MMIHrt-ir .frlj

ffx'

w S(/

f-ivn/

A'A»'Ji!b

nr-Mirlu/v

/mxJ

l.'n- l.,,,i

niigf

i ftlUT^iTAr-J

Ue 4* •'«je •/.......

hs#r

,.y3i.,i i^i'’

iFitftd

•^Xl/jHirVIC

4 i

1

Jl

*

A

ț

r

R'

.'2

J

/<

Moiîrr ijnJcpqndctH?

II

41

n

I>

0

0

[1

0

y

11

■b

y

[>

‘•MlJlIll țl |.IA|H<:i-,

3Ki -iy«

1K| 4M

: iii

Î78

1 1 «49

O

0

(1

0

y

1 62'»

iu2îu

f

lotul, din carț-

167

213

129

84

601

0

0

o

«

0

60

II

ft

0

0

0

0

1)

II

6

0

0

0

0

(1

li

0 0

Obiective de investiții in eiiiitiniisrc

0

0

0

0

0

11

(1

o

ii

11

0

0

II

0

0

0

<1

0

II

n

11

ii

ti

0

0

11


34

41

32

9

9

0

0

0

11

(I

9

<1

0

0

0

0

0

0

1)

n

o

11

11

<1

<1

11


Obirclive tl» imcslițil in contltioare


0

0

n

0

0

0

u

u

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

O

0

0

Q

0

0

0

0


Obiective de investiții noi


0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

o

o

0

0

0

0

11


llntiri »i alte cheltuirii ■le mvqtițh


A4


*l| M|


"I »l "I


lotul. «lin tai*:

M01.V1 inikpoiikiii*


34


41


32


Obiective de investiții noi


0

0

0

<1

0

0

(1

0

ll

II

0

0

0

0

0

0

<1

0

II

0

0

II

t)

0

0

0


Ootiri v iile cheltuim de Investiții


Totul, din rar*-

• doliu independente

•alte cheltuieli asiiml.Mc invc$iini|pr


țip|


167

0


2131    1191 S-H 'dl H »1    01    »1    0]    W>1


213

0


129

0


SI

fi


6<l

0


60

o


f*iljlttt4 2 «111 J

IICiM

«01WU

[    I ’ I ~    /    [    i    I    '    I    1    «    1 ~ i    H | f2 j JJ j h


2 AK .UI ÎS I 1 ■■' S> KViflI Ș] DEZVOLTA RE PUBLICĂ

686.799

7

Z722S71

475.559

72,535

0

0

u

u

J97

£8,61)3

.1.634

11

2S7.77(,

țJ!O

J3&.6Î0

2. *79

0

0

ii

0

0

2.479

ol

r    o


Ohlfflh l- de Ini eui(il

în fOiiriiFiuirt

173.658

?CJr. 5fii

4 Iji

402432

7 039

0

a

0

u

a

1934

3.105

<1

1 [4.641

171 9t2

.3.3 JO

iea 602

2 179

o

0

5

0

4 479

0

1'lllL. iLill LflTC

III IAI 233J 23, <l 4,2 (4) 9

B

OblKfbr Jr Investi) 11 n0ț

169.561

207 978

1 106

ZOO 372

360

0

0

y

0

0

0

ÎMI

0

14.1 135

170 018

0

170 018

6

0

0

o

Q

0

0

O

u

Inial. Jni zarț;

t

3

4

(

ReiJ;/arfi unri insfiî. -Ir »gr*m imuNț

o 193

6 917

179

i? 538

0

0

0

0

0

II

0

0

0

pt IjlijI Siulahinl-Vfanini:i li'lrțrlil

2.017

5.140

0

5 !4{j

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

Hfl. \T 4»W nioJif jinn ÎJ^LiM ȘG# 200?

f iiiiiiT. unei parcuri Sujn-ntl. <on» \jiI

15 571

15 5ij

31'

î 5 260

inol

300

f 'llll 11 Jiul. .!< 1 rjmlil 1 l.i, rniill C-Il

[4 006

1 i O0ii

0

14 f'Hl. j

0

9

IIfi M !.3729.01.2009

C/nasil ulr i1 vinuri' miiNii'laiara P*1

3.0 279

20.229

173

[?,»

0

0

m Jl, Mamaia. ?ana Cs/inl} Attiaiius

1 7 33 1

17 83:

o

17 5 : |

c

0

MCI Al 44J.'25.II4.Î(H)4

fiinslruinf Drasrl lacwslrw IK

127.268

105 26[

4 3

165.2L8

13

Oi

Iun Iul Ui uIlii 4 i umilirii

109.3S1

I33.OH

133.041

1)

■ 1

HI 1 11 ll.liH.iH mo Jir. railICi.M 1 1/3WW

Dnjiirî ți .iile i liinLiiull

34 3 ;.«(!

