Hotărârea nr. 288/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara

din 10.12.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl Primar Radu Ștefan Mazare, prin care se propune prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinație decât aceea de locuința, raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.ED.P.P.Constanta nr 7553/30.11.2010, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Spatiilor cu alta Destinație decât aceea de Locuința nr 10025/30.11.2010 precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L.M.nr.513/12.12.2003 ;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința si raportul Comisiei nr.5 -pentru administrație publica, juridica,apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinație decât aceea de locuința, conform Anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, pana la data de 31.12.2011.

Art. 2 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale, conform Anexei nr. 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare, pana la data de 31.12.2011.

Art.3-Contractele de inchiriere pentru spatiile cuprinse in Anexa 2 vor fi prelungite cu condiția prezentării de către medicii ce isi desfasoara activitatea in aceste spatii a contractelor de furnizare servicii medicale incheiat intre aceștia si C.J.A.S. Constanta.

Art. 4- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta..

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un număr de .26.. consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANTA

NR. /2.S.S./. J.Q ... J. 2.. <2.0.1. Q.....

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

LAHC.L.M. A7L.28.8/.2.0.1.Q........

TABEL

CU SPATIILE CU ALTA DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚA

ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

Nr.

Crt.

Adresa

Denumire locatar/

reprezentant

Suprafața

Obiectul de activitate

din c.i.

1

1 Decembrie 1918, nr. 2

B. Bl. 13, ap. 47-48

SOCIETATEA

NAȚIONALA

RADIO

COMUNICAȚII

S.A.

151,00 mp

Mass Media

2

1 Mai nr.2,

Bl. J10, parter

VIRGINIAILSE

SRL

61,13 mp

Atelier croitorie

3

1 Mai nr.2,

Bl. J10, parter

ASOC.DE

DEZVOLTARE

INTERCOMUNITA

RA”ZONA

METROPOLITANA

’ CONSTANTA

43.66 mp.

Sediu

4

Alex.

Lapusneanu, nr. 71, bl LV 1, parter

PARTIDUL

DEMOCRAT

LIBERAL

S = 101.25 mp.

sediu

1-----------------

- _______________________________________1

5

Alex.

Lapusneanu, nr. 71, bl

LVI, parter

UNIUNEA DEMOCRATA TURCA DIN ROMANIA

S = 42.00

sediu

6

Alex.

Lapusneanu, nr. 74, bl.

LE 20, parter

P.S.D.

S = 127,10

sediu

7

Alex.

Lapusneanu,

nr.165,

bl.LT7

parter

SOCIETATEA

HANDICAPATILO

R CONSTANTA

190,01 mp.

Sedi inactivitate generatoare de profit

8

L

Alex.Puskin

nr.10

DIRECȚIA

SANITAR-

VETERINARA

82,73

mp. din care beci 35,00 mp.

Circumscripție

veterinara

9

Arhiepiscopi ei nr. 6

SC ARROW SRL

S = 79,26 mp

sediu

10

Aristide

Karatzali

nr.14

TEATRUL

PENTRU COPII SI TINERET

S=70.66mp

curte 16,77 mp

Spațiu depozitare

Cantina+sediu

11

Cpt. Petre Romulus nr. 22

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

S=156,56 din care beci =

30,68

“•1

C-tin

Bratescu nr. 45

ASOCIAȚIA PATRIOTICA A REVOLUȚIONARI LOR

“LAZAR CERCEL”

S= 44,62 mp din care beci 22,31 mp

Sediu

13

Cuza Vodă nr.28

LIGA

LUPTĂTORILOR

RANITILOR

EROILOR

MARTIRI DIN DEC.1989

18,15 mp.

Sediu

14

Ferdinand

nr.26

TELEVIZIUNEA

ROMANA

S=37,88

birouri

15

Ferdinand nr.49, bl. D

PARTIDUL PENSIONARILOR si PROTECȚIEI SOCIALE-Fil.C-TA

S=80

sediu

16

Ferdinand nr. 49, bl, D

ASOCIAȚIA

I.C.BRATIANU

S=340,37

mp

Sediu

17

Ferdinand

nr.68bis

COMISARIATUL REGIONAL C-TA. GARDA FINANCIARA

S=507,60 si teren=

163,44

birouri

18

Ferdinand nr. 17

P.N.T.C.D.

160,73

Sediu

19

Ferdinand nr. 49,bl.D

P.N.T.C.D.

340,37

Sediu

20

Ferdinand

nr.97,bl.Bl,e

t.10,

ap.42

S.T.S. 0620 CONSTANTA,

S.T.S. 0731

BUCUREȘTI

S=46,40

sediu

21

Ferdinand

nr.97,bl.Bl,

parter

FUNDAȚIA

GAUDEAMUS

S78,95

sediu

22

Ferdinand

nr.97,bl.Bl,

parter

P.N.L

S=213,92

sediu

23

Ferdinand

nr.97,bl.Bl

DIR.JUD.PT.

