Hotărârea nr. 29/2010

HOTARARE PRI VIND RETRAGEREA DREPTULUI DE REFOLOSINTA S.C. ALMACONS SRL SI DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA DERULARII INVESTITIEI, A TERENULUI SITUAT IN ZONA BABA NOVAC - LOT 1 CATRE S.C. MOBITOM SRL IN VEDEREA REALIZARII PROGRAMULUI DE COORDONARE A MODALITATII DE CONSTRUIRE DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII

HOTARARE

Privind retragerea dreptului de folosința S.C. ALMACONS SRL si darea in folosința gratuita, pe perioada derulării investiției, a terenului situat in zona Baba Novac - LOT 1 către S.C. MOBITOM SRL in vederea realizării Programului de coordonare a modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de

C#?.02.2010;

Luind in dezbatere expunerea de motive nr. 16661/05.02.2010 a domnului primar Radu Ștefan Mazare, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism; avizul Comisiei nr.5 - Juridica, referatul Direcției Patrimoniu nr. 16660/05.02.2010 si Avizul de legalitate al Secretarului municipiului Constanta;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr.406/2008 privind completarea HCLM nr.340/25.08.2008 privind declararea ‘'obiectiv de interes public local Programul municipal de construire locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării si lucrări pregătitoare si tehnico-edilitare aferente” precum si aprobarea documentelor si demersurilor necesare punerii in aplicare a acestui program-Ansamblul residential Baba Novac;

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr.602/22.10.2008 privind darea in folosința gratuita, pe perioada derulării investiției, a terenului situat in zona Baba Novac LOT 1 către SC ALMACONS SRL in vederea realizării Programului de coordonare a

modalității de construire de locuințe ieftine pentru tineri destinate cumpărării

Vazand Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanta nr. 179/26.03.2009 privind

aprobarea Acordului de transfer -cadru pentru etapa 1 din cadrul Programului de locuințe ieftine Baba Novac si Actul adițional -cadru la antecontractele de vanzare cumpărare incheiate cu SC Almacons SRL si Acordul de transfer nr. 16648/04.02.2010 incheiat intre S.C. Almacons S.R.L., S.C. Mobitom S.R.L. si Primăria municipiului Constanta;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998. privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si art. 15, lit. c din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata si actualizata;

In temeiul prevederilor art.36. alin.2, lit. “c” si art.l 15 alin. 1, lit b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata.

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba retragerea dreptului de folosința gratuita SC ALMACONS SRL pentru terenul LOT 1 -916 MP situat in zona Baba Novac, proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nr. 109/2005, nr. cadastral 107604 si dezmembrat cu nr. cadastral provizoriu 107739 ce a făcut obiectul HCLM nr.602/2008.

Art.2 - Se aproba darea in folosința gratuita a terenului LOT 1 - 916,00 MP situat in zona Baba Novac către SC MOBITOM SRL. pe perioada derulării investiției. Terenul constituie proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nr. 109/2005, are nr. cadastral 107604 si dezmembrat cu nr. carastral provizoriu 107739 , identificat conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Predarea-Primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si SC

MOBITOM SRL .

Art.4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare S.C. ALMACONS S.R.L. , S.C. MOBITOM S.R.L., Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.


Prezenta Hotarare a fost adoptata de
CONSTANȚA n Nr..<7.../.R-T’.^.’

2010


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. cadastral    ./¥l,n

Suprafața Masurata

Adresa Imobilului:

916 mp

Zona BABA NOVAC-ENERGIA - LOT 1

Cartea Funciara nr.

UAT | CONSTANTA


ANEXA. HCLM NR


CALA

.Mi


305200305200


Nr. parcela


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


A. Date referitoare la teren


Cod

constr.


Total


Categorie de folosința


Total


Ce


Suprafața

(mp)


916


916


Suprafața construita la sol


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


Terenul nu este imprejmuit


B. Date referitoare la construcții


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


CERTIFICAT Zz\


DE AUTORI<At\E <£.\


INVENTAR DE COORDONATE

Proiecția Stereografica 1970

Pct.

X (m)

Y(m)

Distante

22

305218.066

788758.058

29.800

23

305203.103

788783.829

15.901

24

305189.352

788775.845

14.112

25

305196.438

788763.641

1.300

26

305197.562

788764.294

3.889

27

305199.515

788760.931

1.300

28

305198.391

788760.278

5.300

29

305201.052

788755.695

10.811

30

305191.702

788750.267

1.301

31

305192.355

788749.142

3.888

32

305188.992

788747.190

1.300

33

305188.339

788748.314

11.799

34

305178.135

788742.389

15.899

35

305186.118

788728.639

29.800

36

305211.889

788743.602

9.400

37

305207.169

788751.731

12.601


Suprafața totala masurata = 916 mpCI

(denumirea persanei qq juridice) /N, f~feS,S,|GEOTOP 2001^


Cri


Se confirma Introducerea./>, CERTIFICAT

//;.? de

«£; AiWoeitfifcRE]

(I- Seifi’«rB.sfclnQJ ut/) Categoria 8, C \\^. PĂRU SC 111 COSTEL


suprafața din măsurători si imobilului in baza de date


OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CONSlANjA, Nume ți Prenume: Tf’UCĂ 1L1OARA Funcția: CONSILIER GR. IA