3T-. 6691    267 414

66 255

n5.[49

*

3?

<?

'39?|

64 623

129

fi

(Jț ULM.'}(iili

Totul îl iu care-:

*dotnn inikpefidcjLFP

341 ?06

33L 295

26( 918

6U5;

6Î.H1H9

11

0

II

0

397

63.412

0

0

'iiLklii hi i;iiiifL-|c

1 .562

1 562

476

1 4I3S6

1 086

0

0

0

0

fi

957

179

0

*4Uî clic'rtuii-li <isl'm ,n vss.HMil-.ir

5C

«32

6

812

254

0

0

î

IJ

ft

2-64

0

0

HiN |.’K

JOI 053

J.953

197 10(1

ii 623

■0

0

0

6

(1

3 ffi

1.105

100 4n;

[67 074

i 310

101.706

2479

0

II

ii

0

0

2.479

fi

J


? 530

6.5JO

193

5.332

■166

■166

0J    ll

48)6

. 836

0

&

.....

O

°i


CftlISh L« ItlT jUr fintri in Mi. C'uiiifi. zOjh llsbs \oi it

IfCLAl îîit/iSfeS *L ii fi Al SI2/200 Pasarrla ii poHinane ift lewtant s rai-..<ii i.:,tiiii-ii ițrrtlt In nțaui>nt'ii Mima ii


Rusiiia ilifl J


Hi. I M


■ JOlOfUcapitolul .74

Ta lai. di ii care:


PROTECȚIA M EDI HLLI I


s$4

5

S$4

741

«

(1

(1

1)

0

150

574

ii

o

o

ți

4

(1

11

0

fi

0

5

0

fi

c


Obiective de invrâtitii

In <fioFinu:ue

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

y

o

0

0

d

Oi

0

$

0

<1

0

0


Ohieeiîve Ue investiții uqi


0

0

■()

1]

Q

0

0

0

0

fl

0

0

l>

11

fi

0

0

fi

0

6

fl

0

p

0

0

p


11


bomisi aht <lirliuidi fk Im rs li ții


loial. iEIii cârt: * Studii :?i pionsCte Moțai 1


VaJal. di ii care:


sm|


ei


■+ii


Oj 0|    0| flf| 0| l5p| 3941


SM


8'j-i


SM


7+1    &


IX)


COMBUSTIBIL SI ENERGIE


LflS.I’S

201.053

J.9S3

197.100

$.054

0

«

0

<1

0

0

6.054

0

107.805

167.07$

J.3I0

I63.7$6

l JJ6

0

il

0

0

0

0

!.23$

fi


Obiective de inveitîlîi

0

0

0

5

0

0

5

0

0

0

0

U

in țgia țin nare

0

3

0

0

0

0

fi

o

0

0

0

0

0

I ulii, din care:


(JErietttvc Ur investiții noi

Ifis.l^

30 j 053

3Ș5J

l"7 l(XJ

6 054

0

0

0

0

0

0

6 054

U

100 BfiS

167.076

3.310

1 h.) 766

1 236

0

0

0

0

0

0

î.236

0

f.țTil. di ii <lr'P


1

f oDSîr l..or_ lefii. ptf tineri m vd- <"u nsfi.

tilJț l££

20 ■ ('■; .1

3 9jj

197 LOii

MJ34

11

0

a

0

0

0

6 0 6i

II

fetmi Baha SovHf ' ',n(nlr termice

LU9 K05

JSÎ O7f

1 110

i f, i 760

1 2J6

0

o

0

0

0

0

î 216

ti

fl< IM MO’Wi 3, ÎJCLM fii’.1009

D/jlArl.$[jilTe<ln4iiiiell

o

0

•t

fl

fl

0

<>r

0

fl

fl

de investiții

[olul. iti_n cure:

Mut&n independente

u

11

■ 0

6

0

0

0

0

0

0

0

n

"diiijh ji rr,!i<eiL


lit.OI


Pafim I mo 3


111 I M


’MH» i,99.04J

IOV. 9Q4

51.787

49.117

17.911

o1

0

0

«

<i

15.96)

