Hotărârea nr. 292/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, APARTINAND LINIEI DE TRANSPORT CU TROLEIBUZE 48 SI 48 B, PALAS( OIERIE )-GARA- PORT(POARTA 2)

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea casarii, dezafectării si valorificării unor mijloace fixe, proprietate privata a municipiului Constanta , aflate in administrarea RATC, apartinand liniei de transport cu troleibuze 48 si 48 B, Palas(oierie)-Gara-Port(Poarta 2)

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 10.12.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare. Memoriul justificativ nr. 7479/30.11.2010 al R.A.T.C. Constanta. Ilotararea Consiliului de Administrație al RATC Constanta nr.5/16.11.2010, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale. buget-finante. administrarea domeniului public si privat si raportul Comisiei nr.5-administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.598/22.10.2008 privind actualizarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta ( Anexa nr.39):

Vazand dispozițiile art.l alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicata si art.21. alin.2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata:

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c” si art.l 15 alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba casarea, dezafectarea si valorificarea unor mijloace fixe proprietate privata a municipiului Constanta aliate in administrarea RATC Constanta, apartinand liniei de transport troleibuz nr.48 si 48B. Palas (Oierie)-Gara-Port (Poarta 2). conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu. Direcției Financiare. Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Juridic si Serviciului Public de l axe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local. RATC' Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire. precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta. .

Prezenta hotarare a fost aprobata de un număr de .«r-*5....consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI.

CONSTANTA

Nr


CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETAR MARCELA ENACHE

ANEXA LA HCLM nr... .fâsL.. ,U>.::.& A2.

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA , AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.T.C. CONSTANTA AFERENTE LINIEI 48 si 48B, PALAS (Oierie)-GARA-PORT (Poarta?)

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Număr

inventar

Linia

deservita

Data punerii in

funcțiune

Valoare

inventar

Valoare

amortizata

Valoare

ramasa

1

Cablu alimentare sub 1KV

c.c.

11244

L48

L48B

Dec. 1987

20035

10044

9991

2

Rețea troleibuz str. Ferdinand 1.8km

11002

L48

L48B

Iul. 1959

96

96

0

3

Cablu c.c, statie redresare S2-Paine

111241

L48

L48B

Iul.1977

4957

3029

1928

4

Cablu c.c. static redresare S2-Paine

111243

1,48

L48B

Iul.1977

4136

4136

0

5

Rețea    troleibuz    Mihai

Viteazu-I.G.Duca 3km

111246

L48

Dec. 1982

207

207

0

6

Rețea troleibuz I.C.Bratianu-1 Decembrie-Th.Burada,

16,1 km

111255

L48

L48B

Dec, 1985

38727

15528

23199

7

Linie    transport    energie

electrica 20KV troleibuz

111256

L48

L48B

Dec. 1985

35926

19222

16704

8

Rețea troleibuz Dezrobiri i-P1-P2 3.8km

111260

L48

Noi. 1986

24222

9393

14829

9

Linie    transport    energie

electrica 20KV troleibuz

111262

L48

L48B

Noi. 1986

60699

30448

30251

10

Cablu alimentare sub 1K.V

c.c.

11211

1.48

L48B

Noi. 1986

37365

18961

18404

11

Cablu alimentare sub 1KV

c.c.

11216

L48

L48B

Noi. 1986

32374

16310

16064

12

Linie    transport    energie

electrica 20KV troleibuz

11217

L48

L48B

Noi.1986

51931

26163

25768

TOTAL VALOARE

310675

153537

157138

Cablurile subterane sunt pozate in trotuare sau spatii verzi la o adâncime de aproximativ 80 cm, iar la subtraversarea străzilor sunt pozate in conducte de protecție la o adâncime de aproximativ 120 cm. Recuperarea lor in vederea valorificării presupunând cheltuieli mari, scoaterea lor din funcțiune se va face fara a se dezafecta efectiv.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE