Hotărârea nr. 290/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCHEIERII DE CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA A CONTRACTULUI DE ASISTENTA PENTRU PROIECT CU JUDETUL CONSTANTA, SC RAJA SA SI BANCA EUROPEANA PENTRURECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

HOTARARE

privind aprobarea incheierii de către municipiul Constanta a contractului de asistenta pentru proiect cu județul Constanta, S.C. RAJA S.A

si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 10.12.2010;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare inregistrata sub nr. 150743/03.12.2010, referatul Direcției Administrație Publica Locala inregistrat sub nr. 150742/03.12.2010, raportul Comisiei nr. 1 - buget-finante, adresa SC RAJA SA nr, 50707/03.12.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Vazand prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanta in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, ale HCLM nr. 384/23.07.2009, H CLM nr. 466/30.10.2009, HCLM nr. 27/05.02.2010, HCLM nr. 91/27.05.2010, precum si ale HCLM nr. 151/16.07.2010 ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aproba incheierea de către municipiul Constanta a contractului de asistenta

pentru proiect cu județul Constanta, S.C. RAJA S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare.

Art. 2    - Se aproba proiectul contractului de asistenta pentru proiect ce urmeaza a se

incheia intre municipiul Constanta , județul Constanta, S.C. RAJA S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, conform anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Se imputemiceste primarul municipiului Constanta, dl. Radu Ștefan Mazare, sa negocieze si sa semneze in numele municipiului Constanta , contractul de asistenta pentru proiect cu județul Constanta, S.C. RAJA S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, precum si orice alte modificări si completări convenite de părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului de asistenta pentru proiect.

Art. 4 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Nr. 2 90    /10.12.2010

VERSIUNE PENTRU SEMNARE (Operațiunea numărul 41177)

CONTRACT DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT

între

JUDEȚUL CONSTANȚA

Și

MUNICIPIUL CONSTANȚA

Ș>

S.C. RAJA S.A.

Și

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA in association with Allen & Overy LLP

CONTRACT DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT

CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT (denumit în continuare Contractul), din data de_este încheiat ca un contract (in limba engleza deed} între:

1.    JUDEȚUL CONSTANȚA, un județ localizat, organizat și funcționând în baza legilor din România (Județul);

2.    MUNICIPIUL CONSTANȚA, un municipiu localizat, organizat și funcționând în baza legilor din România (Municipiul);

3.    S.C. RAJA S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează conform legislației din România, având sediul social situat în strada Călărași nr. 22-24, 8700, Constanța, județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub numărul J13/80/1991, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 1890420 (împrumutatul); și

4.    BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, o organizație internațională constituită prin Tratatul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și ratificat de România prin Legea nr. 24 din 24 octombrie 1990 (BERD);

(fiecare din cele de mai sus numite o ”Parte” și împreună ’Tărțile”).

ÎNTRUCÂT:

(A)    Printr-un contract credit încheiat între BERD și împrumutat din data de 30 noiembrie 2010, (Contractul de Credit), BERD a convenit să acorde împrumutatului un împrumut în valoare totală de 33.000.000 Euro, conform termenilor și condițiilor prevăzute în Contractul de Credit (Creditul).

(B)    împrumutatul dorește să utilizeze Creditul conform termenilor și condițiilor și pentru scopurile prevăzute în Contractul de Credit.

(C)    Județul controlează împrumutatul și este acționar majoritar al împrumutatului.

(D)    Municipiul este acționar minoritar al împrumutatului.

(E)    Județul și Municipiul sunt membri ai ADI (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit) și sunt părți la Contractul de Delegare (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit).

(F)    Județul și Municipiul, ținând seama de faptul că BERD a încheiat Contractul de Credit, au convenit să ofere asistență pentru Proiect și să își asume obligațiile prevăzute în acest contract.

(G)    Se intenționează ca acest document sa producă efectele unui contract (in limba engleza deed) chiar dacă o parte semnează acest document sub semnătură privată.

PRIN URMARE, PĂRȚILE CONVIN URMĂTOARELE:

ARTICOLUL I - DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Definiții

Ori de câte ori vor fi folosiți în prezentul Contract, cu excepția cazului în care din context rezultă altfel, termenii definiți în Contractul de Credit au același înțeles și în prezentul Contract.

Secțiunea 1.02. Confirmarea Contractului de Credit

Atât Județul cât și Municipiul confirmă prin prezentul Contract faptul că au primit, au revizuit și au beneficiat de consilierea necesară și adecvată în legătură cu Contractul de Credit.

Secțiunea 1.03. Interpretare

(a)    în acest Contract, cu excepția cazului în care din context rezultă altfel, cuvintele desemnând singularul includ pluralul și viceversa și referirile la persoane includ corporații, parteneriate și alte persoane juridice și referirile la o persoană includ succesorii acesteia și cesionarii acceptați.

(b)    în prezentul Contract, orice referire la un anumit Articol sau Secțiune va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol sau Secțiune din prezentul Contract.

(c)    în prezentul Contract, orice referire la (i) un amendament sau un contract care este modificat include completarea, modificarea, cesiunea, novația, reconfirmarea sau re-adoptarea, și (ii) un contract va fi interpretat ca o referire la respectivul contract, așa cum poate fi acesta modificat la un moment dat.

(d)    în prezentul Contract, titlurile și Cuprinsul au fost inserate pentru a ușura referința și ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

(e)    în prezentul Contract, “control” (inclusiv, cu sensuri corelate, termenii “controlat de” și “sub control comun împreună cu”), cu privire la orice persoană, înseamnă deținerea, directă sau indirectă, a puterii de a conduce sau de a dispune conducerea și politica respectivei persoane, fie prin deținerea dreptului de proprietate asupra acțiunilor cu drept de vot, fie prin contract sau în alt mod.

