Hotărârea nr. 289/2010

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM 637/19.11.2008 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CLM IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA CONSTANTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLM nr. 637/19.11.2008 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Adunarea

Generală a acționarilor și în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța;

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.12.2010;

Analizând expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 149878/02.12.2010. raportul comisiei de specialitate nr. 5 precum și referatul Secretarului municipiului înregistrat sub nrl49875/02.12.2010.

Văzând adresa Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 146566/24.11.2010 ;

Având în vedere HCLM nr. 637/19.11.2008 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța și HCLM nr.75/2010 privind modificarea HCLM nr. 637/19.11.2008;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 3 lit c), ale art. 37 si ale art.115 alin. 1 lit”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se modifică anexa la HCLM nr.637/2008 în sensul numirii d-lui Preda Răducu Valentin ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța.

Celelalte dispoziții ale anexei la HCLM nr.637/20008 rămân

neschimbate.

Art.2-începând cu data adoptării prezentei HCLM nr.75/2010 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 -Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Companiei Naționale, Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MATEI CONSTANTIN

Contrasemnează,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 289