Hotărârea nr. 291/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, APARTINAND LINIEI DE TRANSPORT CU TRAMVAI 104, BILLA - POARTA 6

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea casarii, dezafectării si valorificării unor mijloace fixe, proprietate privata a municipiului Constanta , aflate in administrarea RATC, apartinand liniei de transport cu tramvai 104, Billa - Poarta 6

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 10.12.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare. Memoriul justificativ nr. 7478/30.11.2010 al R.A.T.C. Constanta. Hotararea Consiliului de Administrație al RATC Constanta nr.4/16.11.2010. raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante. administrarea domeniului public si privat si raportul Comisiei nr.5-administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetatenesti:

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.425/08.09.2008 privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta (art. 1 si Anexa 1);

Vazand dispozițiile art.l alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicata si art.21. alin.2 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.“a". alin.3 lit."c” si art.l 15 alin.l lit."b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata:

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba casarea, dezafectarea si valorificarea unor mijloace fixe proprietate privata a municipiului Constanta aliate in administrarea RATC Constanta, apartinand liniei de transport cu tramvai 104. Billa - Poarta 6. confonn anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu. Direcției Financiare. Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Juridic si Serviciului Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, RA'FC Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire. precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta: «

Prezenta hotarare a fost aprobata de un număr de 5?. ....consilieri din 27 membri. PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANTA

ANEXA LA HCLM nr....<^).......

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA , AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.T.C. CONSTANTA AFERENTE LINIEI 104, Billa - Poarta 6

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Număr

inventar

Linia

deservita

Data punerii in

funcțiune

Valoare

inventar

Valoare

amortizata

Valoare

ramasa

1

Linie tramvai 3.9 km c.s. Poarta 6

11369

L104

Dec. 1996

455180

127092

328088

2

Rețea electrica de contact Linia 104 Poarta 6 4,1 km

11370

L104

Dec. 1996

12150

3392

8758

n

5

Cable de medie tensiune 10.8 km

11372

L104

Dec. 1996

22550

8005

14545

TOTAL VALOARE

489880

138489

351391

Cablurile subterane sunt pozate in trotuare sau spatii verzi la o adâncime de aproximativ 80 cm, iar la subtraversarea străzilor sunt pozate in conducte de protecție la o adâncime de aproximativ 120 cm. Recuperarea lor in vederea valorificării presupunând cheltuieli mari, scoaterea lor din funcțiune se va face fara a se dezafecta efectiv.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

MARCELA ENACHE