(f)    în prezentul Contract, orice referire la “lege” înseamnă orice lege aplicabilă (inclusiv orice drept comun sau cutumiar) și orice tratat, constituție, statut, legislație, decret, act normativ, regulă, regulament, judecată, ordin, dispoziție, hotărâre judecătorească sau orice altă măsură legislativă sau administrativă sau hotărâre judecătorească sau arbitrală în orice jurisdicție care are puterea unei legi sau a cărei respectare este în conformitate cu practica generală din respectiva jurisdicție.

(g)    în prezentul Contract, orice referire la o prevedere legală va fi interpretată ca o referire la respectiva prevedere, astfel cum aceasta poate fi, la un moment dat, amendată, extinsă, completată, reconfirmată, sau re-adoptată sau înlocuită la un moment dat și include orice legislație subsidiară și orice interpretare obligatorie judiciară ori administrativă a acesteia.

(h)    în prezentul Contract, orice referire la o “persoană” include orice persoană, fizică sau juridică, firmă, societate comercială, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice asociație, trust sau parteneriat (indiferent dacă are sau nu personalitate juridică) sau două sau mai multe dintre cele menționate anterior și referirile la o "persoană” includ și succesorii și cesionarii legali ai acesteia.

(i)    în prezentul Contract, “incluzând” și “include” se consideră ca fiind urmat de sintagma “fără a se limita la” și acolo unde nu a fost menționat astfel.

ARTICOLUL n - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Secțiunea 2.01. Declarații și Garanții ale Județului și ale Municipiului

Prin prezentul Contract fiecare dintre Județ și Municipiu (după caz) declară și garantează BERD următoarele:

(a)    Județul este un județ, legal organizat și care există în mod valabil în baza legilor din România;

(b)    Municipiul este un municipiu, legal organizat și care există în mod valabil conform legilor din România;

(c)    Județul deține 97,79% din totalul acțiunilor emise de împrumutat;

(d)    Municipiul deține 1,37% din totalul acțiunilor emise de împrumutat;

(e)    ADI a fost constituită în mod valabil și funcționează conform legilor române aplicabile și Județul și Municipiul sunt membri ai ADI;

(f)    încheierea prezentului Contract de către fiecare dintre Județ și Municipiu și executarea obligațiilor acestora conform prezentului Contract se află în puterile Județului și ale Municipiului, respectiv, se află sub puterile acordate Județului și Municipiului conform legislației din România;

(g)    Fiecare dintre Județ și Municipiu a luat toate măsurile administrative interne necesare în vederea autorizării încheierii și transmiterii prezentului Contract; toate avizele, certificatele și alte documente în legătură cu această tranzacție au fost legal încheiate și transmise, și toate autorizațiile solicitate pentru oricare dintre Județ și/sau Municipiu în vederea respectării prevederilor prezentului Contract și a executării obligațiilor acestora din prezentul Contract au fost acordate;

(h)    Prezentul Contract reprezintă obligații legale, valabile și care angajează atât Județul cât și Municipiul și poate fi pus în executare împotriva Județului și Municipiului conform termenilor săi;

(i)    Semnarea și executarea de către fiecare dintre Județ și Municipiu a prezentului Contract nu încalcă și nu va încălca din niciun punct de vedere (i) nicio lege sau regulament guvernamental sau al unei autorități sau structuri oficiale, sau (ii) documentele constitutive ale Județului și ale Municipiului, sau (iii) orice acord, contract, sau alt angajament la care oricare dintre Județ și Municipiu este parte sau care este obligatoriu pentru oricare dintre Județ și Municipiu sau oricare din activele acestora;

(j)    Toate acordurile, licențele, aprobările și autorizațiile cerute în legătură cu încheierea, executarea, valabilitatea și caracterul executoriu al acestui Contract și a tranzacțiilor prevăzute în cuprinsul acestuia au fost obținute și sunt în vigoare și produc efecte;

(k)    Pentru legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu și admisibilitatea ca probă a acestui Contract, nu este necesar ca prezentul Contract sau orice document în legătură cu acesta să fie înregistrat, depus, arhivat sau înscris la nicio instanță sau autoritate din nicio jurisdicție relevantă sau ca nicio taxă de timbru, de înregistrare sau altă taxă similară să fie achitată în legătură cu prezentul Contract;

(l)    în prezent, conform cunoștințelor lor, nicio acțiune, proces, procedură, litigiu sau dispută împotriva oricăruia dintre Județ și Municipiu nu are loc, nu urmează să aibă loc sau nu amenință și nici nu subzistă vreo hotărâre sau decizie împotriva oricăruia dintre Județ sau Municipiu în fața niciunei instanțe, comisii de arbitraj sau altă structură care, în oricare dintre cazuri, ar putea avea ca efect o modificare negativă importantă a situației financiare a oricăruia dintre Județ sau Municipiu;

(m)    Nici Județul și nici Municipiul nu și-au încălcat obligațiile din niciun contract la care sunt părți sau prin care sunt obligați, și nicio Neîndeplinire a Obligațiilor nu a avut loc și nu continuă cu privire la niciunul dintre Județ și Municipiu și nici o astfel de Neîndeplinire a Obligațiilor nu rezultă din executarea de către oricare dintre Județ sau Municipiu a obligațiilor lor din prezentul Contract;

(n)    Toate plățile, dacă este cazul, făcute sau care vor fi făcute de fiecare dintre Județ și Municipiu în baza sau conform prezentului Contract pot fi făcute fără taxe și fără deducerea sau reținerea pentru sau în contul oricăror taxe;

(o)    Nici prezentul Contract și nici Contractul de Delegare nu reprezintă ajutor de stat conform regulamentelor europene relevante și nu este necesară notificarea și/sau aprobarea Comisiei Europeane; în cazul în care există dubii că implementarea oricărei prevederi (inclusiv, dar fără a se limita la, plata făcută de oricare dintre Județ sau Municipiu împrumutatului) din prezentul Contract și/sau din Contractul de Delegare reprezintă o măsură de ajutor de stat conform regulamentelor europene relevante, Județul și Municipiul vor notifica imediat în scris BERD despre acest fapt și vor iniția procedura de notificare a respectivei măsuri Comisiei Europene și vor obține autorizarea Comisiei Europene înainte de implementarea respectivei prevederi;