PROTECȚIE SOCIALA C-TA

S=189,90

sediu

24

Ferdinand

nr.

97,bl.Bl,par ter ,et. 1

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SI PROTECȚIA COPILULUI

S=42,60

mp.

sediu

r“

25

George

Enescunr.10

S.C.EMVIKY SRL

S = 59,97 mp din care beci 15,30 mp

comerț

26

Grivitei nr. 1

SC KYAZIMSRL

12,46

Vopsitorie

27

Gri vitei nr.27

ASOCIAȚIA

REGELE MIMAI SI

ASOCIAȚIA

MIȘCAREA

ROMANIA

VIITOARE

S=83,82 din care beci= 11,40 si teren=93

sediu

28

Grivitei

nr.56

ASOCIAȚIA NAȚIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA FIL. C-TA

S=253,92 din care beci= 68,87

birouri

f '.........’j:

1

29

Jupiter nr.5

. 1

SC MAGI VET

SRL

S=63.54

mp.

Farmacie veterinara si cab. veterinar

30

.......

Jupiter nr. 14

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

S=95,35 din care beci= 45,50

depozit

31

Jupiter nr. 7

UNIUNEA DEMOCRATICA A TURCO-TĂTARILOR MUSULMANI DIN ROMANIA

S=65,02 din care beci 30,50, curte 17.00 mp

Sediu

32

Mihai

Viteazu nr.

15

SCM “NEW

LARUSSO

CORPORATION”

S= 16 mp

Prestări servicii

33

Mercur

nr.12

PRM

S= 72.11 mp

Sediu

34

Mamaia nr. 1

MINISTERUL DE INTERNE

S=348,44 mp din care beci 81,84 mp, curte 40,00 mp

Cabinet medical

35

Nicolae

Titulescu

nr.13

LIGA NAVALA ROMANA

78,60 mp.

sediu

36

Nicolae

Titulescu

nr.13

YACHT CLUB REGAL ROMAN

71,80 mp

Sediu

1---------1

37

Oborului nr.

45

SC AUR GET SRL

19,30 mp

!

Legatorie Cârti

38

Revoluției din 22 dec. 1989 nr.6

FUNDAȚIA

CUL.PROF.

GEORGE MÂNU

21,30 mp.

sediu

39

Revoluției din 22 dec. 1989 nr.6

ASOC.FOSTILOR

DEȚINUȚI

POLITICI

89,18 mp.

sediu

40

Revoluției din 22 dec. 1989 nr.6

UNIUNEA

DEMOCRATA

TURCO-

MUSULMANI DIN ROMANIA

124,46 mp. din care beci= 14,00 si teren

34,00 mp.

sediu

41

Sabinelor

nr.2

COMUNITATEA

ELENA

91,04 mp. din care beci= 20,18 mp.

sediu

42

Ștefan cel Mare nr. 15

FILIALA

U.A.P.CONST

ANTA

171,00 mp.

Galerie de arta

43

Ștefan cel Mare nr.119

OPTILENS SRL

77,73 mp. din care beci=39,00 mp.

Optica medicala

44

Timisana

nr.61

CABINET

MEDICAL

111,75 mp.din care beci 53,22 mp

nefolosit

Cabinet

medicaldr.Aldes

Mariana

45

Tomis nr.54, et.2

FUNDAȚIA

REVOLUȚIONARI

LOR

TOMIS 22)

S=12,00

mp

Sediu

46

Tomis nr.54, et.2

S.C.CONPRESS-

GROUP

S.R.L.

S=57.24

mp.

sediu

47

Tomis nr.54, et.2

UNIUNEA

ASOC.DE

PROPRIETARI

S= 117,39 mp.

sediu

48

Tomis nr.54, et.2

FEDERALA NATIONALAA REVOLUȚIONARI LOR C-TA

S=54,12

mp.

sediu

49

Tomis nr.54, etajl

SCIDEEA CONTRAST SRL

207,68 mp.

sediu

50

Tomis nr.

97, Bl. SI, parter

TEATRUL DE

STAT

CONSTANTA

54,50 mp

agenție

51

Tomis

nr.308,

bl.LT3,

parter

CLUB ROTARY

70,32 mp.

sediu

52

Vasile

Alexandri

nr.6A

ASOC.

FILATELISTILOR

TOMIS

S=126,11 din care beci=24

Sediu

■ i

53

■ ..............-

Vasile Parvan nr.3

P.N.L

170,94 mp. din care beci=39,78 mp. si curte =138,00 mp.

Sediu

54

Tudor

Vladimirescu

nr.4

CONPRESS HOLDING SRL

102,82 mp.

55

Sulmonanr 17

Asociația

Columbofila

S=23,65

mp

curte

=0,42mp

sediu

PREȘEDINTE ȘEDINȚA CONSTANTA

NR..2.8.8./.2.0.1.0............

