Hotărârea nr. 286/2010

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 1092 MP DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL „VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA” ;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

, privind emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri în suprafață ' totală de 1092 mp din domeniul public al municipiului Constanța si

administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public ^?*}al statului si administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în

vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri ^Naționale din Romania S.A. a obiectivului de inters public național “Varianta

de ocolire a municipiului Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din itade 10.12. 2010.

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 150449/03.12.2010 a )omnului Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, avizul Comisiei nr. 5 - Juridică și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub f. 150444/03.12.2010 și Avizul de legalitate al Secretarului municipiului Constanța;

Având în vedere adresa Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri îaționale din România S.A. nr. 58048/29.11.2010 înregistrată sub r. 149649/02.12.2010 la Primăria municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ridic al acesteia și H.G. nr. 1327/27.10.2005 pentru aprobarea indicatorilor lico - economici ai obiectivului de investiții " Varianta de ocolire a

licipiului Constanța cu profil de autostradă ";

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c” și art.115, alin. (1), lit “b” din jeanr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l -Se aprobă completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului ic al municipiului Constanța aprobat prin HCLM nr.526/2008 cu terenurile în față totală de 1092 mp, conform anexei și planurilor anexă ce fac parte

ită din prezenta hotărâre.

țrt. 2 - Se emite acordul pentru transmiterea unor terenuri în suprafață totală

J92 mp din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea

Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale în vederea realizării de către C. N. A. D. N. R. - S. A. a obiectivului de inters public național “Varianta de ocolire a municipiului Constanța”, conform anexei și planurilor de situație ce fac parte din prezenta hotărâre;

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces - verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanța și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.N.A.D.N.R - SA.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.N.A..D.N.R- SA, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT - Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 2 6 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

MATEI CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. .2&6/2.Q1.Q..


DATELE DE IDENTIFICARE ale suprafețelor de teren, trecute in domeniul public al statului, care se dau in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in vederea finalizării de către

Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania - S.A. a obiectivului de investiție “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

Nr.

Crt.

Locul unde este situat terenul care se da in administrare

Persona juridica de la care se da in administrare terenul

Persoana juridica la care se da in administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

1

județul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A.

Suprafața = 472 mp

Categoria de folosința:

DR

Nr. Cadastral: 115472

Categoria de folosința:

DR

Nr. Cadastral: 113145

2

județul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Suprafața = 437 mp

Categoria de folosința:

DR

Nr. Cadastral 15471

3

județul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Naționala de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania S.A

Suprafața =183 mp

Categoria de folosința:

DR

Nr. Cadastral: 114537

Total: 1092 mp

Președinte ședință,

MATEI CONSTANTIN

lot i


ANEXA


LM NR.286/2010


'"'•Ut,,    f


V'


\‘


/

•<


v\n:i ith


Ot 1