(p)    Fiecare dintre Județ sau Municipiu, acționând prin ADI, este parte la Contractul de Delegare; Contractul de Delegare a fost atribuit împrumutatului de către Județ și de Municipiu (acționând prin ADI) cu respectarea integrală a legislației române aplicabile, incluzând, dar fără a se limita la: (i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale, astfel cum a fost modificată și completată, (ii) Legea nr. 241/2006 privind furnizarea serviciilor de apă și salubrizare, astfel cum a fost modificată și completată și condițiile legale pentru atribuirea directă a Contractului de Delegare împrumutatului au fost îndeplinite în mod cumulativ la data Contractului de Delegare și continuă să fie îndeplinite;

(q)    încheierea Contractului de Delegare de fiecare dintre Județ și Municipiu și executarea obligațiilor acestora din Contractul de Delegare se află în puterile Județului și ale Municipiului, respectiv intră sub puterile acordate Județului și Municipiului conform legislației din România;

(r)    Fiecare dintre Județ și Municipiu a luat toate măsurile administrative interne necesare în vederea autorizării semnării și transmiterii Contractului de Delegare; toate autorizațiile solicitate Județului și Municipiului pentru a respecta prevederile Contractului de Delegare și pentru a executa obligațiile acestora din Contractul de Delegare au fost acordate;

(s)    Contractul de Delegare reprezintă obligații legale, valabile și care angajează pe fiecare dintre Județ și Municipi și pot fi puse în executare împotriva Județului și Municipiului conform termenilor Contractului de Delegare;

(t)    încheierea și executarea de către fiecare dintre Județ și Municipiu a Contractului de Delegare nu încalcă și nu va încalca în niciun fel (i) nicio lege sau regulament guvernamental sau al unei autorități sau structuri oficiale, (ii) documentele constitutive ale Județului și ale Municipiului sau (iii) orice acord, contract, sau alt angajament la care oricare dintre Județ și Municipiu este parte sau care este obligatoriu pentru oricare dintre Județ și Municipiu și oricare din activele acestora;

(u)    Declarațiile și garanțiile împrumutatului prevăzute în Articolul II {Declarații si Garan(ii) din Contractul de Credit au fost adevărate și corecte atunci când au fost formulate și vor continua să fie adevărate și corecte când vor fi repetate sau considerate repetate conform Contractului de Credit;

(v)    Transformarea împrumutatului în operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și salubrizare a fost făcută cu respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în România și împrumutatul își desfășoară activitatea ca operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și salubrizare în conformitate cu legislația română aplicabilă, incluzând, dar fără a se limita la (i) Legea nr. 51/2006

privind serviciile publice locale, astfel cum a fost modificată și completată, și (ii) Legea nr. 241/2006 privind furnizarea serviciilor de apă și salubrizare, astfel cum a fost modificată și completată; și

(w) Fiecare dintre Județ și Municipiu a revizuit și a luat la cunoștință toate prevederile Contractelor de Credit și faptul că încheierea prezentului Contract este în beneficiul său.

Secțiunea 2.02. Repetarea Declarațiilor și Garanțiilor

(a)    Declarațiile și garanțiile Județului și ale Municipiului din prezentul Contract vor rămâne în vigoare după data semnării prezentului Contract și vor fi considerate a fi repetate la fiecare Dată de Plată a Dobânzii, cu privire la faptele și situațiile existente la acel moment.

(b)    Fiecare dintre declarațiile și garanțiile împrumutatului cuprinse în Articolul II {Declarații și

A

Garanții) din Contractul de Credit vor fi considerate repetate de către împrumutat la data prezentului Contract prin referință la datele și circumstanțele existente la data acestuia, ca și cum ar fi fost făcute integral în cuprinsul acestuia, mutatis mutandis.

ARTICOLUL III - ANGAJAMENTE

Secțiunea 3.01. Obligații de A Face ale Județului și ale Municipiului

în considerarea încheierii Contractului de Credit de către BERD și acordarea Creditului împrumutatului conform respectivului contract, fiecare dintre Județ și Municipiu se angajează ca, în măsura permisă de legislația din România, atât timp cât rămâne scadentă sau exigibilă orice sumă din Contractul de Credit, prezentul Contract și din oricare dintre Contractele de Finanțare, fiecare dintre Județ și Municipiu va respecta integral următoarele angajamente, cu excepția cazurilor în care BERD convine altfel în scris:

(a)    asigurarea respectării de către împrumutat a Contractelor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul: fiecare dintre Județ și Municipiu va întreprinde, sau va dispune să se întreprindă, sau va lua sau va dispune să se ia toate măsurile necesare, pentru a permite și a determina împrumutatul să își îndeplinească toate obligațiile din Contractele de Finanțare și Contractele privind Proiectul la care este parte și să îndeplinească scopurile Proiectului, inclusiv (fără a se aduce atingere generalității celor precedente):

(i)

(ii)

(iii)


va adopta, în cadrul puterilor de control ale Județului și ale Municipiului asupra împrumutatului, toate deciziile necesare și corespunzătoare pentru implementarea Proiectului și executarea obligațiilor împrumutatului din Contractelor de Finanțare;

ori de câte ori una din obligațiile împrumutatului conform oricărui Contract de Finanțare necesită orice Autorizație din partea Județului sau a Municipiului, Municipiul sau Județul (după caz) va acorda și/sau reînnoi în mod prompt toate aceste Autorizații, în cel mai scurt timp posibil, dar în orice caz, până la data la care această Autorizație este necesară conform legii; și

ori de câte ori pentru oricare dintre obligațiile împrumutatului din oricare dintre Contractele de Finanțare este necesară o Autorizație de la o altă autoritate competentă, Județul și Municipiul vor depune toate diligențele pentru a asista împrumutatul în obținerea și/sau reînnoirea acestei Autorizații în cel mai scurt timp posibil, dar în orice caz, până la data la care această Autorizație este necesară conform legii;