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2

H.C.L.M. NR. .28.8./.2.Q10

TABEL CU SPATIILE CARE AU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

Nr.

Crt.

Denumire Dispensar Medical

Adresa

[ ■ - ~ ■

Numele si prenumele

medicului

1.

Cabinet Medical nr. 1

Revoluției din 22 dec. 1989, nr.6,et.I

Dr.Simionescu Cristina Maria-med.familie-1 cabinet

Dr. Cercel Denisa-med.familie-1 cabinet

2

Cabinet Medical nr.20

b-dul. 1 Mai nr.42

Dr.Visoiu Elena-med. familie-1 cabinet

Dr.Gont Camelia-med. familie-1 cabinet

Dr.Chiru Ioan-med. familie-1 cabinet

3.

Cabinet Medical nr.25 si nr.37

B-dul. Mamaia nr.209

Dr.Vasilescu Camelia-med.familie-1 cabinet

Dr. Coțofana Gabriela-med. familie-1 cabinet Dr.Pitu Maria-med.familie-1 cabinet

4.

Cabinet Medical nr.5

...........- - — ... .......-

Al.Lapusneanu

nr.75,

bl.LV4,ap.2,parter

Dr.Suciu Vasile- med. 1 cabinet-folosit alternativ cu dr.Sima Anca, iar sufrageria este sala de asteptatre

Dr.Sima Anca-med. familie

5.

Cabinet Medical nr. 13

Al.Lapusneanu

nr.75,

bl.LV4,ap.3,parter

Dr.Blacioti Chirata-med.familie-1 cabinet

Dr.Irimiea lleana-med. familie-1 cabinet (1/2 din sufragerie sala de așteptare)

6.

f

Cabinet Medical nr.6

Aleea Heracleea bl. VI,

sc.C,ap.43,parter

Dr.Dobrovolschi

Natalia med.familie-1 cabinet

Dr.Garabetian Mihaela med.famiiie-1 cabinet

7.

Cabinet Medical nr.7

Aleea Heracleea bl.VI, sc.C,ap.2, parter

Dr.Mihai Lucica med.familie-1 cabinet

Dr. Minei una Maria med.familie-1 cabinet

Dr.Bolma Elena med.familie-1 cabinet

8.

Cabinet Medical nr.8

Cișmelei nr. 19, bl.3,sc.A,ap.l si 2

Dr.Condurache Mariana med.familie-1 cabinet

Dr.Lazar Doina med.familie-1 cabinet folosit alternativ cu dr. Verman Georgeta

Dr.Verman Georgeta med.famiiie

9.

Cabinet Medical nr. 14

Ferdinand nr.80 bis, parter,ap. 1 si ap. 2

Dr.Bughea Lelioara med. familie-1 cabinet

Dr.Sava Victoria med. familie

10.

Cabinet Medical nr.22

Egretei nr.10,

bl.AV21A,

sc. C,ap. 11,parter

Dr.Zisan Omer med.familie-1 cabinet

Dr.Cristescu Danuta med.familie-1 cabinet

11.

Cabinet Medical nr.29

Dezrobirii nr. 139, bl.IV13, ap.l

Dr.Sambra Stela med.familie-1 cabinet

Dr.Velula Manige si dr. Moroianu Simona med.familie-1 cabinet

12.

Cabinet Medical nr. 31

Pajurei nr.9, bl.FE6,ap.3

Dr.Rascu Gheorghe med. stomatolog-1 cabinet (in contra-tura) cu dr.baic Ana Maria

Dr.Tomescu Natalia med.familie-1 cabinet

Dr.Ciocan Mihaela med.familie-1 cabinet

Dr.Merlusca Adriana med.familie-1 cabinet

Dr.Pricop Ana-Maria med. stomatolog

13

Cabinet Medical nr.33

Partizanilor nr.26, bl.LV45, ap.l

Dr.Pana Claudia med.familie-1 cabinet

Dr.Ciobanu Liliana med.familie-1 cabinet

Dr.Magazin Roxana med.familie-1 cabinet

14.

Cabinet Medical nr.34

Ion Ursunr.51, bl.N2A,ap.3

Dr.Vreto Camelia med.familie-1 cabinet

Dr.Popa Elena med.familie-1 cabinet

15.

Cabinet Medical nr.35

Aurel Vlaicu nr.7, bl.C6, ap.21 si ap. 22

Dr.Merdinian Lucia med. stomatolog-1 cabinet

Dr. Ancuta Elena-med. stomatolog-1 cabinet

Dr.Braga Silviu-med. stomatolog-1 cabinet

Dr.Ianus Maria-med. stomatolog-1 cabinet

16.

Cabinet Medical nr.36

Aurel Vlaicu nr.35, bl.BlO, ap.41

Dr. Viespe Ion-med.familie-1 cabinet

Dr.Roza Mihaela-med.familie-1 cabinet

PREȘEDINTE ȘEDINȚA CONSTANTA

NR. 2 88/2 010............