1.948

<1

1.455

1.455

0

I.4S5

'»80

0

0

0

o

0

?X«

(1

0


l)

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

o

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0


Obirctise de inve»lS|ll nșl


1 584

1 544

0

1 5X4

X4tl

0

0

0

0

0

840

0

0

1 455

1 4S5

11

1 455

780

0

0

0

0

0

780

o

0


lutul, «lin țâre;

Meituire »i aifaliure Pslazw Marc Miada lîeorgc loparcennu III I M 400Z?$ O$.20O9 MvticrrnMtc diurn zyna Anii I Vhieii (SliatU (.nsuluj)

Hl.'l M 428.Q8.OX 2009

l’ictrvire Si nxtnllarc ui zona Xha/I.t Molilor (Prtl Mtii TlUra)

Hl LM 401/28 082009


556

556

0

556

280

0

0

0

0

0

280

0

0

510

510

0

510

260

0

0

0

0

0

260

O

0

oi Oi


473

473

0

47)

280

0

0

0

0

0

2X0

0

0

436

436

0

436

260

0

0

0

0

0

260

0

0


555

555

0

5.55

2X0

0

0

0

0

0

2?0

0

0

509

509

0

509

260

0

0

0

0

0

290

țf

0

320f    517871    475331    17 0711    i)| il|

0|    15 I2?|    I94H1    Ol


Dotări \i alte cheltuirii de investiții


I »iil ihn cir«:

•iloum independente

♦studii *.i (XOKCIC

•ulic cheltuieli aslra investitiilw


97 1591


97 459 0


99


"of


99 3?o u o


51 787 0


47 53) <1 <1


17 071 fi


15 123 0 0


• 948 0 n


PREȘEDINȚI' SEDINIA. VISAM GEORGE


i teist


9010(11ANEXA LA HCLM NR.3/2010

Lista dc studii si proiecte pe anul 2010

CAr. 51 A U TO K1T A ȚI 1HIB MC E Ș1 Af' 14 L Al I E XT K Rft E_____mije.

iii

$i-jwwiif<■ J

ț h i ’i'1 A'/if 1 piiw# /n

?/

r/(*

jpliljiî

AJ/lif

1 Rwr 1

Tjțitrt jq/c

Fwrwî

«ar

1

Pui tec tare si execuție Ansamblu locuințe iclimc pt tiftert. destinate cumpărării Cartierul al il lea-Strada Siiitiimi.i-V^da

DTA

377,199

2.710

374.469

K.yot.'

0

fi.900

1

I' m iecia re R1V1E R A TOM 1S i ture Stai i unea Mâni aia s! porni I

1'omis

DTA

1 .629

1 629

1.629

1.629

3

1 tuciiiiieiilarii- ;chiiiL'<i-ccorioinicj rn vederen accesurii fQințuhlor structurale pentru 'Proiectul "Con51 nu rea unei parcări supraetajate. yciiLi SEniml (illnsr uiilitrejui cia l Irurin.i Constanta"

D P D.

60

fl

60

60

60

4

Elaborare Sf. PT. StDf pentru protcet "Reabilitarea sî creșterea etracUvitatii turistice a Zonei Peninsulare a municipiultit Conslania ■ Rcnbilinttcfi si iiic-:ii iii,;:!tea ptisatelc! .-^i ;r stărilor de jL.ce- din /oiiu Pmni (Jvidîu Ron 1 urrns"

D P, D

210

0

210

ZIO

210

5

1 lahorare SI", I1']. DDt oențm proiect "Renlsihtarea st creșterea ■macii vijelii turistice a Zonei Peninsulare a nînriie: piu Iul Constanța -Re ului i'unea promenadei si aspaliilor verzi din /.Oua Vr iji- \t;nii-ț'a/ino-Ron Innns"

D.RD.

£40

0

S40

42(1

42(1

6

j'ialxirare SI, l’T. DDE pentru proiect 'Reabilitarea si creșterea :Ur;ie>'C’nlii turistice : Zonei l\"- usul.-re a iiiuuh pl lui < oiislau'..