(b)    respectarea Contractului de Delegare: fiecare dintre Județ și Municipiu (și va determina ca orice altă entitate relevantă, inclusiv, dar Iară a se limita la, ADI, unitățile sale bugetare și societățile municipale, controlate de oricare dintre Județ și Municipiu) va respecta în totalitate și la timp toți

termenii și toate condițiile din Contractul de Delegare, inclusiv plata promptă a oricăror sume datorate împrumutatului în baza Contractului de Delegare;

(c)    asistarea ADI: fiecare dintre Județ și Municipiu se obligă prin prezentul Contract să întreprindă, sau să dispună să se întreprindă, sau să ia sau să dispună luarea tuturor măsurilor necesare, pentru a asista și a coopera cu ADI pentru a se lua toate măsurile necesare, adecvate sau recomandabile pentru a se asigura faptul că ADI își respectă obligațiile din Contractul de Delegare; fără a limita cele menționate mai sus, fiecare dintre Județ și Municipiu se obligă ca, în măsura permisă de legea română, va întreprinde, sau va dispune să se întreprindă, sau va lua sau va dispune să se ia toate măsurile necesare pentru a determina celelalte unități administrativ-teritoriale care sunt membre ale ADI să se abțină de la a iniția orice acțiune, măsură sau decizie (direct sau prin intermediul ADI) care ar putea preveni, împiedica, îngreuna sau întârzia executarea Contractului de Delegare or activitatea Societății sau implementarea Proiectului;

(d)    validitatea continuă a documentelor: fiecare dintre Județ și Municipiu va menține în vigoare acest Contract și Contractul de Delegare și își va îndeplini obligațiile din acestea, și nu va încălca sau va determina un caz de nerespectare a obligațiilor din oricare dintre aceste contracte;

(e)    asigurarea că alte entități nu cauzează un efec negativ semnificativ: fiecare dintre Județ și Municipiu:

(i)    își va exercita autoritatea, drepturile de proprietate și control cu privire la orice entitate, deținută sau controlată direct sau indirect de către Județ, sau respectiv de către Municipiu, astfel încât să prevină ca oricare sau toate aceste entități să nu întreprindă nicio acțiune care va avea un efect negativ semnificativ sau care să determine împrumutatul să își încalce oricare dintre obligațiile sale din Contractul de Credit sau dintr-un Contract de Finanțare;

(ii)    va întreprinde toate măsurile necesare astfel încât să prevină ca oricare sau toate entitățile care operează pe seama sau pentru Județ sau pentru Municipiu, inclusiv, dar fără a se limita la ADI, să întreprindă orice acțiune care ar putea avea un efect negativ semnificativ sau care ar determina împrumutatul să își încalce oricare dintre obligațiile sale din Contractul de Credit sau dintr-un Contract de Finanțare;

(iii)    va asigura ca orice entitate deținută sau controlată, în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Județ sau Municipiu, sau orice entitate care operează pe seama sau pentru oricare dintre Județ sau Municipiu (inclusiv, dar fără a se limita la, ADI, la unități bugetare sau societăți municipale controlate de oricare dintre Județ sau Municipiu) să plătească pentru toate serviciile furnizate de împrumutat;

(f)    asigurarea consecvenței: fiecare dintre Județ și Municipiu, în măsura în care este de competanța sa, va depune toate diligențele, în conformitate cu legea română, ca la orice moment:

(i)    niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă (sau orice părți din acestea) adoptate de Județ și /sau respectiv de către Municipiu;

(ii)    niciun act, regulament sau nicio altă Autorizație relevantă, a căror adoptare poate fi controlată și/sau influențată de Județ și /sau respectiv de Municipiu;

(iii)    documentele constitutive ale împrumutatului; și

(iv)    nicio regulă sau procedură adoptate de organele de conducere ale împrumutatului,

să nu încălce termenii și condițiile din prezentul Contract, din Contractul de Credit și din orice alt Contract de Finanțare; iar fiecare dintre Județ și Municipiu se angajează prin prezentul Contract, în

măsura permisă de legea română, să modifice sau să dispună modificarea în mod prompt a documentelor menționate în paragrafele (i)-(iv) de mai sus astfel încât să se asigure consecvența cu prezentul Contract;

(g)    regimul tarifelor: fiecare dintre Județ și Municipiu se angajează prin prezentul Contract să întreprindă, sau să dispună să se întreprindă, sau să ia sau să dispună luarea tuturor măsurilor necesare în scopul de a-1 asista și de a coopera cu împrumutatul pentru a face orice este necesar, corespunzător sau recomandabil pentru a asigura că structura ajustării tarifelor convenită contractual conform prevederilor Contractului de Delegare și Secțiunii 5.12 {Ajustarea Tarifelor) a Contractului de Credit și aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (” ANRSC”) este susținută în totalitate și implementată de către Județ și de Municipiu și/sau ADI și nu este în niciun moment afectată într-un mod care ar putea influența în mod negativ Proiectul;

(h)    asistența împrumutatului în Proiect: fiecare dintre Județ și Municipiu îl va susține pe împrumutat, în măsura permisă de legea română, în desfășurarea Proiectului în conformitate cu Contractele de Finanțare și Contractele privind Proiectul și va determina ca finanțarea prevăzută în Contractul de Credit să fie utilizată exclusiv pentru Proiect;

