Hotărârea nr. 293/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALIPIREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanța, in vederea înscrierii in Cartea Funciară

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de Al

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre nr 149951/03.12.2010, Raportul Comisiei 2-Urbanism, Comisiei 5- juridică, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.149950/03.12.2010;

Având in vedere încheierile Biroului de Carte Funciara nr. 1353/2001, si nr. 1351/2010 precum si Contractul de Concesiune nr.38134/15.06.2000;

Având in vedere încheierile Biroului de Carte Funciara nr.65849/2010, si nr.65853/2010 precum si Contractul de Concesiune nr.38134/15.06.2000,

Văzând dispozițiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba alipirea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea înscrierii in Cartea Funciara, conform anexei si planului ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Urbanism si S.P.I.T. Constanța in vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de k consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE ,


CONSTANTA,

NR. ȚCj’5ANEXA LA H.C.L.M. NR...^33../^<?.


TEREN POLIGON 3,4

Nr.

crt.

Nr.

poligon

Adresa

Carte

Funciara

Nr. cad. poligon

inițial

Suprafața

mp/poligon

inițial

Nr cad. poligor

actualizat

Surafata mp/ poligon

actualizat

Nr. cadastral poligon după

alipire

Suprafața mp/poligon după

alipire

1.

3

Zona Faleza Nord - Plaja Modem Pescărie

17216

5748

39.980,39

115453

39.980

115849

79.171

2.

4

Zona Faleza Nord - Plaja Modem Pescărie

17214

5749

39.655,27

115467

39.191

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR. MARCELA ENACHE

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI - PROPUNERE DE ALIPIRE

Nr cadastral nou:

Suprafața masurata

Adresa imobilului : Poligon 3 si Poligon 4

Nr cadastral poligon 3 : 1154S3;Nr. cadastral poligon 4: 115487

S- 79 171 mp

Intravilan, Zona Faleza Nord, Plaja Modem Pescărie

Cartea funciara nr. poligon 3: 17216; Cartea funciara nr poligon 4; 17214 304975.429

i UAT CONSTANTA


304975.429


791912.466


Nr. Cad:

109801KA LA


ANEXA LA HCLM NR


WKÎ26Z.


Ț80    ÎLA'A

4.8S..    .< 9'î? 264Ș^—-> 31\<- 54.OO


Vecin: prop. privau    ,

________4^0^

411

S.C. Holland Development Group SA 31 '    "

S.C. Topocad Serv S.R.L.

-sta,

te
C O N TRA SEMNEAZĂ SECRETAR. marcela enache-


304289.468


304289.468


SITUAȚIA ACTUALA

(înainte de alipire) ______


SITUAȚIA VUTO ARE (dupt alipire)


Nr. cad.

115453

_    __i

39 980

115467

39 191

Total

79171

CC

Fjiecutanl: S.C-Blom Românie SRL.    _


Pofițun 3______


Nr.cad.    _LTO_    ________.

]/^9~ _    179171., CC _5*s3l'*e?*- - -


Descriem iraobiM"______i

______.___I


jun_J —___—----


"1