Re aiuritul, a decesului piuit™ 1 mire plaja Modem si strada M'ircea cel Bairam inclusiv reabilitarea esplanadei",

D.P D

210

0

2.(0

210

2 ](]

I It.JAl

7

Țlăborarc SE. PT. DDL penii u Proiectul integrat "Mamaia- produs

turistic internațional" - Proiecte; "Reabilitare si reamenajare piateta Perla". "Reabilitare si reamenajare promenada Perla Cazino-Mamaia", "Reabilitare si reamenajarepiateta Cazino Mamaia". "Reabilitarea si rea menajarea promenadei Cazino Club Castel pana la limita administrativa a Municipiului Constanta-Tronson l: Cazino Club Castel Hotel palm Bcach"

D.P D.

1.260

0

1.260

420

420

TOTAL

381.408

2.730

378.678

1 1.849

0

0

1.629

10.220

0

01 30

CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICĂ_nn.k,

Az

Cft

Dcnuminw proieclu/ttt

.S’o/f<iAwv

Responsabil

I'afoane totala

până fa

Jl ti 2ty>t

Rest de plătit

Alocație 20 Kt

Fotului i

Pitar?

Taxe

Fond

rulment

8u%et

local

duzei

sw

1

Actualizare PI.JG Municipiul Constanta

D.U.

20

20

20

20

2

PI /. - Zona de coasta Pescărie - Portul Totnis

D.U.

120

77

43

43

43

3

PUZ.- Zona Valu Traian - DN3, Mun. Constanta

D.U.

175

115

60

60

60

4

Actualizare PUZ - privind reabilitarea si revnalizarea Zonei Peninsulare - modif. 1ICLM 416/2003

D.U.

150

84

66

66

66

5

Actualizare PUZ Palazu Mare III - modif HCLM 126/2003

D.U.

195

195

19.5

195

6

Reactualizare PUZ Sal Vacanta modif HCLM 1 17/2003

D.U.

84

57

27

27

27

8

Actualizare PUZ Palazu Mare Nord Caragea Dermeni pe malul lacului Siutgbiol modif HCLM 127/2003

D.U.

176

99

77

77

77

9

PUZ Construire locuințe ieftine pentru tineri, Cartierul ai ll-lea-Stefanita -vodă

D.U.

80

44

36

36

36

10

Reactualizare PUZ Mamaia

D.U.

50

50

50

“501

11

Diverse (PUD-uri + Avize)

D.U.

112

112

112.

112'

12

Diferite Planuri Urbanistice Zonale

D.U.

400

400

1,086

400

271

129

TQTAI

1.562

4761

1.086

0

0

957

129

0

CAP. 74 PROTECȚIA MEDIULUI    n.11 le.

Kt

tri

Ih'ntun/rGO firOiePfpIvt

Solicitare

Responsabil

1 floare totali

Decontat pânp fu

Jl 12 2M9

Rest de ptaift

Alocație 20 IR

!nttduri

P/ntrr

speciale

Fond

rulment

Pupat

Incul

Hvfpt

stat

I

Raport de mediu penlru actualizare PUC Municipiul Constanta

D.P.D.

500

0

500

500

500

(II 30

Pagina 2 <S»H 3

HCLM .

..'WXU

2

revizuire doeiunBniHJ'ic'lfchiiica necesara obliiiL-i ii avizului Cte lj ci.-iptifl ut i iu- a ap Jur pcn'.iLi cicllikI ixu n.- l’IJt ■ Mu nici pilii Consiaiita

D.P.D

20

0

20

20

20

3

Raport de rttediu pentru actualizare PU2- privind reabilitarea si re virilizarea /cuiei Peninsulare

D.P.D

15

0

15

15

15

4

Gpc.utiiu'iCb.lie lehiiica necesara chinuim .tviz.uh i de gospodărire a apelor aciua 1 izare P UZ privind rea bi l i tarea si r e v i (al i zarea Zi m e i Peninsuf&rc

D.P.D.

4

0

4

4

4

5

Raporr de mediu pcniru leai-lualizaru PUZ Sat Vacuum

D.P.D.

6

o

6

6

6

’ț

Raport de mediu pentru PUZ Zona tfe enasti; i Marii Negre

Pescărie Portul l'oniis

D.P.D.

20

0

20

20

20

7

Documentație tț-firtiea necesarii obținerii aviru/iu de gospodărire a apelor penii u PUZ - Zona de coasta a Marii Negre - Pescărie - Portul Tomis

D.P.D.

10

0

10

10

10

8

Raport de mediu pentru actualizare PUZ Paiazu Mare

D.P.D.

6

0

6

6

6

y

Documentarii lehnîca necesari obținerii avizului de gospodărire a itDclor ncntl r aciuai i are PUZ Palazu Mare .

D.P.D.