A

(i)    conducerea împrumutatului din punct de vedere comercial: Județul, în calitatea sa de acționar majoritar al împrumutatului, și Municipiul, în calitate de acționar minoritar al împrumutatului, vor asigura că administratorii și membrii organele de conducere ale împrumutatului satisfac cerințele de eficiență, tehnice și profesionale astfel cum aceste cerințe pot fi stabilite de BERD din când in când și că împrumutatul este administrat în mod eficient și cu diligență profesională, conform practicilor tehnice, financiare și de afaceri de bună calitate și cu respectarea tuturor legilor române aplicabile incluzând, fără a se limita la, cele privitoare la spălarea banilor;

(j)    reținerea de acțiuni: Județul va menține și reține proprietatea de drept și de fapt asupra unui număr de acțiuni emise de împrumutat astfel încât participația sa în capitalul social al împrumutatului la data prezentului Contract să fie menținută; independent de cele de mai sus si pentru evitarea oricărui dubiu, fiecare dintre Județ și Municipiu poate vinde, transfera, închiria sau dispune în orice alt mod de oricare dintre acțiunile deținute de Județ sau Municipiu în capitalul social al împrumutatului, cu condiția ca o astfel de vânzare, transfer, închiriere sau dispunere de acțiuni este efectuată pentru scopurile Regionalizării și nu conduce la o scădere a participației Județului în capitalul social al împrumutatului sub 75% din totalul acțiunilor împrumutatului;

(k)    regionalizarea: fiecare dintre Județ și Municipiu se obligă, ca la cererea scrisă a BERD, să întreprindă, sau să dispună să se întreprindă, sau să ia sau să dispună luarea tuturor măsurilor necesare pentru de a determina ADI și/sau unitățile administrativ-teritoriale care sunt părți la Contractul de Delegare (astfel cum BERD poate selecta la alegerea sa exclusivă) să încheie contracte similare cu acest Contract, în forma și conținutul satisfăcătoare pentru BERD, pentru a asigura implementarea prevederilor prezentului Contract;

(l)    Contul ÎÎD: fiecare dintre Județ și Municipiu vor asigura în orice moment faptul că Contul ÎÎD este finanțat în mod corespunzător conform cerințelor legii române; atât timp cât rămân sume datorate în baza Contractului de Credit sau a oricărui alt Contract de Finanțare, fiecare dintre Județ și Municipiu va asigura că oricare și toate plățile și redevențele plătite de împrumutat în baza Contractului de Delegare, precum și orice impozit pe profit sau taxă similară plătite de împrumutat sunt depozitate în contul ÎÎD în termen de cinci (5) zile de la încasarea lor de către Județ, respectiv Municipiu; și

(m)    Contribuții la Proiect: fiecare dintre Județ si Municipiu se obligă să contribuie la Proiect cu fonduri astfel cum se prevede in Planul de Finanțare (astfel cum este definit in Contractul de Credit).

Secțiunea 3.02. Obligații de A Nu Face ale Județului și ale Municipiului

în considerarea faptului că BERD este parte a Contractului de Credit și a pus la dispoziție împrumutul în condițiile Contractului de Credit, fiecare dintre Județ și Municipiu se angajează, în măsura permisă de legea română, că atâta timp cât rămâne datorată sau exigibilă o sumă în baza oricărui Contract de Finanțare, va îndeplini integral oricare dintre următoarele obligații, cu excepția cazului în care BERD își dă acordul în scris în alt sens:

(a)    să nu impună sarcini, să nu intervină în activitatea desfășurată: niciunul dintre Județ și

Municipiu nu va impune nicio sarcină nejustificată sau obligație asupra împrumutatului și nici nu vor interveni în administrarea și/sau activitatea curentă a împrumutatului, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acest Contract (Județul sau Municipiul vor determina ca nicio entitate pe care, oricare dintre Județ sau Municipiu, o deține sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens);

(b)    să nu împiedice punerea în executare: nici Județul și nici Municipiul (Județul și Municipiul vor determina ca nicio entitate pe care, oricare dintre Județ sau Municipiu, o deține sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens) nu vor împiedica, aduce atingere, obstrucționa sau întârzia împrumutatul în a lua orice măsură necesară pentru repararea sau punerea în executare în conformitate cu legea română, împotriva unor terțe părți (incluzând, dara fără a se limita la, agenții guvernamentale sau municipale și/sau întreprinderi deținute sau controlate de către stat sau de către unități administrativ-teritoriale sau orice alte întreprinderi de stat) care nu doresc sau sunt în imposibilitate de a-ș îndeplini obligațiile financiare sau orice alte obligații față de împrumutat;

(c)    să nu împiedice activitatea operațională: nici Județul și nici Municipiul nu vor lua nicio măsură prin care ar putea împiedica, aduce atingere, obstrucționa sau întârzia activitatea operațională a împrumutatului, executarea de către împrumutat a Contractului de Delegare, implementarea Proiectului, activitatea de solicitare și de colectare a plăților pentru serviciile prestate de către împrumutat sau de rambursare a Creditului în conformitate cu prevederile Contractului de Creditt, cu excepția celor stabilite în mod expres prin prezentul Contract (Județul și Municipiul vor determina ca nicio entitate pe care, oricare dintre Județ sau Municipiu, o deține sau o controiează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens); pentru evitarea oricărui dubiu, Județul și Municipiul convin să nu voteze în adunarea generala ADI nicio decizie care ar putea împiedica, aduce atingere, obstrucționa sau întârzia activitatea împrumutatului, executarea Contractului de Delegare sau implementarea Proiectului;

(d)    modificarea Contractului de Delegare: Județul și Municipiul nu vor nova, cesiona, sau amenda, modifica sau completa de o manieră importantă drepturile și obligațiile lor din Contractul de Delegare; în cazul unor modificări unilaterale ale Contractului de Delegare efectuate de Județ și Municipiu, fiecare dintre Județ și Municipiu vor furniza împrumutatului în mod prompt o despăgubire adecvată și efectivă pentru pierderile sale; Părțile convin că o despăgubire adecvată și efectivă va include cel puțin: (I) valoarea creditului care trebuie să fie rambursată de împrumutat către BERD conform Contractului de Credit, și (II) valoarea dobânzii și a altor plăți acumulate și plătibile de împrumutat către BERD conform prevederilor Contractului de Credit la momentul modificării unilaterale a Contractului de Delegare; fiecare dintre Județ și Municipiu va plăti, de asemenea, despăgubiri pentru orice alte pierderi suferite de împrumutat din cauza modificării unilaterale de către Județ, respectiv de către Municipiu, a Contractului de Delegare;

