Hotărârea nr. 287/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;

qNSTAA/7^


Romania

Județul Constanta Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri ) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința ordinara din data de 10.12.2010

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 148316/29.11.2010, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr.l, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l 47737/26.11.2010;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 -privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.l 15 alin.l, lit.b si art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-2, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directa va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare întocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

Art.3. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Achiziții, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 2 6 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MATEI CONSTANTIN    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA

NR... 2 8.7......../..    ...12.. .2.Q 1 .Q

ANEXA 1 LA HCLM NR. 2 S.7./.2 Q1.0.

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

»

Teren Strada Medeea

137

POPESCU ROMEO si

ASANDEI

CORNELIA

CU nr.

3225/

2010

întregire

proprietate -locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitarea de cumpărare nr. 128226/2010

Terenul constituie domeniu    privat    al

Municipiului Constanta adiacent    proprietății

solicitantului pentru care exista incheierea de intabulare nr.73060/2009 - Terenul propus spre vanzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - locuire conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

•    Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 137 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MATEI CONSTANTINANEXA 2 LA HCLM NR. .2 8.7 /2.0.1Q

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRT

ADRESA

TEREN

SUPRAFAȚA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren Stațiunea Mamaia, Zona Restaurant Estival

28,98

SC LIV AMAR SRL

CU

nr.3422/

2010

Diferența din masuratori-alimentatie publica si cazare

conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009

Solicitarea de cumpărare nr. 87119/2010

Terenul    constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanta

Terenul propus spre vanzare constituie diferența intre suprafața rezultata din măsurătorile    cadastrale,

respectiv 843 mp si suprafața aflata in proprietate respectiv 814,02 mp, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta.

Terenul propus spre vanzare conform    reglementarilor

urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de Diferența din masuratori-alimentatie publica si cazare conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009

•    Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare,

vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 28,98 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, MATEI CONSTANTIN

&XEXA La


28'7r~

C W M<>9> |Sd=%8mf Petitorie

rA^

So'.Sfam1


Î4


/* ■ (


Tr

~7~


#3e/    OacaaoSJ


-Qt


rr195^7-

toian .' 7


Z\


. ..    ., v ■ fte ?T ..

feț ^£>z- Mț.


ir. /


tp


«i iZ^^teZZ Zi ' zzZuZVJZZ

Wi‘


-SC4
******* ^nului<^faceah'


-kr-CJ

1<

A

Î7Q4

2aia in


X