3

0

3

3

3

10

Studiii de evadare a impactul uî asupra med im ui pentru Riviera

Tomis - strada urbana intre stațiunea Mamaia si portul turistic fomîs

D.P.D

50

50

0

0

11

Documentație lelmica necesara obtinurii Avizului de Gospodărire a a peloi pentru Riviera Tomis - strada '.ir bana intre spuiunen Manta in si poriUL miErir Țomis

D.P.D

20

20

.0

0

12

Diferite studii sî documentații inițiate in domeniul protecției mediului

D.P.D.

10

0

10

10

10

L1

Coli u ai n arc proiecte Iii imit,ite de adm mistral ia Fqnduliv penii v

Mediu

D.P.D.

50

50

0

0

I4

Raport de mediu pentru modificare PL-Z Mamaia

D.P.D.

120

0

120

120

[20

15

Documentat ic, ichnicu necesara obții ieri; Avizului de Gospodărire j apelor penii,: modtfiWe PUZ Mamaia

D.P.D.

30

(]■

30

30

30

TOTAL

864

0

864

744

0

0

J5fl

594

3

PREȘEDINTE SEpîNTA

VISAN GEORGE

Pârlim î din 3


Ht.l M


. 201 U( ■ iLista dg dotări.independente >i utilaje pe anul 201(1

CA P.6S ASI<; l RĂ RI ȘI AS1S I lOT'ț SOC 1AI .A


tnii Lei

o>.

pH.

-l'.nfâriiftwy

1    A-IIir.'/i

iVjllAJl’.r

râ/yarvar

di'imjjrxifii

ri.i-.jf ftuMi.-,an

Ai 1/ «■? ,W

Fi"./ J'

i.» i'J

Ffttaf rfAwrAe. (flw jWfti

Fi;.r,'.i'u<r7

/'ifTirf

«|CUV.

7tDCi

ijHn.ipk1

Fustf

facvrJ

tAr»

T

?\uiouLi 1 i.Luru. {leasing 2G0ÎQ

k CritPl 5>DCIiJl

IU2

I4H

H.I

M

10

40

■o

2

Aiiuiioruni ilenșinf)

SFAC

05

65

45

2tl

20

20

tlli ÎI

167

21J

1291

HJÎ    60

0

0

(1

n

0

60

li

il


oi cy oi o;


C A F.7I) L0< XIIX r-fc, s 1: R V! t' 11 ȘI UEZVO I .TA RE ri H l. IC \    mu le ,

-------- —.. .     —TIj    '    ■ ~ ■    —


<*£

ZXvJiiYjMiiAr Jirftfi J

V«Affini*irr

/fcfpfMtiM

LUfAi*£jftrsV K'MJi'i} trrtli.tiiț

1 uf^jr^i 1 ifrjZy

fdutf rceJhiîn

fF

fîrrr^

QjrfCMfaM kt

fUfittf

dtit tVfff

/îiWAVț ij. f jM r /WW

/‘■‘jrrJ ffh-iîijj

F<i.nJirn

F-pimI

«.jwrr

ÎJJASlft

KdWt

/w

rfrfrmetf

ftir^ri rw

1

t iilouloțoarc ți copial.nire < lcasinjț ;

raetcpf

i.Q(W

4 uim

2.245

1 Ijș

1 2i7

1217

(3

2

Și’ll ("i.ni/,-| ■■ rh.r- i;ipL i- țdi'ir iii

ui-

L 5.698

575 775

264 271

Ol 144

6 4,44

i97

r, 1 057

1 .Kun 1 e si o. hi poii ion! e i 11 limnor i<x ■

(.OiilAKi-. iii-.detnljiie

6PL1

l 080

1 14;

432

7L0

710

71(1

4

Licențe si cchipsirrcnte i n formai ii£-pflflir&cie noi

ȘPtT

195

195

.0

I9,ț

195

L9--

5

tA) un iniicpcii-.ițiIK

SPIS

257

235

fi

244

235

23.4

tOi AL

54 L.îbt

3.41.298

266.9J8

64J57

63.S09

n

0

s

n

477

i>3.412

ț

11

Ol 0) oi J0

oi '9

01 î£i

oi țu


CAI1.67 CU/fliR-V KECftEERF. SI RELHHh_    ________mu laț

twf

.Vn/ju'jfturr .■

r ii/i-wn li Aift-ujț MIltaAtâ

J-'^bhUw ftWbM

?Vrfiii,7-«jft';4'if? .'d j,' f/.WP

fiert i/v i'YrtHhrf fir

1 țAluf ufj.MLd'il.