(e)    încetarea Contractului de Delegare: Județul și Municipiul nu vor termina în mod unilateral Contractul de Delegare încheiat cu împrumutatului, decât în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare; conform Contractului de Delegare, în cazul în care acesta este terminat înainte de stingerea completă a obligațiilor împrumutatului din Contractele de Finanțare și indiferent de cauza de încetare, Județul și Municipiul se obligă să preia toate obligațiile de plată ale împrumutatului din Contractele de Finanțare; conform Contractului de Delegare; în cazul în care

Contractul de Delegare este „răscumpărat” sau încetat în orice mod de către Județ sau Municipiu, fiecare dintre Județ și Municipiu convin ca despăgubirea ce urmează a fi plătită de către Județ și/sau Municipiu împrumutatului în cazul unei astfel de „răscumpărări” sau încetări va include cel puțin următoarele (I) valoarea creditului care trebuie să fie rambursată de împrumutat către BERD conform Contractului de Credit, și (II) valoarea dobânzii și a altor plăți acumulate și plătibile de împrumutat către BERD conform prevederilor Contractului de Credit la momentul „răscumpărării” sau încetării Contractului de Delegare; fiecare dintre Județ și Municipiu vor acorda de asemenea despăgubiri pentru orice alte pierderi suferite de împrumutat din cauza „răscumpărării” sau încetării Contractului de Delegare de către Județ, respectiv de către Municipiu; dacă nicio despăgubire nu trebuie plătită împrumutatului în caz de „răscumpărare” sau încetare a Contractului de Delegare potrivit prevederilor de mai sus, BERD va putea solicita, prin notificare scrisă, Județului și Municipiului să înceapă și urmeze în mod diligent și prompt procedurile de selecție (fie prin licitație publică sau în orice alt mod) permise sau prevăzute de legea română pentru selectarea unui nou prestator de servicii astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Delegare, consultând și ținând cont de (în măsura permisă de legea română) toate cererile și interesele rezonabile ale BERD, și să atribuie prestarea serviciilor entității astfel selectate în locul împrumutatului. Județul și Municipiul vor respecta condițiile BERD de mai sus și se vor asigura că oricare nou prestator de servicii astfel numit se va obliga (față de BERD) și va fi obligat să ramburseze sumele neplătite și datorate BERD de către împrumutat conform Contractelor de Finanțare și că o astfel de obligație va constitui un element și/sau o condiție a oricărui astfel de nou contract de delegare, și că va fi astfel menționat în procedurile de selecție;

(f)    distribuirea profitului: nici Județul și nici Municipiul nu vor permite distribuirea profitului împrumutatului, cu excepția cerințelor imperative ale legislației din România și în limita permisă de Contractul de Credit;

(g)    să nu permită modificarea actelor constitutive ale împrumutatului: Județul în calitate de acționar majoritar al împrumutatului și Municipiul în calitate de acționar minoritar al împrumutatului nu vor permite nicio modificare a actelor constitutive ale împrumutatului, incluzând actul constitutiv, de o manieră contrară prevederilor oricăruia dintre Contractele de Finanțare, cu excepția cazului când se impune altfel prin dispoziții legale imperative în vigoare în România sau dacă este necesar acest

(h)    să nu permită schimbarea activității împrumutatului sau a Proiectului: Județul, în calitate de acționar majoritar al împrumutatului și Municipiul în calitate de acționar minoritar al împrumutatului nu vor permite nicio schimbare cu privire la (i) natura sau obiectul activității actuale ale împrumutatului sau a operațiunilor acestuia, sau (ii) natura sau scopul Proiectului, cu excepția cazxAv când se \mpune a\tîe\ prin disporițri îegaîe imperative in vigoare în România sau dacă acest lucru este necesar pentru Regionalizarea suplimentara a împrumutatului;

(i)    să nu permită fuziunea/consolidarea/reorganizarea: Județul, în calitate de acționar majoritar al împrumutatului, și Municipiul, în calitate de acționar minoritar al împrumutatului, nu îi vor permite împrumutatului să fuzioneze cu sau să fie absorbit de orice altă entitate sau să se reorganizeze în orice altă entitate, cu excepția cazului când se impune altfel prin dispoziții legale imperative în vigoare în România sau dacă acest lucru este necesar pentru Regionalizarea suplimentara a împrumutatului;

(j)    să nu permită înstrăinarea bunurilor: Județul, în calitate de acționar majoritar al împrumutatului și Municipiul, în calitate de acționar minoritar al împrumutatului, nu vor permite nicio vânzare, transfer, închiriere sau alt act de dispoziție asupra unei părți importante din bunurile împrumutatului;

(k)    să nu determine un eveniment cu efect negativ semnificativ: nici Județul și nici Municipiul nu vor lua nicio măsură legislativă, de reglementare sau orice altă acțiune sau nu vor omite nicio acțiune care va determina un efect negativ semnificativ sau care îl va determina pe împrumutat să își încalce

oricare dintre obligațiile asumate sau care ar reduce în mod obiectiv abilitatea împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile financiare sau orice alte obligații născute din Contractul de Credit și/sau orice alt Contract de Finanțare (Județul și Municipiul vor determina ca nicio entitate pe care, oricare dintre Județ sau Municipiu, o deține sau o controlează în mod direct sau indirect să nu acționeze în acest sens); și

(1) crearea de Sarcini: nici Județul și nici Municipiul nu vor constitui sau nu vor permite să existe nicio

Sarcină asupra acțiunilor împrumutatului deținute de Județ, sau respectiv de Municipiu.

Secțiunea 3.03. Rangul creanțelor

Cu excepția cazului în care BERD își exprimă în scris acordul în alt sens, fiecare dintre Județ și Municipiu recunoaște și se angajează ca toate sumele datorate de împrumutat către BERD conform Contractelor de Finanțare vor avea un rang de prioritate la plată cel puțin egal cu orice obligație sau răspundere, prezentă sau viitoare, a împrumutatului, inclusiv orice obligație de plată și/sau datorie financiară negarantată a împrumutatului datorată oricăruia dintre Județ și Municipiu, cu excepția obligațiilor care au un rang preferențial în temeiul unei prevederi imperative a legii.

ARTICOLUL IV - DIVERSE

Secțiunea 4.01. Notificări

Orice notificare, cerere sau altă comunicare care poate fi făcută conform prezentului Contract oricărei Părți va fi făcută în scris. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, o astfel de notificare, cerere sau altă comunicare se va considera efectuată atunci când este transmisă prin curier, prin poșta aeriană sau fax, către partea căreia îi este necesară sau căreia i s-a acordat permisiunea să fie livrată sau făcută la adresa respectivei Părți specificată mai jos sau la o altă adresă comunicată Părții prin notificare către Partea care face notificarea, cererea sau comunicarea respectivă.

Pentru Județ:

Către:    Consiliul Județean Constanța

Adresa:    Bulevardul Tomis nr. 51, 900725, Constanta, Județul Constanta, Romania

A

In atenția:    Dl. Nicușor Daniel Constantinescu, Președinte al Consiliului Județean

Fax:    +4 0241708 404

Pentru Municipiu:

Către:    Primăria Municipiului Constanța

Adresa:    Bulevardul Tomis nr. 51, 900725, Constanta, Județul Constanta, Romania

A

In atenția:    Dl. Radu Ștefan Mazăre, Primarul Municipiului Constanța

Fax:    +4 0241 488 101

Pentru împrumutat:

Către:    S.C. RAJA S.A.

Adresa:    strada Călărași nr. 22-24,900590, Constanța, Județul Constanța, România

în atenția:    Dl. Felix Stroe, Director General    al SC RAJA SA

Fax:    +4 0241662 577/661940

Pentru BERD:

Către:    BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Adresa:    One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

în atenția:    Operation Administration Unit

Fax:    +44-20-7338-6100

Secțiunea 4.02. Limba engleză

Toate documentele care urmează să fie furnizate sau comunicările care urmează să fie făcute sau date în baza prezentului Contract vor fi în limba engleză sau, dacă sunt făcute într-o altă limbă, vor fi însoțite de o traducere în limba engleză certificată de Județ, de Municipiu sau de către împrumutat, traducerea fiind versiunea care va guverna relațiile dintre părți.

Secțiunea 4.03. Lege Aplicabilă

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea engleză. Orice obligații necontractuale care decurg din sau sunt în legătură cu prezentul Contract vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea engleză.

Secțiunea 4.04. Arbitraj și Jurisdicție

&    cunavverszsacrpretenție care tâ naștere sau este m legătură cu (l) acest Contract, (2)

încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale reieșind din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, astfel cum acesta este în vigoare în acest moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi CIAL (Curtea Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura în Londra, Marea Britanie, și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Prin prezentul Contract, părțile renunță la orice drepturi, în baza Legii Arbitrajului din 1996, sau de a ataca hotărârea arbitrală la instanțele din Marea Britanie, sau de a cere stabilirea unui punct de vedere de către instanțele din Marea Britanie. Tribunalul arbitrai nu este autorizat să acorde, și fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutatul convin faptul că nu vor solicita de la nicio autoritate judiciară, vreo măsura provizorie sau o hotărâre preliminară de degrevare împotriva BERD, indiferent de orice prevedere în sens conteas dvx    de KVox-aaj

UNCITRAL. Tribunalul arbitrai va avea autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile și hotărârile sale orice altă dispută prezentată de BERJD (și nu de o altă parte), în măsura în care disputa respectivă ia naștere dintr-un Contract de Finanțare, dar, sub rezerva celor prevăzute mai sus, nici o altă parte și nici o altă dispută nu va putea fî inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea. în orice proceduri arbitrate, certificatul BERD privind orice sumă datorată către BERD în baza Contractelor de Finanțare va constitui o dovadă prima facie pentru suma respectivă.

(b) Independent de prevederile Secțiunii 4.04(a), prezentul Contract și celelalte Contracte de Finanțare și orice drepturi ale BERD care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau cu orice alt Contract de Finanțare pot fi puse în executare, la alegerea BERD, la instanțele din Anglia, România sau la alte instanțe care au jurisdicție. Prin prezentul Contract, fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat sunt de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția ne-exclusivă a instanțelor din Marea Britanie pentru toate disputele, controversele sau alte neînțelegeri care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau cu un Contract de Finanțare sau în legătură cu încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestora. Netrimiterea de către agentul pentru procese a notificării cu privire la proces către oricare dintre Județ, Municipiu sau împrumutat nu va invalida procedurile respective. Fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat este irevocabil de acord ca citarea la procese sau orice alte comunicări de acte procedurale efectuate de către instanță să se facă prin transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa Municipiului specificată în prezentul Contract. Fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat sunt de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât au obligații din prezentul Contract, să mențină un agent procedural, care va primi notificările cu privire la procese și orice alte citații în Marea Britanie pentru scopul oricărei acțiuni sau proceduri legale inițiate de BERD cu privire la orice Contract de Finanțare și va informa în permanență BERD despre identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile de aici nu va aduce atingere dreptului BERD de a începe o acțiune în justiție împotriva Județului, Municipiului sau împrumutatului de orice manieră conformă cu legislația din orice jurisdicție competentă. Orice acțiune în justiție inițiată de Bancă în una sau mai multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune în orice altă jurisdicție, fie în același timp, fie nu. Fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat renunță în mod irevocabil la orice obiecție pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract, indiferent de motive, privind stabilirea jurisdicției competente pentru acțiuni în instanță sau acte de procedură și la orice reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract referitoare la introducerea acțiunii sau la acte de procedură efectuate de o instanță necompetentă.