«ftin eMira:

.V«r« r/W

Ffrfu/ mffJlrt

ț'lun-r

AwJirf

V*'--£. i'Wu

r#.w

■ytevMe

■riffmrnt

/Jirjf.'i

frtS'Mf

iwi *!■# rjur

1

A«i0furum (kațiiiî-'.()07)

Mlizjmj Ana

4:1

41

32

9

£

V

TO 1 Al

34

41

32

s

D

w

li

ți

$

u

O

Ăl 02

CAP .84 I'RASSFORTnftl    _ _ _om fa.

\“z

• îi^'JBriftnil i'i.‘.ti'i*J

irffirwfltt

i Ji'i-aJITiJ teftjfâ

fofrr/ rriji y)! 1 IV

,v. ...■

■»i' r;

riiftrj'a/iwiHiir 2ln- 4J3'C.‘

.Yjursc ■:./ i' A'..

/ Srt#

f ivmf

/irtiif

’W-

P<Cr

FiswJ

Wrt-JCf

MC4JI1

rai/

1

' :.U0 ni i /.:. i ■ .| i ți i« 11 L-.iți 11 l- : 111 14 0 K7 s 2ffl

RAl'i

1» 095

19,95('

1 JS9

!î 47f,

2 537

589

1.948

2

AlItQtJUjK    , H "J | ?/,S'2țl(iK

RATi.'

■'7 364

î9'iM

■iii i()7

38 oțj

U 534

14 534

ii

101 \1.

■■■- 440

44J20

51.787

47.453

17.071

0

ăl    o

II

0

15.123

1.948,    0

îl K 0| o?

i'RL-'SI i)ivi | xi | )|\ i a VISAN GEORGE

i'^L'C I


iK'LM


.0101IILista alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 20IU

CAI' 7(1 I .QCUMX. stRVIc11 Ș( 11EZVOUARL H/ BUCĂ__”222.

.Vc

4TF.

.Wic/irw / /tapirAfaM

1

fpto/fl

.ttttttiJtfBrty

f incwfc# wij

•'........

JtoM <fr jiiwr?

W

n/lAtffk dfrl/

, ivri*

!fac

tftfrJ

Aii iJi1

tfl^'1 1J.W

1

pjvieetm'e- avLu bl    pti'jim clădire

.se: VILII il LeiVIiu i I pro v ii :ppn IL-

SPIT

34

SJ

54

54

54

2

1 JiiimiLu j tJ01.1 ii7 oct-kt; renii. ni<■ r 1 l

i :i >i ruv4i 11 ujTt nard ;ion Lî lie 1 iport - amin ajarea terenului . Ansamblul de locuințe ieftine pt tînm-i destinate «impartuii, '■ aineiul al li lea-Strada

Ștefani ta-Vodă"

i)TA

75N

7 ÎS

75 Ș

200

3țW

TOTAL

SI 2

fij

0

SI2

254

1)

0

254

LI

LI

pri si ihm : si i jis : \ VISAN GEORGE


Lista uJte cheltuieli iLsiinjLju investiiiiloi pe anul 201H

CAP., 70 LOCMvrE. SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBUCĂ    «

A>.

7J

țfAkrttfri

WlTi/M.'ITXiri//

[■'lllVxCMC'

w/«feî

All-î/frUflj

Hnffjwrrt f/rițdfi

.>/ ,! '' .'■l'l.'A

nfr.. Jjp

rdn?

/‘AuflTk

I- . . 1 .

țfifi Jtl/i1

■•■/wi.f

jrv/mn/tf

litfprJ

IKrf

1

Proiwiurc. ttvize sî cxecijiic nemnj dadfrt: serviciu] idiuic iiprnvizjoqarc

SRIT

54

$4

54

54

54

2

i /cairo ra; <vi nil i r c ucvci j jar; ic cxisțkiitt

SftBțavstTjniire gard zona lieapon amenajarea Iltl'iiljIih „Ansamblul de Luluiiiv lelbne pL 'ii'i.ri

<k'MiniUc t ........ni Cartier jl li leu-Mue,;

Slcfani1h-V^ii

DTA

7$

75 S

ȚȘS

200

200

total

sn

SIZ

(1

812

2 54

0

s

254

0

0

PREȘEDINȚI SEPTNTA VISAN GEORGE

■’dinjn


psrc i or i