Secțiunea 4.05. Privilegii și imunități ale BERD

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a oricăror imunități, privilegii sau excepții acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale și oricăror legi aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, BERD a făcut o cerere expresă de arbitraj conform Secțiunii 4.04(a) și în mod corespunzător, și fără a aduce atingere celorlalte privilegii și imunități ale sate (incluzând, fără a se limita la, inviolabilitatea arhivelor sate), recunoaște faptul că nu are imunitate pentru niciun proces conform Articolului 5(2) din Instrumentul Statutar 1991 nr. 757 (Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Privilegii și Imunități) Ordinul 1991) sau altă prevedere similară din dreptul englez, cu privire la punerea în executare a unei hotărâri arbitrate emise în mod valabil împotriva sa ca urmare a cererii sate exprese de arbitraj conform Secțiunii 4.04(a).

Secțiunea 4.06. Renunțare la Imunitate

Fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat declară și garantează faptul că prezentul Contract este un act mai degrabă comercial decât public sau guvernamental și că nici Județul, nici Municipiul și nici împrumutatul nu are dreptul să ceară imunitate față de nici un act de procedură cu privire la sine sau oricare din bunurile sate (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum acesta este definit potrivit legislației române) invocând motive de suveranitate sau alte motive în baza unor acte normative sau în orice jurisdicție unde este intentată o acțiune în justiție privind punerea în executare a oricăreia din obligațiile sale din sau în legătură cu prezentul Contract. în măsura în care oricare dintre Județ, Municipiu ori împrumutat sau oricare dintre bunurile acestora (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum acesta este definit potrivit legislației române) au dobândit sau pot dobândi după data prezentului Contract orice drept la imunitate față de exercitarea drepturilor de compensație, față de actele de procedură, actele de sechestru înainte de decizia instanței, alte forme de sechestru sau de executare a deciziei, pe motiv de suveranitate sau altfel, fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat renunță în mod irevocabil prin prezentul Contract la orice astfel de drepturi de imunitate cu privire la obligațiile lor care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract.

Secțiunea 4.07. Succesori și Persoane autorizate. Drepturile Terților

(a)    Prezentul Contract va fi obligatoriu și în beneficiul succesorilor și cesionarilor părților la prezentul

Contract, cu rezerva faptului că nici unul dintre Județ, Municipiu și împrumutat nu pot cesiona sau transfera în orice alt mod toate sau o parte din drepturile și obligațiile sale din acest contract, fără acordul prealabil scris al BERD.

(b)    BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau oricare din drepturile sau obligațiile sale din acest Contract către orice cesionar sau succesor a tututor sau a unei părți din drepturile sau obligațiile sale din Contractul de Credit fără acordul Județului, Municipiul și împrumutatului. BERD va notifica Județul, Municipiul și împrumutatul imediat după efectuarea oricărei cesiuni sau transfer.

(c)    Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 4.07(a) sau 4.07(b), niciunul din termenii prezentului Contract nu se intenționează să fie puși în executare de către terțe părți.

(d)    BERD poate aduce la cunoștință, oricărui potențial cesionar sau succesor toate sau o parte din drepturile și obligațiile sale din acest Contract, sau oricărei alte persoane care ar putea intra în relații contractuale cu BERD în legătură cu acest Contract, astfel de informații despre Județ, Municipiu, împrumutat și entitățile asociate acestora, după cum BERD consideră de cuviință.

Secțiunea 4.08. Nulitate parțială

Dacă, în orice moment, orice prevedere a prezentului Contract este sau devine ilegală, nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privință potrivit oricărei legi sau regulament, validitatea, legalitatea, și caracterul executoriu al celorlalte prevederi din prezentul Contract nu vor fi afectate sau prejudiciate în nici un fel.

Secțiunea 4.09. Compensații

Fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat confirmă faptul că BERD a încheiat prezentul Contract și a acționat numai în calitate de creditor al împrumutatului în baza Contractului de Credit și nu de consultant al Județului, Municipiului sau împrumutatului. Fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat declară și garantează faptul că, în momentul încheierii prezentului Contract și a oricărui Contract de Finanțare și oricărui Contract privind Proiectul, s-a obligat și bazat pe consultanța acordată de proprii săi consultanți juridici, financiari sau alți consultanți profesioniști, și că nu s-a bazat și nici nu se va baza în viitor pe nicio consultanță oferită de BERD.

Secțiunea 4.10. Amendamente

Niciun amendament sau modificare a prezentului Contract nu va intra în vigoare decât dacă este făcut/ă în scris și semnat/ă de sau în numele fiecărei Părți.

Secțiunea 4.11. Exemplare

Acest Contract (in limba engleza deed) poate fi semnat in mai multe exemplare, fiecare dintre aceste exemplare fiind considerat un exemplar original, dar toate împreuna vor constitui unul si același contract.

Secțiunea 4.12. Limba aplicabilă

Sub rezerva Secțiunii 4.11, prezentul Contract (in limba engleza deed) va fi încheiat în zece (10) exemplare originale, dintre care cinci (5) exemplare originale în limba engleză, două (2) exemplare originale pentru BERD și un (1) exemplar original pentru fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat, și cinci (5) exemplare originale în limba română, două (2) exemplare originale pentru BERD și un (i) exemplar original pentru fiecare dintre Județ, Municipiu și împrumutat. în cazul oricărei neconcordanțe sau inconsecvențe între versiunile în limba engleză și versiunile în limba română ale acestui Contmcț versiunile în limbi edok'â ale acestui Contract vor prevala și vor guverna relațiile dintre Părți.    S

16